Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018 – praktický príklad

Prinášame praktický príklad, ako upraviť výsledok hospodárenia (zisk alebo stratu) za rok 2018 na základ dane (daňovú stratu).

Pripočítateľnými položkami môže účtovná jednotka upraviť výsledok hospodárenia pred zdanením, napríklad aj stratu na základ dane a naopak, odpočítateľnými položkami je možné pretransformovať výsledok hospodárenia, napríklad zisk na daňovú stratu. Problematiku, ako aj časté pripočítateľné a odpočítateľné položky sme popísali v článku Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018.

V roku 2018 vykonávame transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb v II. časti – výpočet základu dane a dane na nasledovných riadkoch daňového priznania:

  • riadok 100: uvedieme sumu výsledku hospodárenia pre zdanením zistený v účtovníctve,
  • riadok 110 až riadok 180 (súčet na riadku 200): uvedieme pripočítateľné položky, t.j. položky, ktoré zvyšujú základ dane,
  • riadok 210 až riadok 290 (súčet na riadku 300): uvedieme odpočítateľné položky, t.j. položky, ktoré znižujú základ dane,
  • riadok 302 až 308: uvedieme položky upravujúce základ dane.

Aké pripočítateľné položky poznáme a ako ich uvádzať v daňovom priznaní v roku 2020 nájdete v článku Pripočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019).

Praktický príklad transformácie výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018

Spoločnosť ABCX, s.r.o. vykázala za rok 2018 výsledok hospodárenia pred zdanením zistený v účtovníctve: účtovnú stratu 19 320,16 eur. Výsledok hospodárenia na základe dane za rok 2018 upravila nasledovne:

  • Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (riadok 110 až riadok 180)
Popis položky Riadok Údaje v € Poznámka
Sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100 110 8500 eur Zostatková hodnota technického zhodnotenia na nehnuteľnosti, ktorú spoločnosť prenajala, pričom nájomca na nej vykonal technické zhodnotenie so súhlasom spoločnosti. Po ukončení nájmu odovzdal nájomca nehnuteľnosť s technickým zhodnotením bezplatne.
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť) 130 6639 eur tabuľka A III. časť
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia 140 6500 eur Nájomné za december 2018 spoločnosť uhradila až 3.1.2019 : suma 1 500 € + faktúra za poskytnuté právne služby v roku 2018 uhradená až 28.1.2019: suma 5 000 €
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. časť) 150 10000 eur Účtovné odpisy: 85 000 €, daňové odpisy: 75 000 € (ak by bol opačný výsledok, uvádzame rozdiel na riadku 250)
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170 180 3000 eur neuhradený záväzok splatný v decembri 2017: 15 000 €, 20 % z 15 000 = 3 000 €
Medzisúčet (r. 110 + r.130 + r.140 + r.150 + r.170 + r.180) 200 34639 eur

 Tabuľka A  - III. časť:

Popis položky Riadok Údaje v € Poznámka
Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmeny prevyšujúca príjem z predaja (§ 19 ods. 2 písm. g) zákona ) v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmeny podľa § 25a zákona prevyšujúcej príjem z predaja (§ 19 ods. 2 písm. g)) obstaraných po 31.decembri 2015 2 1800 eur >predaj obchodného podielu so stratou:spoločnosť kúpila obchodný podiel v inej spoločnosti za obstarávaciu cenu 15 000 € a predala ho za 13 200 €, strata z predaja: 1 800 €
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona 3 225,50 eur nadspotreba pohonných látok na účte 501.699 v sume 225,50 €, spoločnosť uplatňuje do nákladov spotrebu pohonných látok podľa technického preukazu, pričom spotreba pohonných látok do limitu je uvedená na účte 501.601 a nadspotreba je uvedená na účte 501.699
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 zákona, ak súčasťou postúpenej pohľadávky je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvádza sa aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jej postúpenia (§ 19 ods. 3 písm. h) zákona) 4 800 eur postúpenie vlastnej pohľadávky v hodnote 5 800 € inej spoločnosti za 5 000 €, k pohľadávke nebola tvorená opravná položka, splatnosť: jún 2018
Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 6 963,50 eur výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety zaúčtované na účte 513.001: náklady na občerstvenie na firemnom večierku, na obchodnom rokovaní, na účte 513.002: náklady na reklamné predmety s jednotkovou cenou viac ako 17 eur
Manká a škody presahujúce prijaté náhrady (§ 21 ods. 2 písm. e) zákona ) 7 250 eur manko na tovare zistené pri inventarizácii vo výške 800 €, náhrada od zamestnanca len vo výške 550 €
Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona 10 1500 eur tvorba rezervy na účte 518.299 - rezerva na audit za rok 2018
Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona 15 900 eur výdavky 20 % na majetok používaný aj na súkromné účely (odpisy, údržba), 80 % výdavky sú daňovým výdavkom spoločnosti
Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky, neuvedené v 1 až 15 16 200 eur daň zaplatená za výhercu súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť
Úhrn riadkov 1 až 16 (k r. 130 - II. časti) 17 6639 eur
Článok pokračuje pod reklamou
  • Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (riadok 210 až riadok 290)
Popis položky Riadok Údaje v € Poznámka
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona 210 35,50 eur úroky na termínovanom vklade v banke
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31.12.2014, podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100 270 5900 eur úhrada zmluvnej pokuty vo výške 2 500 € zaúčtovaná v účtovníctve v r. 2014, uhradená 15.1.2018; výdavok na právne služby vo výške 3 400 € za rok 2017 (uhradené v r. 2018)
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280 290 1950 eur rozdiel, o ktorý daňová zostatková cena vyradeného majetku pri predaji prevyšuje účtovnú zostatkovú cenu : 550 €; zrušenie rezervy na audit (vytvorená v roku 2017): 1400 €
Medzisúčet (r.210+r.220+r.230+r.240+r.250+r.260+r.270+r.280+r.290) 300 7885,50 eur

Úprava výsledku hospodárenia na základ dane:

Popis položky Riadok Údaje v € Poznámka
Výsledok hospodárenia pred zdanením 100 -19320,16 eur zistený v účtovníctve
Pripočítateľné položky (zvyšujúce základ dane) 200 34639 eur
Odpočítateľné položky (znižujúce základ dane) 300 7885,50 eur
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r.100+r.200-r.300+r.10 tabuľky H) 301 7433,34 eur 19 320,16 (-) + 34 639 - 7885,50

Po úprave výsledku hospodárenia na základ dane je zo straty (výsledku hospodárenia – 19 320,16 eur) základ dane vo výške + 7433,34 eur. Uvedený základ dane upraví spoločnosť o odpočet daňovej straty a vypočíta daň z príjmov na riadku 600. Vypočítanú daň z príjmov upraví spoločnosť o zaplatené preddavky na daň z príjmov a zaplatenú daňovú licenciu z predchádzajúcich období.

Informácie o daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, či o tom ako ho podať si môžete prečítať v článku Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018 alebo Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2024 (za rok 2023) – tlačivá a postup

Fyzické a právnické osoby, ktoré za rok 2023 zaplatili daň v dostatočnej výške, majú možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybraným prijímateľom. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky