Sociálny fond – zdaňovanie

Príjmy zo sociálneho fondu sú obvykle predmetom dane. Aké príjmy je možné od dane z príjmov oslobodiť a praktické príklady zdaňovania príjmov zo sociálneho fondu, nájdete v článku.

Sociálny fond a právna úprava zdaňovania

Zdaňovanie príjmov zamestnancov zo sociálneho fondu upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Pravidlá tvorby sociálneho fondu a použitia príspevkov zo sociálneho fondu sú vymedzené zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“).

Kto je povinný tvoriť sociálny fond, v akej výške a na aké účely je možné ho použiť, sa dočítate v článku Sociálny fond – tvorba a použitie.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame, aké konkrétne paragrafy sa venujú zdaňovaniu sociálneho fondu v zákone o dani z príjmov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Ustanovenie zákona o dani z príjmov Znenie
§ 5 ods. 1 písm. f) Príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde sú príjmami zo závislej činnosti, tzn. podliehajú zdaneniu.
§ 5 ods. 7 Uvádza príjmy, ktoré sú od dane oslobodené (hoci v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) sú príjmom zo závislej činnosti).

Z uvedeného vyplýva, že každý peňažný alebo nepeňažný príjem zamestnanca z prostriedkov sociálneho fondu je predmetom dane, ak § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov neustanovuje inak (tzn. ak príjem nie je zákonom o dani z príjmov oslobodený od dane).

Aké príjmy zo sociálneho fondu sú oslobodené od dane

Príjmy z prostriedkov sociálneho fondu (peňažné i nepeňažné) poskytované podľa zákona o sociálnom fonde sú u zamestnanca príjmom zo závislej činnosti, tzn. podliehajú zdaneniu rovnako ako mzda zamestnanca. Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi v mzde z hodnoty príspevku zo sociálneho fondu preddavok na daň v sadzbe 19 % (príp. až 25 %). Preddavok na daň zo závislej činnosti znižuje hrubú mzdu zamestnanca. Peňažný alebo nepeňažný príspevok zo sociálneho fondu sa pripočíta k zdaniteľnej mzde v mesiaci, kedy bol poskytnutý zamestnancovi.

Okrem preddavku na daň zo závislej činnosti podlieha príjem zamestnanca z príspevku zo sociálneho fondu (s výnimkou príjmov zamestnanca, ktoré sú od dane oslobodené, resp. ktoré nie sú predmetom dane) aj odvodom do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ak by plnenie zo sociálneho fondu nepodliehalo dani zo závislej činnosti, zamestnanec z hodnoty príspevku zo sociálneho fondu neplatí ani odvody. Výnimkou je príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, kedy príspevok podlieha len dani zo závislej činnosti a zdravotným odvodom (z hodnoty príspevku sa neplatia sociálne odvody).

Zákon o dani z príjmov však v § 5 ods. 7 určuje, aké príjmy zamestnanca zo sociálneho fondu sú od dane oslobodené. Zamestnanec neplatí daň ani odvody z/zo:

  • sumy príspevku na hodnotu stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi – príspevok zo sociálneho fondu zvýši podiel zamestnávateľa na hodnote stravy zamestnanca,
  • hodnoty nealkoholických nápojov na spotrebu na pracovisku – zamestnanec nedostane príspevok na kúpu nealkoholických nápojov, ale tieto zabezpečí zamestnávateľ na spotrebu (napr. z prostriedkov sociálneho fondu);
  • sumy príspevku na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi - napr. preventívne prehliadky za účelom zabezpečenia prevencie pred civilizačnými chorobami – onkologické vyšetrenie, srdcovo-cievne vyšetrenie, a pod. Z prostriedkov sociálneho fondu nie je možné uhrádzať výdavky na preventívne lekárske prehliadky, ktoré je zamestnávateľ povinný vykonávať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
  • sumy príspevku na použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnancom – zariadenie môže byť vo vlastníctve zamestnávateľa alebo v prenájme, pričom zariadenie môže byť využívané nielen zamestnancom, ale aj rodinnými príslušníkmi (napr. manželom/manželkou, deťmi);
  • sumy sociálnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca alebo odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí. Oslobodená od dane je aj sociálna výpomoc poskytnutá zamestnancovi, ktorý je dočasne pracovne neschopný a pracovná neschopnosť trvá prevažnú časť zdaňovacieho obdobia. Sociálna výpomoc je oslobodená najviac v sume 2 000 eur za zdaňovacie obdobie od jedného zamestnávateľa;
  • sumy vynaloženej zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca.

Zdaňovanie sociálneho fondu a odvody z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca

Z pohľadu zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je povinný prídel a ďalší prídel do fondu súčasťou daňových výdavkov (nákladov). Tvorba sociálneho fondu z ďalších zdrojov nie je daňovým výdavkom. Daňovým výdavkom nie je ani použitie (čerpanie) sociálneho fondu, keďže samotná tvorba sociálneho fondu bola spravidla daňovo uznaná. So zdaňovaním súvisí aj odvodová povinnosť zamestnanca, ale aj zamestnávateľa.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Príjem zo sociálneho fondu Je oslobodený od dane Nie je oslobodený od dane
Odvody Preddavok na daň Odvody Preddavok na daň
Zamestnávateľ Neplatí Platí x
Zamestnanec Platí Platí

Z tabuľky vyplýva, že príjem zo sociálneho fondu, ktorý nie je oslobodený od dane v zmysle zákona o dani z príjmov podlieha odvodovým povinnostiam aj na strane zamestnávateľa. Z hodnoty peňažného alebo nepeňažného príjmu financovaného z prostriedkov sociálneho fondu zamestnávateľ v mzde zamestnanca vyčísli a odvedie poistné na sociálne poistenie a preddavok na zdravotné poistenie. V prípade, ak je príjem zo sociálneho fondu od dane oslobodený, zamestnávateľ odvody neplatí.

Článok pokračuje pod reklamou

Nepeňažné plnenie zo sociálneho fondu je možné oslobodiť do 500 eur

V zmysle novely zákona od 1.1.2022 je možné v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov oslobodiť od dane vybraný nepeňažný príjem. Ustanovuje to § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov. Ide o daňové zvýhodnenie pre nenárokové nepeňažné plnenia (benefity) u zamestnancov. Nepeňažný príjem z prostriedkov sociálneho fondu je možné od dane oslobodiť len za predpokladu, že:

  • jeho tvorba sa uskutočnila v príslušnom zdaňovacom období a
  • účtovala sa do nákladov (tzn. nepeňažný príjem nie je možné oslobodiť v zdaňovacom období, v ktorom sa sociálny fond tvoril napr. zo zisku, o ktorom nie je účtované v nákladoch) a 
  • súčasne sa tvorba sociálneho fondu vylúčila z daňových výdavkov.
Prečítajte si tiež

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie, ktorého oslobodenie od dane špecificky upravuje zákon o dani z príjmov (v jednotlivých písmenách § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov), potom toto nepeňažné plnenie je oslobodené od dane podľa tohto špecifického ustanovenia a nie je možné uplatniť oslobodenie od dane do 500 eur podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov. Oslobodenie do 500 eur nie je možné použiť napríklad na stravné, ktorého oslobodenie od dane je špecificky upravené v § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Príklad na oslobodenie príjmu zo sociálneho fondu od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov, ak bol sociálny fond tvorený z povinných príspevkov

Zamestnávateľ priebežne tvorí sociálny fond v zákonnej výške, pričom jeho tvorba je daňovým výdavkom zamestnávateľa. Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytne zamestnancom podľa kolektívnej zmluvy permanentky na plaváreň v hodnote 100 eur. Zamestnávateľ môže na takéto nepeňažné plnenie uplatniť oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov v úhrnnej sume 500 eur len v prípade, ak v zdaňovacom období poskytnutia nepeňažného plnenia vylúči z daňových výdavkov tvorbu sociálneho fondu vo výške tohto nepeňažného plnenia, t. j. v sume 100 eur. V tomto prípade nie je možné oslobodiť príjem podľa § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov, nakoľko nejde o použitie športového zariadenia, ale o inú formu využitia športu (poskytnutie permanentiek).

Prečítajte si tiež

Príklad na oslobodenie príjmu zo sociálneho fondu od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov, ak bol sociálny fond tvorený zo zisku

Valné zhromaždenie v rozhodnutí o rozdelení zisku rozhodlo, že časť zisku prevedie do sociálneho fondu. Zamestnávateľ rozhodol, že prostriedky zo sociálneho fondu použije na rekreáciu a regeneráciu zamestnancov nad rozsah ustanovený v § 152a Zákonníka práce. Zamestnávateľ z týchto prostriedkov uhradil zamestnancom víkendové wellness pobyty v hodnote 350 eur. Nepeňažné plnenie je pre zamestnancov zdaniteľným príjmom a nie je možné ho od dane oslobodiť podľa § 5 ods. 7 písm. o), pretože zamestnávateľ financoval rekreáciu z prostriedkov sociálneho fondu, o tvorbe ktorého sa neúčtovalo do daňových výdavkov, a preto nie je možné splniť podmienku vylúčenia výdavkov vynaložených na nepeňažné plnenie z daňových výdavkov.

Na aké nepeňažné plnenia sa oslobodenie do 500 eur vzťahuje, sa dočítate v článku Nepeňažný príjem zamestnanca oslobodený do 500 eur od 1.1.2022.

Zdaňovanie sociálneho fondu u zamestnancov – praktické príklady

Príklad na zdanenie vstupeniek na kultúrne podujatie hradených zo sociálneho fondu

Zamestnávateľ kúpil pre zamestnancov a ich manželky zo sociálneho fondu vstupenky na divadelné predstavenie v hodnote 50 eur/zamestnanec. Vzhľadom na to, že vstupenky nie sú od dane oslobodené, sú pre zamestnanca nepeňažným príjmom. Zamestnávateľ v mzde zamestnanca z hodnoty 50 eur vyčísli, zrazí a zaplatí odvody na sociálne a zdravotné poistenie a preddavok na daň. Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky pre oslobodenie príjmu od dane v sume najviac 500 eur podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov, zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú z hodnoty vstupeniek platiť preddavky na daň ani odvody.

Príklad na zdanenie príjmu zamestnanca z využitia športového zariadenia hradeného zo sociálneho fondu

Zamestnávateľ prenajal multifunkčné ihrisko pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v hodnote 200 eur/mesiac, pričom tieto výdavky financoval z prostriedkov sociálneho fondu. Podľa § 5 ods. 7 písm. d) je nepeňažný príjem zamestnancov z použitia športového zariadenia oslobodený od dane. Zamestnanec, jeho rodinní príslušníci ani zamestnávateľ neplatia daň ani odvody z hodnoty prenájmu v sume 200 eur.

Prečítajte si tiež

Príklad na zdanenie vitamínových a mikulášskych balíčkov hradených zo sociálneho fondu

Zamestnávateľ každoročne poskytuje zo sociálneho fondu svojim zamestnancom vitamínové a mikulášske balíčky v hodnote 20 eur/zamestnanec. Hodnota balíčkov nie je oslobodená od dane z príjmov. Zamestnávateľ v mzde zamestnanca z hodnoty 20 eur vyčísli, zrazí a zaplatí odvody na sociálne a zdravotné poistenie a preddavok na daň. Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky pre oslobodenie príjmu od dane v sume najviac 500 eur podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov, zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú z hodnoty balíčkov platiť preddavky na daň ani odvody.

Príklad na zdanenie peňažného príspevku zo sociálneho fondu na dovolenku zamestnanca

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi 1 000 eur zo sociálneho fondu na úhradu dovolenky v Egypte. Pre zamestnanca ide o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha preddavkom na daň i odvodom do Sociálnej i zdravotnej poisťovne, pretože predmetný príjem nie je od dane oslobodený (nie je možné použiť § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov, v ktorom sa uvádza, že od dane je oslobodená suma príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce, pretože nie sú splnené podmienky § 152a Zákonníka práce).

Príklad na zdanenie vstupeniek do športového zaradenia financovaných z prostriedkov sociálneho fondu

Zamestnávateľ poskytol zamestnancom zo sociálneho fondu vstupenky do posilňovne a plavárne v hodnote 100 eur. U zamestnanca ide o príjem zo závislej činnosti a v zmysle § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov ho nie je možné oslobodiť, nakoľko ide o poskytnutie vstupeniek a nie o použitie športového zariadenia poskytnutého zamestnancom od zamestnávateľa. Keďže príjem nebolo možné oslobodiť od dane špecificky podľa niektorého z ustanovení zákona o dani z príjmov a zamestnávateľ spĺňa podmienky pre oslobodenie príjmu od dane v sume najviac 500 eur podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov, zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú z hodnoty vstupeniek platiť preddavky na daň ani odvody.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálny fond – tvorba a použitie

Kto je povinný tvoriť sociálny fond, v akej výške a na aké účely je možné použiť prostriedky zo sociálneho fondu, sa dočítate v článku.

Sociálna výpomoc a pôžička pre zamestnanca zo sociálneho fondu

Môže zamestnávateľ peňažne vypomôcť svojmu zamestnancovi aj bez platenia dane či odvodov? Aké sú pravidlá pre tvorbu a čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu?

Sociálny fond v roku 2020

Kto tvorí sociálny fond, ako ho tvoriť a na čo sa môže použiť v roku 2020?

Darčekové poukážky ako daňový výdavok

Možno výdavky na darčekové poukážky na nákup tovaru alebo služieb zahrnúť do daňových výdavkov, ak tieto darčekové poukážky poskytuje firma svojim zamestnancom alebo ich dáva svojim obchodným partnerom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky