Reklamný predmet, reprezentácia, obchodná vzorka, dar - rozdiely

Sú prípady, kedy nie je vždy možné jednoznačne identifikovať, či sa dodanie určitého predmetu bude považovať za reklamný predmet, reprezentáciu, obchodnú vzorku alebo dar.

Pre každú z uvedených kategórií platia osobitné ustanovenia daňovej legislatívy z hľadiska uznania daňových výdavkov, nároku na odpočet DPH a zdaniteľného plnenia z pohľadu DPH. Preto je potrebné danú okolnosť vždy starostlivo analyzovať. Ako ich však od seba rozlišovať?

Reklamný predmet – reklamný predmet prezentuje/propaguje činnosť podnikateľa, jeho výrobky, tovar, služby, nehnuteľnosť, obchodné meno, ochrannú známku alebo iné práva a záväzky súvisiace s činnosťou podnikateľa s cieľom dosiahnutia, zabezpečenia alebo udržania príjmov. O daňových aspektoch v súvislosti s reklamnými predmetmi si môžete prečítať článok tu.
 
Reprezentácia - výdavky na reprezentáciu sú výdavky vynaložené na účely pohostenia, občerstvenia, zábavy, firemné oslavy, podujatia, dary poskytované na obchodných rokovaniach a podobne, zvyšujú prestíž, bonitu a postavenie podnikateľa. Nie sú nevyhnutné na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov. O reprezentačných nákladoch a ich daňovými dopadmi si môžete prečítať článok tu.

Obchodná vzorka - obchodnou vzorkou sa rozumie ukážka alebo exemplár výrobku (najčastejšie v podobe, v akej nie je dostupný na predaj), ktorá umožňuje posúdiť vlastnosti tohto výrobku s cieľom podporiť jeho predaj. Z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú výdavky v súvislosti s obchodnými vzorkami daňovo uznaným nákladom pretože majú vzťah k príjmom daňovníka – sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie, udržanie príjmov. V kontexte DPH je pre obchodné vzorky relevantný § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, kde je uvedené, že bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, a teda nepodlieha daňovej povinnosti.
 
Dar – darovaním sa chápe bezodplatné dodanie tovaru alebo služby. Darovanie je bezplatné (obdarovaný nie je povinný darcovi poskytnúť žiadnu protihodnotu) a dobrovoľné (darca nie je povinný poskytnúť predmet daru obdarovanému) prenechanie predmetu darovania obdarovanému, ktorý ho prijíma. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie sú dary uznanými daňovými výdavkami a preto pri zisťovaní základu dane zvyšujú výsledok hospodárenia, resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami. V oblasti DPH sa na dary vzťahuje § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Pre platiteľa DPH je poskytnutie daru pri ktorého kúpe alebo vytvorení bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná podlieha zdaneniu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad rozlíšenia medzi reklamným predmetom, nákladom na reprezentáciu, obchodnou vzorkou a darom

Firma sa zaoberá výrobou cukroviniek, v danom období vykonala nasledovné činnosti – na veľtrhu práce rozdala niekoľkým ľuďom minidiáre s vlastným logom (reklamný predmet), pri príležitosti pracovnej porady nakúpila pre účastníkov občerstvenie (reprezentácia), vo svojej podnikovej predajni ponúka zákazníkom ochutnať niektoré z ich výrobkov predtým, než si ich zakúpia (obchodná vzorka), miestnej materskej škole venovala 100 kusov vlastných výrobkov (dar).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Manká a škody v daňových výdavkoch v roku 2019

Môže si fyzická alebo právnická osoba uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019 manká a škody spôsobené na majetku alebo zásobách? Aký je rozdiel medzi mankom a škodou?

Daňové výdavky zamestnávateľa v roku 2019

Zamestnávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobných pracovných vzťahoch, ak to ustanovuje osobitný predpis. Aké výdavky (náklady) si môže zamestnávateľ v súvislosti so zamestnancami uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019?

Daňové výdavky pri používaní majetku na súkromné účely v roku 2019

Fyzická alebo právnická osoba môže využívať majetok, ktorý je zahrnutý do obchodného majetku aj na súkromné účely. Môže si však výdavky (náklady), ktoré súvisia s týmto obchodným majetkom uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019?

Daňové výdavky s.r.o. v roku 2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným pri vynaložení výdavkov (nákladov) musí posudzovať aj to, či daný výdavok (náklad) je z hľadiska zákona o dani z príjmov daňovo uznaný. Uvedené znamená, že nie každý náklad s.r.o. sa rovná aj jej daňovému výdavku. Aké daňové výdavky si môže teda s.r.o. v roku 2019 uplatniť?