Schválený hospodársky subjekt

Prinášame stručný prehľad toho, čo je schválený hospodársky subjekt, kto sa ním môže stať a aké podmienky musí spĺňať.

Čo je schválený hospodársky subjekt

Schválený hospodársky subjekt (SHS, angl. AEO - Authorised Economic Operators) je status, ktorý zabezpečuje podnikateľovi určité výhody pri operáciách s colnými orgánmi v rámci EÚ a zároveň predstavuje ochrannú známku bezpečného podnikateľského subjektu v medzinárodnom obchode. Status SHS sa vydáva ako osvedčenie, ktoré v rámci Slovenskej republiky udeľuje Colný úrad Žilina.

Existujú tri typy osvedčenia SHS:

 1. Osvedčenie SHSC (resp. AEOC) - zjednodušené colné postupy - o toto osvedčenie žiadajú podnikatelia, ktorí chcú využívať výhody zjednodušených colných postupov. Ako držitelia tohto osvedčenia by si napr. mohli vybrať miesto vykonania colnej kontroly (po dohode s colným orgánom), znížila by sa časová a administratívna náročnosť colných konaní v dôsledku prednejšieho vybavenia tohto subjektu pri colnej kontrole.
 2. Osvedčenie SHSS (resp. AEOS) - bezpečnosť a ochrana - o toto osvedčenie žiadajú podnikatelia, ktorí chcú využívať výhody uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri dovoze alebo vývoze tovaru na/z colného územia Spoločenstva.
 3. Osvedčenie SHSF (resp. AEOF) - zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana - o toto osvedčenie žiadajú podnikatelia, ktorí chcú využívať výhody zjednodušených colných postupov ako aj uľahčenia colných kontrol súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou pri dovoze alebo vývoze tovaru.

Výhody schváleného hospodárskeho subjektu (SHS)

Všetky tri typy schválených hospodárskych subjektov môžu využívať nasledujúce výhody:

 • menej fyzických a dokladových colných kontrol,
 • prioritné vybavenie v prípade colnej kontroly,
 • možnosť výberu miesta kontroly po dohode s colným orgánom.

Okrem týchto výhod môžu SHSC (pre zjednodušené colné postupy) využívať výhodu ľahšieho prístupu k zjednodušeným colným postupom.

SHSS s osvedčením pre bezpečnosť a ochranu môžu okrem všeobecných výhod využívať nasledujúce výhody:

 • predbežné oznámenie colnej kontroly,
 • menší počet údajov, ktoré by mal uvádzať vo vstupných a výstupných predbežných vyhláseniach,
 • uznaný ako istý a bezpečný partner v medzinárodnom obchode.

SHSF (pre zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochranu) môže využívať všetky všeobecné výhody, ako aj špecifické výhody pre SHSC a SHSS.

Kto môže požiadať o osvedčenie schváleného hospodárskeho subjektu (SHS)?

V súlade s článkom 5a ods. 1 Colného kódexu spoločenstva sa schváleným hospodárskym subjektom môže stať hospodársky subjekt, ktorý je usadený na colnom území Spoločenstva a spĺňa kritéria ustanovené v príslušných právnych predpisoch. V tejto súvislosti sa hospodárskym subjektom myslí osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti podieľa na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy.Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský subjekt by mal obchodovať s tretími štátmi, aby sa mohol stať schváleným hospodárskym subjektom.

Na udelenia osvedčenia SHS musí osoba spĺňať tieto kritériá:

 • musí dodržiavať colné predpisy,
 • musí mať taký systém vedenia obchodných, resp. dopravných záznamov, aby umožnil colnému orgánu vykonávať primerané colné kontroly,
 • musí byť finančne solventný,
 • musí mať zavedené normy bezpečnosti a ochrany (v prípade osvedčení SHSS, SHSF).

Kritériá dodržiavania colných predpisov a finančnej solventnosti sa preverujú za posledné 3 roky pred podaním žiadosti o udelenie statusu SHS.

Ako prebieha proces udelenia SHS

Pred samotným podaním žiadosti o udelenie osvedčenie schváleného hospodárskeho subjektu by sa mal podnikateľský subjekt pripraviť. Znamená to, že by mal pred podaním žiadosti uskutočniť niekoľko prípravných krokov:

 1. rozhodnúť sa, o ktorý typ osvedčenia bude žiadať,
 2. nominovať kontaktnú osobu z firmy,
 3. kontaktovať colný orgán a získať od neho dostatok informácií (napr. ako postupovať pri žiadosti, čo všetko pripraviť),
 4. vyplniť samohodnotiaci dotazník.

Po prípravnej fáze by mal subjekt podať žiadosť o udelenie osvedčenia SHS. Colný úrad bude žiadosť preverovať. Do 30 dní od doručenia žiadosti by mal rozhodnúť o akceptácii žiadosti. Nasleduje fáza preverovania kritérií, ktoré by mal žiadateľ o udelenie osvedčenia SHS spĺňať. Do 120 dní od prijatia žiadosti by mal colný úrad rozhodnúť o tom, či danému subjektu udelí osvedčenie SHS alebo nie. Táto lehota sa môže v opodstatnených prípadoch predĺžiť o ďalších 60 dní.

Status SHS je účinný 10-ty pracovný deň po vydaní osvedčenia . Pridelením osvedčenia SHS sa proces nekončí. Počas platnosti osvedčenia SHS bude subjekt monitorovaný zo strany colného orgánu.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch SHS, o kritériách na udelenie osvedčenia, o jednotlivých výhodách, ako aj o procese udelenia SHS nájdete na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky, v časti Podnikatelia a organizácie, pod záložkou Clo. V záložke Clo je uvedená podzáložka Schválené hospodárske subjekty (AEO).

Pred rozhodnutím o podanie žiadosti na udelenie SHS odporúčame naštudovať si Usmernenia AEO (schávlené hospodárske subjekty) a pozrieť si aj samohodnotiaci dotazník vydaný Finančnou správou Slovenskej republiky, ktoré nájdete v podzáložke Schválené hospodárske subjekty (AEO). Usmernenia AEO a samohodnotiaci dotazník Vám napovedia, aké dôkladné preverovanie Vás čaká kvôli získaniu osvedčenia SHS.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.

Ako sa pripraviť na obchodnú cestu do Ázie?

Aby mala účasť na veľtrhu či výstave v Ázii pre firmu zmysel, je vhodné sa na účasť poriadne pripraviť. Súhrn podstatných krokov aj tipy, na čo nezabudnúť.

Výroba tovaru pod vlastnou značkou v Ázii

Ak sa podnikateľ rozhodne vyrábať produkty vlastnej značky, môže spolupracovať aj s ázijskými firmami. Aké sú výhody a ako taká výroba v praxi funguje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky