Výdavky na testovanie zamestnancov a ich zdaňovanie

V súvislosti so zavedením vstupu na pracovisko len v režime OTP od 29.11.2021 sú dôležité aj daňové otázky týkajúce sa testovania zamestnancov, predovšetkým u zamestnávateľov.

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor daňovej metodiky, v decembri 2021 vypracovalo informáciu pre zamestnávateľov o daňových aspektoch povinnosti zabezpečiť testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19, ktorej obsah nájdete v tomto článku.

Obdobie pandémie a povinnosť testovania zamestnancov  

Obdobie pandémie je zadefinované v § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Je to obdobie od 12.03.2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS–CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá.

Obdobie pandémie podľa uvedeného zákona v súčasnosti stále trvá. Z uvedeného vyplýva, že pri posudzovaní výdavkov (nákladov) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania daňovník postupuje podľa § 24ab zákona č. 67/2020 Z. z.

Povinnosť testovať zamestnancov vyplýva z Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2021 Z. z. (zo dňa 24. 11. 2021).

Posúdenie daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19 z pohľadu dane z príjmov (daňové výdavky)

V súlade s ustanovením § 24ab ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sú počas obdobia pandémie daňovým výdavkom podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov") aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené:

  • zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti (§ 115 až § 117 Občianskeho zákonníka),
  • daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov na testovanie tohto daňovníka (t. j. napríklad živnostníka) vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,
  • daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.
Prečítajte si tiež

Znenie § 24ab ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. a § 19 zákona o dani z príjmov neobmedzuje uplatnenie daňového výdavku na testovanie iba na situácie, ak povinnosť testovať vyplýva z osobitných predpisov. Tzn., že výdavky (náklady) zamestnávateľa na testovanie sú daňovým výdavkom napr. aj v situáciách, ak zamestnávateľ dobrovoľne testuje aj zamestnancov, ktorí boli očkovaní, alebo ich testuje častejšie než má povinnosť podľa osobitného predpisu a pod. Z týchto ustanovení tiež nevyplýva obmedzenie výšky výdavkov (nákladov) na testovanie.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňovým výdavkom sú nielen výdavky (náklady) na testovanie, ale v prípade, ak zamestnávateľ zabezpečuje testovanie vo svojich priestoroch na ťarchu svojich výdavkov (nákladov), daňovým výdavkom sú aj výdavky (náklady) súvisiace s testovaním, napr. na ochranné pomôcky, na dezinfekciu, na likvidáciu odpadu vzniknutého pri testovaní, atď.

U daňovníka, ktorý je považovaný za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, sú výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania daňovým výdavkom len v takom rozsahu, v akom prislúchajú k príjmom (výnosom) z jeho zdaňovanej činnosti.

Preukazovanie úhrady poplatku za testovanie u zamestnávateľa

Účtovná jednotka (zamestnávateľ) účtuje o účtovných prípadoch na základe účtovného dokladu, ktorého všeobecné náležitosti sú ustanovené v § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak si zamestnanec zabezpečuje testovanie u iného subjektu než u zamestnávateľa, predloží zamestnávateľovi doklad, z ktorého je zrejmá minimálne informácia o zaplatenej sume za testovanie, o dni zaplatenia a o subjekte, ktorý platbu prijal. Takýmto dokladom je napr. pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient, prípadne paragón (pri platbe v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť), výpis z bankového účtu (pri platbe bezhotovostným prevodom), príjmový pokladničný doklad alebo iný obdobný doklad preukazujúci poskytnutie služby testovania a úhradu za túto službu.

Tento doklad od zamestnanca je podkladom (účtovným záznamom) k vyhotoveniu účtovného dokladu u zamestnávateľa, na základe ktorého zamestnávateľ účtuje výdavok (náklad) na testovanie a jeho preplatenie zamestnancovi.

V súčasnosti povinnosť testovať zamestnancov vyplýva z Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2021 Z. z. (zo dňa 24. 11. 2021). Podľa § 2 ods. 1 tejto vyhlášky sa všetkým zamestnávateľom nariaďuje na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov len zamestnancovi v režime OTP. Za týmto účelom sa zamestnanec preukazuje napr. potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, ktoré môže byť nahradené digitálnym COVID preukazom EÚ. Z dôvodu preukaznosti, keďže z digitálneho COVID preukazu EÚ nie je zrejmá napr. suma zaplatená zamestnancom za testovanie, je potrebné, aby zamestnanec požadujúci preplatenie výdavkov na testovanie predložil aj doklad, tak ako je uvedené vyššie.

Plnenie poskytnuté zamestnancovi v súvislosti s testovaním a zdaňovanie

V súlade s ustanovením § 24ab ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. počas obdobia pandémie suma na úhradu výdavkov zamestnanca, vrátane nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom, na účely vykonania testovania vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti nie je počas obdobia pandémie predmetom dane zamestnanca podľa zákona o dani z príjmov.

Zákon o dani z príjmov zrovnoprávnil obe formy testovania, tzn., bez ohľadu na to, či zamestnanca otestoval priamo zamestnávateľ alebo bol zamestnanec otestovaný u inej osoby. V oboch prípadoch príjem u zamestnanca (peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie) nie je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti.

V prípade, že zamestnávateľ preplatí výdavky zamestnanca vynaložené na jeho testovanie, ide o peňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi, ktoré nie je predmetom dane.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR - Informácia č. 40/DZPaU/2021/I pre zamestnávateľov o daňových aspektoch povinnosti zabezpečiť testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky