Vzor spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy

Riešenie sporov so spotrebiteľmi pred rozhodcovským súdom je komplikované. Prinášame vám rozhodcovskú zmluvu, ktorú môžete využiť a riešiť tak spory so spotrebiteľom v rozhodcovskom konaní.

Uzavretie rozhodcovskej doložky v spotrebiteľskej zmluve je neprípustné

V článku Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody sme poukázali na to, že v súčasnosti všeobecné súdy neakceptujú pri spotrebiteľoch rozhodcovské doložky dojednané v zmluvách, prípadne vo všeobecných obchodných podmienkach.

Ak aj napriek všetkému má podnikateľ záujem riešiť spor so spotrebiteľom v rozhodcovskom konaní, je lepšie, ak namiesto rozhodcovskej doložky v zmluve uzatvorí so spotrebiteľom rozhodcovskú zmluvu na samostatnej listine. Vyhne sa tak možným problémom v budúcnosti, ak by súd vyhlásil neskôr rozhodcovskú doložku za neplatnú, v dôsledku čoho by sa rozhodcovský rozsudok stal taktiež neplatným. A právo podnikateľa na zaplatenie určitej sumy by už bolo v tom okamihu s najväčšou pravdepodobnosťou premlčané.

Čo musí obsahovať spotrebiteľská rozhodcovská zmluva

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva v zmysle zákona č. 355/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dodávateľa a meno, priezvisko, bydlisko spotrebiteľa,
 2. označenie spotrebiteľskej zmluvy alebo spotrebiteľských zmlúv, na spory z ktorých sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva,
 3. označenie stáleho rozhodcovského súdu s uvedením názvu a sídla,
 4. webové sídlo stáleho rozhodcovského súdu, kde je dostupný jeho štatút, rokovací poriadok, ako aj údaje tohto rozhodcovského súdu podľa § 18 ods. 3 zákona č. 335/2014 Z. z.,
 5. poučenie podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 335/2014.

Naopak, v spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve sa nemôžno dohodnúť na konkrétnej osobe rozhodcu, ktorý rozhodne váš spor. Takáto zmluva by bola neplatná. Môžete sa dohodnúť len na konkrétnom rozhodcovskom súde.

Ak budete túto rozhodcovskú zmluvu pravidelne uzatvárať so spotrebiteľmi, musíte na svojom webovom sídle, ako aj v listinnej podobe v priestoroch, kde dochádza k uzatvoreniu tejto rozhodcovskej zmluvy (najčastejšie vaša prevádzka) a pred uzatvorením tejto zmluvy informovať spotrebiteľa v rozsahu poučenia podľa prílohy č. 1 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. (Ide o poučenie uvedené v čl. IV vzorovej rozhodcovskej zmluvy).

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva - vzor

Nižšie vám prinášame vzor spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy. Aby ste mohli takýto vzor použiť, je potrebné, aby ste do tejto vzorovej rozhodcovskej zmluvy ešte doplnili:

 1. do záhlavia údaje o vás a spotrebiteľovi,
 2. do čl. I. bodu 1 druh tovarov alebo služieb, ktoré poskytujete,
 3. do čl. I. bodu 3 dátum, kedy ste uzatvorili so spotrebiteľom zmluvu, a prípadne pozmenili názor zmluvy, ktorú ste uzavreli so spotrebiteľom, ak má odlišné pomenovanie,
 4. do čl. II. bodu 1 rozhodcovský súd, ktorý bude riešiť váš spor so spotrebiteľom, ako aj jeho sídlo, údaje o zriaďovateľovi, ako aj číslo povolenia rozhodcovského súdu a dátum, kedy bolo rozhodcovskému súdu udelené povolenie rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (tieto údaje nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR pri konkrétnom rozhodcovskom súde, ktorý ste si vybrali),
 5. do čl. II. bodu 2 webovú stránku rozhodcovského súdu,
 6. do čl. II. bodu 3 údaje o tom, kto je členom zriaďovateľa (aj túto informáciu nájdete na vyššie uvedenej stránke Ministerstva spravodlivosti SR).

Vzor spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy na stiahnutie vo worde aj v pdf.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Reklamácia a vzor reklamačného listu v e-shope

Ako má spotrebiteľ postupovať pri reklamácii tovaru zakúpeného v e-shope? Aké sú jeho práva a povinnosti a aké sú naopak práva a povinnosti predávajúceho?

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Na čo slúži dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca? Za akých podmienok možno uzatvoriť túto dohodu? Praktické informácie a vzor dohody.

Zmluva o dielo - 5 tipov ako sa vyhnúť rizikám

Zmluva o dielo predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich zmlúv uzatváraných v obchodnoprávnych vzťahoch. Prinášame niekoľko rád, ako ju urobiť správne, aby ste sa v budúcnosti vyhli nepríjemnostiam.

Pracovná pohotovosť zamestnanca – vzor dohody

V akom rozsahu môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi pracovnú pohotovosť? Aké nároky má zamestnanec vykonávajúci pracovnú pohotovosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky