Súhrnný výkaz DPH

V nasledujúcom článku sa dozviete, čo je súhrnný výkaz, kto ho podáva, ako aj lehoty na podanie súhrnného výkazu v roku 2015.

Súhrnný výkaz je tlačivo, ktoré podáva platiteľ DPH pri dodaní tovaru alebo služieb do iného členského štátu alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7, resp. § 7a pri dodaní služieb do iného členského štátu. Podávanie súhrnného výkazu upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) v § 80.

Kto musí podávať súhrnný výkaz DPH

Súhrnný výkaz DPH podáva:

 • platiteľ DPH,
 • osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 zákona o DPH,
 • osoba registrovaná pre DPH podľa § 7a zákona o DPH.

Osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 je osoba, ktorá nadobúda tovar z iného členského štátu a jeho hodnota presiahla v kalendárnom roku sumu 14 000 eur.

Osobou registrovanou pre DPH podľa § 7a je osoba:

 • ktorá je príjemcom služby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň alebo
 • ktorá dodáva službu s miestom dodania v inom členskom štáte.

Osoby registrované pre daň podľa § 7, resp. § 7a majú pridelené IČ DPH (sú registrované pre DPH, ale nie sú klasickými platiteľmi DPH).

Kedy sa podáva súhrnný výkaz DPH

Súhrnný výkaz DPH sa podáva do 25 dní po skončení obdobia , za ktoré je nutné podať súhrnný výkaz. Keď 25. deň pripadá na víkend, posúva sa lehota na podanie súhrnného výkazu DPH na prvý pracovný deň nasledujúci po 25. dni.

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a podáva súhrnný výkaz štvrťročne, a to za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

Príklad na podávanie súhrnného výkazu osobou registrovanou pre daň podľa § 7a

Cornelli, s.r.o. poskytujú reklamné služby v rámci celej Európskej únie. Vo februári 2015 poskytli reklamné služby českej spoločnosti, ktorá má v Českej republike pridelené IČ DPH.

Do 25. apríla 2015 (25 dní po skončení štvrťroka, v ktorom dodali reklamné služby do Českej republiky) musí spoločnosť Cornelli, s.r.o. podať súhrnný výkaz. Keďže 25. apríl pripadá na sobotu, lehota sa predlžuje do pondelka, 27. apríla 2015.

Príklad na podávanie súhrnného výkazu osobou registrovanou pre daň podľa § 7a

Realitka, s.r.o. je osobou registrovanou pre daň podľa § 7a. Vo februári 2015 sprostredkovala predaj nehnuteľnosti sídliacej v Českej republike českej spoločnosti, ktorá má v Českej republike pridelené IČ DPH.

Realitka, s.r.o. nepodáva súhrnný výkaz, pretože na služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť sa nevzťahuje § 15 ods. 1. Tým pádom nemá spoločnosť Realitka, s.r.o. povinnosť podať súhrnný výkaz. Musí si však zistiť svoje daňové a registračné povinnosti v Českej republike, keďže miestom dodania realitných služieb vzťahujúcich sa na českú nehnuteľnosť je Česká republika (tzn. riadi sa podľa českých zákonov a nariadení).

Článok pokračuje pod reklamou

Z uvedených príkladov vyplýva, že pri podávaní súhrnného výkazu je nutné sledovať, či ide o službu, na ktorú sa vzťahuje § 15 ods. 1 zákona o DPH alebo nie.

V súlade s § 80, ods. 1 zákona o DPH podáva platiteľ súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom:

 • dodal tovar oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
 • premiestnil tovar oslobodený od dane,
 • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ,
 • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

Platiteľ DPH môže podávať súhrnný výkaz štvrťročne, ak hodnota tovarov pri dodaní tovaru, premiestnení tovaru a pri trojstrannom obchode súhrnne nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur.

Príklad na sledovaný obrat pre podávanie súhrnného výkazu

Obrat v eurách Obdobie
tovar - 25 000 prvý štvrťrok 2015
tovar - 35 000 druhý štvrťrok 2015
tovar - 45 000 tretí štvrťrok 2015
trojstranný obchod - 12 500 tovar - 14 000 štvrtý štvrťrok 2015
tovar - 45 000 služba (marec 2016) - 15 000 prvý štvrťrok 2016
tovar - 18 900 druhý štvrťrok 2016

Platiteľ DPH dosiahol v prvom štvrťroku 2016 hodnotu dodávaných tovarov a služieb vo výške 60 000 eur. Do obratu na účely mesačného podávania súhrnného výkazu sa však hodnota služieb nezahŕňa. Znamená to, že platiteľ DPH naďalej podáva súhrnný výkaz štvrťročne, keďže hodnota dodávaného tovaru bola 45 000 eur.

Zmena obdobia, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva

V prípade, že daňovník podáva súhrnný výkaz štvrťročne a v uvedenom štvrťroku presiahne hodnota tovarov (dodávaných do iných členských štátov, premiestňovaných do iných členských štátov alebo dodávaných v rámci trojstranného obchodu do iných členských štátov) sumu 50 000 eur, od uvedeného mesiaca musí daňovník podávať mesačne súhrnný výkaz.

Znamená to, že ak vo februári dosiahne obrat 50 000 eur, musí do 25. marca podať mesačný súhrnný výkaz za mesiac január a mesačný súhrnný výkaz za február. Do 25. apríla musí podať mesačný súhrnný výkaz za marec.

Prečítajte si tiež

Keď chce platiteľ DPH podávať súhrnný výkaz štvrťročne, musí sledovať hodnotu dodávaných tovarov za 5 štvrťrokov (príslušný kalendárny štvrťrok a štyri predchádzajúce štvrťroky). Znamená to, že 5 štvrťrokov po sebe nemôže mať obrat väčší ako 50 000 eur. Zmena mesačného podávateľa súhrnného výkazu na štvrťročného podávateľa súhrnného výkazu je možná len ku začiatku štvrťroka. Počas prvých štyroch štvrťrokoch podáva daňovník súhrnný výkaz každý mesiac, ale hodnotu dodávaných tovarov si sleduje na štvrťročnej báze. Ak daňovník očakáva, že v piatom štvrťroku taktiež nepresiahne hodnotu 50 000 eur, môže už za piaty štvrťrok podať štvrťročný súhrnný výkaz. Znamená to, že v piatom štvrťroku (v sledovanom štvrťroku) nemusí podávať súhrnný výkaz za každý mesiac, ale môže ho už podať štvrťročne po skončení piateho štvrťroku. Je to však možné len vtedy, ak daňovník očakáva, že nepresiahne hodnota dodávaných tovarov 50 000 eur.

Odporúčame, aby daňovník ešte piaty štvrťrok podával súhrnný výkaz mesačne, nech nenastane situácia, že by v piatom štvrťroku podal súhrnný výkaz štvrťročne a na konci piateho štvrťroku by zistil, že presiahol hodnotu dodávaných tovarov 50 000 eur. V tom prípade hrozí daňovníkovi pokuta v rozpätí od 60 eur do 3 000 eur.

Ako podať súhrnný výkaz DPH?

Súhrnný výkaz DPH sa podáva výlučne elektronicky. Osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz DPH môže podať súhrnný výkaz dvomi spôsobmi:

 • buď podáva súhrnný výkaz podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, alebo
 • na základe zmluvy uzavretej s daňovým úradom o elektronickom doručovaní.

Súhrnný výkaz obsahuje všeobecné náležitosti a informácie o dodávkach tovarov a služieb do iných členských štátov.

Súhrnný výkaz musí obsahovať:

 • informáciu, či sa podáva riadny, opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz,
 • obdobie, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva (daný mesiac, resp. štvrťrok)
 • IČ DPH a identifikačné údaje osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz,
 • v prípade právnickej osoby sa uvedie aj meno, priezvisko a tel. číslo osoby, ktorá môže konať v mene právnickej osoby (napr. konateľ),
 • dátum podania súhrnného výkazu,
 • kódy štátov a IČ DPH odberateľov,
 • za každého odberateľa sumu dodávaných tovarov, resp. služieb,
 • kód - či ide o dodávku služby, tovaru, alebo o trojstranný obchod.

Príklad na vyplnenie súhrnného výkazu DPH

Spoločnosť Cornelli, s.r.o. vo februári 2015 dodala tovar českej spoločnosti Janeček, s.r.o. v sume 3 750,42 eur. IČ DPH spoločnosti Janeček, s.r.o. je CZ 88888888. Zároveň jej dodala aj službu v hodnote 165,79 eur.

Kód štátu Identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách)* Kód ** 1 alebo 2
CZ 88888888 3750  
CZ 88888888 166 2

*Hodnota tovarov a služieb sa pre každého odberateľa a pre každý kód zaokrúhľuje na celé eurá matematicky.
**Kód 1 - trojstranné obchody, kód 2 - služby, bez kódu - dodávky tovaru.

Pozor! Za nepodanie súhrnného výkazu alebo za jeho nesprávne vyplnenie, resp. za jeho nepodanie v ustanovenej lehote hrozí pokuta od daňového úradu od 60 eur do 3 000 eur.

Aktuálny vzor súhrnné výkazu platný v roku 2020, ako aj jeho zmeny nájdete v článku Nové vzory tlačív od roku 2020 - daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky