Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 – príklady pre zamestnancov

Od 01.07.2022 majú rodičia nárok na daňový bonus na dieťa podľa nových pravidiel. V článku uvádzame praktické príklady na výpočet daňového bonusu po novele.

Daňový bonus je forma daňového zvýhodnenia rodičov vyživovaných nezaopatrených detí, ktorí dosahujú aktívne príjmy. O daňový bonus sa znižuje daň. Aktívnymi príjmami rozumieme:

  • príjmy zo zamestnania (zo závislej činnosti) podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
  • príjmy z podnikania (príjmy živnostníkov) alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. príjmy tlmočníkov, geodetov, atď.) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Podľa prechodných ustanovení v § 52zzn ods. 3 zákona o dani z príjmov si od 01.07.2022 môže daňovník uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Novelizované pravidlá vo výpočte a výške daňového bonusu na dieťa sa prvýkrát použijú v mzde za júl 2022.

Aké zmeny v daňovom bonuse na dieťa priniesla právna úprava účinná od 01.07.2022

Zmeny účinné od 01.07.2022, ktoré schválila NR SR dňa 22.06.2022 ako prelomenie veta prezidentky, priniesli novú výšku daňového bonusu u novourčených vekových kategórií detí. Tieto zmeny sa zohľadnia nielen počas kalendárneho roka, ale aj po jeho skončení vo vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v podanom daňovom priznaní. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad výšky daňového bonusu počas roku 2022 a od januára 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Kategórie veku detí Január – jún 2022 Júl – december 2022 Od januára 2023
Deti do 6 rokov 47,14 eur max. 70,00 eur* max. 100,00 eur*
Deti od 6 do 15 rokov 43,60 eur*
Deti od 15 do 25 rokov 23,57 eur max. 40,00 eur max. 50,00 eur

*Ak sa u týchto kategórií detí uplatňuje nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tzv. obedy zadarmo), nárok na daňový bonus strácajú.

Po novom k vzniku nároku na daňový bonus nie je potrebné, aby daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (t. j. aspoň 3 876 eur). Uvedenú podmienku nahrádza obmedzenie súm daňového bonusu do určitej výšky základu dane, resp. čiastkového základu dane, pričom sa tento limit odvíja od počtu vyživovaných nezaopatrených detí daňovníka.

Vo vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti má podľa zákona zamestnávateľ povinnosť porovnať výšku daňového bonusu, na ktorý má zamestnanec nárok podľa prechodných ustanovení od 01.07.2022 v § 52zzn ods. 8 zákona o dani z príjmov a podľa znenia § 33 zákona o dani z príjmov do 30.06.2022. Zamestnanec má nárok na sumu, ktorá je pre neho výhodnejšia (t. j. je vyššia podľa pravidiel do 30.06.2022 alebo od 01.07.2022). Túto sumu zamestnávateľ porovná so sumou daňového bonusu, ktorý bol zamestnancovi vyplatený počas príslušného obdobia. Ak je nový prepočítaný nárok vyšší ako vyplatený daňový bonus, zamestnávateľ vyplatí rozdiel najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl. V prípade, ak je novo prepočítaný nárok nižší ako výška vyplateného daňového bonusu, zamestnanec nestráca nárok na už vyplatený daňový bonus, a teda z tohto titulu mu nevzniká povinnosť vrátiť rozdiel na daňovom bonuse späť zamestnávateľovi. Zamestnanec, ktorý nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, uplatní obdobný postup vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb.

Poznámka: Porovnanie súm daňového bonusu podľa „nových“ a „starých“ pravidiel by malo nastať nielen v rámci ročného zúčtovania alebo daňového priznania, ale aj na mesačnej báze. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi vždy výhodnejšiu sumu.

Upozornenie: Podľa prechodných ustanovení od 01.07.2022 je možné uplatniť nárok na daňový bonus za rok 2022 (pri ročnom zúčtovaní alebo podaním daňového priznania) najviac do percentuálne určenej časti z polovice základu dane, resp. čiastkového základu dane z aktívnych príjmov alebo ich úhrnu (napr. zo súčtu čiastkových základov dane zo zamestnania a živnosti). Prihliada sa tým na účinnosť zákona až od 01.07.2022, tzn. ide len o polovicu roka (júl až december 2022). V prípade, ak by začal zamestnanec vykonávať závislú činnosť alebo podnikajúca fyzická osoba podnikateľskú činnosť až od 01.07.2022 a neskôr, bude sa pri výpočte vychádzať z celého čiastkového základu dane. Percentuálne limity pre jednotlivé počty vyživovaných detí zákon stanuje nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit čiastkového základu dane
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Ďalšie informácie o zmenách v daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa od 01.07.2022 a od 01.01.2023.

Príklad na výpočet nároku na daňový bonus od 01.07.2022 u zamestnanca s minimálnou mzdou

1. Variant s dvomi deťmi

Zamestnanec Peter má mesačnú mzdu vo výške 646 eur. Čiastkový základ dane sa vypočíta ako rozdiel hrubej mzdy a odvodov zamestnanca nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Hrubá mzda 646,00 eur
Sociálne odvody zamestnanca (9,40 %) -60,72 eur
Zdravotné odvody zamestnanca (4,00 %) -25,84 eur
Čiastkový základ dane 559,44 eur

Peter má dve nezaopatrené vyživované deti vo veku 4 roky a 16 rokov. Na deti sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na obe deti si uplatňuje počas celého roka daňový bonus, o čom svedčí podpísané vyhlásenie podľa zákona o dani z príjmov. Výška jeho zdaniteľných príjmov za prvý polrok 2022 (646,00 eur x 6 mesiacov = 3 876 eur) spĺňa podmienku pre vznik nároku na daňový bonus.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Kategórie veku detí Daňový bonus do 30.06.2022 Daňový bonus od 01.07.2022
Dieťa vo veku 4 roky 47,14 eur 70,00 eur
Dieťa vo veku 16 rokov 23,57 eur 40,00 eur
SPOLU (mesačne) 70,71 eur 110,00 eur*
Po zohľadnení % limitu Nezohľadňuje sa % limit 110,00 eur

*Daňový bonus pri 2 deťoch je percentuálne limitovaný, a to najviac vo výške 27 % z čiastkového základu dane (27 % z 559,44 eur je 151,05 eur). Keďže limit prevýšil sumu nároku na daňový bonus, vyplatí sa celá výška daňového bonusu.

Za obdobie 1. polroka 2022 mal zamestnanec Peter nárok na 424,26 eur (70,71 eur x 6 mesiacov). Vzhľadom na to, že výpočet daňového bonusu podľa nových pravidiel od 01.07.2022 je pre zamestnanca Petra výhodnejší (110,00 eur > 70,71 eur), za obdobie 2. polroka 2022 bude mať zamestnanec Peter nárok na daňový bonus vo výške 660,00 eur (110,00 eur x 6 mesiacov).

Celkový nárok Petra na daňový bonus za rok 2022 bude 1 084,26 eur (424,26 eur + 660,00 eur).

Prepočet nároku na daňový bonus vo vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2022

Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022. Zamestnávateľ je povinný prepočítať sumu daňového bonusu za 2. polrok oboma spôsobmi (t. j. zohľadniť pravidlá podľa prechodných ustanovení od 01.07.2022 a tiež pravidlá, ktoré platili do 30.06.2022 a priznať zamestnancovi vyšší nárok).

Podľa pravidiel do 30.06.2022 by suma daňového bonusu na deti za 2. polrok 2022 bola 424,26 eur (70,71 eur x 6 mesiacov).

Podľa pravidiel od 01.07.2022 sa „skontroluje“ nárok na daňový bonus za 2. polrok 2022 nasledovne:

Čiastkový základe dane za rok 2022 = 6 713,28 eur (559,44 eur x 12 mesiacov)

Polovica čiastkového základu dane za rok 2022 = 3 356,64 eur (6 713,28 eur/2)

27 % z polovice čiastkového základu dane za rok 2022 = 906,29 eur (3 356,64 eur x 0,27)

Podľa výpočtu bol zamestnancovi Petrovi za 2. polrok 2022 vyplatený daňový bonus nepresahujúci 27 %-ný limit z polovice čiastkového základu dane. Zároveň možno konštatovať, že výpočet daňového bonusu podľa pravidiel od 01.07.2022 (660,00 eur) je pre Petra výhodnejší oproti výpočtu podľa „starých“ pravidiel do 30.06.2022 (424,26 eur). Petrovi teda patrí daňový bonus za rok 2022 v sume 1 084,26 eur.

2. Variant s väčším počtom detí

Za predpokladu, že by zamestnanec Peter mal väčší počet detí, napr. 4 deti vo veku do 6 rokov a 2 deti vo veku 17 a 20 rokov, výpočet by bol nasledovný:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Kategórie veku detí Daňový bonus do 30.06.2022 Daňový bonus od 01.07.2022
4 deti vo veku do 6 rokov 188,56 eur (4 x 47,14 eur) 280,00 eur (4 x 70,00 eur)
2 deti vo veku od 15 rokov 47,14 eur (2 x 23,57 eur) 80,00 eur (2 x 40,00 eur)
SPOLU (mesačne) 235,70 eur 360,00 eur*
Po zohľadnení % limitu Nezohľadňuje sa % limit 307,69 eur

*Daňový bonus pri 6 deťoch je percentuálne limitovaný, a to najviac vo výške 55 % z čiastkového základu dane (55 % z 559,44 eur je 307,69 eur). Keďže suma nároku podľa nových pravidiel pre výpočet daňového bonusu je vyššia ako limit, vyplatí sa zamestnancovi len suma zodpovedajúca výške limitu, t. j. 307,69 eur mesačne.

Za obdobie 1. polroka 2022 mal zamestnanec Peter nárok na 1 414,20 eur (235,70 eur x 6 mesiacov). Napriek tomu, že sa suma daňového bonusu podľa pravidiel v prechodných ustanoveniach v konečnom dôsledku vplyvom percentuálneho limitu čiastkového základu dane znížila, stále je pre zamestnanca Petra výhodnejšia (307,69 eur > 235,70 eur). Za obdobie 2. polroka 2022 bude mať zamestnanec Peter nárok na daňový bonus vo výške 1 846,14 eur (307,69 eur x 6 mesiacov).

Celkový nárok Petra na daňový bonus za rok 2022 bude 3 260,34 eur (1 414,20 eur + 1 846,14 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Prepočet nároku na daňový bonus vo vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2022

Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022. Zamestnávateľ je povinný prepočítať sumu daňového bonusu za 2. polrok oboma spôsobmi (t. j. zohľadniť pravidlá podľa prechodných ustanovení od 01.07.2022 a tiež pravidlá, ktoré platili do 30.06.2022 a priznať zamestnancovi vyšší nárok).

Podľa pravidiel do 30.06.2022 by suma daňového bonusu na deti za 2. polrok 2022 bola 1 414,20 eur.

Podľa pravidiel od 01.07.2022 sa „skontroluje“ nárok na daňový bonus za 2. polrok 2022 nasledovne:

Čiastkový základe dane za rok 2022 = 6 713,28 eur (559,44 eur x 12 mesiacov)

Polovica čiastkového základu dane za rok 2022 = 3 356,64 eur (6 713,28 eur/2)

55 % z polovice čiastkového základu dane za rok 2022 = 1 846,15 eur (3 356,64 eur x 0,55)

Prečítajte si tiež

Podľa výpočtu má zamestnanec Peter nárok na daňový bonus podľa pravidiel od 01.07.2022 za 2. polrok 2022 vo výške 1 846,15 eur, čo je oproti výpočtu podľa „starých“ pravidiel (1 414,20 eur) pre zamestnanca výhodnejšie. V porovnaní so skutočne vyplateným daňovým bonusom od 01.07.2022 vo výške 1 846,14 eur to znamená, že mu v zásade vyplatil rovnakú sumu, avšak v dôsledku zaokrúhľovania vznikol zamestnancovi „preplatok“ v sume rozdielu 0,01 eur (1 846,15 eur –  1 846,14 eur), ktorý mu zamestnávateľ zohľadní vo výsledku ročného zúčtovania (ak by výsledok ročného zúčtovania za rok 2022 bol nižší ako 0,05 eur, zamestnávateľ rozdiel nedorovnáva). Petrovi po ročnom zúčtovaní 2022 teda patrí daňový bonus v sume 3 260,35 eur (1 414,20 eur + 1 846,15 eur).

Dotácia na obedy a daňový bonus od 01.07.2022

Podľa pravidiel do 30.06.2022 mal rodič dieťaťa nárok u vekovej kategórii detí od 5 do 6 rokov na daňový bonus (47,14 eura/mesiac) a súčasne i na dotáciu na obedy (1,30 eura/obed). Tzv. obedy zadarmo sú upravené zákonom o dotáciách a od roku 2021 sú poskytované v 3 prípadoch:

  1. ak dieťa navštevuje materskú alebo základu školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým je poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi,
  2. ak dieťa navštevuje materskú alebo základu školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. ak dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil daňový bonus na dieťa (vo veku od 6 do 15 rokov).

Nárok na dotáciu na stravu je rodič povinný preukázať čestným vyhlásením (s výnimkou prvých dvoch vyššie uvedených prípadov).

Zo schváleného zákona o financovaní voľného času dieťaťa vyplýva, že rodič predškoláka (dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nedovŕšilo 6 rokov) sa bude musieť rozhodnúť, či si od 01.07.2022 uplatní „zvýšený“ daňový bonus v maximálnej sume 70,00 eur/mesiac alebo dotáciu na obedy v sume 1,30 eura/obed. Má však aj druhú možnosť, a to uplatniť si „starý“ daňový bonus v sume 47,14 eura a zároveň dotáciu na stravu 1,30 eura/obed. Túto možnosť majú rodičia len do 31.12.2022.

Rodičia detí navštevujúcich posledný ročník materskej alebo základnej školy vo veku od 6 do 15 rokov si od 01.07.2022 budú môcť vybrať, buď daňový bonus v maximálnej sume 70,00 eur/mesiac alebo dotáciu na obedy v sume 1,30 eura/obed (doteraz si vyberali medzi daňovým bonusom v sume 43,60 eura/mesiac alebo dotáciou v sume 1,30 eura/mesiac).

Rodičia starších detí (od mesiaca, kedy dovŕšia 15 rokov) v poslednom ročníku základnej školy majú nárok na daňový bonus v maximálnej sume 40,00 eur/mesiac a súčasne na dotáciu na stravu v sume 1,30 eura/obed.

Upozornenie: V prvých dvoch vyššie uvedených prípadoch zákon umožňuje rodičovi poberať daňový bonus i dotáciu na obedy bez ohľadu na vek dieťaťa.

Príklad na výpočet nároku rodiča na sumu daňového bonusu v súvislosti s dotáciou na stravu

Pani Katarína má 3 deti. Syn Peter má 5 rokov a navštevuje posledný ročník materskej školy. Dcéra Ivana má 14 rokov a navštevuje posledný ročník základnej školy. Dcéra Klára má 10 rokov a navštevuje školu, v ktorej väčšina detí pochádza z rodín, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi (syn Peter a druhá dcéra Ivana navštevujú inú školu). Rodina pani Kataríny nepoberá pomoc v hmotnej núdzi a má príjem vyšší ako životné minimum. Všetky tri deti sa stravujú v škole, pričom pri výpočte budeme vychádzať z toho, že počet obedov počas príslušného mesiaca bol 20 (1,30 eura/obed x 20 ks = 26,00 eur). Pani Katarína u syna Petra a dcéry Ivany preukázala nárok na dotáciu na stravu čestným vyhlásením.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Deti Do 30.06.2022 Pani Katarína si prilepší mesačne o Od 01.07.2022 Pani Katarína si prilepší mesačne o
Daňový bonus Dotácia na stravu Daňový bonus Dotácia na stravu
Syn Peter (5 rokov) 47,14 € 26,00 € 73,14 € 47,14 € 26,00 € 73,14 €
70,00 € 70,00 €
Dcéra Ivana (14 rokov) 43,60 € 26,00 € 43,60 € 43,60 € 26,00 € 43,60 €
70,00 € 70,00 €
Dcéra Klára (10 rokov) 43,60 € 26,00 € 69,60 € 43,60 € 26,00 € 69,60 €
70,00 € 96,00 €

Poznámka: Pri posudzovaní súm sme vychádzali vždy z tej možnosti, ktorá by bola pre rodiča výhodnejšia.

Od 01.07.2022 má pani Katarína možnosť získať daňový bonus v „starej“ výške 47,14 eur/mesiac alebo v „novej“ výške maximálne 70,00 eur/mesiac (zohľadňuje sa percentuálny limit čiastkového základu dane). Zamestnávateľ jej prizná nárok, ktorý bude vyšší (výhodnejší).

U syna Petra si od 01.07.2022 môže pani Katarína uplatniť dotáciu na stravu len v prípade, ak jej vznikne nárok na daňový bonus po starom (t. j. 47,14 eura + 26,00 eur = 73,14 eura). Ak bude čerpať daňový bonus po novom (pretože je to pre ňu výhodnejšie), potom nárok na dotáciu stráca.

U dcéry Ivany uplatnením nároku na daňový bonus stráca pani Katarína od 01.07.2022 nárok na dotáciu na stravu (rovnaké pravidlo platilo aj do 30.06.2022). Na daňový bonus podľa „starých“ pravidiel (v sume 43,60 eura alebo 47,14 eura) bude mať nárok len do 31.12.2022.

U dcéry Kláry platí rovnaký režim počas celého roka – pani Katarína nárok čerpať daňový bonus a súčasne dotáciu na stravu, a to z toho dôvodu, že dcéra Klára navštevuje školu, kde väčšina detí pochádza z rodín, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi (v tom prípade sa nehľadí na iné okolnosti, napr. na vek dieťaťa).

Od 01.01.2023 sa bude pani Katarína rozhodovať medzi dotáciou na stravu alebo daňovým bonusom v maximálnej sume 100,00 eur/mesiac. Toto neplatí u dcéry Kláry, u ktorej nastáva od 01.01.2023 súbeh daňového bonusu v maximálnej sume 100,00 eur/mesiac a dotácie na stravu v sume 1,30 eura/obed (z rovnakého dôvodu, ktorý sme uviedli vyššie).

Vo všeobecnosti platí, že pre rodiča bude vo väčšine prípadov výhodnejšie uplatniť si nárok na daňový bonus (od 01.07.2022 naň majú nárok všetci rodičia vyživovaných nezaopatrených detí bez ohľadu na výšku ich príjmov).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky