Schválený hospodársky subjekt

Prinášame stručný prehľad toho, čo je schválený hospodársky subjekt, kto sa ním môže stať a aké podmienky musí spĺňať.

Čo je schválený hospodársky subjekt

Schválený hospodársky subjekt (SHS, angl. AEO - Authorised Economic Operators) je status, ktorý zabezpečuje podnikateľovi určité výhody pri operáciách s colnými orgánmi v rámci EÚ a zároveň predstavuje ochrannú známku bezpečného podnikateľského subjektu v medzinárodnom obchode. Status SHS sa vydáva ako osvedčenie, ktoré v rámci Slovenskej republiky udeľuje Colný úrad Žilina.

Existujú tri typy osvedčenia SHS:

 1. Osvedčenie SHSC (resp. AEOC) - zjednodušené colné postupy - o toto osvedčenie žiadajú podnikatelia, ktorí chcú využívať výhody zjednodušených colných postupov. Ako držitelia tohto osvedčenia by si napr. mohli vybrať miesto vykonania colnej kontroly (po dohode s colným orgánom), znížila by sa časová a administratívna náročnosť colných konaní v dôsledku prednejšieho vybavenia tohto subjektu pri colnej kontrole.
 2. Osvedčenie SHSS (resp. AEOS) - bezpečnosť a ochrana - o toto osvedčenie žiadajú podnikatelia, ktorí chcú využívať výhody uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri dovoze alebo vývoze tovaru na/z colného územia Spoločenstva.
 3. Osvedčenie SHSF (resp. AEOF) - zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana - o toto osvedčenie žiadajú podnikatelia, ktorí chcú využívať výhody zjednodušených colných postupov ako aj uľahčenia colných kontrol súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou pri dovoze alebo vývoze tovaru.

Výhody schváleného hospodárskeho subjektu (SHS)

Všetky tri typy schválených hospodárskych subjektov môžu využívať nasledujúce výhody:

 • menej fyzických a dokladových colných kontrol,
 • prioritné vybavenie v prípade colnej kontroly,
 • možnosť výberu miesta kontroly po dohode s colným orgánom.

Okrem týchto výhod môžu SHSC (pre zjednodušené colné postupy) využívať výhodu ľahšieho prístupu k zjednodušeným colným postupom.

SHSS s osvedčením pre bezpečnosť a ochranu môžu okrem všeobecných výhod využívať nasledujúce výhody:

 • predbežné oznámenie colnej kontroly,
 • menší počet údajov, ktoré by mal uvádzať vo vstupných a výstupných predbežných vyhláseniach,
 • uznaný ako istý a bezpečný partner v medzinárodnom obchode.

SHSF (pre zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochranu) môže využívať všetky všeobecné výhody, ako aj špecifické výhody pre SHSC a SHSS.

Kto môže požiadať o osvedčenie schváleného hospodárskeho subjektu (SHS)?

V súlade s článkom 5a ods. 1 Colného kódexu spoločenstva sa schváleným hospodárskym subjektom môže stať hospodársky subjekt, ktorý je usadený na colnom území Spoločenstva a spĺňa kritéria ustanovené v príslušných právnych predpisoch. V tejto súvislosti sa hospodárskym subjektom myslí osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti podieľa na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy.Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský subjekt by mal obchodovať s tretími štátmi, aby sa mohol stať schváleným hospodárskym subjektom.

Na udelenia osvedčenia SHS musí osoba spĺňať tieto kritériá:

 • musí dodržiavať colné predpisy,
 • musí mať taký systém vedenia obchodných, resp. dopravných záznamov, aby umožnil colnému orgánu vykonávať primerané colné kontroly,
 • musí byť finančne solventný,
 • musí mať zavedené normy bezpečnosti a ochrany (v prípade osvedčení SHSS, SHSF).

Kritériá dodržiavania colných predpisov a finančnej solventnosti sa preverujú za posledné 3 roky pred podaním žiadosti o udelenie statusu SHS.

Ako prebieha proces udelenia SHS

Pred samotným podaním žiadosti o udelenie osvedčenie schváleného hospodárskeho subjektu by sa mal podnikateľský subjekt pripraviť. Znamená to, že by mal pred podaním žiadosti uskutočniť niekoľko prípravných krokov:

 1. rozhodnúť sa, o ktorý typ osvedčenia bude žiadať,
 2. nominovať kontaktnú osobu z firmy,
 3. kontaktovať colný orgán a získať od neho dostatok informácií (napr. ako postupovať pri žiadosti, čo všetko pripraviť),
 4. vyplniť samohodnotiaci dotazník.

Po prípravnej fáze by mal subjekt podať žiadosť o udelenie osvedčenia SHS. Colný úrad bude žiadosť preverovať. Do 30 dní od doručenia žiadosti by mal rozhodnúť o akceptácii žiadosti. Nasleduje fáza preverovania kritérií, ktoré by mal žiadateľ o udelenie osvedčenia SHS spĺňať. Do 120 dní od prijatia žiadosti by mal colný úrad rozhodnúť o tom, či danému subjektu udelí osvedčenie SHS alebo nie. Táto lehota sa môže v opodstatnených prípadoch predĺžiť o ďalších 60 dní.

Status SHS je účinný 10-ty pracovný deň po vydaní osvedčenia . Pridelením osvedčenia SHS sa proces nekončí. Počas platnosti osvedčenia SHS bude subjekt monitorovaný zo strany colného orgánu.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch SHS, o kritériách na udelenie osvedčenia, o jednotlivých výhodách, ako aj o procese udelenia SHS nájdete na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky, v časti Podnikatelia a organizácie, pod záložkou Clo. V záložke Clo je uvedená podzáložka Schválené hospodárske subjekty (AEO).

Pred rozhodnutím o podanie žiadosti na udelenie SHS odporúčame naštudovať si Usmernenia AEO (schávlené hospodárske subjekty) a pozrieť si aj samohodnotiaci dotazník vydaný Finančnou správou Slovenskej republiky, ktoré nájdete v podzáložke Schválené hospodárske subjekty (AEO). Usmernenia AEO a samohodnotiaci dotazník Vám napovedia, aké dôkladné preverovanie Vás čaká kvôli získaniu osvedčenia SHS.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dovoz tovaru zo zahraničia

Pri dovoze tovaru zo zahraničia musí podnikateľ prejsť colným konaním, vysporiadať clo, daň z pridanej hodnoty, prípadne spotrebnú daň. V článku sa dozviete, kedy je dovoz tovaru zo zahraničia oslobodený od cla, od DPH a ako vybaviť colné formality.

Podnikatelia, pozor na nový druh podvodu cez falošných odberateľov

V strednej Európe sa rozmohol nový druh podvodu - podvodníci sa vydávajú za konkrétnych odberateľov a od nič netušiacich firiem si bez zaplatenia preberajú tovar.

Geo-blocking (geografické blokovanie) a jeho zrušenie od 3.12.2018

Európska únia zrušila s účinnosťou od 03.12.2018 tzv. geoblocking (geografické blokovanie). Čo je podstatou geo-blockingu a čo prinesie v praxi jeho zrušenie?

Trojstranný obchod od 1.1.2018

Od roku 2018 sa zmenia podmienky uplatňovania trojstranného obchodu. Prečítajte si, kedy bude možné uplatniť trojstranný obchod.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky