Delenie príjmov a výdavkov pri spoločných príjmoch

Pri spoločnom dosahovaní príjmov fyzických osôb (napríklad manželov) je potrebné dodržať rozdelenie príjmov a výdavkov k nim prislúchajúcim podľa jednotlivých princípov delenia podľa zákona o dani z príjmov.

Fyzické osoby, ktoré spoločne dosahujú príjmy (napr. manželia, či spoluvlastníci) sa musia riadiť ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Tieto fyzické osoby však môžu uplatniť len taký spôsob delenia príjmov a spoločných výdavkov, ktorý je zákonom prípustný pre príslušný druh príjmov.

V tomto článku si rozdelíme príjmy, ktoré môžu dosiahnuť fyzické osoby spoločne a budeme sa venovať aj rozdeleniu spoločných výdavkov k nim prislúchajúcim.

Princípy delenia príjmov a výdavkov fyzických osôb

Príjmy, ktoré môžu dosiahnuť spoločne fyzické osoby a k nim prislúchajúce rozdelenie výdavkov je uvedené v zákone o dani z príjmov, ide najmä o tieto ustanovenia: § 4 ods. 8, § 6 ods. 6 až 9 a ods. 15, § 7 ods. 9, § 8 ods. 16, a§ 10 ods. 1 a 2 zákona.

Spoločné príjmy môžu dosahovať fyzické osoby najmä v týchto prípadoch:

 • ak sú manželia a príjmy im plynú z bezpodielového spoluvlastníctva (BSM),
 • ak sú účastníci združenia, ktoré nie je právnickou osobou (na základe písomnej zmluvy o združení podľa § 829 až § 841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej len „Občiansky zákonník“),
 • ak sú podieloví spoluvlastníci (podľa § 137 až § 142 Občianskeho zákonníka).

Spoločné príjmy a výdavky manželov, ktoré im plynú z ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Najčastejšie dosahujú spoločné príjmy manželia, ktoré im plynú z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). Vo všeobecnosti platí, že do BSM patrí všetko to, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva (neplatí však v prípade dedičstva, či daru a pod.) a nie je určený podiel každého z manželov na vlastníctve, ktoré je v BSM.

Manželia môžu spoločne dosahovať tieto príjmy:

 • príjmy z prenájmu (podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z kapitálového majetku (podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona),
 • ostatné príjmy (podľa § 8 zákona).

Je potrebné upozorniť na to, že v prípade, ak manželia dosiahnu spoločne vyššie uvedené príjmy, ktoré si rozdelia, je každý jeden z nich povinný v daňovom priznaní v oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ uviesť údaje o daňovníkovi, s ktorým dosiahol tieto príjmy (identifikačné údaje ako aj celkové spoločne dosiahnuté príjmy a výdavky).

Manželia môžu uzatvoriť aj zmluvu o združení, ak majú oprávnenie na výkon príslušnej podnikateľskej činnosti, v ktorej chcú spolu podnikať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť (viac informácií o zmluve o združení a rozdelení príjmov a výdavkov uvádzame nižšie v článku).

Delenie príjmov z prenájmu a výdavkov medzi manželov, ktoré im plynú z BSM

Ide o príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti (podľa § 6 ods. 3 zákona) a nepovažujú sa za príjmy z podnikania (podľa § 6 ods. 1 zákona), t. j. sú vykonávané bez živnostenského oprávnenia.

Príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré plynú manželom z ich BSM si rozdelia v rovnakom pomere u každého z nich alebo v pomere, v akom sa dohodnú. V rovnakom pomere, v akom si rozdelia manželia príjmy z prenájmu, si rozdelia aj výdavky, ktoré vynaložili na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov.

Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti je možné uplatniť oslobodenie tohto príjmu od dane do výšky 500 € (a to u každého jedného z manželov, ak si toto oslobodenie príjmu neuplatnili pri inom zdaniteľnom príjme). Uvedené znamená, že ak si manželia uplatnia toto oslobodenie, do daňového priznania uvedú príjem z prenájmu nehnuteľnosti už znížený o sumu 500 €, ktorá je oslobodená. Zároveň upozorňujeme, že v rovnakom pomere si musia manželia znížiť preukázateľné výdavky, v akom si znížili zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Viac informácií o výdavkoch pri prenájme nehnuteľností a uplatnení oslobodenia si môžete prečítať v článku Daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2019.

V prípade, ak je jeden z manželov výlučným vlastníkom danej nehnuteľnosti, z ktorého prenájmu má príjem, nie je možné medzi manželov rozdeliť príjmy a výdavky podľa vyššie uvedeného. Uvedené znamená, že ak napríklad manželka nadobudla nehnuteľnosť darovaním od svojho otca a túto nehnuteľnosť prenajíma, príjmy z tohto prenájmu budú výlučne jej príjmom a celú výšku príjmov, ako aj výdavkov k nich prislúchajúcim uvedie do svojho daňového priznania k dani z príjmov.

Príklad na delenie príjmov a výdavkov medzi manželov pri prenájme nehnuteľnosti:

Manželia Mária a Ján v roku 2019 dosiahli príjem z prenájmu nehnuteľnosti (ktorá je v BSM) vo výške 18 180 €. Preukázateľné výdavky, ktoré im slúžili v roku 2019 na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie tohto príjmu sú vo výške 4 687,45 €. Tento príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je v BSM sa rozhodli rozdeliť nasledovne:

 • Mária: 500 €,
 • Ján: 17 680 €.

Na tento zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti si môžu obaja uplatniť oslobodenie príjmu vo výške 500 €. Z toho vyplýva, že nakoľko príjem z prenájmu nehnuteľnosti Márie je vo výške 500 €, po odpočte oslobodenej sumy od dane z príjmu bude jej príjem z tejto činnosti 0 € a v daňovom priznaní ho uvádzať ani nebude. Preukázateľné výdavky prislúchajúce k príjmu z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 500 € sú 128,92 € (500 €/18 180 € x 4687,45 €).

Ján vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov uvedie príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo  výške  17 180 € (17 680 € - 500 €). Ján si najprv vypočíta preukázateľné výdavky v pomere prislúchajúcemu k tejto zvyšnej časti príjmu, t. j. vo výške 4 558,53 € (17 680 €/18 180 € x 4687,45 €). Nakoľko si uplatnil oslobodenie od dane vo výške 500 €, musí v rovnakom pomere znížiť aj preukázateľné výdavky a teda v daňovom priznaní uvedie sumu preukázateľných výdavkov: 4 429,61 € (17 180 €/17 680 € x 4 558,53 €).

Ján a Mária nesmú zabudnúť na to, že v daňovom priznaní v časti „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ musia uviesť to, s kým spoločne dosiahli tieto príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. údaje o manželke/manželovi (identifikačné údaje), aj to, ako si rozdelili príjmy a výdavky z prenájmu nehnuteľnosti.

Delenie príjmov a výdavkov z kapitálového majetku medzi manželov, ktoré im plynú z BSM

Manželia môžu spoločne dosahovať aj príjmy z kapitálového majetku, ak patria do BSM. Ide o príjmy podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona o dani z príjmov, a to najmä:

 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte , na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu,
 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,
 • príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia),
 • a iné.

Vyššie uvedené príjmy, ktoré plynú manželom z BSM si zahrnú manželia do osobitného základu dane v rovnakom pomere alebo v pomere, v ktorom sa dohodnú (ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou). V rovnakom pomere, v akom si rozdelia tieto príjmy z kapitálového majetku, si rozdelia aj výdavky, o ktoré si môžu znížiť základ dane.

V prípade, ak bola daň vybraná zrážkou a manželia (daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou) dosiahli príjmy z podielových listov z ich vyplatenia (vrátenia) podľa § 7 ods. 1 písm. g), môžu si túto daň vyberanú zrážkou odpočítať ako preddavok na daň. Ak sa manželia rozhodnúť pre odpočet zrážkovej dane ako preddavku na daň pri tomto type príjmu, musia tak urobiť v rovnakom pomere, v akom si zahrnuli príjmy do základu dane.

Delenie ostatných príjmov a výdavkov medzi manželov, ktoré im plynú z BSM

Manželia môžu spoločne dosahovať ostatné príjmy, podľa § 8 zákona, a to napr.:

 • príjmy z príležitostných činností, vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby,
 • príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí,
 • príjmy z prevodu cenných papierov,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách,
 • a iné.

Tieto príjmy, ktoré plynú manželom z ich BSM si rozdelia v rovnakom pomere alebo v pomere v akom sa dohodnú u každého z nich. Aj tu platí, že v rovnakom pomere, v akom si manželia rozdelili príjmy, sú povinní si rozdeliť aj výdavky, ktoré vynaložili na ich dosiahnutie, zabezpečenie, či udržanie.

Výnimku pri rozdelení príjmov medzi manželov, sú príjmy, ktoré plynú manželom z prevodu majetku alebo práva v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku niektorého z manželov. Takýto príjem sa zahrnie do základu dane a zdaní ho ten z manželov, ktorý mal tento majetok alebo právo zahrnuté v obchodnom majetku ako posledný (§ 8 ods. 16 zákona).

Článok pokračuje pod reklamou

Spoločné príjmy a výdavky podielových spoluvlastníkov

Podielové spoluvlastníctvo upravuje § 137 až § 142 Občianskeho zákonníka. Spravidla platí, že spoluvlastníkovi prislúchajú práva a povinnosti k spoločnej veci podľa pomeru jeho spoluvlastníckeho podielu. V prípade, ak chýba určenie spoluvlastníckych podielov, zväčša sa má za to, že podiely všetkých spoluvlastníkov sú rovnaké (práva ako aj povinnosti).

Podľa § 10 ods. 1 príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv ako aj spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa zahrnú do základu dane jednotlivých spoluvlastníkov v pomere ich spoluvlastníckeho podielu, ak nie je určené inak. V týchto prípadoch sa nepostupuje ako pri BSM, nie je to na ich dohode.

Podieloví spoluvlastníci môžu spoločne dosahovať príjmy z:

 • prenájmu nehnuteľnosti (podľa § 6 ods. 3 zákona),
 • z použitia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4 zákona),
 • príjmy z kapitálového majetku (podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona),
 • ostatné príjmy (podľa § 8 zákona).

Pri spoločne dosiahnutých príjmoch z použitia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4), ide o príjmy, ktoré sú vyplácané podľa osobitného predpisu, napr. podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Ide o príjmy, ktoré nie sú z vytvorenia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 2 písm. a)) a pri ktorých daňovník neuplatnil postup zrážkovej dane.

Je potrebné upozorniť na to, že v prípade, ak podieloví spoluvlastníci dosiahnu spoločne vyššie uvedené príjmy, ktoré si rozdelia, je každý jeden z nich povinný v daňovom priznaní v oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“, uviesť údaje o daňovníkoch, s ktorými dosiahol tieto príjmy (identifikačné údaje ako aj celkové spoločne dosiahnuté príjmy a výdavky).

Informácie o zdaňovaní príjmov autorov si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2019

Spoločné príjmy a výdavky účastníkov združenia, ktoré nie je právnickou osobou (spoločné podnikanie)

Podľa § 10 ods. 2 zákona príjmy, ktoré dosiahnu daňovníci pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona) na základe písomnej zmluvy o združení si daňovníci rozdelia a zahrnú do základu dane rovným dielom (ak nie je v zmluve o združení určené inak). Rovným dielom si títo daňovníci rozdelia aj daňové výdavky, ktoré vynaložili na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Pri spoločnom podnikaní a dosahovaní spoločných príjmov, môžu fyzické osoby dosiahnuť príjem:

 • zo spoločného podnikania (podľa § 6 ods. 1),
 • zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2),
 • spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti,
 • komplementára komanditnej spoločnosti.

Delenie príjmov a výdavkov zo spoločného podnikania a zo spoločnej inej samostatne zárobkovej činnosti účastníkov združenia

V prípade, ak chcú viaceré fyzické osoby spoločne podnikať alebo vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť, môžu vytvoriť združenie podľa § 829 až § 841 Občianskeho zákonníka. V uvedenom ustanovení je uvedené, že sa môžu osoby združiť v prípade, ak sa chcú spoločne pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu. V tejto zmluve o združení si fyzické osoby dohodnú podmienky podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, pričom uzavretím takejto zmluvy nevzniká nový právny subjekt (subjektom práv a záväzkov sú jednotliví členovia združenia).

Nakoľko takéto združenie nie je samostatnou účtovnou jednotkou, či daňovníkom, nerozdeľuje sa zisk alebo strata, ktorá vyplýva  z činnosti združenia, ale rozdeľujú sa príjmy a výdavky. Ako sme už uviedli vyššie, príjmy a výdavky si tieto fyzické osoby rozdelia rovným dielom, ak v uzatvorenej zmluve o združení nie je určené inak.

Účastníci združenia si môžu uplatniť preukázateľné výdavky (ak je účtovnou jednotkou alebo vedie daňovú evidenciu), ale aj výdavky z percentom príjmov.

Pri tomto združení je potrebné, aby si fyzické osoby dali pozor na odpisovanie majetku, ktorý bol určený na spoločné využívanie účastníkov združenia.

V prípade uzatvorenej zmluvy o združení manželmi, hnuteľné veci a nehnuteľnosti v BSM, ktoré chcú využívať na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku len jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností si však manželia rozdelia v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti.

Aj tu platí, že daňovník, ktorý je účastníkom združenia, uvádza v daňovom priznaní k dani z príjmov v oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ údaje o daňovníkoch, s ktorými dosiahol príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti (identifikačné údaje, celkovú sumu spoločne dosiahnutých príjmov a výdavkov, percentuálny podiel pripadajúci na každého účastníka združenia a taktiež kópiu zmluvy o združení).

Delenie príjmov a výdavkov spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti

Fyzická osoba môže na základe spoločného podnikania dosahovať aj príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov, medzi ktoré patrí príjem:

 • spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti (podľa § 6 ods. 7),
 • komplementára komanditnej spoločnosti (podľa § 6 ods. 8).

Pri verejnej obchodnej spoločnosti platí, že príjmy tejto spoločnosti sa nezdaňujú, ale jednotliví spoločníci majú svoju osobnú daňovú povinnosť. Pri komanditnej spoločnosti zase platí, že základ dane sa zisťuje za spoločnosť ako celok a tento základ dane sa rozdelí na podiel pripadajúci na komplementárov a na podiel pripadajúci na komanditistov.

Fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti zisťuje časť základu dane, ktorý pripadá na túto fyzickú osobu podľa spoločenskej zmluvy v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje zisk, a to podľa § 17 až § 29 zákona.

Základ dane, ktorý pripadá na fyzickú osobu – komplementára komanditnej spoločnosti je tá časť základu dane komanditnej spoločnosti podľa § 17 až § 29 zákona, ktorá pripadá na komplementára, a to v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku podľa spoločenskej zmluvy.

Príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a príjmy komplementárov komanditnej spoločnosti je možné pri zisťovaní základu dane znížiť za podmienok, ktoré sú uvedené v § 6 ods. 9 zákona, t. j. o:

 • príspevky a poistné, ktoré je povinný platiť spoločník, či komplementár,
 • cestovné náhrady (podľa § 19 ods. 2 písm. e)),
 • stravné (podľa § 19 ods. 2 písm. p)).

V prípade, ak má fyzická osoba príjem ako spoločník, či komplementár nemôže si základ dane znížiť paušálnymi výdavkami, len vyššie uvedenými preukázateľnými výdavkami.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky