Aké povinnosti majú slovenskí zamestnávatelia v Nemecku?

Od roku 2015 sa vzťahujú na slovenských zamestnávateľov, ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v Nemecku, náročné povinnosti s vysokými sankciami. Ktoré sú to a ako sa s nimi vysporiadať?

Zamestnancovi vykonávajúcemu prácu v Nemecku patrí mzda 8,50 eur za hodinu

Od 1. januára 2015 nadobudol účinnosť nemecký zákon o minimálnej mzde (Mindestlohngesetz - MiLoG). Ten ustanovuje povinnosť zamestnávateľa platiť svojim zamestnancom vykonávajúcim prácu v Nemecku odmenu minimálne vo výške 8,50 eur za hodinu. Najdôležitejšie však je, že uvedená povinnosť o vyplácaní minimálnej mzdy sa vzťahuje nielen na nemeckých zamestnávateľov, ale aj na zamestnávateľa so sídlom v zahraničí. Znamená to, že ak slovenský zamestnávateľ vyšle svojich zamestnancov vykonávať prácu na územie Nemecka, musí im za čas výkonu práce v Nemecku poskytnúť mzdu minimálne vo výške 8,50 eur za hodinu.

Okrem toho sa uplatňuje ručenie zadávateľa zákazky, ktorý poverí iný podnik zhotovením diela alebo poskytnutím služby, za splnenie povinnosti tohto iného podniku vyplatiť zamestnancom minimálnu mzdu. Minimálnu mzdu pritom musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi v dohodnutej lehote splatnosti. Najskôr ale v posledný pracovný deň nemeckej centrálnej banky v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonávala. Bankovým dňom treba rozumieť deň, keď banka vykonáva svoju činnosť a nejde o deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna. Všetky dohody, ktoré nenapĺňajú nárok na minimálnu mzdu alebo obmedzujú či vylučujú jej uplatnenie, sa považujú za neplatné.

Povinnosti slovenského zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov na prácu do Nemecka

V súvislosti s nemeckým zákonom o minimálnej mzde má slovenský zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu v Nemecku, tieto povinnosti:

 1. vyplatenie minimálnej mzdy vo výške 8,50 eur za hodinu,
 2. povinnosť vopred ohlásiť vykonávanie práce nemeckým úradom,
 3. predložiť prehlásenie o dodržiavaní povinnosti vyplácania minimálnej mzdy,
 4. v niektorých prípadoch podať odlišné oznámenie ako v bode dva a povinnosť predložiť plán nasadenia zamestnancov,
 5. vedenie a uchovávanie dokumentácie o evidencii pracovnej doby.

Povinnosť vopred ohlásiť vykonávanie práce nemeckým úradom a predložiť prehlásenie

Slovenský zamestnávateľ, ktorý plánuje vyslať svojho zamestnanca na výkon práce do Nemecka, je povinný o tom predložiť Spolkovému finančnému riaditeľstvu Západ (Bundesfinanzdirektion West) pred výkonom pracovnej činnosti hlásenie v nemeckom jazyku.

Oznámenie výkonu práce zahraničného zamestnávateľa musí obsahovať tieto údaje:

 1. meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu na území Nemecka,
 2. začiatok a predpokladaný koniec pracovnej činnosti,
 3. miesto výkonu pracovnej činnosti,
 4. miesto v Nemecku, kde budú uchovávané podklady k dokumentácii o práci,
 5. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa v Nemecku zodpovednej osoby,
 6. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa v Nemecku splnomocnenca pre doručovanie, ak nie je totožný so zodpovednou osobou podľa bodu päť.

Ak dôjde k akejkoľvek zmene vyššie uvedených údajov, zamestnávateľ je povinný tieto zmeny bezodkladne ohlásiť. Okrem spomínaných údajov oznamovaných pred výkonom práce zamestnancov v Nemecku, je povinnosťou zamestnávateľa spolu s týmito údajmi predložiť aj prehlásenie, že si je vedomý povinnosti svojim zamestnancom počas výkonu práce v Nemecku vyplácať mzdu v minimálnej výške 8,50 eur za hodinu a vyplatiť im ju v stanovenej lehote a že tieto povinnosti bude dodržiavať.

Podobné povinnosti sa vzťahujú aj na situácie, ak by nešlo o výkon práce vlastných zamestnancov zamestnávateľa, ale o zamestnancov, ktorí boli k nemu dočasne pridelení na výkon práce od agentúry dočasného zamestnávania. V tomto prípade má povinnosť podávať rovnaké hlásenie pred začatím výkonu práce v Nemecku tiež zamestnávateľ, a nie agentúra dočasného zamestnávania. Rovnako aj prehlásenie o dodržiavaní povinností nemeckého zákona o minimálnej mzde prikladá k ohláseniu zamestnávateľ, to ale musí obsahovať prehlásenie agentúry dočasného zamestnávania, že súvisiace povinnosti bude dodržiavať.

Všetky vyššie uvedené ohlásenia a prehlásenie o zodpovednosti sa podávajú prostredníctvom formulárov určených colnou správou, dostupných na stránke colnej správy Nemecka po zadaní voľby „Arbeit“ a „AEntG-, AUG-, MiLoG-Meldungen“ do vyhľadávania.

Odlišné oznámenie a povinnosť predloženia plánu nasadenia zamestnancov v Nemecku

Vyhláška o oznamovacej povinnosti podľa zákona o minimálnej mzde (Mindestlohnmeldeverordnung – MiLoMeldV) ustanovuje odlišne od ohlásenia výkonu práce opísaného v predchádzajúcej časti článku predkladať plán nasadenia zamestnancov pri výkone niektorých činností.

Plán nasadenia zamestnancov je povinný predkladať zahraničný zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov:

 1. na jednom mieste výkonu práce aspoň na čiastočný úväzok pred 6. hodinou alebo po 22. hodine alebo v zmennej prevádzke,
 2. na viacerých miestach výkonu práce v rovnakom dni alebo
 3. výhradne pre mobilné činnosti (pojem vysvetlený v časti článku o zjednodušenej dokumentácii o evidencii pracovnej doby).

V prípadoch podľa bodov 1 a 2 má zamestnávateľ povinnosť pri plánovaní nasadenia zamestnancov pre každé miesto výkonu práce uviesť počet zamestnancov vrátane uvedenia dátumov ich narodenia. Údaje o mieste výkonu práce musia obsahovať názov obce, názov ulice, číslo domu a poštové smerovacie číslo. Práca zamestnancov v mieste výkonu práce bude upresnená uvedením údajov o dátume a hodine. Plánovanie nasadenie zamestnancov môže byť podané za obdobie v dĺžke až tri mesiace. Odlišné údaje o pracovnom výkone od oznámených údajov v rámci plánu nasadenia zamestnancov je potrebné ohlásiť len vtedy, ak sa pracovná doba na oznámenom mieste zmení aspoň o osem hodín.

V prípadoch podľa bodu 3 je zamestnávateľ povinný uviesť v pláne nasadenia zamestnancov začiatok a predpokladanú dĺžku zhotovovaného diela alebo poskytovania služby, plánovaný počet zamestnancov s uvedením dátumov ich narodenia a adresy, ktoré sú k dispozícii na pripravených dokumentoch. Ak sú tieto dokumenty uložené v zahraničí, musí byť k plánu nasadenia zamestnancov priložené prehlásenie, v ktorom je uvedené, že na žiadosť úradu colnej správy budú dokumenty za účelom kontroly k dispozícii v nemeckom jazyku v Nemecku. K týmto dokumentom musia byť tiež priložené údaje o skutočne zhotovenom diele alebo o poskytnutých službách za hlásené obdobie a údaje o príslušných zadávateľoch. Oznamovaný plán nasadenia zamestnancov môže zahrňovať obdobie v dĺžke až šesť mesiacov. Odlišné údaje o pracovnom výkone od oznámených údajov v rámci plánu nasadenia zamestnancov nie je potrebné hlásiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Vedenie a uchovávanie dokumentácie o evidencii pracovnej doby zamestnancov v Nemecku

Ďalšou povinnosťou, ktorú zahraničným zamestnávateľom ukladá nemecký zákon o minimálnej mzde, je povinnosť vedenia dokumentácie o evidencii pracovnej doby. Zamestnávateľ je povinný zaznamenávať začiatok, koniec a dobu trvania dennej pracovnej doby zamestnancov vykonávajúcich prácu v Nemecku, a to zaznamenať ju najneskôr do uplynutia siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho po dni pracovného výkonu. Predmetnú dokumentáciu o evidencii pracovnej doby musí zamestnávateľ uchovávať minimálne po dobu dvoch rokov od začiatku jej vedenia. Rovnaká povinnosť o vedení dokumentácie sa primerane vzťahuje aj na zamestnávateľa, ktorý má zamestnancov od agentúry dočasného zamestnávania.

Dokumentácia o evidencii pracovnej doby musí byť na účely kontroly vedená v nemeckom jazyku a musí sa nachádzať v Nemecku po celú dobu skutočnej pracovnej činnosti, najviac po dobu dvoch rokov. Pre účely kontroly sa musia tieto dokumenty nachádzať aj v mieste výkonu pracovnej činnosti zamestnancov.

Možnosť vedenia zjednodušenej dokumentácie o evidencii pracovnej doby v Nemecku

Vyhláška o modifikácii povinnosti evidencie pracovnej doby podľa zákona o minimálnej mzde a zákona o vysielaní pracovníkov (Mindestlohnaufzeichnungsverordnung – MiLoAufzV) ustanovuje pre niektorých zamestnancov možnosť vedenia zjednodušenej evidencie pracovnej doby. Pri zjednodušenej evidencii pracovnej doby postačuje zaznamenávať iba skutočnú dĺžku dennej pracovnej doby týchto zamestnancov.

Zjednodušenú evidenciu pracovnej doby môže viesť zamestnávateľ iba pri týchto zamestnancoch:

 1. pokiaľ zamestnáva zamestnancov výhradne k mobilným činnostiam,
 2. pokiaľ títo zamestnanci nie sú viazaní konkrétnou dennou pracovnou dobou (začiatok a koniec) a
 3. pokiaľ si zamestnanci rozvrhujú pracovnú dobu na vlastnú zodpovednosť.

Výhradne mobilnými činnosťami sa rozumejú činnosti, ktoré nie sú viazané na miesto výkonu práce. O výhradne mobilné činnosti ide vtedy, pokiaľ sa činnosť týka doručovania listov, balíkov a novín, zberu odpadu, čistenia ulíc, zimnej údržby, prepravy tovaru a osôb. Zamestnanci nie sú viazaní konkrétnou dennou pracovnou dobou, ak musí byť práca vykonaná iba počas stanoveného časového rámca bez toho, aby bola definovaná konkrétna pracovná doba (jej začiatok a koniec). O rozvrhnutie pracovnej doby na vlastnú zodpovednosť ide vtedy, pokiaľ zamestnanci počas dennej pracovnej doby nemusia pravidelne plniť pracovné úlohy zadané zamestnávateľom alebo nemusia byť k dispozícii pre splnenie konkrétnych pracovných úloh a za časové rozvrhnutie denných pracovných úloh sú úplne zodpovední zamestnanci.

Za porušenie povinností hrozí zamestnávateľom v Nemecku pokuta až do výšky 500 000 eur

Nedodržanie ustanovení nemeckého zákona o minimálnej mzde bude sankciované vysokými pokutami. Slovenskému zamestnávateľovi, ako aj inému zahraničnému zamestnávateľovi, ktorý nezaplatí svojmu zamestnancovi odmenu za prácu vo výške najmenej 8,50 eur za hodinu alebo mu túto odmenu za prácu nevyplatí včas, hrozí pokuta až do výšky 500 000 eur. V prípade porušení iných ustanovení nemeckého zákona o minimálnej mzde, sa môže výška pokuty vyšplhať až na 30 000 eur.

Za porušenie predpisov s rovnakými sankciami sa považuje aj konanie podnikateľa, ktorý poverí iného podnikateľa na vykonávanie zákazky, o ktorom vie alebo z nedbalosti nevie, že porušuje nemecký zákon o minimálnej mzde. Podnikatelia, ktorým bola za porušenie zákona o minimálnej mzde uložená pokuta vo výške 2 500 eur a viac, budú na primeranú dobu vylúčení zo súťaží o verejné zákazky až do doby, kým preukážu obnovenie spoľahlivosti.

Dočasná výnimka z uplatňovania nemeckého zákona o minimálnej mzde pre sektor dopravy

V súčasnosti ešte platí dočasne vyhlásené moratórium na vykonávanie nemeckého zákona o minimálnej mzde, a to len na „čistý transport“, čo predstavuje len prepravu uskutočňovanú cez územie Nemecka. Pokiaľ ide o akékoľvek iné druhy dopravy, akými je napríklad aj nakladanie a vykladanie tovaru na území Nemecka alebo aj doprava, ktorá sa začína alebo končí na území Nemecka, ustanovenia nemeckého zákona o minimálnej mzde pre ne platia v plnom rozsahu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky