7 najdôležitejších zmien v agentúrnom zamestnávaní od 1.3.2015

7 najdôležitejších zmien v agentúrnom zamestnávaní od 1.3.2015

Personálne agentúry a ich podnikanie čaká od 1. marca 2015 niekoľko zásadných zmien. Prečítajte si prehľad siedmich z nich, ktoré od 1. 3. 2015 im novela Zákonníka práce prináša.

Rovnaké mzdové podmienky pre agentúrnych zamestnancov

Personálna agentúra bude povinná poskytnúť svojmu zamestnancovi porovnateľnú mzdu, akú poskytuje svojmu vlastnému zamestnancovi firma, u ktorej zamestnanec z personálnej agentúry aktuálne pracuje. Ak si personálna agentúra svoju povinnosť nesplní, bude zodpovedná za vyplatenie porovnateľnej mzdy firma, ku ktorej je zamestnanec personálnej agentúry na výkon práce pridelený. Na tento účel bude môcť firma kontrolovať personálnu agentúru a naopak, firma bude povinne personálnu agentúru informovať o porovnateľnej mzde svojich zamestnancov.

Obmedzenie dĺžky dočasného pridelenia agentúrneho zamestnanca a predĺženie týchto pridelení

Zamestnanec personálnej agentúry bude môcť byť pridelený na výkon práce do inej firmy najdlhšie na obdobie 24 mesiacov. Ak bude táto lehota kratšia, môže sa personálna agentúra s firmou dohodnúť na predĺžení alebo opätovnom pridelení rovnakého zamestnanca u tej istej firmy v rámci 24 mesiacov najviac štyri krát. Ak bude toto obmedzenie porušené, vzniká medzi zamestnancom personálnej agentúry a firmou, v ktorej prácu vykonával, pracovný pomer na dobu neurčitú.

Zmeny v podmienkach pracovného pomeru na dobu určitú a dôvodoch jeho výpovede

Ak personálna agentúra uzatvorí so zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, bude musieť koniec tohto pracovného pomeru v pracovnej zmluve určiť konkrétnym dátumom, napríklad 31. august 2015. Personálna agentúra bude môcť ukončiť pracovný pomer na dobu určitú so svojim zamestnancom aj pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, ak sa tento zamestnanec stane nadbytočný pre firmu, ku ktorej bol dočasne pridelený na výkon práce.

Personálna agentúra bude musieť viesť evidenciu pracovného času zamestnancov priamo v mieste, kde pracujú

Personálne agentúry budú povinné viesť evidenciu pracovného času svojich zamestnancov počas ich dočasného pridelenia k inej firme priamo v mieste ich skutočného výkonu práce. Takáto evidencia sa teda pre potreby kontroly už nemôže nachádzať v sídle personálnej agentúry. Okrem toho, firma, u ktorej budú pracovať agentúrni zamestnanci, bude tiež viesť o týchto zamestnancoch stručnú evidenciu obsahujúcu identifikačné údaje týchto zamestnancov, identifikačné údaje personálnej agentúry, dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Personálna agentúra nemôže pridelených zamestnancov vysielať na pracovné cesty

Personálne agentúry už budú mať zakázané svojich zamestnancov, ktorí sú pridelení na prácu pre iné firmy, vysielať na pracovné cesty. Na pracovné cesty ich môže v tomto prípade vysielať len firma, u ktorej pracujú. V tejto súvislosti bude povinnosťou tejto firmy poskytnúť týmto zamestnancom cestovné náhrady, akoby bola ich zamestnávateľom. Výška týchto cestovných náhrad je ale limitovaná – nesmie presiahnuť rozsah a výšku ako pri pracovnej ceste podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Povinnosť personálnej agentúry zabezpečiť pre svojich zamestnancov stravovanie

Priamo sa ustanovuje povinnosť personálnej agentúry zabezpečovať pre svojich zamestnancov, ktorí sú pridelení na výkon práce pre inú firmu, stravovanie. Spôsob, akým si túto povinnosť personálne agentúry splnia, môže byť rôzny. Jednou z možností je dohoda s firmou, v ktorej títo zamestnanci pracujú a využitie jej stravovacieho zariadenia alebo prostredníctvom stravných lístkov.

Zákaz pridelenia zamestnanca na vykonávanie rizikovej práce štvrtej kategórie

Personálne agentúry budú mať zakázané prideľovať zamestnancov iným firmám, ak pôjde o vykonávanie práce, ktorá sa považuje za rizikovú a z hľadiska jej zdravotných rizík sa zaraďuje do štvrtej kategórie.

Podrobnejšie sa o všetkých uvedených zmenách dočítate v článku Nové pravidlá pre agentúry dočasného zamestnávania od 1. 3. 2015

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia.


Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci v roku 2019 – príklady

Nové príplatky za prácu spôsobujú zamestnávateľom vo vybraných dňoch enormný nárast miezd aj nákladov na prácu. Pozrite si praktické príklady ich výpočtu v roku 2019.

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Kedy môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca na inú prácu, ako tú, na ktorú bol zamestnaný? Aké sú podmienky a postup pri preradení zamestnanca?

Práca zamestnanca nadčas - jej podmienky a rozsah

Za akých podmienok a koľko hodín môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca, aby pracoval nadčas? Aké nároky majú zamestnanci za prácu vykonanú nadčas?

Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou zavádza viacero noviniek v oblasti zamestnávania. Prinášame ich prehľad.