Zdaňovacie obdobie DPH a jeho zmeny

Chceli by ste si zmeniť zdaňovacie obdobie DPH z mesačného na štvrťročné? Neviete, aké podmienky musíte spĺňať, aby ste túto zmenu mohli uskutočniť? Alebo máte štvrťročné zdaňovacie obdobie DPH a neviete, kedy musíte prejsť na mesačné zdaňovacie obdobie DPH? Prinášame všetky dôležité informácie o zdaňovacom období DPH a jeho zmene.

Zdaňovacie obdobie DPH

Zdaňovacím obdobím DPH je v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) kalendárny mesiac.

Platiteľ DPH sa však môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak splní dve zákonom stanovené podmienky:

1. časová podmienka - od konca mesiaca, od kedy sa stal platiteľom DPH, uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov. Ak sa podnikateľ stal platiteľom DPH v júli 2015, túto podmienku spĺňa v auguste 2016,

2. obratová podmienka - za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur. V prípade, že podnikateľ mal obrat 80 000 eur v mesiacoch apríl 2015 - marec 2016, túto podmienku spĺňa v apríli 2016. Zmeniť zdaňovacie obdobie môže až od júla 2016, ak dovtedy nedosiahne obrat 100 000 eur.

Na účely zistenia, či platiteľ DPH dosiahol obrat 100 000 eur alebo nie, je potrebné vedieť, čo sa do obratu na DPH zahŕňa. Podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH sa do obratu zahŕňajú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku s výnimkou niektorých dodávok tovarov a služieb oslobodených od DPH.

Čo sa konkrétne zahŕňa do obratu a čo nie, nájdete v článku Povinná registrácia na DPH. Obrat stanovený v § 4 ods. 7 zákona o DPH je jednotný pre všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH.

Zmeny zdaňovacieho obdobia DPH

Existujú dve základné zmeny zdaňovacieho obdobia DPH:

  • zmena z mesačného zdaňovacieho obdobia na štvrťročné zdaňovacie obdobie,
  • zmena zo štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie.

Zmena z mesačného zdaňovacieho obdobia DPH na štvrťročné zdaňovacie obdobie DPH

Pri zmene z mesačného zdaňovacieho obdobia na štvrťročné zdaňovacie obdobie platia rovnaké podmienky pre platiteľov DPH registrovaných pred 1. októbrom 2012 aj po 1. októbri 2012.

Zmeniť mesačné zdaňovacie obdobie na štvrťročné zdaňovacie obdobie DPH môže nastať len dobrovoľne. Neexistuje zákonom prikázaná situácia, kedy musí platiteľ DPH zmeniť mesačné zdaňovacie obdobie na štvrťročné zdaňovacie obdobie DPH.

Platiteľ DPH môže uskutočniť zmenu mesačného zdaňovacieho obdobia na štvrťročné zdaňovacie obdobie DPH len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil časovú a obratovú podmienku. Znamená to, že ak platiteľ DPH splní obidve podmienky už v januári, musí si dať pozor, aby obidve podmienky spĺňal aj v marci, keď chce štvrťročné zdaňovacie obdobie uplatňovať od apríla.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zmenu mesačného zdaňovacieho obdobia na štvrťročné zdaňovacie obdobie DPH

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. sa stala platiteľom DPH 1. septembra 2015. Za obdobie od októbra 2015 do septembra 2016 dosiahla obrat 80 000 eur.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. spĺňa časovú podmienku k 1. októbru 2016. Má splnenú aj obratovú podmienku, keďže obrat za posledných 12 kalendárnych mesiacov nedosiahol sumu 100 000 eur. Zmeniť mesačné zdaňovacie obdobie však môže až k 1. januáru 2017 (ak dovtedy bude mať za posledných 12 mesiacov obrat do 100 000 eur, teda od 1. januára 2016 do 31.decembra 2016), pretože mesiac splnenia obidvoch podmienok bol október 2016. Nasledujúci kalendárny štvrťrok po mesiaci splnenia obidvoch podmienok je až prvý štvrťrok 2017.

Zmenu mesačného zdaňovacieho obdobia na štvrťročné zdaňovacie obdobie je nutné oznámiť daňovému úradu do 25 dní od dátumu zmeny. Keďže zmena nastáva vždy k prvému dňu kalendárneho štvrťroka, zmenu je potrebné oznámiť do 25. dňa od začiatku daného štvrťroka.

Zmena zo štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie DPH

Zmeniť štvrťročné zdaňovacie obdobie na mesačné zdaňovacie obdobie môže platiteľ DPH urobiť dobrovoľne, alebo mu to vyplýva zo zákona o DPH, teda ide o povinnú zmenu zdaňovacieho obdobia.

Dobrovoľnú ani povinnú zmenu štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie nemusí platiteľ DPH oznamovať daňovému úradu.

Dobrovoľná zmena zo štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie DPH u platiteľov DPH registrovaných pred aj po 1. októbri 2012

Platiteľ DPH sa môže dobrovoľne rozhodnúť (ak spĺňa časovú aj obratovú podmienku), že zmení štvrťročné zdaňovacie obdobie na mesačné zdaňovacie obdobie DPH. V tom prípade si môže zmeniť zdaňovacie obdobie až k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom sa rozhodol zmeniť zdaňovacie obdobie zo štvrťročného na mesačné . Znamená to, že ak sa platiteľ DPH rozhodne v máji 2016 zmeniť štvrťročné zdaňovacie obdobie na mesačné zdaňovacie obdobie DPH, musí ešte dokončiť druhý štvrťrok ako štvrťročný platiteľ DPH. Mesačným platiteľom DPH môže byť až od 1. júla 2016.

Povinná zmena zo štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie DPH u platiteľov DPH, ktorí mali k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok

Platitelia DPH, ktorí mali k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môžu podľa § 85ka zákona o DPH pokračovať vo štvrťročnom zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestanú plniť podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona o DPH (časovú a obratovú podmienku).

Znamená to, že ak platiteľ DPH registrovaný pred 30. septembrom 2012 mal zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok a v máji 2016 dosiahol obrat 100 000 eur za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov (za obdobie máj 2015 - apríl 2016 mal obrat 105 000 eur), dokončí ešte kalendárny štvrťrok a od 1. júla 2016 bude podávať daňové priznanie k DPH mesačne (prvé mesačné daňové priznanie podá do 25. augusta 2016 za júl 2016).

Povinná zmena zo štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie DPH u platiteľov DPH, ktorí sú registrovaní po 1. októbri 2012

Platiteľ DPH registrovaný po 1. októbri 2012 musí zmeniť štvrťročné zdaňovacie obdobie na mesačné zdaňovacie obdobie od mesiaca, ktorý nastane po mesiaci, v ktorom dosiahol obrat 100000 eur za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov.

Príklad na povinnú zmenu štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie DPH u platiteľov DPH registrovaných po 1. októbri 2012

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. sa stala platiteľom DPH 1. januára 2013. Od 1. apríla 2014 bola štvrťročným platiteľom DPH. Za obdobie od júla 2015 do júna 2016 prekročila obrat 100 000 eur.

V mesiaci júl 2016 prestala spĺňať podmienky zákona o DPH. Od 1. augusta 2016 musí mať mesačné zdaňovacie obdobie. Za mesiac júl podá do 25. augusta 2016 daňové priznanie, v ktorom uvedie 3. štvrťrok (aj keď 3. štvrťrok v tomto prípade obsahuje len jeden mesiac). Za mesiac august už podáva mesačné daňové priznanie, ktoré musí podať do 26. septembra 2016*. V augustovom daňovom priznaní uvedie, že sa podáva za mesiac august 2016.

*Pozn.: Keďže 25. september pripadá na nedeľu, lehota na podanie daňového priznania k DPH sa posúva na najbližší pracovný deň.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky