Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018

Ktoré právnické osoby (ne)musia podať daňové priznanie za rok 2018 a aké sú lehoty na jeho podanie?

Daňovníci, ktorých lehota na podanie daňového priznania končí v roku 2019, sú povinní podávať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018 na najnovšom tlačive. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. O zmenách v tlačive k dani z príjmov právnickej osoby sa dozviete v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018).

Kto nemusí podať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018 sú povinní podať všetci daňovníci s výnimkou daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ak v zdaňovacom období mali len určité typy príjmov (výnosov).

V súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) nemusí daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie a Národná banka Slovenska podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy:

  • ktoré nie sú predmetom dane (prijaté finančné dary, a pod.),
  • z ktorých sa daň vyberá zrážkou (úroky z bežného účtu v banke, z ktorých banka pri výplate zrazila daň, a pod.).

Občianske združenia nemusia podávať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018, ak majú okrem vyššie uvedených príjmov iba príjmy z členských príspevkov podľa stanov, prípadne zakladateľských listín.

Rozpočtové a príspevkové organizácie nemusia podávať daňové priznanie, ak majú len príjmy:

  • oslobodené od dane podľa § 13 zákona o dani z príjmov (napríklad príjmy rozpočtových organizácií z prenájmu majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa),
  • z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
Prečítajte si tiež

Daňovník, ktorý má len príjmy (výnosy) z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam a príjmy zdaňované zrážkou, nemusí podávať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018.

Ktoré právnické a fyzické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?.

Ako zostaviť a podať daňové priznanie k právnickej osoby za rok 2018

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri majú povinnosť komunikovať s Finančnou správou Slovenskej republiky elektronicky. Môžu tak urobiť prostredníctvom aplikácie e-dane alebo prostredníctvom internetovej stránky finančnej správy. Iné právnické osoby, napríklad občianske združenia, musia komunikovať elektronicky s finančnou správou len v prípade, ak sú platiteľmi DPH.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018 môžu podávať v listinnej podobe (osobne alebo poštou) len právnické osoby, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • nie sú zapísané v obchodnom registri,
  • nie sú platiteľmi DPH.

Zostaveniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 predchádzajú úkony, ktoré majú za následok vyčíslenie výsledku hospodárenia, resp. rozdielu príjmov a výdavkov pred zdanením.

V daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018 musí daňovník vykonať niekoľko krokov na to, aby vyčíslil základ dane a daň. O jednotlivých krokoch na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby sa dozviete v článku Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Lehota na podanie daňového priznania právnickej osoby za rok 2018

V prípade, že koniec lehoty na podanie daňového priznania právnickej osob pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2018 je lehota na podanie daňového priznania do konca marca. Keďže 31.3.2019 pripadá na nedeľu, lehota sa posúva na pondelok 1.4.2019. Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok od decembra 2017 do novembra 2018 má povinnosť podať daňové priznanie do 28.2.2019, ak nepodá oznámenie o odklade daňového priznania k dani z príjmov.

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania je možné najviac o tri kalendárne mesiace s výnimkou daňovníkov, ktorí mali za rok 2018 aj príjmy zo zdrojov plynúcich v zahraničí. Tí si môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť kalendárnych mesiacov.

Prečítajte si tiež

Daňovník, ktorý si predĺži lehotu na podanie daňového priznania o 3 mesiace, bude musieť podať daňové priznanie za rok 2018 najneskôr do 1.7.2019. Pri predĺžení lehoty o 6 mesiacov, je lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov stanovená do 30.9.2019. Lehotu na podanie daňového priznania si nemusia daňovníci predĺžiť len o 3 alebo o 6 mesiacov. Môžu si ju predĺžiť napríklad len o 1 alebo 2 kalendárne mesiace, prípadne daňovníci s príjmami zo zdrojov v zahraničí môžu o 4 alebo 5 kalendárnych mesiacov.

Poznámka: V štandardných prípadoch sa predaj tovaru alebo poskytnutie služby do zahraničia nepovažuje za príjem zo zdrojov v zahraničí. Príjmom zo zdrojov v zahraničí sa rozumie napríklad príjem získaný zo stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí.

V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 je daňovník povinný zaplatiť aj daň z príjmov. Ak má lehotu na podanie daňového priznania do 1.4.2019, do tohto dňa musí zaplatiť daň z príjmov. V prípade, že daňové priznanie právnická osoba podá v priebehu marca, daň z príjmov môže zaplatiť do 1.4.2019, nemusí ju zaplatiť už v deň podania daňového priznania

Aktuálny prehľad, ktorý vám pomôže pri podávaní daňového priznania za rok 2020, ako sú termíny, tlačivá nájdete v článku Podanie daňového priznania za rok 2020.

Aké úkony musí právnická osoba vykonať pred vyplnením daňového priznania a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2021 približujeme v článkoch Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky