Povinnosti občianskeho združenia

Každé občianske združenie má rôzne povinnosti. Ide o povinnosti voči štátu, orgánom územnej samosprávy a voči svojím členom.

Povinnosti voči členom

Vzhľadom na to, že vnútorná organizácia občianskeho združenia nie je zákonom nijako regulovaná, povinnosti voči členom záležia výlučne od znenia stanov. V praxi pôjde najmä o zasadania jednotlivých orgánov v ustanovených obdobiach, informovanie členov o záležitostiach združenia a podobne.

Povinnosti voči orgánom územnej samosprávy

Občianske združenia sú povinné platiť daň z nehnuteľností. Obec však môže všeobecne záväzným nariadením daň z nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve občianskeho združenia znížiť alebo občianske združenie od povinnosti platiť daň z nehnuteľností úplne oslobodiť.

Povinnosti voči štátu

Účtovníctvo občianskeho združenia

Občianske združenie je povinné viesť účtovníctvo. Všeobecne platí, že občianske združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Ak občianske združenie podniká alebo jeho príjem je vyšší ako 200 000 eur, občianske združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Predmetom dane občianskeho združenia sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť vrátane príjmov z predaja majetku, z nájomného, z reklám, z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Predmetom dane nie je príjem z 2 % z daní od fyzických resp. 1,5 % z daní právnických osôb ani príjem získaný darovaním.

Od dane sú oslobodené členské príspevky vyplývajúce zo stanov občianskeho združenia. Od dane sú takisto oslobodené finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (patria medzi ne napríklad rámcové programy Európskej únie).

Od dane sú oslobodené aj príjmy z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo (okrem príjmov z podnikania). Znamená to, že stanovy združenia ovplyvňujú to, z čoho platí občianske združenie daň z príjmov.

PRÍKLAD: Zoberme si ako príklad občianske združenie, ktorého činnosťou podľa stanov je usporadúvanie kultúrnych akcii. V prípade, ak takéto združenie vyberá vstupné poplatky, tieto možno považovať za príjem z činnosti, pre ktorú združenie vzniklo a teda budú oslobodené od dane. Usporadúvanie takýchto kultúrnych akcii však nemôže mať charakter podnikateľskej činnosti (teda nesmie byť vykonávané sústavne a za účelom zisku).

Ako je zrejmé, členské príspevky ktoré vyplývajú zo stanov a príjmy z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo sú predmetom dane a zároveň sú oslobodené od dane. Do účtovníctva sa teda zaúčtujú, ale základ dane sa nezvýši.

Daňové priznanie občianskeho združenia

Napriek tomu, že občianske združenia má povinnosť viesť účtovníctvo, občianske združenie za určitých okolností nemusí podávať daňové priznanie. Občianske združenie nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov, ktoré vyplývajú zo stanov.

Väčšina občianskych združení má príjmy najmä z členských príspevkov, z darov a z príspevkov z 2 % z dane - tieto združenia nemusia podávať daňové priznanie. Ak má však občianske združenie iný príjem, napríklad príjem z činnosti, pre ktorú vzniklo (vstupné pri akcii, ktorú združenie organizuje), takéto združenie musí podať daňové priznanie.

Ako môžete založiť občianske združenie a za akých situácií s ním môžete aj podnikať približujeme v článku Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ

Ako založiť občianske združenie, kedy a za akých podmienok môže združenie aj podnikať?

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR: Obchod máme v krvi!

Združovanie obchodníkov do najrôznejších združení nie je novodobým výdobytkom. V minulosti sa majstri a remeselníci združovali v cechoch a rôznych spoločenstvách. Mnohé profesie majú aj dnes povinné členstvo v profesionálnych komorách. Či už sú to advokáti, lekári, alebo audítori. Tieto združenia dohliadajú na udržiavanie profesionálnej úrovne svojich členov. Jednou z organizácií, ktoré združujú slovenských obchodníkov je aj Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR).

RÚZ: zastupujeme zamestnávateľov Slovenska

Ak chceme aby sa Slovensku darilo, musia mať slovenskí podnikatelia vytvorené čo najlepšie podnikateľské prostredie a byť schopní zamestnávať čo najviac ľudí. A práve Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) už 12 rokov aktívne obhajuje záujmy zamestnávateľov skvalitňovaním podnikateľského prostredia a vplývaním na legislatívnu podobu hospodárskej politiky štátu.

ADMA: rozvíjame digitálny marketing na Slovensku

Pred niekoľkými rokmi bol digitálny trh na Slovensku v plienkach. Mnoho slovenských podnikateľov si však neskôr začalo uvedomovať, že ide o dôležitú oblasť marketingu, ktorú netreba podceňovať. Rast záujmu firiem o digitálny marketing si vyžiadal aj vznik organizácie, ktorá bude združovať digitálne agentúry a presadzovať ich záujmy. Vznikla tak Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA).
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky