Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2018

Kedy je právnická osoba povinná platiť preddavky na daň z príjmov? Ako vyrátať výšku preddavkov na daň v roku 2018?

Kedy je právnická osoba povinná platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2018?

Právnická osoba je povinná platiť preddavky na daň z príjmov, ak jej daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 2 500 Eur (t. j. 2500,01 Eur a viac).

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je daň:

  • vypočítaná zo základu dane, ktorý je znížený o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň,
  • pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
  • znížená o úľavy vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
  • znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí,
  • znížená o daň vybranú zrážkou (§ 43 zákona), ktorá bola odpočítaná ako preddavok na daň.

Preddavok na daň z príjmov právnickej osoby je povinná platba, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie ešte nie je známa.

O koľko sa zvyšuje dolná hranica pre platenie preddavkov a ako sa mení spôsob výpočtu dane v roku 2020 bližšie približujeme v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020.

Kedy nie je právnická osoba povinná platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2018?

Preddavky na daň neplatí (ak správca dane neurčí inak):

  • daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 2 500 Eur,
  • daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období určenom v § 41 ods. 4 a 6 zákona o dani z príjmov,
  • daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát. Do lehoty na podanie daňového priznania daňovník preddavky neplatí. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške dane uvedenej v daňovom priznaní.

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň právnickej osoby v roku 2018

Právnická osoba môže platiť preddavky na daň mesačne alebo štvrťročne, a to v závislosti od výšky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby platí daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 2 500 Eur a nepresiahla 16 600 eur. Preddavky platí daňovník vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Tieto preddavky sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. V prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Mesačné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby platí daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla sumu 16 600 Eur. Preddavky platí daňovník vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Tieto preddavky sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Platenie preddavkov však môže správca dane určiť inak, a to ak ide o ich platenie na základe výšky predpokladanej dane alebo aj ak daň uvedená v daňovom priznaní, na ktorej základe sú platené preddavky na daň bola zmenená rozhodnutím správcu dane (napríklad po daňovej kontrole) alebo dodatočným daňovým priznaním. Na žiadosť daňovníka môže správca dane určiť platenie preddavkov v inak (v odôvodnených prípadoch).

Preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty (dve desatinné miesta) nadol.

Ako vyrátať preddavky na daň právnickej osoby v roku 2018?

Pri výpočte preddavkov na daň vychádzame z toho, či ide o preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania alebo po lehote na podanie daňového priznania. Účtovná jednotka pri výpočte preddavkov na daň vychádza z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Napríklad preddavky na daň platené po podanom daňovom priznaní za rok 2017, t. j. po 3.4.2018 (ak daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) vypočítame z dane, ktorá je uvedená v tomto daňovom priznaní. Opačný príklad je na výpočet preddavkov na daň platených pred lehotou na podanie daňového priznania, t. j. do 3.4.2018, v tomto prípade platíme preddavky na daň na základe dane z podaného daňového priznania za rok 2016 (nakoľko daňové priznanie za rok 2017 ešte nebolo podané).

Prečítajte si tiež

Preddavky na daň po lehote na podanie daňového priznania v roku 2018 vypočítame z dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2017 – riadok daňového priznania 1110 „Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň“. Pri vypĺňaní tohto riadku vychádza daňovník zo základu dane uvedeného na riadku 500 daňového priznania pri použití aktuálnej sadzby dane platnej v období, na ktoré sú preddavky na daň platené (v roku 2018 : 21 %). Z vypočítanej sumy sa odpočíta hodnota uvedená na riadku 610 „Úľava na dani“, 710 „Zápočet dane zaplatenej v zahraničí“ a 1030 „Suma dane vybranej zrážkou považovaná za preddavok na daň podľa § 43“, čiže vzorec na výpočet bude nasledovný:

r. 1110 = (r. 500 x 21%) – (r. 610 + r. 710 + r. 1030)

Rozdiel zaplatených preddavkov na daň vzniknutý platením do lehoty na podanie daňového priznania sa vyrovná nasledovne:

  • ak zaplatené preddavky na daň sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie: daňovník je v tomto prípade povinný rozdiel zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania (napríklad: daňovník, ktorý podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 do 3.4.2018, musí vzniknutý rozdiel zaplatiť do 30.4.2018). Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň inak.
  • ak zaplatené preddavky na daň sú vyššie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie: rozdiel sa použije na budúce preddavky na daň alebo sa na základe žiadosti daňovníka postupuje rovnako ako pri vrátení daňového preplatku (t. j. do 30 dní od podania žiadosti, v rovnakej lehote vráti správca dane aj zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky).

Príklad na výpočet preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2018 – mesačné preddavky:

Spoločnosť s ručením obmedzeným v podanom daňovom priznaní za rok 2017 (daňové priznanie podala v termíne 3.4.2018) uviedla na riadku 1110 daňového priznania „Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň“ sumu 18 950 Eur. Nakoľko táto daň presiahla sumu 16 600 Eur, je právnická osoba povinná platiť mesačné preddavky. Preddavky na daň vypočítame nasledovne: 1/12 z 18 950 Eur = 1579,166 Eur, po zaokrúhlení = 1579,16 Eur (zaokrúhľujeme na eurocenty nadol). Spoločnosť v podanom daňovom priznaní za rok 2016 uviedla na riadku 1110 daňového priznania sumu 1430 Eur, a preto jej nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň.

Nakoľko účtovná jednotka nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, prvý mesačný preddavok vo výške 1579,16 Eur je splatný 30.4.2018. Ak nebude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, tak posledný mesačný preddavok vo výške 1579,16 Eur bude splatný dňom 1.4.2019 (deň 31.3.2019 pripadne na nedeľu).

Za mesiace január až marec 2018 spoločnosť neplatila preddavky na daň, nakoľko jej na základe podaného daňového priznania za rok 2016 nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň, preto je povinná doplatiť za tieto mesiace správcovi dane sumu vo výške 4737,48 Eur (1579,16 * 3) najneskôr do 30.4.2018.

Pre účtovnú jednotku to znamená, že okrem mesačného preddavku vo výške 1579,16 Eur je povinná v tom istom termíne do 30.4.2018 doplatiť aj rozdiel preddavkov, ktoré neboli zaplatené vo výške 4737,48 Eur, t. j. spolu musí zaplatiť účtovná jednotka do 30.4.2018 6316,64 Eur.

Príklad na výpočet preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2018 – štvrťročné preddavky:

Spoločnosť s ručením obmedzeným v podanom daňovom priznaní za rok 2017 (daňové priznanie podala v termíne 3.4.2018) uviedla na riadku 1110 daňového priznania „Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň“ sumu 6800 Eur. Nakoľko táto daň presiahla sumu 2500 Eur a nepresiahla sumu16 600 Eur, je právnická osoba povinná platiť štvrťročné preddavky. Preddavky na daň vypočítame nasledovne: 1/4 z 6 800 Eur = 1700 Eur. Spoločnosť v podanom daňovom priznaní za rok 2016 uviedla na riadku 1110 daňového priznania sumu 18 000 Eur, a preto jej vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1500 Eur.

Nakoľko spoločnosť zaplatila v mesiaci január, febuár a marec mesačný preddavok vo výške 1 500 Eur a podľa podaného daňového priznania za rok 2017 mala platiť už len štvrťročné preddavky vo výške 1 700 Eur, môže sumu 2 800 Eur (3 * 1500 – 1700) použiť na úhradu (zápočet) budúcich preddavkov alebo môže požiadať správcu dane o ich vrátenie.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade, že spoločnosť použije rozdiel preddavkov vo výške 2 800 Eur, ktoré zaplatila navyše na úhradu budúcich preddavkov na daň, spoločnosť v roku 2018 zaplatí v mesiacoch január až marec mesačné preddavky vo výške 1 500 Eur, preddavok splatný za 2. štvrťrok k 2.7.2018 neplatí (použije rozdiel 2 800 Eur na úhradu, po započítaní tohto preddavku zostáva spoločnosti ešte 1 100 Eur na úhradu ďalšieho preddavku), preddavok splatný za 3. štvrťrok k 1.10.2018 uhradí vo výške len 600 Eur (nakoľko rozdiel 1 100 Eur použije na úhradu) a preddavok splatný za 4. štvrťrok splatný k 31.12.2018 uhradí v plnej výške 1 700 Eur. Sumár zaplatených preddavkov na daň v roku 2018 je uvedený v tabuľke:

Splatnosť preddavku Suma v eurách
31.1.2018 1 500
28.2.2018 1 500
3.4.2018 1 500
2.7.2018 0
1.10.2018 600
31.12.2018 1 700

V prípade, že spoločnosť požiada správcu dane o vrátenie zaplatených preddavkov vo výške 2 800 Eur, ktoré zaplatila navyše, spoločnosť uhradí preddavky na daň v roku 2018 nasledovne:

Splatnosť preddavku Suma v eurách
31.1.2018 1 500
28.2.2018 1 500
3.4.2018 1 500
2.7.2018 1 700
1.10.2018 1 700
31.12.2018 1 700

Ako platí preddavky na daň v roku 2018 nový daňovník?

Daňovník, ktorý počas kalendárneho roka vznikol iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Správca dane však môže určiť aj na toto obdobie platiť preddavky na daň.

Ak mu vznikne povinnosť platiť preddavky na daň, ktoré sú splatné do lehoty na podanie prvého daňového priznania, tak tieto preddavky vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

Príklad na výpočet preddavkov na daň u novovzniknutého daňovníka v roku 2018:

Právnická osoba vznikla v mesiaci jún 2017. Za zdaňovacie obdobie 2017 podala daňové priznanie v lehote do 3.4.2018 (31.3.2018 pripadlo na deň pracovného pokoja), v tomto daňovom priznaní vykázala na riadku 500 základ dane 40 000 Eur a daňovú povinnosť vo výške 8 400 Eur. Bude daňovník platiť v roku 2018 preddavky na daň? Ak áno v akej výške?

Právnická osoba uvedenie na riadku 1110 daň vo výške 8 400 Eur, na základe čoho je povinná platiť v roku 2018 štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 100 Eur (8400/4). Preddavok za 1. štvrťrok vo výške 2 100 Eur je splatný v lehote na podanie daňového priznania spolu s daňovou povinnosťou, t. j. do 3.4.2018.

Vplýva daňová licencia na výpočet preddavkov na daň?

Ako sme spomínali, povinnosť právnickej osobe platiť preddavky na daň vzniká, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo posledná známa povinnosť presiahne 2500 Eur. Táto hranica je v nižšej sume, ako je výška daňovej licencie (2880 Eur).

Výška daňovej licencie však neovplyvňuje povinnosť platiť preddavky na daň, nakoľko pri výpočte preddavkov nezohľadňujeme daňovú licenciu.

Kedy sa zaplatené preddavky započítavajú na úhradu dane?

Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň, ktoré boli zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

V podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli platené preddavky na daň vyplníme na riadku 1010 „Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie (do lehoty na podanie daňového priznania). Táto suma zaplatených preddavkov sa znižuje o časť, ktorá prevyšovala zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania, ktorá bola daňovníkovi vrátená na základe žiadosti.

Právnická osoba si môže započítať aj preddavky, ktoré boli uhradené po uplynutí lehoty splatnosti, avšak do termínu na podanie daňového priznania. Napríklad: mesačný preddavok splatný do 31.12.2017 a uhradený 5.2.2018, je možné započítať na úhradu dane za zdaňovacie obdobie roka 2017.

Ako zaplatiť preddavok na daň z príjmu právnickej osoby v roku 2018?

Právnická osoba platí preddavky na daň miestne príslušnému správcovi dane v eurách.

Ak splatnosť preddavku pripadne na deň pracovného pokoja, tak dňom splatnosti je nasledujúci pracovný deň. Je potrebné dohliadnuť na to, aby platba bola poukázaná na správne číslo účtu a označená správnym variabilným symbolom.

Viac sa dočítate v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky