Založenie živnosti v Česku, Poľsku, Maďarsku a v Rakúsku

Plánujete ako fyzická osoba začať podnikať v Česku, Poľsku, Maďarsku alebo v Rakúsku? Základné informácie ako v susedných krajinách získať živnostenské oprávnenie.

Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Česku

V Českej republike sa rozlišujú dve skupiny živností: koncesované a ohlasovacie. Ohlasovacie sa ďalej členia na voľné, viazané a remeselné. Toto rozdelenie živností je založené na náročnosti podmienok týkajúcich sa napríklad odbornej alebo inej spôsobilosti (vzdelania a praxe), ktorú je potrebné splniť na prevádzkovanie živnosti. Predpokladajme, že v našom prípade budeme získavať ohlasovaciu živnosť.

Živnosť je potrebné ohlásiť ktorémukoľvek živnostenskému úradu. Formulár ohlásenia živnosti (Jednotný registrační formulář) môžete živnostenskému úradu predložiť osobne, poštou alebo elektronicky kvalifikovaným elektronickým podpisom (môžete použiť aj ten, ktorý máte vytvorený na slovenskom občianskom preukaze, tzv. „eID karte“) alebo zaslaním do dátovej schránky živnostenského úradu. Okrem toho môžete na založenie živnosti v Česku využiť aj kontaktné miesto verejnej správy (tzv. „Czech POINT“), ktoré je dostupné na väčšine pôšt, obecných úradov a krajských úradov.

Slovák bude na získanie živnosti v Česku potrebovať tieto doklady:

 • vyplnený formulár ohlásenia živnosti (Jednotný registrační formulář),
 • výpis z registra trestov vydaný Slovenskou republikou,
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť (nevyžaduje sa pri voľnej živnosti),
 • doklad preukazujúci právny dôvod na užívanie priestorov, v ktorých bude podnikať,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku za živnostenské oprávnenie.

Žiadny z predkladaných dokladov v slovenskom jazyku nie je potrebné prekladať do českého jazyka. Poplatok za ohlásenie živnosti pri začatí výkonu živnostenského podnikania v Česku je 1 000 českých korún (približne 38 eur). Výška tohto poplatku nezávisí o toho, aké druhy živností a aký počet živností budete prevádzkovať – je jednotná. Po splnení podmienok vykoná živnostenský úrad zápis do živnostenského registra do piatich pracovných dní odo dňa doručenia ohlásenia živnosti a vydá výpis zo živnostenského registra. Oprávnenie podnikať vám pri ohlasovacích živnostiach vzniká už odo dňa ohlásenia živnosti.

Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Poľsku

Ak chce niekto podnikať v Poľsku ako fyzická osoba, musí byť zapísaný do registra CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Ide o register, do ktorého sa v Poľsku zapisujú všetky samostatne zárobkovo činné osoby. Žiadosť o zápis do registra CEIDG je možné podať elektronickou alebo listinnou formou. Za zápis fyzickej osoby – podnikateľa do tohto registra sa v Poľsku neplatí žiadny poplatok.

Ak sa rozhodnete podať žiadosť o zápis do registra CEIDG elektronicky, je vhodné sa na portáli CEIDG najskôr zaregistrovať (súčasťou registrácie je aj overenie vašej totožnosti prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis). V opačnom prípade by ste museli do siedmich dní odo dňa podania žiadosti o registráciu navštíviť obecný alebo mestský úrad v Poľsku na účely overenia vašej totožnosti. Kvalifikované certifikáty pre kvalifikované elektronické podpisy sú v rámci Európskej únie navzájom uznávané, takže registráciu a podanie žiadosti o zápis do registra CEIDG môžete absolvovať aj prostredníctvom slovenského občianskeho preukazu s elektronickým podpisom. Po vyplnení, podpísaní a odoslaní formuláru žiadosti o zápis do registra CEIDG môžete začať podnikať.

Alternatívou je podanie žiadosti o zápis do registra CEIDG v listinnej podobe. Formulár žiadosti v takomto prípade vyplníte priamo na úrade alebo ho tiež vyplníte online (nie je potrebná registrácia na portáli CEIDG). Vtedy nie je potrebné takúto žiadosť vytlačiť, ale postačuje, ak si zapamätáte číslo tejto žiadosti, ktoré sa vám zobrazí po jej vyplnení. Po príchode na obecný alebo mestský úrad oznámite úradníkovi číslo žiadosti, ten ju vytlačí, následne ju podpíšete a napokon bude schválená. Od tohto momentu môžete začať podnikať. Ak nechcete osobne navštevovať obecný alebo mestský úrad v Poľsku a trváte na listinnej podobe žiadosti, je možné podať žiadosť o zápis do registra CEIDG poštou. V tomto prípade žiadosť vytlačte a zašlite príslušnému úradu. Nevyhnutnosťou v takomto prípade je to, aby bol váš vlastnoručný podpis na žiadosti overený notárom.

Ak by vaša žiadosť bola vyplnená nesprávne, budete vyzvaný na nápravu v sedemdňovej lehote. Ak bude všetko v poriadku, v nasledujúci pracovný deň po podaní žiadosti budete zapísaný do registra CEIDG. Automaticky po zápise vám bude pridelené číslo NIP (daňové identifikačné číslo), číslo REGON (identifikačné číslo organizácie) a budete zaregistrovaný aj na sociálne zabezpečenie v tamojšej sociálnej poisťovni ZUS.

Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Maďarsku

Vo všeobecnosti v Maďarsku platí, že oprávnenie na podnikanie nie je potrebné získavať vtedy, ak nejde o výkon špecifických činností, ktoré sa musia ohlasovať príslušnému úradu, vyžadujú si splnenie určitej kvalifikácie alebo si vyžadujú úradné povolenie. Ak sa ako fyzická osoba – podnikateľ budete v Maďarsku zaoberať len neregulovanými činnosťami, postačuje ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti. Toto oznámenie nepodlieha žiadnemu poplatku.

Ohlásenie začatia vykonávania činnosti je možné uskutočniť elektronicky alebo osobne. V prípade využitia elektronickej možnosti je potrebné využiť portál Ügyfélkapu a tam prostredníctvom príslušného formuláru ohlásiť začatie vykonávania činnosti. V prípade, že dobre neovládate maďarský jazyk, bude to pre vás veľmi komplikované, nakoľko tento portál je dostupný len v maďarskom jazyku a ešte pred jeho použitím je potrebné sa na ňom zaregistrovať. Ak sa rozhodnete pre osobné ohlásenie začatia vykonávania činnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom príslušného formuláru na ktoromkoľvek úrade v Maďarsku. Na účely ohlásenia začatia činnosti budete okrem občianskeho preukazu potrebovať poznať aj kódy činností, ktoré budete vykonávať (Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke).

Po úspešnom zapísaní do registra spravovaného ústredným úradom pre verejnú správu a verejné elektronické služby (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) vám bude vystavené osvedčenie obsahujúce napríklad aj obdobu slovenského daňového identifikačného čísla a identifikačného čísla organizácie. Odo dňa zápisu do tohto registra môžete začať vykonávať v Maďarsku svoju podnikateľskú činnosť.

Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Rakúsku

Na podnikanie v Rakúsku potrebuje fyzická osoba tiež oprávnenie (Gewerbeberechtigung). V Rakúsku sa podmienky získavania oprávnenia na podnikanie odlišujú podľa toho, či ide o regulované podnikanie (na jeho výkon sa vyžaduje preukázanie určitej kvalifikácie) alebo neregulované podnikanie (na jeho výkon postačuje splnenie všeobecných podmienok – vek 18 rokov a neexistencia dôvodov pre vylúčenia z výkonu podnikania). Zoznam regulovaných činností, ktorých je približne osemdesiat, je možné nájsť v § 94 zákona Gewerbeordnung. Všetky neregulované činnosti je možné zase nájsť v zozname vypracovanom Spolkovým ministerstvom pre digitalizáciu a hospodárstvo. Tento zoznam neregulovaných činností si môžete stiahnuť z tejto webovej stránky.

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o získanie oprávnenia na podnikanie je možné predložiť neformálne (bez použitia špecifického formulára) alebo formálne prostredníctvom formulára Gewerbeanmeldung. Žiadosť sa podáva podľa miesta vykonávania podnikania buď na okresných úradoch, v štatutárnych mestách na mestských úradoch a osobitne vo Viedni podľa konkrétneho predmetu podnikania buď na mestskom obvodnom úrade alebo na odbore MA63. Formulár žiadosti je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky.

Na získanie oprávnenia na podnikanie v Rakúsku musí Slovák predložiť:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • potvrdenie o mieste pobytu v Rakúsku (Meldebestätigung),
 • akékoľvek potvrdenia o akademickom titule (vysokoškolskom titule),
 • vyhlásenie o neexistencii dôvodov pre vylúčenie z výkonu podnikania,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (je potrebné predložiť len v prípade, že žijete v zahraničí alebo žijete v Rakúsku menej ako päť rokov),
 • doklad preukazujúci kvalifikáciu (v prípade výkonu regulovaného podnikania) alebo rozhodnutie o uznaní rovnocennosti odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí.

Všetky predkladané doklady v inom ako nemeckom jazyku musia byť predložené s úradným prekladom do nemeckého jazyka. Podnikanie môžete v Rakúsku začať vykonávať hneď odo dňa podania žiadosti o získanie oprávnenia na podnikanie. Výnimkou sú niektoré regulované činnosti uvedené v § 95 zákona Gewerbeordnung, ktoré je možné začať vykonávať až po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na podnikanie. Ak boli k žiadosti o získanie oprávnenia na podnikanie predložené všetky doklady a spĺňate podmienky na vykonávanie podnikanie, budete do troch mesiacov zapísaný do informačného systému podnikateľov GISA (GewerbeInformationsSystem Austria) a dostanete o tom potvrdenie.

Za podanie žiadosti o získanie oprávnenia na podnikanie sa v Rakúsku neplatí žiadny poplatok. Poplatok však budete platiť z titulu povinného členstva v Rakúskej hospodárskej komore WKO (Wirtschaftskammer Österreich). Jeho výška závisí od viacerých parametrov (napríklad od obratu, spolkovej krajiny a podobne). Mimochodom, práve Rakúska hospodárska komora WKO vám bezplatne pomôže so získaním oprávnenia na podnikanie v Rakúsku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky