Prenájom nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015 a 2016

Prenájom nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015 a 2016

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy môže fyzická osoba prenajímať nehnuteľnosť (byt) bez živnostenského oprávnenia? Aké povinnosti sú sa takýmto prenájmom nehnuteľnosti (bytu) spájanú?

Na prenájom nehnuteľnosti, ak spĺňa znaky podnikateľskej činnosti, je potrebné živnostenské oprávnenie. Zároveň živnostenský zákon umožňuje pri prenájme nehnuteľnosti výnimku, pričom definuje podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť táto výnimka uplatnená. Prenájom nehnuteľnosti možno vykonávať aj bez živnostenského oprávnenia, ak:

  • sa popri prenájme nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (platí aj pre garáže alebo odstavné plochy),
  • garáž alebo odstavná plocha slúži na umiestnenie najviac štyroch vozidiel, ktoré patria iným osobám ako je vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti (fakticky prenajímateľ).

Živnostenský zákon neuvádza zoznam základných služieb ani neuvádza príklady. Príklady možno nájsť v dôvodovej správe k pôvodnému návrhu živnostenského zákona, ktorá uvádza tieto základné služby: kúrenie, odvoz popola, odvoz odpadu, dodávka vody, kanalizácia. Základnými službami sú aj dodávka elektriny, dodávka vody, prístup na internet, prístup k televízii a pod.

Registrácia na daňovom úrade a daň z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) v roku 2015 a 2016

I keď sa prenájom nehnuteľnosti (bytu) vykonáva bez živnosti (nie je podnikaním), je potrebné požiadať daňový úrad o registráciu pre daň z príjmov. Postupuje sa obdobne, ako sa pre daň z príjmov registrujú živnostníci. Výsledkom úspešnej registrácie je vydanie osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ). Registračná povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov a v prípade jej nesplnenia v ustanovenej lehote (vrátane oneskoreného splnenia) uloží daňový úrad prenajímateľovi pokutu (od 60 do 20 000 eur). Žiadosť o registráciu je prenajímateľ povinný podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom kalendárnom mesiaci, v ktorom začal prenajímať nehnuteľnosť (byt).

Žiadosť o registráciu nie je povinný podať prenajímateľ (fyzická osoba), ktorý:

  • je už registrovaný z dôvodu, že podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť,
  • prenajíma pozemok.
Článok pokračuje pod reklamou

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) a podávanie daňového priznania za rok 2015 v roku 2016

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) predstavujú z pohľadu zákona o dani z príjmov samostatnú kategóriu príjmov (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Z týchto príjmov si prenajímateľ môže oslobodiť od dane 500 eur. Suma presahujúca 500 eur tvorí zdaniteľné príjmy z prenájmu.

Zdaniteľné príjmy je možné znížiť o daňové výdavky. Tieto možno uplatniť len do výšky zdaniteľných príjmov, t.j. pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia nie je možné vykázať daňovú stratu. Daňové výdavky nie je možné uplatniť formou paušálnych výdavkov.

Daňové výdavky možno uplatniť v daňovom priznaní len v skutočnej výške a to vedením daňovej evidencie alebo účtovníctva. Na vedenie daňovej evidencie nie je potrebný špeciálny softvér. Môžete ju viesť aj formou jednoduchých tabuliek. V našom eshope nájdete pripravený vzor daňovej evidencie k príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2017.

Ak daňovník nemal iné zdaniteľné príjmy, daňové priznanie k dani z príjmov (typ B) podáva len v prípade, ak zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia prekročia polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú k prvému dňu kalendárneho roka. Pre rok 2015 je táto suma 1 901,67 eura.

Príklad: Milan prenajíma byt. V roku 2015 mu nájomník vyplatil nájomné vo výške 2 400 eur. Keď si od dane z príjmov oslobodí 500 eur, jeho zdaniteľné príjmy z prenájmu budú 1 900 eur. Milan nemusí podať daňové priznanie.

Daňové priznanie sa podáva do konca marca po skončení kalendárneho roka. V roku 2016 sa daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2015 podáva do 31. 3. 2016. Lehotu na podanie daňového priznania je možné posunúť na základe oznámenia daňovému úradu, avšak najviac o tri celé kalendárne mesiace. Vzor oznámenia nájdete v článku Vzor odkladu daňového priznania v roku 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti za rok 2018

Ak fyzická osoba prenajímala v roku 2018 nehnuteľnosť, pravdepodobne sa jej bude týkať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018? A ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov, ak mala fyzická osoba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?

Daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2018

Aké výdavky si môže fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť, zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2018? Čo vplýva na ich výšku? A v akom pomere si môžu rozdeliť daňové výdavky osoby v prípade spoluvlastníckeho podielu?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018

Fyzická osoba, ktorá chce prenajímať nehnuteľnosť, nemusí mať na to živnostenské oprávnenie. Aký je rozdiel medzi prenájmom nehnuteľnosti so živnosťou a bez živnosti? A ako postupovať pri zdanení príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?

Príjem z prenájmu a hypotéka

Prenajímate nehnuteľnosť a chcete požiadať o hypotekárny úver? Ktoré banky akceptujú pri žiadosti o hypotéku aj príjem z prenájmu? V akej výške a za akých podmienok? Na všetky tieto a aj mnohé ďalšie otázky vám odpovieme v nasledujúcich riadkoch.