Ako postupovať pri dovoze a vývoze tovaru?

Prehľad postupov a povinností spojených s dovozom alebo vývozom tovaru zo zahraničia.

Vďaka dostupnosti zahraničných trhov dochádza k čoraz častejšiemu obchodovaniu medzi podnikateľmi z rôznych krajín. Ak ste sa rozhodli dovážať alebo vyvážať tovar, mali by ste vedieť, s ktorými úradmi budete komunikovať a aké povinnosti budete musieť dodržať.

Dovoz a vývoz tovaru do/z krajín EÚ

V EÚ funguje voľný pohyb tovaru, čo znamená, že slovenskí podnikatelia môžu voľne dovážať a vyvážať tovar v rámci EÚ. Členské štáty môžu prijímať obmedzenia len v zvláštnych prípadoch, napr. pri ochrane životného prostredia. Dovoz a vývoz tovaru v EÚ nepodlieha žiadnemu clu a neprebieha ani žiadne colné konanie.

Nahlasovanie dovozu a vývozu tovaru v rámci systému Intrastat

I keď v EÚ funguje voľný pohyb tovaru, podnikatelia majú povinnosť nahlasovať svoje obchodné toky na území EÚ pri prekročení stanovených hodnôt, a to v rámci systému Intrastat. Každý členský štát si stanovuje vlastné hodnoty, prekročenie ktorých zakladá ohlasovaciu povinnosť. Na Slovensku platia tieto hodnoty: 200 000 EUR na dovoz a 400 000 EUR na vývoz tovaru.

Túto povinnosť majú podnikatelia registrovaní ako platitelia DPH, ostatní nie. Po prekročení hraničnej hodnoty sa hlásenie o vyvezení či dovezení tovaru podáva každý mesiac. Hlásenie sa posiela v elektronickej podobe na príslušnú pobočku colného úradu, a to vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti Štatistický úrad SR vyzve podnikateľa k náprave a môže mu uložiť sankciu až vo výške 3 320 EUR.

Dovoz a vývoz tovaru do/z krajín mimo EÚ

Obchodovanie s partnermi z krajín mimo EÚ sa spája s väčším množstvom administratívy, predovšetkým v súvislosti s prechodom hraníc Únie.

V rámci colného konania sa môže podnikateľ zastupovať sám alebo môže využiť služby odborníka. Tieto služby je vhodné využiť najmä v prípade, ak podnikateľ obchoduje s tretími krajinami len výnimočne a nemá pre neho význam zamestnávať vlastného colného deklaranta. Služba býva obvykle poskytovaná aj dopravnými spoločnosťami.

Registrácia podnikateľa na colnom úrade

Všetci podnikatelia so sídlom v EÚ, ktorí komunikujú s colnými orgánmi, musia požiadať o zaregistrovanie a pridelenia čísla EORI. Toto číslo sa používa pri styku s colnými orgánmi v celej EÚ. Registrácia prebieha na základe žiadosti zaslanej emailom alebo poštou. Na Slovensku je registračným úradom Finančné riaditeľstvo SR so sídlom v Poprade.

Colné konanie pri dovoze alebo vývoze tovaru

Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia, ktoré musí obsahovať všetky požadované prílohy (napr. faktúry, kúpna zmluva). Colné vyhlásenie pre vývoz sa podáva v elektronickej podobe (nie je možné podať v papierovej podobe), pričom podnikateľ musí mať buď elektronický zaručený podpis alebo musí s colným úradom uzavrieť dohodu o elektronickej komunikácii. Tento dokument je k dispozícii na stránkach colnej správy.

Pri dovoze je potrebné vyplniť papierový dokument - jednotný colný doklad (JCD). Na základe JCD colný úrad vymeria colný dlh pozostávajúci z cla a DPH. Povinnosť vystaviť JCD sa vzťahuje na dovozy nad 22 EUR.

Ústne colné konanie, teda bez povinnosti vyplniť nejaký formulár, je možné pri dovoze do 22 EUR a pri vývoze do 1 000 EUR. Potvrdenie o vývoze tovaru vystavuje colný úrad po vyplnení potrebných colných dokumentov.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade, že podnikateľ často obchoduje s krajinami mimo EÚ, je vhodné požiadať colný úrad o povolenie využívať zjednodušený postup. Príslušným je v tomto prípade colný úrad podľa sídla spoločnosti. V rámci zjednodušeného postupu podnikateľ nemusí chodiť na colný úrad osobne, ale pracuje vo svojich priestoroch, s úradom komunikuje elektronicky a sám si vedie evidencie, na základe ktorých úrad môže vykonávať kontrolu.

Podmienky pre povolenie zjednodušeného postupu upravuje Vykonávacie nariadenie k colnému kódexu, pričom u žiadateľov sa skúmajú predovšetkým doterajšie záznamy o colnom konaní (porušenia predpisov) a finančná solventnosť.

Výsledkom colného konania je spravidla prepustenie tovaru do požadovaného režimu a stanovenia colného dlhu. Od cla je oslobodený neobchodný tovar (napr. osobný majetok, tovar zasielaný medzi fyzickými osobami v maximálnej hodnote 45 EUR) a obchodný tovar, na ktorý sa vzťahujú výnimky podľa európskych predpisov (napr. tovar pre vedecké či vzdelávacie účely).

Daň z pridanej hodnoty a zahraničný obchod

Pri problematike DPH v prípade importu alebo exportu je dôležité, či ide o obchod medzi subjektami z krajín EÚ alebo je obchodný partner z krajiny mimo EÚ.

DPH pri obchodoch v rámci EÚ:

  • predaj tovaru inej spoločnosti v EÚ: zjednodušene možno povedať, že DPH sa neuplatňuje, ak má obchodný partner platné IČ DPH, ktoré je možné overiť na stránkach Európskej komisie (online služba VIES). Ak nemá, DPH sa uplatňuje sa vo výške platnej na Slovensku;
  • zásielkový predaj tovaru spotrebiteľovi v členskej krajine EÚ: Pri prekročení limitu, ktorý si každá krajina nastavuje sama, je podnikateľ povinný zaregistrovať sa pre účely DPH v štáte spotrebiteľa a uplatňovať tam platnú sadzbu DPH (v Českej republike je tento limit 1 140 000 Kč).

Ak bola použitá DPH v štáte, kde podnikateľ nemá sídlo, môže mu vzniknúť nárok na vrátenie DPH, o ktorú žiada prostredníctvom orgánov v domovskej krajine.

DPH pri dovoze a vývoze v rámci krajín mimo EÚ

Slovenskí podnikatelia pri vývoze tovaru do krajín mimo EÚ DPH neuplatňujú. Pri dovoze však vo všeobecnosti platí, že DPH zaplatia v mieste dovozu.

Znížené alebo žiadne clo pri dovoze či vývoze z niektorých krajín mimo EÚ

V rámci obchodného styku má EÚ s niektorými štátmi vytvorené preferenčné vzťahy. I keď ide o krajiny mimo EÚ, platia pre ne priaznivejšie pravidlá. Pri dovoze alebo vývoze tovaru z Andorry, Monaka, San Marina a Turecka sa pri stanovenom tovare clo neplatí. V prípade Turecka sú od cla oslobodené napríklad priemyselné alebo spracované poľnohospodárske výrobky.

Na základe dohody o preferenčnom obchode s Nórskom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom sa na tovar dovážaný z týchto krajín použije nižšia sadzba cla.

Pred začatím obchodovania s partnermi zo zahraničia je vhodné si vždy overiť, či neexistuje dohoda, ktorá by upravovala a predovšetkým zjednodušovala obchodný styk, alebo znižovala finančné zaťaženie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o voľnom obchode s Vietnamom: aké výhody ponúka?

Z obchodnej dohody medzi Vietnamom a EÚ môžu vyťažiť aj slovenské firmy - ušetriť môžu tisícky eur. Aké sú pravidlá a čo možno výhodne z Vietnamu doviezť?

Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky