Návod na použitie a označenie výrobkov: kontroly a porušenia

Aké pravidlá sa viažu k označovaniu potravín a kozmetických výrobkov a aké výrobky musia mať návod na použitie? Čo podnikatelia najčastejšie porušujú a aké sú pokuty za nesplnenie požiadaviek?

Či už ide o potraviny, kozmetiku alebo elektroniku, výrobky musia spĺňať isté pravidlá označenia a v niektorých prípadoch mať aj návod na použitie. To, či si svoje zákonné povinnosti v tomto smere výrobcovia a predajcovia plnia, sú kontrolované príslušnými orgánmi:

 • Štátna potravinová a veterinárna správa kontroluje označovanie potravinových výrobkov,
 • Úrad verejného zdravotníctva kontroluje označovanie kozmetických výrobkov,
 • Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje návody k spotrebnému tovaru.

Zástupcovia kontrolných orgánov prezradili, čo býva porušené najčastejšie aj v akej výške za nesplnenie povinností podnikateľov pokutujú.

Kontrola označovania potravinových výrobkov

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách hovorí, že ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný označiť ich v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa osobitného predpisu. Paulína Kojnok, vedúca osobného úradu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR informuje, že základným predpisom, ktorý na úrovni EÚ upravuje označovanie potravín, je Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25.10.2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. „Týmto nariadením sa ustanovujú všeobecné zásady, požiadavky a zodpovednosti, ktoré sa vzťahujú na informácie o potravinách, a najmä označovanie potravín. Nariadenie okrem iného ustanovuje zoznam povinných údajov na potravinách, a tiež podrobný spôsob ich uvedenia,“ vysvetľuje.

Toto nariadenie napríklad hovorí, že informácie o potravinách nesmú uvádzať do omylu, najmä, ak ide o vlastnosti potraviny, hlavne o:

 • charakter,
 • identitu,
 • zloženie,
 • množstvo,
 • trvanlivosť,
 • krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu,
 • spôsob výroby alebo produkcie.

Taktiež nesmie uvádzať do omylu pripisovaním takých účinkov alebo vlastností potravine, aké nemá, poukazovaním na to, že potravina má osobitné vlastnosti, aj keď ich majú všetky podobné potraviny či poukazovaním na prítomnosť konkrétnej potraviny/zložky na základe vzhľadu, opisu alebo zobrazení, hoci prirodzene prítomná zložka sa nahradila inou.

„Okrem toho existuje celý rad osobitných predpisov, ktoré sa týkajú špecifických doplňujúcich požiadaviek na označovanie pre niektoré osobitné skupiny potravín (napr. osobitné požiadavky pre označovanie čokolády, olivových olejov, vajec, rýb a pod.), a tiež požiadavky ustanovujúce pravidlá pre niektoré osobitné údaje (výživové a zdravotné tvrdenia, označovanie nebalených potravín a pod.),“ uvádza Kojnok a dodáva, že prehľad vybraných predpisov je zverejnený aj na stránke ŠVPS SR.

Úradné kontroly označovania potravín prebiehajú priebežne počas roka, a to na každom stupni potravinového reťazca – výroba, distribúcia, maloobchod a predaj potravín na diaľku. Aké nedostatky sa zisťujú, sa líši v závislosti od miesta kontroly a typu potraviny. Medzi najčastejšie porušenia patrí nedodržanie predpísanej veľkosti písma na obale výrobku, chýbajúce údaje v slovenskom jazyku, neúplné údaje v označení alebo ich nesprávne uvedenie (napr. môže ísť o názov výrobku, dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby, označenie výživovej hodnoty či označenie použitých prídavných látok). P. Kojnok uvádza, že pomerne často sa uvedené nedostatky vyskytujú v obchodnej sieti napríklad na tzv. dolepkách s označením potraviny v slovenskom jazyku a vyplývajú z nesprávneho prekladu, snahy šetriť priestor na obale a z neznalosti legislatívnych požiadaviek.

Za porušenie predpisov a zákonných povinností hrozí podnikateľom pokuta. Sankcie za nedostatky pri úradných kontrolách potravinách upravuje § 28 Zákon č. 152/95 Z.z. o potravinách. „Pokiaľ ide o sankcie za označovanie, rozmedzie pokút vymedzené zákonom sa môže líšiť v závislosti od typu zisteného nedostatku. Napríklad môže byť udelená pokuta od 100 do 100 000 eur, ak prevádzkovateľ vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené, umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti, ako potravina má, vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom,“ vysvetľuje P. Kojnok.

Pokuta 1 000 až 500 000 eur môže byť uložená prevádzkovateľom, ktorí vyrábajú alebo umiestňujú na trh potraviny bez označenia prítomnosti výrobkov a látok spôsobujúcich alergiu či neznášanlivosť, hoci ich obsahujú. Koľko sankcií za nedostatky v označovaní ŠVPS uložila podľa Kojnok nie je možné samostatne vyčísliť, nakoľko pokuty sú udeľované za zistenie viacerých nedostatkov pri úradnej kontrole. „Podrobné údaje o zistených nedostatkoch aj o uložených sankciách sú zverejnené na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prostredníctvom mesačných aj výročných správ,“ dodáva.

Kontrola označovania kozmetických výrobkov

Kontrolu kozmetických výrobkov má zasa na starosti Úrad verejného zdravotníctva SR. Ako uvádza Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ SR, Štátny zdravotný dozor je vykonávaný v súlade s ročným sektorovým národným programom dohľadu nad trhom, ktorý je každý rok zverejnený na webovej stránke ÚVZ. „Kontrola povinného označenia kozmetického výrobku (KV) patrí medzi proaktívne kontroly – cielené sledovanie,“ uvádza D. Račková.

Požiadavky na označenie KV sú uvedené v čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. V rámci neho je napríklad stanovené, že KV sa môžu na trh umiestniť len vtedy, ak majú na vnútornom a vonkajšom obale nezmazateľným, ľahko čitateľným a viditeľným písmom uvedené:

 • meno alebo obchodné meno a adresu zodpovednej osoby, pričom skrátiť ich možno tak, aby bolo možné túto osobu identifikovať;
 • nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom (okrem balení, ktoré obsahujú menej ako 5 gramov / 5 mililitrov či bezplatných vzoriek a balení na jedno použitie)*,
 • dátum, do ktorého kozmetický výrobok, skladovaný za vhodných podmienok naďalej spĺňa svoju pôvodnú funkciu,
 • upozornenia, ktoré treba dodržať pri používaní, bezpečnostné informácie o KV určených na profesionálne použitie,
 • funkcia KV, ak nie je zrejmá z jeho prezentácie,
 • zoznam zložiek,
 • číslo výrobnej šarže alebo odkaz na identifikáciu KV.
Článok pokračuje pod reklamou

*Spotrebiteľské balenia, ktoré sa bežne predávajú ako skupina viacerých položiek, pri ktorých informácie o hmotnosti alebo objeme nie sú podstatné, nemusia mať uvedený obsah, ak je na obale uvedený počet položiek. Počet položiek musí byť ľahko viditeľný zvonka alebo to platí v prípade, že sa výrobok bežne predáva iba jednotlivo.

Podľa informácií od ÚVZ SR bolo za rok 2021 skontrolovaných 806 kozmetických výrobkov. Kontrolovali sa pritom výrobky pre deti aj dospelých, vyrobené v SR, distribuované z členských štátov EÚ a výrobky z tretích krajín. Požiadavky zo spomínaného predpisu nespĺňalo 21 výrobkov. Konkrétne išlo o nasledovné porušenia:

 • v 5 prípadoch chýbalo meno a adresa zodpovednej osoby,
 • v 6 prípadoch chýbal údaj o dátume minimálnej trvanlivosti,
 • v 1 prípade chýbal návod na použitie,
 • v 1 prípade nebola uvedená výrobná dávka,
 • v 5 prípadoch nebola uvedená funkcia výrobku,
 • v 8 prípadoch nebol správne na výrobku uvedený zoznam zložiek.

ÚVZ sa tiež zameriavajú osobitne na kontrolu informácií, ktoré je potrebné na KV uviesť v slovenskom jazyku. V roku 2021 bolo takýchto kontrol vykonaných 796. Nedostatky boli zistené u troch kozmetických výrobkoch – chýbala funkcia výrobku a príslušné upozornenia.

V porovnaní s rokom 2020 sa v uplynulom roku počet kontrol zvýšil z 653 na 806. Počet výrobkov, ktoré nesplnili požiadavky na označenie sa ale nezvýšil.

Podnikatelia by mali na správne označenie KV dbať, pretože im za porušenie zákonných povinností hrozí pokuta. „Ak hospodársky subjekt (zodpovedná osoba, výrobca, distribútor) správne neoznačí / neoverí správnosť označenia kozmetického výrobku, dopustí sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov. Za správny delikt za nesprávne označenie KV hrozí pokuta od 100 do 2000 eur. Orgán verejného zdravotníctva prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania,“ uvádza D. Račková za ÚVZ SR a dodáva, že počet uložených pokút za zistené nedostatky v označení osobitne nesledujú, no vo všeobecnosti bol počet sankcií v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 nižší – konkrétne boli uložené 4 pokuty vo výške 2 050 eur.

Kontrola prikladania návodu na použitie pri spotrebnom tovare

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ustanovuje, že predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku či nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia / montáže / údržby. Taktiež o podmienkach uchovávania a skladovania či riziku súvisiacim s poskytovanou službou. Ak je to potrebné, musí tieto informácie obsahovať aj priložený písomný návod. Zákon totiž ukladá povinnosť zabezpečiť návod na použitie výrobku vtedy, keď to je potrebné vzhľadom na povahu, spôsob či dobu používania výrobku (platí to napríklad o elektronike). Avšak, zákon konkrétne nešpecifikuje, ku ktorým výrobkom návod treba priložiť.

Či povinnosť prikladať návod na použitie pri výrobkoch, ktoré si to vyžadujú, výrobcovia / predajcovia plnia, kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Konkrétne sa zameriavajú na spotrebný tovar. Najčastejšie porušenia, s ktorými sa SOI stretáva, sú:

 • návod neobsahuje povinné bezpečnostné upozornenia,
 • pôvodný návod na použitie v cudzom jazyku a jeho preklad do štátneho nie sú totožné,
 • návod je len v cudzom jazyku,
 • návod nie je k výrobku vôbec priložený,
 • návod je len v grafickej forme s cudzojazyčnými výrazmi a neobsahuje slovenský preklad,
 • podstatné informácie uvedené v návode sú odlišné ako tie na štítku výrobku.

Podľa informácií z Ústredného inšpektorátu SOI sa porušenia najčastejšie vyskytujú pri výrobkoch ako sú:

 • strojové zariadenia,
 • elektrické spotrebiče pre domácnosť,
 • detské zadržiavacie systémy,
 • svietidlá – najmä svetelné reťaze,
 • respirátory,
 • biocídne výrobky,
 • hračky.

V minulom roku SOI vykonala 1378 kontrol v súvislosti s návodmi na použitie. Nedostatky boli zistené pri takmer 200 z nich. Za porušenie spomínaných povinností môže SOI výrobcovi alebo predávajúcemu uložiť pokutu až do výšky 66 400 eur. Ak sa porušenie povinnosti opakuje počas 12 mesiacov, hrozí pokuta až 166 000 eur. Koľko pokút SOI uložila v minulom roku zatiaľ nie je známe, nakoľko stále prebiehajú správne konania kontrol vykonaných v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Práca v zahraničí: zmena v posudzovaní žiadostí o vystavenie PD A1

Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Ako postupovať a ako sa o výsledku žiadateľ dozvie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky