Časté otázky k daňovým licenciám

Finančné riaditeľstvo SR vydalo spresňujúce informácie k špecifickým situáciám v súvislosti daňovými licenciami.

Daňová licencia

Daňová licencia predstavuje minimálna daň z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí. Daňová licencia sa platí za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom je daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo daňovník vykázal daňovú stratu.

Výška daňovej licencie pre jednotlivých daňovníkov
Daňovník Výška daňovej licencie v EUR
ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur 480
ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur 960
ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur 2 880

Ročným obratom u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa chápe súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie. U daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je ročným obratom súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.

Daňová licencia pri zmene zdaňovacieho obdobia v priebehu roka 2014

Daňová licencia sa prvýkrát platí za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014. Znamená to, že daňová licencia sa bude prvýkrát platiť až pri podávaní daňového priznania v roku 2015. Podľa prechodných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) povinnosť platiť daňovú licenciu v priebehu roka 2014 vzniká iba daňovníkovi, ktorý v priebehu roka 2014 zmení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok.

Daňovník platí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie (necelá časť pôvodného zdaňovacieho obdobia kalendárny rok) ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny spolu s daňovou licenciou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie (nové zdaňovacie obdobie hospodársky rok). V praxi to znamená, že platba pomernej časti daňovej licencie za kratšie zdaňovacie obdobie kalendárny rok prebehne až po skončení nového zdaňovacieho obdobia hospodársky rok.

Príklad na vznik povinnosti platiť daňovú licenciu v priebehu roka 2014

Firma, ktorá nie je platiteľom DPH, zmenila zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok 1. mája 2014. Za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2014 do 30. apríla 2014 dosiahla obrat 10 000 eur a daňovú stratu 1 000 eur. Pomerná časť daňovej licencie za rok 2014 je 160 eur (480 / 12 x 4). Vzhľadom na to, že firma dosiahla daňovú stratu, je povinná uhradiť pomernú časť daňovej licencie. Podľa prechodných ustanovení zákona o dani z príjmov však bude táto pomerná časť daňovej licencie splatná až v lehote na podanie daňového priznania za hospodársky rok (od 1. mája 2014 do 30. apríla 2015). Lehota na podanie daňového priznania a teda aj lehota splatnosti daňovej licencie bude do 31. júla 2015, ak firma nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Splatnosť daňovej licencie pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona o dani z príjmov. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak si daňovník lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia podaného príslušnému daňovému úradu predĺži najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. šesť celých kalendárnych mesiacov (len ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí), predlžuje sa o túto lehotu aj splatnosť daňovej licencie.

Príklad na splatnosť daňovej licencie pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Firma má zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2014 dosiahla daňovú stratu a tak bude musieť platiť daňovú licenciu – minimálnu daň z príjmov. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2014 je do 31. marca 2015. Firma sa rozhodla predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia daňového úradu o tri celé kalendárne mesiace. Nová lehota na podanie daňového priznania je pre firmu do 30. júna 2015. Splatnosť daňovej licencie sa viaže na lehotu na podanie daňového priznania a keďže bola predĺžená, lehota splatnosti daňovej licencie sa tiež predlžuje do 30. júna 2015.

Daňová licencia za zdaňovacie obdobie kratšie ako dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov

Podľa § 46b ods. 6 zákona o dani z príjmov sa za zdaňovacie obdobie kratšie ako dvanásť bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov daňová licencia vypočíta v pomernej výške. Výška daňovej licencie je potom vo výške súčinu 1/12 ročnej daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Príklad na výpočet pomernej časti daňovej licencie za kratšie zdaňovacie obdobie

Spoločnosť X sa k 1. máju 2015 zlúčila so spoločnosťou Z, pričom existujúca spoločnosť Z je právnym nástupcom uvedených spoločností. Spoločnosti X má zdaňovacie obdobie kalendárny rok a za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2015 do 30. apríla 2015 jej vzniká povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 31. júla 2015. Spoločnosť X bola k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia platiteľom DPH, za toto zdaňovacie obdobie dosiahla daňovú stratu 10 000 eur a obrat vo výške 300 000 eur. Pre spoločnosť takejto kategórie platí daňová licencia vo výške 960 eur ročne. Zdaňovacie obdobie spoločnosti X trvalo len štyri kalendárne mesiace, preto bude musieť platiť len pomernú časť daňovej licencie, a to vo výške 320 eur (960 / 12 x 4).

Problematike daňových licencií sa venujeme aj v našich ďalších článkoch, kde nájdete aj odpovede na mnoho iných otázok v súvislosti s daňovými licenciami, napríklad:

  1. Ako je to s daňovými licenciami pri začínajúcich firmách?
  2. Ktorí daňovníci daňovú licenciu nemusia platiť vôbec?
  3. U ktorých daňovníkov a za akých podmienok sa výška daňovej licencia znižuje na polovicu?
  4. Aké podmienky platia pre započítanie rozdielu medzi vyššou daňovou licenciou a nižšou daňou vypočítanou v daňovom priznaní na daňovú povinnosť v budúcnosti?

Zdroj: Informácia Finančného riaditeľstva SR k daňovej licencii

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky