Aj zamestnávatelia majú povinnosť platiť koncesionárske poplatky (úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS)

Od 1. apríla 2008 boli koncesionárske poplatky za používanie rozhlasových a televíznych prijímačov nahradené novým inštitútom, a to úhradou za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Platenie, vyberanie a vymáhanie poplatkov v súvislosti za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska upravuje zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Koho sa platenie za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska týka

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (koncesionárskych poplatkov) je podľa § 3 zákona:
a) fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v odbernom mieste, z ktorého sa odoberá elektrina pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,

b) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Pri definovaní zamestnávateľa sa zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom odvoláva na definíciu v § 7 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorej  zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch.

Článok pokračuje pod reklamou

V tomto článku sa budeme ďalej venovať iba problematike, ktorá sa vzťahuje na podnikateľov, teda na platiteľov úhrady podľa §3, písm. b, ktorými sú zamestnávatelia. Zamestnávatelia, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky a stanú sa platiteľmi úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS sú povinní za každý aj začatý kalendárny mesiac uhrádzať nasledovné sumy:

Zamestnávateľ Výška úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska - mesačne
ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov 4,64 eura
ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov 18,58 eura
ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov 79,66 eura
ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov 199,16 eura
ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov 464,71 eur

 

Kedy sa platí úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom. Inak povedané, platiteľom sa stáva zamestnávateľ napríklad od 1. apríla, ak v marci zamestnal svojho tretieho zamestnanca a zamestnávateľ prestáva byť platiteľom v posledný deň mesiaca, ktorom počet jeho zamestnancov klesol na menej ako 3, teda ak napríklad troch zamestnancov zamestnáva iba do 30.4., tak od 1.5. už nie je  platiteľom.

Prečítajte si tiež

Úhrada sa platí mesačne a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom, je úhradu za príslušný mesiac povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného mesiaca.  Úhradu možno zaplatiť vopred za štvrťrok, polrok alebo rok; v tomto prípade je platiteľ povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí. Splatnosť ročných úhrad je teda do dňa 31. januára, splatnosť polročných úhrad je do dňa 31. januára a do dňa 31. júla a splatnosť štvrťročných úhrad je do dňa 31. januára, do dňa 30. apríla, do dňa 31. júla a do dňa 31. októbra.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom úhrady, je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady (RTVS, s.r.o. do 31. 12. 2012, Rozhlas a televízia Slovenska od 1. 1. 2013)  do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu. V písomnom oznámení uvedie zamestnávateľ, ktorý je:

  1. právnickou osobou, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie úhrady,
  2. fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie úhrady.

Príjemca úhrady je Rozhlas a televízia Slovenska. Z každej platby úhrady je určených 70 % na zabezpečenie programovej služby v oblasti televízneho vysielania a 30 % na zabezpečenie programovej služby v oblasti rozhlasového vysielania.

Ako funguje prihlasovanie zamestnávateľa ako nového platiteľa koncesionársky poplatkov alebo kedy je zamestnávateľ povinný platiť koncesionárske poplatky približujeme v článku Koncesionárske poplatky - prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa alebo Koncesionárske poplatky pre firmy

Kontrola a sankcie za neplnenie si povinností pri úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Vyberateľ úhrady je do 31. 12. 2012 spoločnosť s ručením obmedzeným založená Rozhlasom a televíziou Slovenska - RTVS, s.r.o..  18. októbra 2012 schválila NRSR zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý mení vyberateľa úhrady. Od 1.1. 2013 ním bude priamo Rozhlas a televízia Slovenska.
Vyberateľ úhrady na účely výberu úhrady a kontroly platenia úhrady vedie evidenciu platiteľov. Evidencia platiteľov obsahuje dátum vzniku, zmeny a zániku povinnosti platiť úhradu a ďalšie údaje, ktoré závisia od druhu platiteľa. Ak je platiteľom zamestnávateľ, tak pri zamestnávateľoch, ktorí sú:

  1. právnickou osobou je to obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie sadzby úhrady,
  2. fyzickou osobou je to obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie sadzby úhrady.

Kontrolu platenia úhrady vykonáva vyberateľ úhrady, teda RTVS, s.r.o. do 31. 12. 2012 a priamo Rozhlas a televízia Slovenska od 1.1.2013.Podľa § 9 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom má napríklad Sociálna poisťovňa povinnosť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady poskytnúť potrebnú súčinnosť na účely kontroly počtu zamestnancov platiteľa. Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na účely kontroly  počtu zamestnancov platiteľa údaj o obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle a počte zamestnancov platiteľa, ak ide o zamestnávateľa - právnickú osobu a údaj o obchodnom mene, mieste podnikania, identifikačnom čísle, mene, priezvisku, trvalom pobyte a počte zamestnancov platiteľa, ak ide o zamestnávateľa - fyzickú osobu.

Prečítajte si tiež

Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.

Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, tak je takýto zamestnávateľ, ktorý je platiteľom úhrady, povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu.

Výška pokuty závisí od toho, do ktorého pásma podľa počtu zamestnancov zamestnávateľ spadal:

Zamestnávateľ Výška úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska - mesačne Výška pokuty
ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov 4,64 eura 33,19 eura
ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov 18,58 eura 66,38 eura
ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov 79,66 eura 99,58 eura
ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov 199,16 eura 132,77 eura
ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov 464,71 eura 165,96 eura

Podľa informácie uvedenej na oficiálnej stránke RTVS sa do počtu zamestnancov sa nezaratávajú osoby zamestnané na dohodu o pracovnej činnosti, na dohodu o vykonaní práce a ani na dohodu o brigádnickej činnosti. Žena na materskej dovolenke sa započítava do celkového počtu zamestnancov a zamestnanec na rodičovskej dovolenke sa nezapočítava do celkového počtu zamestnancov.

Viac informácií o tom, aké sankcie hrozia za nezaplatenie koncesionárskych poplatkov a kedy sa dlh na koncesionárskych poplatkoch považuje za premlčaný nájdete v článku Premlčanie koncesionárskych poplatkov a pokuty za ich nezaplatenie.

Na záver je potrebné ešte poznamenať, že úhrada koncesionárskych poplatkov sa považuje z pohľadu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 za daňový výdavok. Naopak pokuty za neplnenie si tejto povinnosti daňovým výdavkom nie sú.

Ďalšie informácie nájdete na www.uhrady.rtvs.sk
 

Poznámka: Zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom bol jednou z jeho noviel zrušený a uvažovalo sa o zrušení koncesionárskych poplatkov. Skôr ako toto zrušenie nadobudlo účinnosť bol 18. 10. 2012 schválený zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zachováva existujúci stav, a teda zachováva aj tento druh poplatkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky