Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2017!

Z 39 nominovaných opatrení v roku 2017 získala prvé miesto v ankete Byrokratický nezmysel roka na základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov pýtať si od úradov povolenie, ak chcú zamestnancom darovať využiteľný odpad.

Ktoré byrokratické absurdity bodovali?

Výber byrokratických absurdít bol aj v tomto roku pestrý. Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety 39 námetov, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku. „Za šesť rokov existencie ankety Byrokratický nezmysel podnikatelia nominovali takmer 300 absurdít. V tomto ročníku dominovali medzi nomináciami najmä námety súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a regulácie rezortu práce a sociálnych vecí,“ konštatuje predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Ján Solík. „V najnovšej várke byrokratických nezmyslov, ktorú predstavuje desiatka nominácií za rok 2017, sa nachádza celé spektrum chronických problémov verejného sektora, ktoré sa každoročne opakujú vždy v novej podobe: zbytočné chodenie podnikateľov na úrady, zbytočné obmedzenia a povinnosti, nefungujúce služby,“ dopĺňa prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Ján Oravec.

O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 04.12.2017 do 27.12.2017 a zapojilo sa doň celkovo 1 139 respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2017 je na základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov pýtať si od úradov povolenie, ak chcú darovať zamestnancovi využiteľný odpad, akým je napríklad drevená paleta či sud. Navyše je potrebné pri tejto žiadosti zaplatiť kolok vo výške 11 EUR. Táto povinnosť získala 25 % hlasov a stala sa jednoznačným víťazom. „Už vlani boli medzi nomináciami viaceré absurdné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Žiaľ, druhé miesto vo vlaňajšom ročníku ankety Byrokratický nezmysel roka a niekoľko noviel v uplynulých mesiacoch nestačilo na to, aby úradnícke nezmysly z tejto legislatívy vymizli a odpadová legislatíva boduje opäť,“ dodáva Solík.

Na druhom mieste s 18 % skončila povinnosť firiem ohlasovať svoje podnikateľské priestory Úradu verejného zdravotníctva. Táto povinnosť sa týka akýchkoľvek podnikateľských priestorov a viaže sa na firmu, nie na samotný priestor. Ak by mal podnikateľ viacero firiem, ktoré využívajú jednu kanceláriu, musí za každú firmu zaslať samostatný návrh a zaplatiť samostatný poplatok 50 EUR. Rovnaký postup platí aj v prípade, ak by sa presťahoval do inej kancelárie v tej istej budove.

Tretiu priečku v rebríčku tohtoročných byrokratických absurdít obsadilo s viac ako 13 % nezmyselné obmedzenie činností, ktoré je možné vykonávať formou dohôd. Zákonník práce zakazuje uzatváranie dohôd (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov) na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Zamestnávateľ nesmie tieto dohody legálne využívať, ak má byť hlavnou pracovnou náplňou práce autorsky chránená činnosť ako programovanie, grafické práce, práce s textom a iné. Táto regulácia pochádza ešte z čias Československa, pričom v ČR bola dávno zrušená.

Medzi povinnosťami, ktoré bodovali, bol aj ďalší problém, ktorý napriek novelizácii legislatívy nebol vyriešený. Ide o nadmerné zaťažovanie zamestnávateľov exekútormi, ktorí pod hrozbou pokút požadujú množstvo podkladov o ich zamestnancoch a v podstate presúvajú na iné subjekty svoju prácu, za ktorú inkasujú platby. V tohtoročnom rebríčku sa ocitli aj dve povinnosti súvisiace s elektronickými službami štátu. Jednou je nemožnosť prihlásiť sa do e-schránky v prípade, ak podnikateľ mení občiansky preukaz (napríklad pri strate či krádeži), ďalšou komplikované elektronické formuláre pri zakladaní živností, v ktorých úrady vyžadujú uvádzať napríklad aj to, koľko má elektronický formulár listov.

„Môj tohtoročný favorit v ankete Byrokratický nezmysel bola regulácia, podľa ktorej pri predaji jedla nemôže predajca za obal na jedlo účtovať žiaden poplatok. Vybral som si ho preto, že reprezentuje veľmi veľkú skupinu zákonných ustanovení a regulácií, ktorých spoločnou črtou je, že zasahujú do oblasti, o ktorej má rozhodovať podnikateľ a konkurenčný boj o spotrebiteľa,“ dodáva Oravec.

Kedy príde zlepšenie?

„Lepšia regulácia a odstraňovanie nezmyselnej byrokracie je beh na dlhé trate. Pre zlepšenie stavu však nestačí fungujúce Centrum lepšej regulácie a metodický rámec pre skúmanie dopadov legislatívy, ktorý je dnes už v teoretickej rovine celkom dobrý. Hlavnú úlohu v tomto procese hrajú podnikatelia a podnikateľské organizácie. Možnosť zúčastňovať sa konzultácií ešte pred samotnou prípravou regulácie, prezentovanie skutočných životných situácií, ponuka dát pre výpočet regulačného zaťaženia je to, čo môže pomôcť zníženiu počtu regulačných nezmyslov,“ dopĺňa Marián Letovanec zo Slovak Business Agency.

Článok pokračuje pod reklamou

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Buisness Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a portál Podnikajte.sk.

Výsedky ankety Byrokratický nezmysel roka 2017

Názov Podstata problému Výsledok
Ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi prebytočnú paletu či sud, musí o to požiadať obec Pomerne často nastáva situácia, že zamestnávateľ chce dať svoje odpady vhodné na využitie v domácnosti svojím zamestnancom. Môže ísť napríklad o drevené palety na kúrenie, či plastové sudy, alebo odpady z textílií. V takomto prípade je však zamestnávateľ povinný vybaviť si súhlas u orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na odovzdávanie takýchto odpadov, ktorým je obec. Žiadosť sa podáva spolu s pár dokumentmi a kolkom v hodnote 11 EUR na Okresný úrad 25,02 %
Ak má podnikateľ viacero firiem v rovnakej kancelárii, musí nahlasovať hygiene každú samostatne a za každú zaplatiť Každý podnikateľský priestor (aj kancelárske priestory) musí byť uvedený do prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ľudovo známy ako "hygiena", kam sa zasiela návrh na uvedenie do prevádzky. K návrhu je potrebné zaplatiť kolok v hodnote 50 EUR. Ak by mal podnikateľ prihlásených viacero firiem na jednu kanceláriu, musí za každú firmu zaslať samostatný návrh. 18,17 %
Dohodári nesmú programovať, fotografovať, vytvárať grafiku, odborné texty či iné autorsky chránené diela Zákonník práce zakazuje uzatváranie dohôd (DPP, DPČ a DoBPŠ) na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Na jednej strane to znamená, že zamestnávateľ nesmie tieto dohody legálne využívať, ak má byť hlavnou pracovnou náplňou (predmetom dohody) autorsky chránená činnosť ako programovanie, grafické práce, práce s textom a iné, na druhej strane toto opatrenie nemá žiadne logické opodstatnenie a prakticky ani nemôže zabrániť tomu, aby zamestnávateľ s výsledkami práce dohodára voľne nakladal - i keď by bola dohoda neplatná, na autorské dielo by sa nazeralo ako na dielo na objednávku na základe ústnej zmluvy o dielo alebo ako na zamestnanecké dielo na základe fakticky založeného pracovného pomeru. Navyše ide o opatrenie, ktoré pochádza ešte z čias Československa, pričom v Českej republike bolo už dávno zrušené. 13,35 %
Zneužívanie zamestnávateľov exekútormi Počas exekúcie sú tretie osoby, t. j. aj zamestnávatelia, povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť a to bezodkladne, bezodplatne a prednostne elektronicky. Súčinnosť s exekútorom je pre zamestnávateľa administratívne náročná a nákladná záležitosť, a preto došlo k novelizácii, podľa ktorej od 1. 4. 2017 nemôže exekútor požadovať "súčinnosť nad mieru". Tá však nie je nikde definovaná a exekútori aj naďalej pod hrozbou pokút požadujú od zamestnávateľov množstvo podkladov a de facto presúvajú svoju prácu, za ktorú inkasujú platby, na iné subjekty. 9,92 %
Pri výmene občianskeho s čipom dostane podnikateľ dočasne papier, s ktorým sa ale nedá prihlásiť do e-schránky Podnikatelia (konatelia firmy) musia mať preukaz s elektronickým čipom. V prípade výmeny občianskeho preukazu (z dôvodu straty OP, krádeže OP, zmena adresy, ...) dostane občan dočasný papier, dokým mu nebude vystavený nový OP. Dočasný OP postačuje na preukázanie totožnosti, ale nedá sa s ním prihlásiť do elektronickej schránky. Podnikateľ sa teda počas tejto doby nedostane do svojej schránky, no lehoty mu aj tak plynú. 9,22 %
"Inteligentné" elektronické formuláre na založenie živnosti Formuláre pre elektronické ohlasovanie živností a zápisy údajov do obchodného registra sú pre bežného užívateľa ťažkopádne a v mnohých ohľadoch nezmyselné. Živnosti napríklad nie je možné ohlásiť inak, než za pomoci internetového prehliadača Internet explorer, pričom samotné formuláre obsahujú množstvo nezmyselných položiek (napríklad kolonku pre uvedenie počtu listov, z ktorých scrollovací elektronický formulár pozostáva) alebo príloh, ktoré sú pre bežného užívateľa mätúce. 7,38 %
Na prevádzkovanie jaslí treba vysokú školu, bezbariérové priestory a zostavovať výročnú správu Novela tzv. jasličkového zákona účinná od 1.1.2017 priniesla významnú reguláciu detských jaslí ako aj výkonu práce opatrovateľa detí do troch rokov. Zaviedla sa podmienka vysokoškolského vzdelania 2. stupňa pre osobu, ktorá si chce založiť jasle či pre jej zodpovedného vedúceho. Majitelia jaslí po novom musia zabezpečiť tiež debarierizáciu a ďalšie personálne či priestorové požiadavky na počet detí, opatrovatelia musia absolvovať akreditovaný kurz, a oba subjekty sú povinné sa zapísať do osobitného registra, a to pod hrozbou pokuty až do výšky 35 000 EUR! V neposlednom rade im pribudla povinnosť vypracúvať výročnú správu. 5,44 %
Pri predaji jedla sa nemôže účtovať žiaden poplatok za obal Od 1.1.2007 platí absurdná regulácia, že pri predaji jedla nemôže predajca za obal na jedlo účtovať žiaden poplatok. A to ani za škatuľu na zákusky či za PET fľašu na víno. To znamená, že obal na jedlo musí predajca zákazníkovi poskytnúť zadarmo, resp. v cene jedla. V prípade donáškovej služby alebo rozvozu musí predávajúci poskytnúť zákazníkovi obal na jedlo bezplatne vždy. Ak si chce zákazník vziať jedlo z gastroprevádzky so sebou, predajca zaň môže účtovať poplatok v prípade, ak bol o cene obalu zákazník vhodnou formou vopred informovaný. Ak je cena za jedlo účtovaná na základe hmotnosti, nemôže predajca do celkovej účtovanej hmotnosti zarátať hmotnosť obalu. Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia a obvyklá pokuta za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 EUR. 5,44 %
Zmena sídla obmedzuje používanie firemných vozidiel Ak firma zmení svoje sídlo, tak je potrebné na dopravný inšpektorát priniesť kvôli zmene údajov naraz veľký aj malý technický preukaz. Bez dokladov nemožno firemné autá používať, čo vytvára nemalý problém a spôsobuje značné náklady najmä u firiem s veľkým autoparkom (lízingová spoločnosť, dopravná spoločnosť...). 3,51 %
Duplicitné nahlasovanie zamestnancov z EÚ Problematika sa týka zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na Slovensko, a aj zamestnávateľov, ktorí prijímajú zamestnancov z krajín EÚ – t. j. prípad, kedy slovenský zamestnávateľ prijíma vyslaného zamestnanca z inej krajiny EÚ. V tomto prípade je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o dokument A1, súčasne oznámiť Národnému inšpektorátu práce vyslanie zamestnanca na Slovensko. Na základe tejto skutočnosti majú informácie o vyslanom zamestnancovi na územie SR dva slovenské orgány verejnej správy. Tieto informačné povinnosti zvyšujú administratívnu záťaž a súčasne nejednoznačnosť skutočných údajov o vyslaných zamestnancoch. 2,55 %

O Združení mladých podnikateľov Slovenska

Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Víziou združenia je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Medzi hlavné aktivity ZMPS patrí  propagácia podnikania, pomoc pri realizácii a financovaní inovatívnych podnikateľských nápadov, networking a mentoring mladých podnikateľov a pomoc pri expanzii na zahraničné trhy.

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roku 2018 nájdete v článku Poznáme Byrokratický nezmysel roka 2018!

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky