Covid opatrenia od 19.1.2022: režim OP+ a zmeny pre prevádzky

Ako ovplyvní režim OP+ fungovanie prevádzok, ako často testovať zamestnancov a ako sa zmenia kapacitné obmedzenia ubytovacích zariadení?

Úrad verejného zdravotníctva informoval o zmenách vo vyhláškach, ktoré sa týkajú fungovania prevádzok, hromadných podujatí, režimu na pracoviskách, no tiež prekrytia horných dýchacích ciest. Nové pravidlá budú platiť od stredy 19.1.2022. Koho sa dotknú, kde sa opatrenia sprísňujú a kde uvoľňujú?

Od 19.1.2022 pribudne režim OP+ : čo znamená?

Režimy obmedzenia vstupu do prevádzok boli doposiaľ rozdelené len na ZÁKLAD (bez obmedzení), OTP a OP, pričom ide o:

Kompletne očkovaných (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022),
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022),
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022),
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať:
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
  • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Testovaných (T):

Majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

 • RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo
 • antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu.

Po prekonaní ochorenia (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní),
 • uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Od stredy 19.1.2022 pribudne aj režim OP+, čo znamená:

 • osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:
  • najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka,
  • najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka.
 • osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,
 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu),
 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať:
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
  • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu,
 • osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,
 • osoby do 6 rokov veku bez testu.

Aktualizácia: Nová vyhláška účinná od 25. 1. 2022 skracuje domácu izoláciu pozitívnej osoby z 10 na 5 dní, aj dĺžku domácej karantény úzkeho kontaktu. Všetky potrebné informácie nájdete v článku Karanténa pozitívnych na covid a úzkych kontaktov od 25.1.2022.

OTP režim na pracoviskách od 19.1.2022

Vstup na pracovisko v režime OTP platí od 29.11.2021. Úrad verejného zdravotníctva však informoval, že na základe medzirezortnej dohody zostáva testovanie nezaočkovaných zamestnancov na pracoviskách jedenkrát do týždňa minimálne do konca januára 2022. Odpovede na dôležité daňové otázky v súvislosti s touto povinnosťou prinášame v článku Výdavky na testovanie zamestnancov a ich zdaňovanie. „Testovanie sa nebude týkať osôb, ktoré majú kontraindikáciu očkovania podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR. Musia sa však preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR.“

Pravidlá pre povinné prekrytie horných dýchacích ciest od 19.1.2022

Úrad verejného zdravotníctva informuje, že od 19. januára 2022 bude povinné mať prekryté ústa aj nos respirátorom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri - ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre. Povinné nosenie respirátora platí aj pre účasť na hromadných podujatiach nielen v interiéri, ale aj v exteriéri - a to aj v prípade, ak ste od cudzích osôb vzdialení viac ako 2 metre.

Prečítajte si tiež

Z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom platia aj výnimky. Ide napríklad o:

 • deti do 6 rokov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • o zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám alebo
 • o osobu pri výkone športu.

Presný zoznam výnimiek je uverejnený vo vyhláške, oproti predchádzajúcej vyhláške sa však nemenil.

Pravidlá pre organizáciu hromadných podujatí od 19.1.2022

ÚVZ SR informovalo, že hromadné podujatia (HP) sa delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

1. Za nízko rizikové podujatia sa považujú tie podujatia, kde:

 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
 • je povinné sedenie,
 • hromadné podujatie prebieha bez spevu, bez povzbudzovania alebo iných hlasných vokálnych prejavov.

Podmienky pre nízko rizikové podujatia sú:

 • režim OP,
 • najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

2. Za stredne rizikové podujatia sa na účely vyhlášky považujú HP, kde:

 • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • je fixné sedenie alebo státie.

Podmienky pre stredne rizikové podujatia sú:

 • režim OP,
 • najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom, divadelné predstavenia s občerstvením a podobne.

3. Za vysoko rizikové podujatia sa na účely vyhlášky považujú:

 • hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania, alebo 
 • iné hromadné podujatia, ktoré nespadajú do nízko alebo stredne rizikových podujatí.

Podmienky pre vysoko rizikové podujatia sú:

 • režim OP+ 
 • maximálne 20 osôb,
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť.

Príklad: Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia od 19.1.2022

 • Vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor: interiér aj exteriér),
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia,
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a OP+, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.,
 • zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest, o platnom režime a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške,
 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Osobitné podmienky (za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak) pre bohoslužby, sobášne obrady, zasadnutia orgánov, športové súťaže a pod. sú uvedené vo vyhláške č. 5 / 2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Pravidlá pre prevádzky od 19.1.2022

Doteraz platné opatrenia pre prevádzky sa dopĺňajú o niekoľko nových pravidiel. V režime základ (teda pre všetkých, bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

 • predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín),
 • liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára,
 • prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých aj mobilných stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22:00),
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • zásielkový predaj tovarov,
 • výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení,
 • predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby,
 • práčovne a čistiarne,
 • čerpacie stanice,
 • pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií,
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta,
 • taxislužby,
 • advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
 • zberné dvory,
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania,
 • závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne,
 • obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne elektra iba v režime OP). 
 • prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu.

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status): 

 • predajne drogérie,
 • predajne novín a tlačovín,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
 • oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení,
 • kľúčové služby,
 • obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn),
 • predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad),
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba,
 • prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
 • predajne oblečenia a obuvi,
 • predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti (kočíky, detské fľaše, baby monitory a podobne),
 • galantérie a predajne textilu,
 • predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky,
 • predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky,
 • knižnice.
Článok pokračuje pod reklamou

Zároveň ÚVZ SR upozorňuje, že obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Len v režime OTP môžu fungovať:

 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snowboardových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • autoškoly,
 • lanovky, vleky,
 • vonkajšie športoviská (od 5:00 hod. do 22:00 hod.).

Len v režime OP môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • prevádzky verejného stravovania s konzumáciou na mieste (od 5:00 hod. do 22:00 hod.; pre donášku a odber so sebou môžu byť otvorené aj mimo týchto hodín a môžu fungovať v režime základ),
 • prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 hod. do 22:00 hod.),
 • múzeá, galérie, výstavné siene (od 5:00 hod. do 22:00 hod.).

Len v režime OP+ môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • prevádzky fitness, wellness, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných liečební bez zdravotnej indikácie (od 5:00 hod. do 22:00 hod.),
 • krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné.
Prečítajte si tiež

Ostatné prevádzky obchodu a služieb môžu byť otvorené len v režime OP a do 22:00 hod. To znamená, že tie prevádzky obchodu a služieb, ktoré sa konkrétne niekde nespomínajú, majú tento všeobecne platný režim.

Podmienky pre otvorené prevádzky od 19.1.2022

 • Umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom,
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime.

Kapacitné obmedzenia pre otvorené prevádzky od 19.1.2022

 • 1 osoba na 15 metrov štvorcových,
 • ak má prevádzka menej ako 15 metrov štvorcových, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník,
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky, autoškoly a prevádzky poskytujúce hotelové, turistické a podobné ubytovacie služby.

Pravidlá pre taxislužby od 19.1.2022

 • Obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti),
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • v každom rade najviac dve osoby (vrátane vodiča).

Pravidlá pre obchodné domy od 19.1.2022

 • Musia byť uzavreté sedacie sekcie,
 • platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, to sa netýka priestorov prevádzok verejného stravovania vrátane foodcourtov,
 • povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu.

Pravidlá pre prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo od 19.1.2022

 • Len pre OP,
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas.

Pravidlá pre autoškoly, školiace strediská inštruktorov od 19.1.2022

 • Otvorené len pre OTP,
 • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru,
 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky,
 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára,
 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 metrov štvorcových; ak má miestnosť menej ako 250 metrov štvorcových, maximálny počet účastníkov je 30,
 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár.

Pravidlá pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania od 19.1.2022

 • V režime OTP v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snowboardových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu;
 • V režime OP+ môžu fungovať pre všetkých;
 • zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú,
 • služby verejného stravovania (bary, reštaurácie) a wellness prevádzkovať podľa pravidiel stanovených pre ostatné takéto prevádzky mimo hotelov.

Pravidlá ubytovania pre lyžiarske alebo snowboardové výcviky a kurzy od 19.1.2022

 • v režime OTP sú možné služby ubytovania v súvislosti s lyžiarskym výcvikom, lyžiarskym kurzom, snowboardovým výcvikom alebo snowboardovým kurzom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre osoby do 18 rokov a dvoch mesiacov veku,
 • za antigénový test sa v tomto prípade považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom školy.

Pravidlá pre lanovky a vleky od 19.1.2022

 • Len v režime OTP,
 • za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.).

Pravidlá pre prevádzky verejného stravovania od 19.1.2022

 • Pre konzumáciu na mieste len pre zákazníkov v režime OP a s obmedzenými otváracími hodinami 5:00 hod. až 22:00 hod.,
 • konzumácia výlučne posediačky, pri jednom stole najviac 4 osoby alebo členovia spoločnej domácnosti, odstup stolov 2 metre od seba,
 • pre donášku a predaj zabalených jedál a nápojov so sebou môžu fungovať v režime základ a bez obmedzenia prevádzkových hodín.

Pravidlá pre fitness centrá od 19.1.2022

 • Len v režime OP+,
 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 50 ľudí,
 • viesť zoznam návštevníkov prevádzky.

Pravidlá pre wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne od 19.1.2022

 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 metrov štvorcových z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov alebo najviac 50 ľudí. 

Pravidlá pre umelé kúpaliská od 19.1.2022

 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • podrobnejšie technické podmienky určuje vyhláška v § 14.

Pravidlá pre múzeá, galérie a výstavné siene od 19.1.2022

 • maximálne 1 osoba na 15 štvorcových metrov.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky