Nájomná zmluva na hnuteľné veci – vzor a náležitosti

Na čo nezabudnúť pri nájomnej zmluve na hnuteľné veci, napr. výpočtovú techniku, či stroje.

Pri podnikateľskej činnosti sa môžeme stretnúť nie len s nájmom nebytového priestoru – kanceláriami, ale aj s nájmom hnuteľných vecí, napr. výpočtovou technikou, automobilom, predmetov priemyselného charakteru a pod. Pokiaľ ide o podnikateľský nájom dopravného prostriedku, ten má svoje špecifiká a odlišuje sa od nájmu ostatných hnuteľných vecí. Viac o podnikateľskom nájme dopravného prostriedku sa dočítate v článku Prenájom auta do firmy a nájomná zmluva. V tomto článku sa zameriame na nájom všetkých ostatných hnuteľných vecí.

  • Právna úprava nájmu hnuteľných vecí

Nájom hnuteľných vecí má taktiež svoje charakteristické znaky, čím sa odlišuje od nájmu bytu alebo nebytového priestoru. Právna úprava nájmu hnuteľných vecí je obsiahnutá v ustanoveniach § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú nájom vo všeobecnosti (teda sa vzťahujú nielen na nájom hnuteľných vecí, ale aj na nájom bytu a pod). Netreba však zabúdať na ustanovenia § 721 až § 723 Občianskeho zákonníka, ktoré sa vzťahujú len na podnikateľský nájom hnuteľných vecí. Ak nájomnú zmluvu uzatvoria dvaja podnikatelia, treba použiť taktiež Obchodný zákonník (napríklad pokiaľ ide o premlčanie, náhradu škody, zmluvnú pokutu).

Právnym základom nájmu hnuteľných vecí je nájomná zmluva. Tá predstavuje dôležitú súčasť celého procesu nájmu hnuteľných vecí. Jej podstatou je právo nájomcu dočasne užívať predmet nájmu (konkrétnu hnuteľnú vec) za podmienok vymedzených v nájomnej zmluve, za čo sa zaväzuje platiť nájomné. Nájomná zmluva je prospešná pre obe strany - pre prenajímateľa, ako aj pre nájomcu. Prenajímateľa chráni pred tým, aby mu nájomca nepoškodil alebo inak neznehodnotil hnuteľnú vec a aby platil nájomné riadne a včas. Nájomcu zasa nájomná zmluva chráni pred tým, aby prenajímateľ neukončil nájomný vzťah zo dňa na deň, kedykoľvek si to zmyslí, prípadne aby svojvoľne nezvýšil cenu nájomného.

Pri nájme bytu potrebujete písomnú nájomnú zmluvu alebo aspoň zápisnicu o obsahu nájomnej zmluve. Taktiež aj pri nájme nebytového priestoru potrebujete písomnú nájomnú zmluvu. Pri nájme hnuteľných vecí sa však nevyžaduje písomná nájomná zmluva. Nájomný vzťah pri nájme hnuteľných vecí vzniká už samotnou dohodou o podstatných náležitostiach nájmu a to predmete nájmu, dobe nájmu a nájomnom.

Príklad na nájom hnuteľných vecí bez nájomnej zmluvy

Spoločnosť A, s.r.o. sa ústne dohodla so spoločnosťou B, s.r.o., že jej prenajme 20 kusov výpočtovej techniky - 10 počítačov s príslušenstvom (klávesnice, myš) a 10 tlačiarní na obdobie 2 rokov. Firma B, s.r.o. za tento nájom bude spoločnosti A, s.r.o. platiť mesačné nájomné vo výške 500 eur.

Nájomná zmluva na hnuteľné veci nemusí mať písomnú podobu, stačí ústna dohoda.

Neuzavreli však písomnú nájomnú zmluvu. Keďže ide o hnuteľné veci, pri ktorých sa nevyžaduje písomná nájomná zmluva, nájomný vzťah medzi spoločnosťou A, s.r.o. a B, s.r.o. vznikol okamihom, keď sa dohodli na podstatných náležitostiach – teda o predmete nájmu, dobe nájmu a výške nájomného. Avšak ako zvyčajne, v záujme právnej istoty a predchádzania možným budúcim sporom, je pre obe zmluvné strany prospešnejšie nájomný vzťah premietnuť na papier a spísať písomnú nájomnú zmluvu. Čo by mala takáto nájomná zmluva na hnuteľné veci obsahovať?

Nájomná zmluva na hnuteľné veci - čo musí obsahovať?

Každá zmluva musí obsahovať určité ustanovenia, aby bola platná. Hovoríme o podstatných náležitostiach zmluvy. Ak zmluva neobsahuje podstatné náležitosti, je neplatná.

Nájomná zmluva na hnuteľné veci musí obsahovať:

  1. označenie zmluvných strán - teda kto je prenajímateľ (ten, kto vlastní hnuteľnú vec a chce ju prenajať nájomcovi) a kto je nájomca (ten, kto užíva prenajatú hnuteľnú vec)
  2. vymedzenie predmetu nájmu - je potrebné presne špecifikovať, čo prenajímateľ prenajíma nájomcovi.
  3. výšku nájomného - nájom je spojený s odplatou - slovenský právny poriadok nepozná bezodplatný nájom. Za nájom musí nájomca platiť minimálne 1 cent.
  4. dobu trvania nájmu - teda či ide o nájom na polrok, rok, dva. Taktiež je možné dohodnúť sa na nájme na dobu neurčitú. Špecifikom je, že ak nájomca užíva hnuteľné veci aj po uplynutí doby nájmu (napr. ak sa dohodol nájom na jeden rok tak po uplynutí jedného roka) a prenajímateľ to nenamietne do 30 dní od konca nájmu na súde, má sa za to, že nájomná zmluva sa predlžila za rovnakých podmienok.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na automatické predlženie nájomnej zmluvy

A, s.r.o. prenajala spoločnosti B, s.r.o. výpočtovú techniku na dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby B, s.r.o. nevrátila požičanú výpočtovú techniku, ale ju naďalej užívala. A, s.r.o. sa neobrátila na súd do 30 dní od skončenia nájmu a nežiadala vydanie prenajatej výpočtovej techniky. Došlo tak k automatickému obnoveniu nájmu nebytového priestoru, a to opätovne na dobu 1 roka.

Okrem týchto náležitosti, do nájomnej zmluvy môžete zahrnúť aj ďalšie ustanovenia, ktoré vám môžu pomôcť v prípade sporu s druhou stranou. Do nájomnej zmluvy môžete uviesť napríklad aj:

  1. povinnosti zmluvných strán - teda čo nájomca nesmie - napr. dať prenajatú hnuteľnú vec do podnájmu inému,
  2. zabezpečenie nárokov - do zmluvy môžete dohodnúť aj napr. zmluvnú pokutu, ak nájomca mešká so zaplatením nájomného alebo ak poškodí prenajatú hnuteľnú vec.
  3. skončenie nájmu - za akých okolností môže prenajímateľ alebo nájomca zmluvu vypovedať alebo odstúpiť od nej.

Odlišnosti nájmu hnuteľných vecí

Nájom hnuteľných vecí sa mierne odlišuje od nájmu bytu alebo nebytového priestoru. Odlišnosťou je právo nájomcu, aby mu prenajímateľ poskytol inú hnuteľnú vec v prípade, ak prenajatá vec má vady, pre ktoré ju nemožno užívať. Okrem toho môže žiadať odpustenie nájomného alebo zľavu z nájomného za dobu, počas ktorej nemohol riadne užívať vec. Pri nájme nebytového priestoru nemá nájomca právo požadovať iný nebytový priestor, ak ten prenajatý nemôže dočasne užívať.

Príklad na nájom hnuteľných vecí, pri ktorých sa vyskytnú vady

Spoločnosť A, s.r.o. uzatvorila so spoločnosťou B, s.r.o., nájomnú zmluvu, na základe ktorej prenajala B, s.r.o., 20 kusov výpočtovej techniky - 10 počítačov s príslušenstvom (klávesnice, myš) a 10 tlačiarní za celkovú sumu 600 eur na mesiac (1 zariadenie za 30 eur na mesiac, čiže 1 euro za deň). Po čase sa poškodili 2 počítače a 4 tlačiarne. Nájomca žiadal od prenajímateľa, aby mu poskytol náhradné veci. Prenajímateľ však dodal nájomcovi len 2 náhradné počítače. Náhradné tlačiarne nedodal, ale opravil ich. Oprava trvala 3 dni. Nájomca má tak nárok na zľavu z nájomného vo výške 12 eur (4 zariadenia x výška denného nájomného 1 euro/zariadenie x 3 dní, počas ktorých trvala oprava).

Zhrnutie na záver

Popri nájme bytu a nebytového priestoru, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi nájomnými zmluvami, sa môžeme pri výkone podnikateľskej činnosti stretnúť aj s nájmom hnuteľných vecí. Hnuteľnou vecou je všetko to, čo môžeme preniesť z bodu A do bodu B, teda napr. automobil, výpočtová technika alebo priemyselné stroje.

Nájom hnuteľných vecí je upravený v Občianskom zákonníku, v ustanoveniach § 663 a nasl. a špeciálne v § 721 až § 723. Ak si nájom dohodli dvaja podnikatelia, použije sa aj Obchodný zákonník (napr. pokiaľ ide o premlčanie, náhradu škody). Pri nájme hnuteľných vecí nepotrebujete mať písomnú nájomnú zmluvu. Nájom vzniká aj ústnou dohodou o podstatných náležitostiach nájmu - predmete, dobe nájmu a nájomnom. Výhodnejšie je však uzatvoriť písomnú nájomnú zmluvu, ktorá bude právnym základom nájomného vzťahu. Tá chráni prenajímateľa ale aj nájomcu v prípade, ak vzniknú spory medzi nimi. Prinášame vám vzor nájomnej zmluvy na hnuteľné veci.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky