7 najdôležitejších zmien v agentúrnom zamestnávaní od 1.3.2015

Personálne agentúry a ich podnikanie čaká od 1. marca 2015 niekoľko zásadných zmien. Prečítajte si prehľad siedmich z nich, ktoré od 1. 3. 2015 im novela Zákonníka práce prináša.

Rovnaké mzdové podmienky pre agentúrnych zamestnancov

Personálna agentúra bude povinná poskytnúť svojmu zamestnancovi porovnateľnú mzdu, akú poskytuje svojmu vlastnému zamestnancovi firma, u ktorej zamestnanec z personálnej agentúry aktuálne pracuje. Ak si personálna agentúra svoju povinnosť nesplní, bude zodpovedná za vyplatenie porovnateľnej mzdy firma, ku ktorej je zamestnanec personálnej agentúry na výkon práce pridelený. Na tento účel bude môcť firma kontrolovať personálnu agentúru a naopak, firma bude povinne personálnu agentúru informovať o porovnateľnej mzde svojich zamestnancov.

Obmedzenie dĺžky dočasného pridelenia agentúrneho zamestnanca a predĺženie týchto pridelení

Zamestnanec personálnej agentúry bude môcť byť pridelený na výkon práce do inej firmy najdlhšie na obdobie 24 mesiacov. Ak bude táto lehota kratšia, môže sa personálna agentúra s firmou dohodnúť na predĺžení alebo opätovnom pridelení rovnakého zamestnanca u tej istej firmy v rámci 24 mesiacov najviac štyri krát. Ak bude toto obmedzenie porušené, vzniká medzi zamestnancom personálnej agentúry a firmou, v ktorej prácu vykonával, pracovný pomer na dobu neurčitú.

Zmeny v podmienkach pracovného pomeru na dobu určitú a dôvodoch jeho výpovede

Ak personálna agentúra uzatvorí so zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, bude musieť koniec tohto pracovného pomeru v pracovnej zmluve určiť konkrétnym dátumom, napríklad 31. august 2015. Personálna agentúra bude môcť ukončiť pracovný pomer na dobu určitú so svojim zamestnancom aj pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, ak sa tento zamestnanec stane nadbytočný pre firmu, ku ktorej bol dočasne pridelený na výkon práce.

Personálna agentúra bude musieť viesť evidenciu pracovného času zamestnancov priamo v mieste, kde pracujú

Personálne agentúry budú povinné viesť evidenciu pracovného času svojich zamestnancov počas ich dočasného pridelenia k inej firme priamo v mieste ich skutočného výkonu práce. Takáto evidencia sa teda pre potreby kontroly už nemôže nachádzať v sídle personálnej agentúry. Okrem toho, firma, u ktorej budú pracovať agentúrni zamestnanci, bude tiež viesť o týchto zamestnancoch stručnú evidenciu obsahujúcu identifikačné údaje týchto zamestnancov, identifikačné údaje personálnej agentúry, dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Personálna agentúra nemôže pridelených zamestnancov vysielať na pracovné cesty

Personálne agentúry už budú mať zakázané svojich zamestnancov, ktorí sú pridelení na prácu pre iné firmy, vysielať na pracovné cesty. Na pracovné cesty ich môže v tomto prípade vysielať len firma, u ktorej pracujú. V tejto súvislosti bude povinnosťou tejto firmy poskytnúť týmto zamestnancom cestovné náhrady, akoby bola ich zamestnávateľom. Výška týchto cestovných náhrad je ale limitovaná – nesmie presiahnuť rozsah a výšku ako pri pracovnej ceste podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Povinnosť personálnej agentúry zabezpečiť pre svojich zamestnancov stravovanie

Priamo sa ustanovuje povinnosť personálnej agentúry zabezpečovať pre svojich zamestnancov, ktorí sú pridelení na výkon práce pre inú firmu, stravovanie. Spôsob, akým si túto povinnosť personálne agentúry splnia, môže byť rôzny. Jednou z možností je dohoda s firmou, v ktorej títo zamestnanci pracujú a využitie jej stravovacieho zariadenia alebo prostredníctvom stravných lístkov.

Zákaz pridelenia zamestnanca na vykonávanie rizikovej práce štvrtej kategórie

Personálne agentúry budú mať zakázané prideľovať zamestnancov iným firmám, ak pôjde o vykonávanie práce, ktorá sa považuje za rizikovú a z hľadiska jej zdravotných rizík sa zaraďuje do štvrtej kategórie.

Podrobnejšie sa o všetkých uvedených zmenách dočítate v článku Nové pravidlá pre agentúry dočasného zamestnávania od 1. 3. 2015

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Zmena minimálnej mzdy na rok 2024 ovplyvní aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce. Ako sa premietne do odmeňovania jednotlivých pracovných pozícií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky