Psy a iné zvieratá v reštauráciách a kaviarňach od 1.1.2020

Zákaz vstupu domácich miláčikov do kaviarní či na terasy reštaurácií bol víťazom ankety Byrokratický nezmysel roka 2018. Aké zmeny nás čakajú v tejto oblasti?

Parlament 12.9.2019 posunul do druhého čítania novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 355/2007 Z. z.). Súčasťou novely má byť aj zmena vstupu spoločenských zvierat do prevádzok zariadenia spoločného stravovania. 

Zákaz vstupu domácich miláčikov (napr. psov) do gastronomických prevádzok

V súčasnosti zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v § 26 ods. 4 písm. a) výslovne zakazuje vstup akýchkoľvek zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania. Pod týmito priestormi je potrebné rozumieť reštaurácie, kaviarne, čajovne, bary, krčmy, ale aj stánky rýchleho občerstvenia.

Vstup zvierat do týchto podnikov nie je možný ani v prípade, ak by s tým súhlasil samotný prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania. Jedinou výnimkou z uvedeného zákazu je vstup osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom do priestorov určených na konzumáciu stravy (nie však do priestorov určených na prípravu stravy). Pes so špeciálnym výcvikom je tak jediným druhom zvieraťa, ktoré sa môže nachádzať napr. v reštauráciách.

V prípade, ak napriek tomuto zákazu prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania umožní vstup zvierat do týchto priestorov, dopúšťa sa správneho deliktu, ktorý je sankcionovaný pokutou vo výške od 150 eur do 20 000 eur.

Viac informácií ohľadom zákazu vstupu zvierat do prevádzok zariadení spoločného stravovania sa dočítate v Zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní a reštaurácií.

Od 1.1.2020 bude vstup spoločenských zvierat (napríklad psov) do gastroprevádzok na rozhodnutí majiteľa

Parlament rokuje o novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá by sa mala dotknúť aj vstupu zvierat do prevádzok zariadenia spoločného stravovania.

Navrhované znenie zákona:

„Obmedzenie vstupu zvierat podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahuje na zariadenia verejného stravovania a umožňuje sa vstup spoločenských zvierat, ak vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.“

Podmienky vstupu psov a iných spoločenských zvierat do prevádzok zariadení spoločného stravovania od roku 2020

Z navrhovaného znenia novely zákona je možné vyvodiť, že vstup zvierat do prevádzok zariadenia spoločného stravovania bude podliehať niekoľkým podmienkam.

Prečítajte si tiež

V prvom rade, povolený vstup sa nebude týkať všetkých zvierat, ale iba spoločenských. Za spoločenské zvieratá sa považujú psy, mačky alebo aj fretky. Naopak vstup so zvieraťom, ktoré sa nepovažuje za spoločenské, napr. s exotickým pavúkom alebo s hospodárskym zvieraťom, bude aj po novele zákona zakázaný. Novela sa nedotkne vstupu psov so špeciálnym výcvikom, ktorý môžu vstupovať do priestorov určených na konzumáciu stravy aj v súčasnosti.

Druhou podmienkou pre vstup zvieraťa do prevádzky zariadenia spoločného stravovania bude povolenie prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa aj napriek novele môže slobodne rozhodnúť, či vstup spoločenským zvieratám do prevádzky povolí alebo nie. Ak usúdi, že vstup zvierat do jeho prevádzky nie je preňho vhodný, napr. z dôvodu zvýšených hygienických opatrení, nemusí návštevníkom so spoločenskými zvieratami povoliť vstup. Prijatie novely tak nebude znamenať pre prevádzkovateľa povinnosť umožniť vstup spoločenským zvieratám do jeho prevádzky, ale iba možnosť.

Prevádzkovateľ nebude mať po novele povinnosť umožniť vstup zvieratám do prevádzky.

Z navrhovaného znenia novely avšak vyplýva, že v prípade, ak prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania povolí vstup spoločenským zvieratám do jeho prevádzky, bude musieť splniť ďalšie podmienky. V prvom rade bude povinný zabezpečiť označenie prevádzky deklarujúce, že do danej prevádzky je povolený vstup so spoločenským zvieraťom. Predmetné označenie by sa malo nachádzať na viditeľnom mieste pri vstupe do prevádzky.

Vzor označenia nie je nikde upravený. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR je teda výhradne na prevádzkovateľovi zariadenia spoločného stravovania, akú formu označenia zvolí. Môže použiť piktogram alebo len slovné označenie.

Ďalšou povinnosťou prevádzkovateľa bude prijatie hygienických opatrení na ochranu hotových pokrmov a nápojov. Tie by mali byť upravené v prevádzkovom poriadku. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť a kontrolovať čistotu zariadenia. Predovšetkým je povinný vypracovať a zaviesť zásady na zachovanie zdravotnej bezpečnosti pokrmov.

V tejto súvislosti nám Dáša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR uviedla, že bude dôležité, aby si prevádzkovatelia, ktorí povolia vstup so zvieraťom do jedálenskej časti prevádzky verejného stravovania, doplnili do systému hygieny a sanitácie v rámci prevádzkového poriadku niekoľko bodov. Napríklad:

  • udržateľnosť čistoty konzumnej časti prevádzky,
  • frekvenciu a spôsoby čistenia,
  • požiadavky na oddelené skladovanie čistiacich prostriedkov určených pre konzumnú časť prevádzky,
  • spôsob a miesto umývania napájacích misiek pre zvieratá mimo prevádzkových priestorov, kde sa vyrábajú, skladujú alebo sa manipuluje s potravinami a pokrmami a použitým riadom.

ÚVZ SR pripravuje v danej veci  stručné usmernenie, ktoré poskytne regionálnym úradom verejného zdravotníctva a tiež ho zverejní na svojom webovom portáli.

Článok pokračuje pod reklamou

Sankcie za nedodržanie povinností

Nedodržanie povinnosti stanovenej právnym predpisom je spojené so sankciou. V prípade, ak prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania neoznačí svoju prevádzku označením, že do jeho prevádzky je povolený vstup spoločenských zvierat, prípadne neprijme potrebné hygienické opatrenia, môže mu byť uložená pokuta od 150 do 20 000 eur. Výška pokuty závisí od závažnosti, času a následkoch porušenia povinnosti.

Zhrnutie na záver

V súčasnosti nesmú spoločenské zvieratá (s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom) za žiadnych okolností vstupovať do prevádzok zariadení spoločného stravovania. Avšak v prípade, ak NR SR príjme novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, bude vstup spoločenských zvierat do týchto prevádzok povolený.

Prečítajte si tiež

Aj napriek novele však nebude vstup spoločenského zvieraťa do prevádzok spoločného stravovania možný automaticky. Na to, aby mohol návštevník tejto prevádzky vstúpiť do nej spolu so zvieraťom, bude potrebný súhlas prevádzkovateľa zariadenia verejného stravovania. Súčasne je tento prevádzkovateľ povinný označiť prevádzku tak, aby bolo zrejmé, že do tohto zariadenia je vstup spoločenských zvierat povolený. V neposlednom rade musí prevádzkovateľ prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku. O prijatí novely, prípadne o jej zmenách v priebehu legislatívneho procesu, vás budeme informovať.

Ako je to so vstupom zvierat do ubytovacích zariadení sa dočítate v článku Psy a iné zvieratá v hoteloch (ubytovacích zariadeniach)

Zvieratá môžu byť v reštauráciách aj vďaka ankete Byrokratický nezmysel roka

Víťazom minuloročnej ankety Byrokratický nezmysel, ktorú organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska, sa stal práve zákaz vstupu psom a iným spoločenským zvieratám do kaviarní či reštaurácií. Majiteľovi prevádzky, ktorý by aj so vstupom zvierat do prevádzky súhlasil, totiž hrozila pokuta zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vyhodnotení ankety vznikla celospoločenská diskusia o zmene tohto nastavenia, ktorá viedla až k novele samotného zákona.

Poznáte aj vy byrokratický nezmysel, ktorý zhoršuje podnikanie na Slovensku a chceli by ste súčasný stav zmeniť? Nominujte ho v tomto ročníku ankety Byrokratický nezmysel roka a dajte o ňom vedieť kompetentným. Svoje námety môžete písať na stránke www.byrokratickynezmysel.sk.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Reštaurácie musia preukazovať pôvod mäsa. Zatiaľ nevedia ako, čakajú na štát

Necelý mesiac pred povinným preukazovaním pôvodu mäsa v reštauráciách ešte nie je pripravené usmernenie, ako majú prevádzky postupovať.

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania a jeho vzor

Kaviarne, reštaurácie a iné gastroprevádzky musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok. Čo musí obsahovať? Ako prebieha jeho schvaľovanie a koľko stojí jeho vypracovanie na mieru?

Ešte nemáte eKasu? Toto sú možnosti, na ktoré by ste sa mali sústrediť

Podnikatelia, ktorí evidovali tržby prostredníctvom registračných pokladníc musia prejsť na nový systém do začiatku roka 2020.

eKasu niektorí podnikatelia stále ignorujú. Finančná správa ich bude upozorňovať každý týždeň

Finančná správa znovu tento týždeň rozposlala do elektronických schránok na portáli finančnej správy tzv. softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Výzvy na pripojenie sa k systému im bude finančná správa posielať každý týždeň do konca roka.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky