Reklamný predmet, reprezentácia, obchodná vzorka, dar - rozdiely

Sú prípady, kedy nie je vždy možné jednoznačne identifikovať, či sa dodanie určitého predmetu bude považovať za reklamný predmet, reprezentáciu, obchodnú vzorku alebo dar.

Pre každú z uvedených kategórií platia osobitné ustanovenia daňovej legislatívy z hľadiska uznania daňových výdavkov, nároku na odpočet DPH a zdaniteľného plnenia z pohľadu DPH. Preto je potrebné danú okolnosť vždy starostlivo analyzovať. Ako ich však od seba rozlišovať?

Reklamný predmet – reklamný predmet prezentuje/propaguje činnosť podnikateľa, jeho výrobky, tovar, služby, nehnuteľnosť, obchodné meno, ochrannú známku alebo iné práva a záväzky súvisiace s činnosťou podnikateľa s cieľom dosiahnutia, zabezpečenia alebo udržania príjmov. O daňových aspektoch v súvislosti s reklamnými predmetmi si môžete prečítať článok tu.
 
Reprezentácia - výdavky na reprezentáciu sú výdavky vynaložené na účely pohostenia, občerstvenia, zábavy, firemné oslavy, podujatia, dary poskytované na obchodných rokovaniach a podobne, zvyšujú prestíž, bonitu a postavenie podnikateľa. Nie sú nevyhnutné na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov. O reprezentačných nákladoch a ich daňovými dopadmi si môžete prečítať článok tu.

Obchodná vzorka - obchodnou vzorkou sa rozumie ukážka alebo exemplár výrobku (najčastejšie v podobe, v akej nie je dostupný na predaj), ktorá umožňuje posúdiť vlastnosti tohto výrobku s cieľom podporiť jeho predaj. Z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú výdavky v súvislosti s obchodnými vzorkami daňovo uznaným nákladom pretože majú vzťah k príjmom daňovníka – sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie, udržanie príjmov. V kontexte DPH je pre obchodné vzorky relevantný § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, kde je uvedené, že bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, a teda nepodlieha daňovej povinnosti.
 
Dar – darovaním sa chápe bezodplatné dodanie tovaru alebo služby. Darovanie je bezplatné (obdarovaný nie je povinný darcovi poskytnúť žiadnu protihodnotu) a dobrovoľné (darca nie je povinný poskytnúť predmet daru obdarovanému) prenechanie predmetu darovania obdarovanému, ktorý ho prijíma. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie sú dary uznanými daňovými výdavkami a preto pri zisťovaní základu dane zvyšujú výsledok hospodárenia, resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami. V oblasti DPH sa na dary vzťahuje § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Pre platiteľa DPH je poskytnutie daru pri ktorého kúpe alebo vytvorení bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná podlieha zdaneniu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad rozlíšenia medzi reklamným predmetom, nákladom na reprezentáciu, obchodnou vzorkou a darom

Firma sa zaoberá výrobou cukroviniek, v danom období vykonala nasledovné činnosti – na veľtrhu práce rozdala niekoľkým ľuďom minidiáre s vlastným logom (reklamný predmet), pri príležitosti pracovnej porady nakúpila pre účastníkov občerstvenie (reprezentácia), vo svojej podnikovej predajni ponúka zákazníkom ochutnať niektoré z ich výrobkov predtým, než si ich zakúpia (obchodná vzorka), miestnej materskej škole venovala 100 kusov vlastných výrobkov (dar).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Pracovné oblečenie ako daňový výdavok

Kedy je možné pracovné oblečenie uznať ako daňový výdavok? Môžu si konatelia kúpiť oblek a zahrnúť ho do svojich daňových výdavkov?

Auto v podnikaní SZČO v roku 2021

Výdavky na auto používané v podnikaní si môže uplatniť aj SZČO, ich rozsah závisí aj od spôsobu obstarania. Je dôležité, či je auto napísané na IČO a ako sa uplatní odpočet DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky