Kedy je predajca povinný priložiť k výrobku slovenský návod na použitie?

Čo je návod na použitie a aké zákonné náležitosti musí spĺňať? V ktorých prípadoch vzniká povinnosť priložiť ho k výrobku v slovenskom jazyku a aké sankcie hrozia za porušenie tejto povinnosti?

Čo je návod na použitie a aký má účel?

Návod na použitie (inak aj ako návod na obsluhu, užívateľská príručka alebo manuál) nie je v slovenskej legislatíve definovaný. Možno ho však charakterizovať ako technický dokument o súhrne informácií alebo inštrukcií, ktoré majú užívateľovi poskytnúť maximum poznatkov o danom výrobku a zmapovať všetky jeho funkcie a situácie, ktoré môžu pri jeho používaní nastať (napr. návod na obsluhu práčky).

Jednoducho povedané, ide o návod slúžiaci ako pomôcka pre užívateľa nového výrobku pri jeho obsluhe. Pri mnohých výrobkoch je pre užívateľa nevyhnutnosťou, pretože bez neho by nevedel výrobok správne zmontovať, používať či udržiavať v stave, aby mu dlhodobo slúžil tak, ako má.

Pri ktorých výrobkoch musí byť návod na použitie a aké zákonné požiadavky musí obsahovať?

Presné znenie požiadaviek, ktoré musí spĺňať návod na použitie výrobku je obsiahnuté v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Ten ustanovuje, že predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacim s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.

Čiže, zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá povinnosť zabezpečiť návod na použitie výrobku vtedy, ak je to potrebné s ohľadom na povahu, spôsob a dobu používania výrobku (napr. pri elektronike). Teda zákon presne nešpecifikuje, ku ktorým výrobkom treba prikladať písomný návod.     

V zmysle zákona musí návod na použitie výrobku poskytnúť spotrebiteľovi inštrukcie:

 • o vlastnostiach predávaného výrobku,
 • o spôsobe používania, montáže a údržby výrobku,
 • o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže či údržby,
 • o podmienkach uchovávania a skladovania.

Kto je spotrebiteľom, definuje Občiansky zákonník. Je to fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Čiže, ide o každú fyzickú osobu, ktorá kupuje výrobky pre svoju osobnú spotrebu.

Občiansky zákonník zároveň v súvislosti so spotrebiteľskými kúpnymi zmluvami ustanovuje, že ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť (okrem prípadu, že ide o pravidlá všeobecne známe). Ak si predávajúci nesplní túto povinnosť, musí kupujúcemu nahradiť škodu, ktorá z toho vznikla (tzv. objektívna zodpovednosť – viac o tom nižšie).

Upozornenie: Vyššie spomenutá povinnosť zabezpečenia návodu sa vzťahuje na spotrebiteľské vzťahy medzi obchodníkom a spotrebiteľom (B2C - Business to Consumer). Nevzťahuje sa na obchodné vzťahy medzi dvomi obchodnými partnermi (B2B – Business to Business).

Kedy musí byť návod na použitie v slovenskom jazyku?

Zákon o ochrane spotrebiteľa ďalej ukladá, že ak sa vyššie uvedené informácie o výrobku poskytujú písomne (t. j. v návode na použitie), musia byť v kodifikovanej (spisovnej) podobe štátneho jazyka (avšak tým nie je dotknutá možnosť súbežného používania iných jazykov). To znamená, že každý návod na použitie výrobku musí byť v slovenskom jazyku. Avšak popri slovenskom návode môže byť k výrobku súčasne priložený aj návod v inom jazyku (napr. anglickom, nemeckom či českom). 

Upozornenie: Návod na použitie výrobku predávaného na slovenskom trhu musí byť v slovenskom jazyku, iba samotná verzia v českom jazyku nestačí. V opačnom prípade by došlo k porušeniu zákona.

O povinnosti používať slovenský jazyk v návodoch na použitie hovorí aj zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Uvádza, že v záujme ochrany spotrebiteľa je používanie štátneho jazyka povinné pri označovaní obsahu domáceho či dovážaného tovaru, v návodoch na používanie výrobkov, a to najmä potravín, liečiv, spotrebnej elektroniky a drogériového tovaru, v podmienkach záruky a v iných informáciách pre spotrebiteľa.

Kto musí k výrobku zabezpečiť návod na jeho použitie?

Podľa Občianskeho zákonníka má predávajúci (podnikateľ) povinnosť oboznámiť kupujúceho s osobitnými pravidlami pri užívaní veci, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou (okrem prípadu, že ide o pravidlá všeobecne známe).

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má predávajúci (podnikateľ) povinnosť zabezpečiť slovenský návod na použitie výrobku. Preto, ak výrobca alebo distribútor nezabezpečia k danému výrobku návod na jeho obsluhu (napr. k umývačke riadu), musí ho k výrobku priložiť predávajúci, t. j. buď takýto návod vytvoriť, ak pri výrobku chýba, alebo zariadiť jeho preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka, ak je pri výrobku priložený iba cudzojazyčný návod.

Za nesplnenie obidvoch uvedených povinností zodpovedá predávajúci objektívne, to znamená bez ohľadu na jeho zavinenie (nevyžaduje sa preukázanie zavinenia). Predávajúci tak zodpovedá aj v prípadoch, kedy svojím konaním alebo opomenutím nezavinil kupujúcemu (spotrebiteľovi)  škodu. Nie je teda rozhodujúce, či sám predávajúci poznal, alebo nepoznal osobitné pravidlá, ktoré majú byť pri užívaní veci zachované, alebo či vedel, alebo nevedel, že pri výrobku nie je vôbec priložený návod, prípadne, že chýba slovenská verzia návodu. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Rada: Aby bol návod na použitie výrobku v súlade s legislatívou, je vhodné, aby podnikateľ nechal jeho vypracovanie na odborníkov alebo právnikov, ktorí sa orientujú v spotrebiteľskom práve.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako zabezpečiť preklad návodu na použitie?

V praxi sa často vyskytujú prípady, kedy je súčasťou výrobku cudzojazyčný návod na použitie, ktorý nie je preložený do slovenského jazyka. Ako sme uviedli vyššie zákon kladie požiadavku písomného slovenského návodu, ktorý je povinný zabezpečiť predajca výrobku.

Keďže návod na použitie výrobku má byť presný, stručný a zrozumiteľný, aby nedošlo k jeho nesprávnemu použitiu, treba pri preklade z cudzieho jazyka nielen dobre ovládať tento jazyk, ale aj odbornú terminológiu, vrátane špecifických technických výrazov, ktoré môžu byť v cudzojazyčnom manuály použité. V prípade nepresného a neodborného prekladu môže dôjsť ku škode na majetku aj k ohrozeniu života a zdravia. 

Upozornenie: Nevyžaduje sa úradný preklad návodov na použitie.

Rada: Každý cudzojazyčný návod by mal prekladať prekladateľ, ktorý sa dobre orientuje v danom odbore (napr. v oblasti elektrotechniky).

Aké sankcie hrozia za porušenie zákonných povinností?

Kontrolu podmienok predaja vykonávajú tri inštitúcie:

 • Slovenská obchodná inšpekcia (kontroluje návody k spotrebnému tovaru),
 • Úrad verejného zdravotníctva (kontroluje označovanie kozmetických výrobkov) a
 • Štátna potravinová a veterinárna správa (kontroluje označovanie potravinových výrobkov).

Čo sa týka kontroly návodov k spotrebnému tovaru, Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) dozerá aj na to, aby výrobcovia alebo predajcovia neklamali spotrebiteľov nepravdivými či neúplnými informáciami o vlastnostiach výrobku. Nekontroluje, či sú návody na použitie výrobku správne preložené, ale sleduje to, či nie sú oproti cudzojazyčným návodom nedostatočné.

Podľa údajov poskytnutých Slovenskou obchodnou inšpekciou, v roku 2021 bolo vykonaných 1378 kontrol súvisiacich s návodmi na použitie. Nedostatky boli zistené pri 199 kontrolách. Najčastejšie sa SOI pri kontrolách návodov stretol s týmito porušeniami:

 • návod neobsahoval povinné bezpečnostné upozornenia,
 • pôvodný návod na použitie v cudzom jazyku a jeho preklad do štátneho jazyka neboli totožné,
 • návod bol len v cudzom jazyku,
 • návod nebol k výrobku vôbec priložený,
 • návod bol len v grafickej forme s cudzojazyčnými výrazmi a neobsahoval slovenský preklad,
 • podstatné informácie uvedené v návode boli odlišné ako na štítku výrobku.

„Porušenia sa vyskytujú najčastejšie pri výrobkoch ako sú strojové zariadenia, elektrické spotrebiče pre domácnosť, detské zadržiavacie systémy, svietidlá (najmä svetelné reťazce), respirátory ale aj napr. biocídne výrobky, či hračky,“ uvádza Slovenská obchodná inšpekcia.

V prípade zistenia porušenia povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa (napr. za nezabezpečenie slovenského písomného návodu) uloží orgán dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia) výrobcovi alebo predávajúcemu pokutu do výšky 66 400 eur. Za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov hrozí pokuta až do výšky 166 000 eur. Spodná hranica pokuty nie je zákonom limitovaná. Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.

Pokiaľ ide o kontrolu kozmetických výrobkov, Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza, že v rámci kontroly povinného označenia bolo za rok 2021 skontrolovaných 806 kozmetických produktov (výrobkov pre deti a dospelých vyrobených v SR, distribuovaných z členských štátov EÚ a výrobky z tretích krajín). Požiadavky na označenie kozmetických výrobkov nespĺňalo 21 produktov. Chýbalo meno a adresa zodpovednej osoby, chýbal údaj o dátume minimálnej trvanlivosti alebo chýbal návod na použitie. V prípade nesprávneho označenia kozmetického výrobku hrozí pokuta od 100 do 2000 eur.

Čo sa týka úradných kontrol označenia potravinových výrobkov, Štátna potravinová a veterinárna správa informuje, že charakter zisťovaných nedostatkov v označení sa mení v závislosti od miesta kontroly a typu potraviny. Časté býva napr. nedodržanie veľkosti písma na obale výrobku, chýbajúce údaje v slovenskom jazyku či neúplné údaje v označení. Sankcie za označovanie môžu byť rôzne, napr. pokuta od 100 do 100 000 eur hrozí, ak prevádzkovateľ vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti ako potravina má. Pokuta od 1 000 do 500 000 eur môže byť uložená, ak prevádzkovateľ vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia prítomnosti výrobkov a látok spôsobujúcich alergiu či neznášanlivosť, ak ich obsahujú.

Ďalšie podrobnosti a výsledky z kontrol v súvislosti s označovaním výrobkov či prikladaním návodu na použitie približujeme v článku Návod na použitie a označenie výrobkov: kontroly a porušenia.

Čo robiť, ak pri výrobku chýba slovenský návod na použitie?

Ak spotrebiteľ zistí, že pri zakúpenom výrobku chýba návod v slovenskom jazyku, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu a podať sťažnosť, ktorou poukáže na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie zákona.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje (napr. uvedenie názvu a sídla firmy, ktorá predala výrobok bez slovenského návodu), na aké nedostatky sťažovateľ poukazuje (napr. porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa), čoho sa domáha a musí ním byť podpísaná. Taktiež musí obsahovať údaje sťažovateľa (meno, priezvisko a adresu pobytu).

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe (osobne alebo poštou) alebo v elektronickej podobe (prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, kde musí byť sťažovateľom autorizovaná). 

Slovenská obchodná inšpekcia je povinná sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní, o čom vydá rozhodnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky