Účtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti

Od 1.7.2022 sa hodnoty nákupov budú zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Ako postupovať pri účtovaní vzniknutých rozdielov?

Dňa 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince však naďalej zostanú zákonným platidlom. Matematicky sa zaokrúhli až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. Má ísť o použitie podobných princípov ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti. Viac informácií aj praktické príklady zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti, resp. v kombinácii s platobnou kartou či stravnými lístkami, nájdete v článku Zníženie obehu najmenších centoviek je na obzore, sumy sa budú zaokrúhľovať.

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) Finančné riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky oborom pre legislatívu a metodiku účtovníctva vydalo informáciu k účtovaniu rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti (13/DZPaU/2022/I).

Od 1. júla 2022 budú v tejto oblasti platiť nasledovné pravidlá:

  • príjemcovia platieb budú naďalej povinní prijať pri platbách v hotovosti 1 a 2 centové mince, ktoré zostávajú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom tak dlho a v takom rozsahu ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov Európskej Únie;
  • zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti nemá vplyv na výpočet dane z pridanej hodnoty (DPH) z nákupu tovaru alebo služieb;
  • jedným z povinných údajov na pokladničnom doklade z eKasy je údaj o zaokrúhlení ceny;
  • povinnosť zaokrúhľovania sa vzťahuje aj na obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť evidovať tržby v eKase;
  • akékoľvek prostriedky, ktoré sú podľa iných právnych predpisov považované za hotovosť, sa na účely zaokrúhľovania v zmysle zákona o cenách za hotovosť nepovažujú.

Zaokrúhľovanie nákupov platených v hotovosti a účtovanie

Na účely účtovníctva zaokrúhľovanie ceny nemá vplyv na oceňovanie nakupovaného majetku a služieb.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti sa účtujú
v podvojnom účtovníctve v jednoduchom účtovníctve
podľa charakteru do nákladov na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti podľa charakteru ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky alebo ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy
a to v oboch prípadoch na základe účtovných záznamov, z ktorých je zrejmé zaokrúhlenie platenej sumy - pri úhrade v hotovosti sú účtovnými záznamami pokladničný doklad z pokladnice eKasa alebo príjmový pokladničný doklad, na ktorých sa uvádza suma zaokrúhlenia ceny

V účtovníctve dodávateľa sa postupuje takto:

  • dodávateľ na vystavenom účtovnom zázname (faktúre) o poskytnutom plnení môže uviesť údaj o požadovanej zaokrúhlenej sume, ak nastane úhrada plnenia v hotovosti,
  • dodávateľ, ktorý neuvedie na faktúre požadovanú zaokrúhlenú sumu v hotovosti a odberateľ uhradí dodané plnenie v hotovosti, predmetná skutočnosť nie je dôvodom na úpravu vystavenej faktúry, je predmetom účtovného dokladu (pokladničného dokladu) o prijatí platbe v hotovosti,
  • dodávateľ pri prijatí čiastkových platieb v hotovosti, zaokrúhľuje a účtuje o zaokrúhľovaní každej čiastkovej platbe, napríklad: suma k úhrade 4,48 eur; čiastková platba 1,48 eur po zaokrúhlení 1,50 eur, ostáva doplatiť 3 eurá.

Zaokrúhľovanie nákupov platených v hotovosti z daňového hľadiska

Z daňového hľadiska sa rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti účtované do nákladov alebo výnosov, resp. do výdavkov alebo príjmov zahrnú do základu dane v súlade s účtovníctvom (podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Zjednodušene ide teda o daňový výdavok (náklad) a tiež o zdaniteľný príjem (výnos).

Informácia k účtovaniu rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti uvádza príklady účtovania, ktoré si môžete pozrieť v článku ďalej.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti v podvojnom účtovníctve

Odberateľ kúpil tovar v hotovosti v sume 48,88 eur, z toho:

  • základ dane z pridanej hodnoty je 40,73 eur,
  • DPH je 8,15 eur.
Prečítajte si tiež

Suma na úhradu podľa pokladničného odkladu z pokladnice e-kasa klient je 48,90 eur, pričom zaokrúhlenie ceny je vo výške 0,02 eur.

Účtovanie u odberateľa a dodávateľa v sústave podvojného účtovníctva je uvedené v tabuľke:

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Účtovný prípad Suma v EUR Odberateľ Dodávateľ
MD D MD D
Nákup tovaru
a) suma k úhrade 48,90 211 211
b) základ dane 40,73 132 604
c) DPH 8,15 343 343
d) suma zaokrúhlenia 0,02 548 648

Náklad zaúčtovaný u odberateľa na účte 548 a výnos zaúčtovaný u dodávateľa na účte 648 sa zahŕňajú do ich základov dane.

Príklad na účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti v jednoduchom účtovníctve

Budeme vychádzať z rovnakého príkladu ako v predchádzajúcom prípade. Účtovné zobrazenie u odberateľa a dodávateľa v sústave jednoduchého účtovníctva je uvedené v tabuľkách, ktoré zobrazujú časť peňažného denníka a časť z knihy zásob.

Odberateľ
Časť peňažného denníka odberateľa

VOZD - výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
VNZD - výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov.
Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Účtovný prípad Výdavok v hotovosti v EUR VOZD - zásoby v EUR VOZD - ostatné výdavky v EUR VNZD - DPH v EUR
Nákup tovaru - úhrada v hotovosti 48,90 40,73 0,02 8,15

Časť knihy zásob odberateľa

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Účtovný prípad Príjem Výdaj Zostatok
ks EUR ks EUR ks EUR
Prevzatie tovaru na sklad 1 40,73 - - 1 40,73

Dodávateľ
Časť peňažného denníka dodávateľa

POZD - príjmy zahrňované do základu dane z príjmov
PNZD - príjmy, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Účtovný prípad Príjem v hotovosti v EUR POZD - predaj tovaru v EUR POZD - ostatné príjmy v EUR PNZD v EUR
Predaj tovaru - inkaso v hotovosti 48,90 40,73 0,02 8,15

Časť knihy zásob dodávateľa

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Účtovný prípad Príjem Výdaj Zostatok
ks EUR ks EUR ks EUR
Vyskladnenie tovaru zo skladu - - 1 Skladová cena - -

Príklad na účtovanie zaokrúhľovania pri vystavení faktúry pred 1.7.2022 a jej úhrade v júli 2022

Dodávateľ vystaví faktúru na dodanie tovaru pred 1.7.2022 (pred účinnosťou zákona č. 457/2021 Z. z.), pričom suma na úhradu je 95,43 eur, ktorá je uvedená takto na faktúre. Odberateľ uvedenú faktúru zaplatí v hotovosti dňa 4.7.2022. Dodávateľ aj odberateľ účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Ako sa prejaví povinnosť zaokrúhľovania v zmysle novely zákona o cenách?

Prečítajte si tiež

Úhrada sa realizuje v hotovosti cez pokladnicu eKasa dňa 4.7.2022 a podľa právnych predpisov musí byť suma uvedená na faktúre platená v hotovosti zaokrúhlená na sumu 95,45 eur. Úhrada zaokrúhlenej sumy je preukázateľná z pokladničného dokladu, na ktorom sa nachádza údaj o sume zaokrúhlenia. Na základe pokladničného dokladu a faktúry odberateľ zaúčtuje rozdiel zo zaokrúhlenia 0,02 eur na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť a dodávateľ na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Žiaden právny predpis nepožaduje z uvedeného dôvodu vystaviť opravnú faktúru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky