Povinnosti občianskeho združenia

Každé občianske združenie má rôzne povinnosti. Ide o povinnosti voči štátu, orgánom územnej samosprávy a voči svojím členom.

Povinnosti voči členom

Vzhľadom na to, že vnútorná organizácia občianskeho združenia nie je zákonom nijako regulovaná, povinnosti voči členom záležia výlučne od znenia stanov. V praxi pôjde najmä o zasadania jednotlivých orgánov v ustanovených obdobiach, informovanie členov o záležitostiach združenia a podobne.

Povinnosti voči orgánom územnej samosprávy

Občianske združenia sú povinné platiť daň z nehnuteľností. Obec však môže všeobecne záväzným nariadením daň z nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve občianskeho združenia znížiť alebo občianske združenie od povinnosti platiť daň z nehnuteľností úplne oslobodiť.

Povinnosti voči štátu

Účtovníctvo občianskeho združenia

Občianske združenie je povinné viesť účtovníctvo. Všeobecne platí, že občianske združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Ak občianske združenie podniká alebo jeho príjem je vyšší ako 200 000 eur, občianske združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Predmetom dane občianskeho združenia sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť vrátane príjmov z predaja majetku, z nájomného, z reklám, z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Predmetom dane nie je príjem z 2 % z daní od fyzických resp. 1,5 % z daní právnických osôb ani príjem získaný darovaním.

Od dane sú oslobodené členské príspevky vyplývajúce zo stanov občianskeho združenia. Od dane sú takisto oslobodené finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (patria medzi ne napríklad rámcové programy Európskej únie).

Od dane sú oslobodené aj príjmy z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo (okrem príjmov z podnikania). Znamená to, že stanovy združenia ovplyvňujú to, z čoho platí občianske združenie daň z príjmov.

PRÍKLAD: Zoberme si ako príklad občianske združenie, ktorého činnosťou podľa stanov je usporadúvanie kultúrnych akcii. V prípade, ak takéto združenie vyberá vstupné poplatky, tieto možno považovať za príjem z činnosti, pre ktorú združenie vzniklo a teda budú oslobodené od dane. Usporadúvanie takýchto kultúrnych akcii však nemôže mať charakter podnikateľskej činnosti (teda nesmie byť vykonávané sústavne a za účelom zisku).

Ako je zrejmé, členské príspevky ktoré vyplývajú zo stanov a príjmy z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo sú predmetom dane a zároveň sú oslobodené od dane. Do účtovníctva sa teda zaúčtujú, ale základ dane sa nezvýši.

Daňové priznanie občianskeho združenia

Napriek tomu, že občianske združenia má povinnosť viesť účtovníctvo, občianske združenie za určitých okolností nemusí podávať daňové priznanie. Občianske združenie nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov, ktoré vyplývajú zo stanov.

Prečítajte si tiež

Väčšina občianskych združení má príjmy najmä z členských príspevkov, z darov a z príspevkov z 2 % z dane - tieto združenia nemusia podávať daňové priznanie. Ak má však občianske združenie iný príjem, napríklad príjem z činnosti, pre ktorú vzniklo (vstupné pri akcii, ktorú združenie organizuje), takéto združenie musí podať daňové priznanie.

Ako môžete založiť občianske združenie a za akých situácií s ním môžete aj podnikať približujeme v článku Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka neziskovej organizácie od 1.1.2022 už len elektronicky

Od 1.1.2022 majú neziskové organizácie zákonnú povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Ako postupovať a koho sa povinnosť netýka?

Hlavná a podnikateľská činnosť občianskeho združenia

Občianske združenie môže v rámci plnenia svojho poslania vykonávať aj podnikateľskú činnosť. V akom rozsahu ju môže vykonávať a kedy z nej neplatí daň z príjmov?

Aké povinnosti má občianske združenie

Máte alebo plánujete založiť občianske združenie? Ak áno, tak v tomto príspevku sa dočítate všetko o tom, aké povinnosti občianskemu združeniu vznikajú počas jeho existencie.

Občianske združenie – založenie a podnikanie

Ako založiť občianske združenie a kedy dochádza k jeho zrušeniu? Odkiaľ čerpá financie na vykonávanie svojej činnosti a či môže podnikať, sa dozviete v nasledujúcom článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky