Zdaňovanie nepeňažných príjmov lekárov od farmaceutických spoločností

Zdaňovanie nepeňažných príjmov lekárov od farmaceutických spoločností
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Nemocniciam, lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom sa od roku 2015 zásadne zmenil spôsob zdaňovania príjmov od „farmaceutických spoločností“. Neobídu ich ani nové administratívne povinnosti.

Od roku 2015 sa vláda SR rozhodla dôraznejšie bojovať s únikmi na dani z príjmov z dôvodu nezdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi (ďalej len “lekár”) držiteľom registrácie lieku, držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľom povolenia na výrobu liekov, farmaceutickou spoločnosťou, výrobcom zdravotníckej pomôcky, výrobcom dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby (ďalej len “farmaceutická spoločnosť“) a to tak, že zmenila spôsob zdaňovania. Akékoľvek peňažné a nepeňažné plnenia, okrem príjmov za vykonávanie klinického skúšania, sa od 1. januára 2015 zdaňujú zrážkou.

Aké príjmy môžu lekári dosahovať od farmaceutických spoločností

V prvom rade je potrebné rozdeliť príjmy lekárov do týchto kategórií:

  • príjmy z vykonávania klinického skúšania,
  • nepeňažné príjmy poskytnuté farmaceutickou spoločnosťou vo forme účasti lekára na sústavnom vzdelávaní,
  • ostatné peňažné príjmy poskytované farmaceutickou spoločnosťou,
  • ostatné nepeňažné príjmy poskytované farmaceutickou spoločnosťou.

Príjmy lekárov z vykonávania klinického skúšania

Peňažné a nepeňažné plnenia (príjmy) poskytnuté farmaceutickou spoločnosťou lekárovi za vykonávanie klinického skúšania sa zdaňujú v daňovom priznaní, buď fyzickej osoby (typ A alebo B) alebo právnickej osoby. U fyzickej osoby môže ísť o príjmy podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov (lekár vykonávajúci samostatnú zdravotnícku prax) alebo o ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov.

Všetky výdavky (náklady) lekára, ktoré sú vynaložené v súvislosti s prijatým peňažných príjmov a nepeňažných príjmov od farmaceutickej spoločnosti za vykonávanie klinického skúšania, sa zahrňujú do základu dane (sú daňové výdavky), vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie (s výnimkou príjmov zo závislej činnosti). 

Zdaňovanie bezplatnej účasti lekárov na vzdelávacích podujatiach hradených farmaceutickými firmami od roku 2015

Ak sa lekár (fyzická osoba) zúčastní na sústavnom vzdelávaní, ktoré financuje farmaceutická spoločnosť, ide o nepeňažné plnenie farmaceutickej spoločnosti smerom k lekárovi (t. j. lekár dosahuje nepeňažné príjmy a musí riešiť ich daňové dopady).

V zmysle § 9 ods. 2 písm. y) zákona o dani z príjmov je nepeňažné plnenie poskytované farmaceutickou spoločnosťou lekárovi vo forme účasti lekára na sústavnom vzdelávaní od dane z príjmov oslobodené. Za účasť lekára na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota stravy, ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním.

Farmaceutická spoločnosť musí lekárovi aj správcovi dane oznámiť hodnotu stravy, ubytovania a dopravy, ktorú poskytla lekráovi (fyzickej osobe). Tieto nepeňažné príjmy sa zdania rovnako ako ostatné zdaniteľné nepeňažné príjmy – zrážkou.

Účasť na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie. Ak je takéto odborno-vedecké podujatie financované farmaceutickou spoločnosťou, takáto účasť lekára zakladá nepeňažné plnenie a zdaňuje sa zrážkou ako ostatný zdaniteľný príjem nepeňažného charakteru.

Zdaňovanie ostatných peňažných príjmov lekárov od roku 2015

K ostatným peňažným príjmom lekárov patria finančné dary, príspevky na financovanie a pod (ďalej len „finančný dar“). Farmaceutická spoločnosť, ktorá poskytne lekárovi finančný dar, musí tento dar pri výplate zdaniť zrážkou, pričom použije sadzbu dane 19 %. Lekár dostane finančný dar znížený o zrazenú daň. Platiteľom dane je farmaceutická spoločnosť.

Farmaceutická firma má v súvislosti so zdanením finančného daru tieto povinnosti:

  • najneskôr do 15. dňa každého mesiaca odviesť správcovi dane (daňovému úradu) zrazenú daň za predchádzajúci mesiac (ak správca dane na žiadosť farmaceutickej spoločnosti neurčí inak),
  • v rovnakej lehote predložiť správcovi dane (daňovému úradu) oznámenie o zrazení a odvedení dane.
Článok pokračuje pod reklamou

Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.

Lekár nemá v súvislosti s prijatím finančného daru žiadne povinnosti v kontexte zákona o dani z príjmov.

Príklad: Farmaceutická spoločnosť daruje v júni 2015 lekárovi financie na modernizáciu vybavenia ambulancie vo výške 10 000 eur. Pri poukázaní finančného daru je farmaceutická spoločnosť povinná zraziť 19 % daň z príjmov (t. j. 1 900 eur). Lekárovi poukáže finančný dar znížený o daň, t. j. 8 100 eur. Do 15. júla 2015 je farmaceutická spoločnosť povinná daň odviesť na účet daňového úradu a predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Zdaňovanie ostatných nepeňažných príjmov lekárov od roku 2015

Ostatné príjmy nepeňažného charakteru zdaňuje lekár sám zrážkou. Výšku nepeňažných príjmov musí farmaceutická spoločnosť lekárovi oznámiť v lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné príjmy poskytla.

Okrem oznamovacej povinnosti voči lekárovi má farmaceutická spoločnosť oznamovaciu povinnosť aj voči správcovi dane (daňovému úradu). V lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom boli nepeňažné príjmy poskytnuté, je farmaceutická spoločnosť povinná správcovi dane (daňovému úradu) oznámiť výšku nepeňažných príjmov (cena vrátane DPH), dátum ich poskytnutia a ďalšie informácie v závislosti od toho, či je príjemcom fyzická osoba alebo právnická osoba.

Oznámenie držiteľa o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia.

Lekár je povinný daň odviesť správcovi dane (daňovému úradu) do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom boli nepeňažné príjmy prijaté. Základom dane je výška oznámených nepeňažných príjmov (vrátane DPH). Pri výpočte dane sa použije sadzba 19 %.

Poznámka: Ide o špecifický spôsob zrazenia dane. Z nepeňažných príjmov nie je možné daň zraziť, preto sa daň odvedie z iných voľných finančných zdrojov.

V rovnakej lehote je lekár povinný predložiť správcovi dane (daňovému úradu) oznámenie o zrazení a odvedení dane. Lekár neplatí daň vyberanú zrážkou z nepeňažných príjmov, ak ich súčet za kalendárny štvrťrok nepresiahne 10 eur.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia.

Príklad: Farmaceutická spoločnosť daruje v júni 2015 lekárovi diagnostické prístroje v hodnote 100 000 eur s DPH. Farmaceutická spoločnosť je povinná do 15. júla 2015 oznámiť lekárovi a správcovi dane (daňovému úradu) výšku nepeňažných príjmov (vrátane DPH). V oznámení pre správcu dane (daňový úrad) uvedie aj ďalšie povinné údaje. Lekár je povinný tieto nepeňažné príjmy zdaniť zrážkou a daň odviesť na účet správcu dane (daňového úradu) do 31. júla 2015. Daň vypočíta tak, že spočíta všetky nepeňažné príjmy za kalendárny štvrťrok a tento súčet vynásobí sadzbou 19 %, t. j. zrazená daň bude vo výške 19 000 eur. V rovnakej lehote je lekár povinný správcovi dane (daňovému úradu) predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane vybranej zrážkou z nepeňažného plnenia.

Z dôvodu vzniku povinnosť zraziť daň sa farmaceutická spoločnosť a lekár nemusia registrovať pre daň z príjmov.

Oznámenie lekára o začatí poberania nepeňažných príjmov od roku 2015

Ak lekár nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný oznámiť správcovi dane (daňovému úradu) začatie poberania nepeňažných príjmov zdaňovaných zrážkou do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné príjmy prijal.

Ak správca dane (daňový úrad) číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka lekárovi neoznámi do lehoty na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane, je povinný odviesť daň a predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane vybranej zrážkou z nepeňažného plnenia do ôsmich dní odo dňa doručenia oznámenia o čísle účtu správcu dane vedeného pre daňovníka.

Zdôrazňujeme, že platitelia DPH (napr. lekár, ktorý je platiteľ DPH) sú povinní komunikovať so správcom dane (daňovým úradom) elektronicky. Týka sa to všetkých oznámení.

Poznámky:

  1. Zákon o dani z príjmov používa pre držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby legislatívnu skratku držiteľ. Pre účely článku sme používali skratku farmaceutická spoločnosť.
  2. Pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka sme v článku používali skratku lekár. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je definovaný v § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zdravotnícky pracovník je definovaný v § 27 uvedeného zákona. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je napríklad ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, špecializovaná nemocnica, zariadenie biomedicínskeho výskumu, tkanivové zariadenie, biobanka, referenčné laboratórium, ambulancia, poliklinika, všeobecná nemocnica, liečebňa, lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Zdravotníckym pracovníkom je napríklad lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky