Poznáme Byrokratický nezmysel roka 2018!

Zo 66 nominovaných opatrení v roku 2018 získalo prvé miesto nezmyselné obmedzovanie majiteľov kaviarní rozhodnúť sa, či umožnia vstup psíčkarom.

Aké nezmysly podnikatelia nominovali v roku 2018

Podnikatelia nominovali do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka 66 námetov. V celkovom počte nominácií dominovali opatrenia v kompetencii rezortu práce a sociálnych vecí nasledované opatreniami v kompetencii rezortu financií a finančnej správy. Z hľadiska obsahu nominovaných nezmyslov približne jednu tretinu tvorili duplicitné povinnosti. Vo finálovej desiatke ich reprezentujú duplicitné zapisovanie konečných užívateľov výhod do dvoch registrov a povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu podnikateľský účet.

Ktoré nezmysly bodovali?

O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 19.11.2018 do 26.12.2018 a zapojilo sa doň celkovo 1 919 respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2018 je neexistujúca možnosť majiteľa gastronomickej prevádzky (napr. kaviarne) umožniť zákazníkom vstup so zvieratami. Svojho domáceho miláčika tak nemôžu vziať zo sebou ani na letnú terasu, a to ani v prípade, že by bola prevádzka určená napríklad výlučne pre psíčkarov. „Víťaz tohtoročnej ankety je príkladom opatrenia, ktoré neúmerne zasahuje do slobody podnikania a zbytočne obmedzuje majiteľov gastronomických prevádzok. Navyše Slovensko aj v tomto prípade zakazuje niečo, čo je v zahraničí bežne povolené,“ hovorí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré je vyhlasovateľom ankety. „Riešením je umožniť majiteľom označiť, či do ich prevádzky majú zvieratá povolený vstup a nechať zákazníkom možosť slobodne sa rozhodnúť, či takúto prevádzku navštívia. Obdobne, ako sú zreteľne označené možné riziká pri konzumácii tataráku a je na zákazníkovi, či si ho dá,“ dodáva Solík.

Prečítajte si tiež

Druhé miesto získala povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi. Každá právnická osoba totiž má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi. Táto povinnosť sa týka odpadu vo všeobecnosti, nielen nebezpečného odpadu alebo veľkého množstva odpadu. Znamená to, že podnikateľ by mal evidovať každý kus odpadu, napríklad aj obaly z kancelárskych potrieb. „Absurdity, ktoré obsahuje zákon o odpadoch, posledné roky obsadzujú prvé priečky v našej ankete, no napriek niekoľkým novelám podnikatelia márne čakajú na zásadnú zmenu tejto legislatívy k lepšiemu,“ hovorí Ján Solík.

Tretiu priečku obsadila absurdná byrokracia pri kontrolách Sociálnej poisťovne. Tá na jednej strane od firiem vyžaduje pri kontrolách doklady, ktoré sama má a na druhej strane musia zamestnávatelia po skončení kontroly a po prijatí opatrení vypracovať písomnú správu o splnení opatrení a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. Takáto povinnosť neexistuje pri žiadnej inej inštitúcii a za jej nevypracovanie hrozí ďalšia kontrola.

Len s tesným odstupom skončilo na štvrtej priečke opatrenie, ktorým „zabodovalo“ Ministerstvo pôdohospodárstva. Ide o zákaz používať suroviny od drobných pestovateľov na podnikanie. Tie možno použiť iba na predaj výrobkov vo vlastnom zariadení. Čiže ak má o produkt vyrobený aj z domácich surovín záujem iná firma, nemôže jej ho nikto predať. „Ministerstvo pôdohospodárstva by malo prestať blúzniť o fonde na podporu domácich výrobcov a zavádzať kvôli nemu nové dane. Namiesto toho by malo podporiť domácich výrobcov zauditovaním zbytočnej byrokracie v rezorte a jej následným zrušením. A začať možno okamžite, zrušením byrokratického nezmyslu zakazujúceho predaj výrobkov drobných farmárov,“ konštatuje Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„Verím, že aj anketa Byrokratický nezmysel roka prispeje k tomu, aby sa kompetentní zamysleli nad legislatívou, ktorú vytvárajú a nad absurdnosťou niektorých predpisov. Ako daňoví poradcovia negatívne vnímame to, že častokrát chýba odborná diskusia k návrhom zákonov a neberú sa do úvahy argumenty," dopĺňa Jozef Danis, prezident Slovenskej komory daňových poradcov.

Článok pokračuje pod reklamou

„Politici dennodenne "obšťastňujú" podnikateľov záplavou zákonov. Tým však väčšinou podnikaniu nepomáhajú, ale naopak mu škodia. Verím, že jedného dňa sa nám podarí spomaliť a skvalitniť proces prijímania nových zákonov. A dovtedy je tu aplikácia BiznisInfo, ktorá je vítaným a užitočným kompasom pre podnikateľov, ktorým pomáha orientovať sa v legislatívnej smršti, ktorej dnes musia čeliť“, dodáva na záver Oravec.

Rebríček ankety Byrokratický nezmysel roka 2018

Názov Podstata problému Výsledok
Zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní Do reštaurácie alebo kaviarne si so sebou domáceho miláčika vziať nemôžete. A to ani v prípade, ak majiteľ podniku vstup zvieratám do prevádzky povoľuje. Hygiena za zviera v gastropodniku udeľuje pokuty a neexistuje legálna možnosť, ako mať napríklad kaviareň pre psíčkarov. 25 %
Povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaním s ním Každá právnická osoba má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s ním. Táto povinnosť sa týka odpadu vo všeobecnosti, nielen nebezpečného odpadu alebo veľkého množstva odpadu. Znamená to, že podnikateľ by mal evidovať každý kus odpadu, napr. aj obaly z kancelárskych potrieb. 16 %
Absurdná byrokracia pri kontrolách Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa požaduje pred začatím kontroly od zamestnávateľa aj také doklady, ktoré si vie vyhľadať sama alebo sú nepotrebné. Napríklad žiadané kópie rozhodnutí o priznaní starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku vydáva samotná Sociálna poisťovňa, čiže by ich mala mať sama k dispozícii. Žiada aj zápisy z valného zhromaždenia, ktoré majú relevanciu dokladovať iba v prípade, ak ide o zmenu odmeňovania napr. štatutárov alebo konateľov. V prípade kontroly sú tieto zápisy neopodstatnené. Navyše po skončení kontroly a po prijatí opatrení zamestnávateľ musí vypracovať písomnú správu o splnení opatrení a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. Takáto povinnosť neexistuje pri žiadnej inej inštitúcii a za jej nevypracovanie hrozí ďalšia kontrola. 14 %
Zákaz používať suroviny od drobných pestovateľov (farmárov) na podnikanie Suroviny zakúpené od drobných poskytovateľov na výrobu vlastných produktov možno použiť iba na predaj výrobkov vo vlastnom zariadení a tieto nemôžu byt predávané iným firmám. Čiže ak má o váš produkt vyrobený aj z domácich surovín pre jeho jedinečnosť záujem iná firma (napr. koláče do cukrárne), nemôžete jej ich predať. 13 %
Duplicitná registrácia majiteľov firiem ako konečných užívateľov výhod Povinnosť registrácie konečných užívateľov výhod, napríklad spoločníkov s.r.o., tichých spoločníkov alebo členov vrcholového manažmentu, dnes duplicitne upravujú dva právne predpisy. Jedným z nich je zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý vyžaduje zápis konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora iba u vybraných podnikateľov, napr. v súvislosti s čerpaním dotácií alebo uchádzaním sa o verejné zákazky, a druhým je zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý vyžaduje, aby každá firma zapísala konečného užívateľa výhod do neverejnej časti obchodného registra. 6 %
Povinnosť platiť koncesionárske poplatky aj za zamestnanca na materskej/rodičovskej dovolenke Problematických aspektov pri koncesionárskych poplatkoch platených zamestnávateľmi je viac - duplicitná platba (keďže koncesionárske poplatky platia už fyzické osoby), platenie za TV a rozhlas firmami v závislosti od počtu zamestnancov či odlišné výklady RTVS a Ministerstva kultúry, koho vlastne do počtu zamestnancov počítať. Ďalším nezmyselným aspektom je, že do počtu zamestnancov, ktorý rozhoduje o tom, či podnikateľ má/nemá povinnosť platiť koncesionárske poplatky, sa podľa RTVS okrem "dohodárov" započítavajú aj zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke. 6 %
Zamestnávateľ musí so zamestnancom pred tým, ako mu poskytne firemné vozidlo, absolvovať skúšobnú jazdu a oboznámiť ho s manuálom na obsluhu vozidla Zamestnávateľovi sa určuje povinnosť "vykonať u vodičov, pred pridelením vozidla alebo pred ich preradením na iný druh a typový rad vozidiel, ich oboznámenie s týmito vozidlami (skúšobnou jazdou, praktickým oboznámením s návodom výrobcu na obsluhu vozidla a pod.)"; uvedené sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov, ktorých zamestnanci používajú firemné motorové vozidlo zamestnávateľa, teda aj na tzv. neprofesionálnych vodičov. V predmetnej problematike si navyše odporuje usmernenie Ministerstva práce vs. stanovisko Národného inšpektorátu práce. 6 %
Duplicitná povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu nový bankový účet V prípade založenia nového bankového účtu má podnikateľ povinnosť nahlásiť túto skutočnosť daňovému úradu do 30 dní (ak si túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta). Rovnakú povinnosť, nahlásiť daňovému úradu tú istú skutočnosť, a to do 10 dní od založenia účtu, má aj banka. V tomto prípade ide o duplicitu v nahlasovaní, ktorá zbytočne zaťažuje podnikateľov. 5 %
Povinnosť e-shopu vrátiť peniaze kupujúcemu, ak pošle potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu V prípade nákupu cez internet má spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Pri odstúpení od zmluvy musí byť zákazníkovi vrátená celá kúpna suma bez ohľadu na stav, v akom tovar vráti. Súčasne má spotrebiteľ právo na vrátenie peňazí, ak pošle predávajúcemu potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu. Na základe týchto skutočností sa môže stať, že predávajúci musí vrátiť peniaze za tovar, aj keď nevie, v akom stave mu príde vrátený. 5 %
Nemožnosť zamestnať mladistvého brigádnika Mladiství vo veku 15 rokov nemôžu legálne pracovať. Zákon totiž stanovuje, že zamestnávateľ môže mladistvého zamestnať len v prípade, ak skončil povinnú školskú dochádzku. Tá trvá desať rokov, čiže vo väčšine prípadov končí až prvým ročníkom na strednej škole. Letná brigáda medzi prestupom zo základnej na strednú školu je tak pre mladistvého neprístupná. 4 %

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky