Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022: čo treba vedieť? Otázky a odpovede

Od 1.7.2022 sa budú všetky platby v hotovosti zaokrúhľovať s cieľom znížiť obeh jedno a dvoj centových mincí. Aké situácie môžu v praxi nastať a ako ich riešiť?

K 1. júlu tohto roka nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Tieto mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom a je ich tak možné vydávať aj prijímať. Podľa ministerstva financií matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti, a to nasledovným spôsobom:

Zdroj: nbs.sk
Celková konečný suma nákupu zaplatená v hotovosti končiaca na: Zaokrúhlenie na: Príklad Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
1 cent alebo 2 centy 0 centov 12,42 eur 12,40 eur
3 centy alebo 4 centy 5 centov 12,43 eur 12,45 eur
5 centov 5 centov 12,45 eur 12,45 eur
6 centov alebo 7 centov 5 centov 12,47 eur 12,45 eur
8 centov alebo 9 centov najbližší násobok 10 cent 12,48 eur 12,50 eur

Pre lepšiu predstavu a pripravenie sa na zavedenie novinky, Ministerstvo financií SR pripravilo sériu najčastejšie kladených otázok a odpovedí z praxe.

Základné informácie o zaokrúhľovaní

Bude sa vo viacpoložkovom nákupe zaokrúhľovať cena jednotlivých položiek?

Nie, zaokrúhľovať sa bude až výsledná cena nákupu a to len vtedy, keď bude platená v hotovosti.

Bude sa zaokrúhľovať cena nákupu pri platbe platobnou kartou?

Nie, cena nákupu platená platobnou kartou sa zaokrúhľovať nebude. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje len na hotovostné platby.

Zákazník zaplatí kombináciou viacerých platobných prostriedkov v rôznom poradí (karta + hotovosť, hotovosť + karta, ....) ako postupovať?

Nezáleží na tom aká platba je prvá / druhá / tretia v poradí. Vždy sa cena platená v hotovosti musí zaokrúhliť, a to bez ohľadu na poradie. Poradie platieb zákon o cenách neupravuje.

Zaokrúhľovanie pri platení viacerými platobnými prostriedkami

Ako sa zaokrúhli cena nákupu, ak zákazník nebude mať dostatok hotovosti a bude chcieť doplatiť zvyšok platobnou kartou?

Zaokrúhľuje sa vždy len tá časť, ktorá je platená v hotovosti, zvyšok sa doplatí platobnou kartou. Zákon však nehovorí o poradí platby, ale všeobecne o cene platenej v hotovosti. Nezáleží na tom, aké poradie kombinácií platieb (karta / hotovosť) bude zvolené, platba v hotovosti musí byť zaokrúhlená.

Príklad
Výsledná cena nákupu je 53,62 €.
Kupujúci má v hotovosti len 23,60 €.
Kupujúci doplatí platobnou kartou 30,02 € (53,62 € - 23,60 €).

Ako sa zaokrúhli nákup, keď bude zákazník chcieť zaplatiť časť stravnými lístkami a časť v hotovosti? Ako sa zaokrúhli doplatok v hotovosti v prípade, že výsledná cena nákupu je 2,01 € a zákazník zaplatí stravným lístkom v hodnote 2,00 €?

Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu a zvyšok platený v hotovosti sa zaokrúhli.
V zmysle zákona o cenách suma platená v hotovosti 0,01 € musí byť zaokrúhlená na 0,05 €.

Príklad
Cena nákupu pred zaokrúhlením je 48,34 €.
Kupujúci chce zaplatiť dvoma stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,34 € - 7,66 € = 40,68 €, a to nahor, na 40,70 €.
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 € a výsledná suma, ktorú zákazník zaplatí bude 48,36 €.

Ako sa bude postupovať pri platbe za tovary a služby voucherom alebo predplatenou / prepaid (napr. darčekovou) kartou a s doplatkom v hotovosti?

Ak kupujúci nakúpi tovar napr. za 40 € a platí predplatenou kartou, ktorá má zostatok 25,01 €, pokladník vyčerpá kartu a doplatok 14,99 € platený v hotovosti sa zaokrúhli na 15 €.

Ako sa bude zaokrúhľovať pri Loyalty transakciách, kde kupujúci platí nazbieranými bodmi plus doplatok?

Napríklad, ak má tovar cenu 500 bodov a doplatok v hotovosti je 10,72 €, doplatok v hotovosti sa zaokrúhli na 10,70 €. Doplatok platený bezhotovostne sa nezaokrúhli, kupujúci zaplatí 10,72 €.

Bude sa zaokrúhľovať dobitie Prepaid karty pri pokladni?

Ak zákazník požiada o dobitie Prepaid karty napr. na 100,02 € a chce zaplatiť v hotovosti, nejde o nákup tovaru alebo služby, ale ide o „inú finančnú transakciu“,  ktorá nie je pre potreby zákona o cenách považovaná za platbu kupujúcim za tovar. Zaokrúhľovať sa preto takáto platba, i keď platená v hotovosti, nebude.

Ako to bude so zaokrúhľovaním pri použití prostriedkov nahrádzajúcich hotovosť?

Je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti za tovar (keďže cieľom je obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí). Akékoľvek prostriedky, ktoré podľa iných právnych predpisov sú považované za hotovosť, sa v tomto prípade za hotovosť nepovažujú.

Ako sa zaokrúhľuje, ak zákazník platí v cudzej mene v hotovosti?

Zaokrúhľuje sa cena platená v hotovosti po prepočte cudzej meny na eurá.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšie situácie, ktoré môžu pri zaokrúhľovaní nastať

Môžu samoobslužné pokladne aj naďalej vydávať 1 a 2 centové mince, nakoľko tieto mince zostávajú zákonným platidlom?

Áno, 1 a 2 centové mince aj po zavedení zaokrúhľovania zostávajú zákonným platidlom a bude možné ich vydávať.

Týka sa tento spôsob zaokrúhľovania aj iných platieb ako sú platby za tovary a služby evidované v pokladnici e-kasa klient?

  • Výplaty mzdy v hotovosti?

Nie, zákon o cenách sa na výplatu mzdy nevzťahuje.

  • Výplaty náhrady za cestovný príkaz?

Nie, zákon o cenách sa na výplatu náhrady za cestovné príkazy nevzťahuje.

  • Úhrady faktúry hotovostne?
Prečítajte si tiež

Áno, úhrada faktúry za tovary (služby) sa považuje za dohodovanie ceny podľa zákona o cenách a zaokrúhľovanie sa uplatní.

Bude sa zaokrúhľovať platba v hotovosti za vratné obaly, napr. prepravky?

Prepravka je tovar (zákazník si prepravky môže nakúpiť aj pre vlastnú potrebu, nemá povinnosť ich vrátiť do predajne), preto ak je cena za nákup prepraviek platená v hotovosti, musí sa zaokrúhliť.

Nastavenie systémov elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient, DPH a účtovníctva

Ako sa budú posielať údaje po zaokrúhlení do e-Kasa systému? Zmení sa štruktúra dátovej správy?

Štruktúra dátovej správy ostáva bez zmeny. Online registračná pokladnica, v prípade platby v hotovosti, zašle do systému e-Kasa už zaokrúhlenú celkovú sumu dokladu (Amount). Iné údaje o zaokrúhlení v rámci dátovej správy už online registračná pokladnica na server e-Kasa zasielať nebude.

Ktorá položka bude zaokrúhlenie? Aká sadzba dane z pridanej hodnoty bude priraďovaná hodnote zaokrúhlenia, nulová? Bude mať zaokrúhlenie vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty?

V dátovej správe sa nebude uvádzať žiadny ďalší údaj o zaokrúhlení. Hodnota zaokrúhlenia nebude uvádzaná ako položka (Item) a nebude jej priraďovaná žiadna sadzba dane z pridanej hodnoty. Zaokrúhlenie nebude mať spätný vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade ani na hodnotu predávaných položiek. Hodnoty základu dane a dane z pridanej hodnoty sa vypočítajú z cien položiek (Item) a zaokrúhli sa až výsledná suma dokladu bez vplyvu na základ dane a daň z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade (výpočet základu dane a dane z pridanej hodnoty bude zo sumy pred zaokrúhlením).

Ako je to so zaokrúhľovaním úhrady faktúry v hotovosti? Ako sa bude po zaokrúhlení účtovať do účtovníctva?

Úhrada faktúry v hotovosti podlieha zaokrúhleniu. Rozdiel medzi sumou uvedenou na faktúre a sumou prijatou v hotovosti, ktorá bola zaokrúhlená je rozdielom, ktorý sa podľa dôvodovej správy bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia.

Aké údaje sa budú zasielať do systému e-kasa pri kombinovanej platbe (hotovosť, platobná karta)?

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa do systému e-kasa zasiela najmenej celková suma platenej ceny. V prípade kombinovanej platby sa do systému e-kasa pošle celková suma platenej ceny, ktorá je súčtom sumy zaplatenej napr. platobnou kartou a zaokrúhlenej sumy platenej v hotovosti.

So zaokrúhľovaním pomôže nová aplikácia VRP2

Finančná správa pracovala na vývoji vlastnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice VRP 2. Od 29.6.2022 si ju možno stiahnuť pre systémy Android 5 a vyššie z Google Play (ako skúšobnú verziu) a od 1.7.2022 ju bude možné začať používať. Jednou z funkcií bude funkcia zaokrúhľovania. Viac podrobností o novej aplikácií si môžete prečítať v článku VRP 2: nová aplikácia virtuálnej pokladnice pomôže aj so zaokrúhľovaním cien.

Zdroj: Ministerstvo financií SR (mfsr.sk), nbs.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023

Niektoré platby nesmú podnikatelia a nepodnikatelia realizovať v hotovosti. Aký je limit na platby v hotovosti od 1. júla 2023 a na čo sa vzťahujú výnimky, sa dočítate v článku.

Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti (návrh)

V parlamente bola v prvom čítaní schválená novela zákona, ktorá má zvýšiť limit pre platby v hotovosti. Účinnosť sa navrhuje na 1. júl 2023. Ako sa má zmeniť?

Koniec neobmedzených platieb v čase mimoriadnej situácie?

Do parlamentu bola doručená novela zákona, ktorá plánuje urýchlene vypustiť výnimku zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti, a to o platby odovzdané alebo prijaté v čase mimoriadnej situácie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky