Novela zákona o DPH (dani z pridanej hodnoty) od 1.1.2014

Novela zákona o DPH (dani z pridanej hodnoty) od 1.1.2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zavedenie kontrolného výkazu, rozšírenie okruhu osôb povinných platiť zábezpeku a iné novinky čakajú podnikateľov od nového roka.

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „novela zákona o DPH“ alebo „zákon o DPH“), bola schválená Národnou radou SR 17. októbra 2013. Väčšina legislatívnych zmien nadobudne účinnosť 1. januára 2014.

Kontrolný výkaz v zákone o DPH od 1.1.2014

Novelou zákona o DPH sa zavádza nové tlačivo – kontrolný výkaz. Prostredníctvom kontrolného výkazu budú podnikatelia finančnej správe poskytovať podrobné informácie o daňových povinnostiach a o výške odpočtov DPH, ktoré si uplatnili. Finančná správa by tak mala efektívnejšie využívať svoje kapacity a sústreďovať ich do cielene vybraných daňových kontrol.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky už vydalo záväzný vzor kontrolného výkazu. Podrobnejšie informácie o kontrolnom výkaze, ako aj záväzný vzor vydaný ministerstvom nájdete v článku Vzor kontrolného výkazu DPH.

Získanie postavenia platiteľa dane (DPH) pri nadobudnutí podniku alebo časti podniku

Ak nie je fyzická osoba alebo právnická osoba platiteľom DPH a nadobudne podnik alebo časť podniku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá platiteľom DPH už je, stáva sa platiteľom DPH zo zákona. Nadobudnúť podnik alebo časť podniku možno viacerými spôsobmi, a to napríklad kúpou podniku alebo časti podniku alebo vložením podniku do základného imania ako nepeňažný vklad. Aby nedochádzalo k uplatňovaniu § 4 ods. 6 zákona o DPH (v zmysle označenia do  účinnosti ostatnej novely zákona o DPH) len s cieľom získať postavenie platiteľa DPH na základe účelovo zostavených štruktúr (príkladom môžu byť spoločnosti bez reálnej ekonomickej aktivity, ktoré existujú len formálne), precizuje sa, že v rámci nadobúdaného podniku alebo časti podniku musí dôjsť aj k nadobudnutiu (prevodu) hmotného majetku a nehmotného majetku.
Osoba, ktorá sa má stať platiteľom DPH zo zákona podľa § 4 ods. 4 (v zmysle označenia od účinnosti ostatnej novely zákona o DPH), je povinná daňovému úradu:

 • oznámiť skutočnosť, na základe ktorej sa má stať platiteľom dane (napríklad kúpa podniku, predaj stavby za cenu vyššiu ako 49 790 eur alebo prijatie platby pred dodaním stavby),
 • predložiť doklady osvedčujúce skutočnosť, na základe ktorej sa má stať platiteľom dane (napríklad zmluva o predaji podniku, zmluva o predaji stavebného pozemku).

Lehota na oznámenie skutočnosti a predloženie dokladov je 10 dní, odo dňa vzniku skutočnosti uvedenej v prvej odrážke.

Na základe oznámenej skutočnosti a predložených dokladov daňový úrad preverí a porovná skutkový stav. Ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, až na základe toho daňový úrad zaregistruje platiteľa, vydá mu osvedčenie o registrácii pre DPH (kartičku IČ DPH) a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Vydané osvedčenie o registrácii pre DPH sa považuje za rozhodnutie a nemožno proti nemu podať odvolanie. Pre daňový úrad je ustanovená lehota 10 dní odo dňa dourčenia oznámenia o skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť.
V prípade zisteného nesúladu (sporu) medzi formálnym a skutočným stavom, daňový úrad osobu nezaregistruje a vydá o tom rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Príklad: Právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným) nie je platiteľom DPH. Našla kupujúceho na predaj stavby v hodnote 80 000 eur, ktorej dodanie nie je oslobodené od DPH. Zálohu (preddavok) zaplatí kupujúci ešte pred odovzdaním stavby v hodnote 50 000 eur. Všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že transakcia sa reálne dokončí. Keďže bola platba prijatá skôr ako došlo k dodaniu stavby, je predávajúci povinný do 10 dní odo dňa prijatia platby (preddavku) oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť (predaj stavby v hodnote 80 000 a prijatie platby v hodnote 50 000 pred dodaním stavby) a v rovnakej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť (napríklad zmluvu o predaji stavby a doklad preukazujúci prijatie platby od kupujúceho). Daňový úrad po doručení požadovaných dokumentov preskúma či ide o skutočný predaj, a ak sú údaje pravdivé a správne, zaregistruje predávajúceho pre účely DPH.

Novelou zákona o DPH sa od 1. 1. 2014 mení povinnosť daňového úradu registrovať každú zdaniteľnú osobu, u ktorej vznikli skutočnosti rozhodujúce pre získanie postavenia platiteľa DPH. Ukladá daňovému úradu povinnosť preskúmať súlad skutkového stavu so stavom formálnym a registrovať len tie zdaniteľné osoby, u ktorých sa zistí, že údaje v oznámení a predložených dokladoch sú pravdivé a správne.

Článok pokračuje pod reklamou

Rozšírenie okruhu osôb povinných zložiť zábezpeku na daň (DPH)

Zložiť zábezpeku na daň bude povinná aj zdaniteľná osoba (napríklad s. r. o.), ktorej spoločníkom je právnická osoba (napríklad iná s. r. o.):

 • ktorá má nedoplatky na dani (DPH) 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň (DPH) neboli zaplatené, alebo
 • ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu, že opakovane v kalendárnom roku nepodá daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľná na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Príklad: Spoločníkmi C, s. r. o. sú spoločnosti A, s. r. o. a B, s. r. o.. Spoločnosť C, s. r. o. chce podať žiadosť o registráciu pre daň (DPH) dobrovoľne dňa 20. januára 2014, avšak spoločnosť B, s. r. o. má nedoplatok na dani (DPH) 1 500 eur a tento nedoplatok nebude ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň (DPH) zaplatený. V súvislosti s registráciou pre daň (DPH) musí spoločnosť C, s. r. o. brať do úvahy, že bude povinná zložiť zábezpeku na daň, najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur.

V prípade, ak by obidve spoločnosti, ktoré sú spoločníkmi C, s. r. o. nemali nedoplatky voči daňovému úradu alebo by mali nedoplatky na dani (DPH) nižšie ako 1 000 eur a neboli by splnené ďalšie skutočnosti podmieňujúce povinnosť zloženia zábezpeky na daň (DPH), C, s. r. o. by nebola povinná zložiť zábezpeku na daň (DPH).

Ustanovenie § 4c zákona o DPH sa dopĺňa novým odsekom 9. V tomto novo vloženom odseku sa vymedzujú ďalšie osoby, ktoré sú povinné zložiť zábezpeku na daň (DPH). Zábezpeku na daň je povinná zložiť aj osoba, ktorá/ktorej:

 • sa stala platiteľom dane (DPH) zo zákona tým, že nadobudla v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku (pozri v článku vyššie),
 • sa stala platiteľom dane (DPH) zo zákona tým, že sa stala právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie (napr. splynutím, rozdelením),
 • sa stala platiteľom dane (DPH) zo zákona tým, že dodala stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijala platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat najmenej 49 790 eur, okrem prípadov dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH,
 • bola zmenená registrácia pre daň (DPH) podľa § 5 alebo § 6 na registráciu podľa § 4,

a zároveň sú splnené podmienky podľa § 4c ods. 1 písm. a) až c) zákona o DPH. Na zloženie zábezpeky sa primerane použijú odseky 1 až 4 a 6 až 8 zákona o DPH.

Skrátenie lehoty na zmenu registrácie skupiny v prípade pristúpenia ďalšieho člena do skupiny

Skupina a jej nový člen budú môcť benefitovať z výhod skupinovej registrácie pre DPH skôr. Zmenu registrácie skupiny vykoná daňový úrad k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie skupiny podaná. Vplyv legislatívnej zmeny je zobrazený na nasledujúcich príkladoch.

Príklad: Dva podniky (materský a dcérsky podnik) tvoria skupinu pre účely DPH (majú jedno IČ DPH). Materský podnik nadobudol akvizíciou (kúpou podielu) v ďalšom podniku väčšinový podiel na hlasovacích právach. Platí, že sú splnené aj ostatné podmienky podľa § 4a zákona o DPH. Kedy by vykonal daňový úrad zmenu registrácie skupiny, ak by žiadosť o zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena do skupiny podal zástupca skupiny:

 • dňa 20. novembra 2013, alebo
 • v priebehu januára 2014?

Ak by bola žiadosť o zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia nového člena podaná 20. novembra, toto podanie by podliehalo právnej úprave účinnej do 31. 12. 2013. Daňový úrad by vykonal zmenu registrácie skupiny k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o zmenu registrácie skupiny. V súvislosti s vyššie uvedeným príkladom k 1. 1. 2015.
Ak by zástupca skupiny počkal s podaním žiadosti o zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia nového člena a bola by podaná až v priebehu januára 2014 (deň v mesiaci nemá vplyv na urýchlenie vykonania zmeny registrácie), daňový úrad je povinný vykonať zmenu registrácie skupiny k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie skupiny podaná. V súvislosti s vyššie uvedeným príkladom k 1. 4. 2014.

Výhodou skupinovej registrácie pre účely DPH je najmä zníženie administratívnych nákladov. Obchody (dodania tovarov alebo služieb) v rámci skupiny sa nepovažujú za zdaniteľné obchody, teda nepodliehajú dani z pridanej hodnoty.

Žiadosť o zrušenie registrácie skupiny z dôvodu zániku zákonných predpokladov je povinný podať zástupca skupiny

Zástupcovi skupiny sa ustanovuje povinnosť bezodkladne podať žiadosť o zrušenie registrácie skupiny, ak skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a zákona o DPH. Môže ísť napríklad o zánik finančného, ekonomického alebo organizačného spojenia, presun sídla mimo tuzemska, vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie. Daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zrušenie registrácie skupiny. V prípade, ak skupina prestane spĺňať podmienky uvedené v § 4a zákona o DPH a zástupca skupiny nepodá žiadosť o zrušenie registrácie skupiny a daňový úrad zistí, že skupina prestane spĺňať zákonom určené podmienky, zruší registráciu skupiny z úradnej moci.

Rozšírenie rozsahu prípadov, pri ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu

Prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu (odberateľa, kupujúceho) je možné uplatniť len v prípade, ak je dodávateľ aj odberateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). V definitívne schválenom znení novely zákona o DPH sa doplnili kategórie tovarov, pri ktorých sa uplatní tzv. „tuzemské samozdanenie“, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac. Povinné prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu sa bude vzťahovať na dodania (v tuzemsku):

 • tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (napr. pšenica, raž, slnečnicové semená),
 • tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka (napr. železo, oceľ, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo zo železného alebo oceľového drôtu), okrem dodania kovového odpadu a kovového šrotu, na dodanie ktorého sa naďalej aplikuje úprava podľa § 69 ods. 12 písm. a),
 • mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie,
 • dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa.

Ostatné zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2014

 • Platiteľ dane (podnikateľ) bude mať právo vykonať odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva dodatočné daňové priznanie z dôvodu oneskoreného doručenia faktúry so skorším vznikom daňovej povinnosti (prípad nadobudnutia tovaru z iného členského štátu so vznikom daňovej povinnosti dňom vyhotovenia faktúry a faktúra nebola doručené do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca).
 • Zjednocuje sa lehota na podanie súhrnného výkazu s lehotou na podanie daňového priznania (ako aj kontrolného výkazu). Tieto výkazy bude potrebné podať do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
 • Zo zákona o DPH sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré upravovali povinnú a dobrovoľnú registráciu zdaniteľných osôb (podnikateľov) spoločne podnikajúcich v združení, napríklad na právnom základe zmluvy o združení. Na účely zákona o DPH bude každý vystupovať samostatne.
 • Mierne sa zvyšuje a zaokrúhľuje limit pre vyňatie reklamných, resp. propagačných predmetov z daňovej povinnosti, ak sú dodané bezodplatne. Ak ich hodnota bez DPH nepresiahne 17 eur, nebude toto bezodplatné dodanie podliehať DPH; inak bude toto dodanie považované za dodanie za protihodnotu.
 • Opakované nepodanie kontrolného výkazu sa ustanovuje ako dôvod na zrušenie registrácie pre DPH.
 • Osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je oslobodená od platenia dane, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur.
 • Samozdanenie dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane sa odkladá z 1. januára 2014 na 1. január 2017.

Aké zmeny priniesla novela zákona o DPH v roku 2020 sa dočítate v článku Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky