Učebná zmluva so žiakom SOŠ pri duálnom vzdelávaní - vzor

Na čo slúži učebná zmluvou so žiakom strednej odbornej školy a čo musí obsahovať? Prinášame vám návod, ako postupovať pri uzatvorení učebnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy a jej vzor.

Duálne vzdelávanie je čoraz viac využívaným spôsobom zamestnávateľov, ako kompenzovať nedostatok pracovnej sily. Predstavuje skĺbenie teoretických vedomostí žiakov získaných v školských laviciach so zručnosťami a poznatkami z praxe.  Duálne vzdelávanie prináša pre žiaka výhody, vďaka ktorým sa zvyšujú jeho šance na uplatnenie po skončení štúdia. Na druhej strane, pre zamestnávateľa prináša tento systém možnosť získania budúcej pracovnej sily.

Predpoklady na zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania je upravený v zákone č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje predpoklady, ktoré musí zamestnávateľ spĺňať, aby sa mohol zúčastniť duálneho vzdelávania a následne uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom strednej odbornej školy.

Prvoradým predpokladom je spôsobilosť zamestnávateľa. Tú overuje príslušná stavovská alebo profesijná organizácia, prípadne zástupcovia zamestnávateľov. Druhým predpokladom je uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a príslušnou strednou odbornou školou.

Viac o duálnom vzdelávaní, overení spôsobilosti zamestnávateľa a zmluve o duálnom vzdelávaní sa môžete dočítať v článku Ako sa môže firma zapojiť do systému duálneho vzdelávania.

Náležitosti učebnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy

V prípade, ak už má zamestnávateľ Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní s konkrétnou strednou odbornou školou, môže zamestnávateľ uzatvoriť tzv. učebnú zmluvu so žiakom. Náležitosti učebnej zmluvy sú vymedzené v ustanovení § 19 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Učebnú zmluvu možno uzatvoriť spravidla najneskôr do 15. septembra školského roka.

Učebnú zmluvu je možné uzatvoriť do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom daný žiak nastúpil do prvého ročníka na škole. Jedine v prípade, ak sa nenaplní počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie, môže sa uzatvoriť učebná zmluva so žiakom najneskôr do 31. januára príslušného školského roka. To však neplatí, ak sa uzatvára nová učebná zmluva s novým zamestnávateľom pri prestupe žiaka na inú strednú odbornú školu. Druhou výnimkou z uvedeného termínu na uzatvorenie učebnej zmluvy je prípad, ak škola ukončí zmluvu so zamestnávateľom a zabezpečí duálne vzdelávanie prostredníctvom iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Učebná zmluva musí obsahovať:

 • označenie zmluvných strán - je potrebné identifikovať zamestnávateľa a žiaka. Zamestnávateľa je potrebné označiť obchodným menom, sídlom, resp. miestom podnikania, právnou formou a IČO-m, ak ho má pridelené. Žiaka je potrebné identifikovať v zmluve uvedením jeho mena a priezviska, dátumom narodenia a trvalého bydliska. V prípade, ak žiak nedosiahol plnoletosť, t.j. 18 rokov, je potrebné do zmluvy uviesť aj údaje o jeho zákonnom zástupcovi,
 • identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka - v zmluve je potrebné taktiež označiť školu, s ktorou zamestnávateľ uzatvoril zmluvu o duálnom vzdelávaní,
 • záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupinu povolaní alebo na výkon odborných činností v systéme duálneho vzdelávania,
 • záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek,
 • študijný alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať,
 • forma praktického vyučovania - zákon rozoznáva tri formy praktického vyučovania, a to odborný výcvik, odbornú prax alebo praktické cvičenie. Odborný výcvik sa spravidla organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Praktické cvičenie sa organizuje ako samostatný odborný vyučovací predmet alebo ako súčasť odborného vyučovacieho predmetu,
 • miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah,
 • organizáciu štúdia vrátane časového harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
 • hmotné zabezpečenie žiaka - zamestnávateľ je povinný počas praktického vyučovania hmotne zabezpečiť žiaka. Je povinný mu na svoje náklady zaobstarať osobné ochranné pracovné prostriedky, posúdenie spôsobilosti žiaka, náklady na stravovanie. Môže mu taktiež nahradiť náklady na ubytovanie a cestovné,
 • finančné zabezpečenie žiaka - okrem hmotného zabezpečenia musí zamestnávateľ zabezpečiť žiaka aj finančne. Žiakovi patrí za vykonávanie produktívnej práce odmena, a to za každú hodinu najmenej 50 % z hodinovej minimálnej mzdy. Taktiež môže byť žiakovi poskytnuté motivačné štipendium,
 • spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán - povinnosťou zamestnávateľa je napr. zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka, kontrolovať žiaka pri praktickom vyučovaní, zabezpečiť materiálno-technické podmienky na vykonanie praktického vyučovania, ale aj zabezpečiť, aby sa praktické vyučovanie vykonávalo pod vedením zodpovednej osoby. Na druhej strane, žiak je povinný zúčastňovať sa praktického vyučovania, dodržiavať vnútorný poriadok zamestnávateľa alebo počínať si tak, aby nespôsobil zamestnávateľovi škodu,
 • úroveň klasifikácie a hodnotenia žiaka, ak to zamestnávateľ požaduje,
 • spôsob ukončenia zmluvného vzťahu – zákon výslovne v § 19 ods. 5 až 8 uvádza situácie, za ktorých zaniká učebná zmluva,
 • dátum a podpisy zmluvných strán.
Článok pokračuje pod reklamou

Zákon predpisuje povinnú písomnú formu pre učebnú zmluvu. Zamestnávateľ sa teda nemôže ústne dohodnúť so žiakom na vyššie uvedených náležitostiach učebnej zmluvy. Takáto dohoda by bola vzhľadom na absenciu písomnej formy zmluvy neplatná.

Zákon taktiež ukladá zamestnávateľovi povinnosť zaslať škole do 15 dní od uzatvorenia učebnej zmluvy jeden rovnopis zmluvy. Taktiež je povinný ju informovať o ukončení učebnej zmluvy, a to bezodkladne, čo znamená pri najbližšej možnej príležitosti.

Zánik učebnej zmluvy

Ako je vyššie uvedené, zákon o odbornom vzdelávaní a príprave upravuje situácie, kedy sa končí zmluvný vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom založený učebnou zmluvou a taktiež upravuje dôvody, za ktoré môže zmluvu vypovedať či už zamestnávateľ, alebo aj žiak.

Učebná zmluva zaniká dňom, keď:

 • žiak prestane byť žiakom školy,
 • žiak so súhlasom zamestnávateľa prestúpi na inú strednú školu, s ktorou zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
 • žiak so súhlasom zamestnávateľa zmení študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa praktické vyučovanie nevykonáva v systéme duálneho vzdelávania,
 • došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou; to však neplatí, ak teoretické vyučovanie žiaka zabezpečí iná stredná odborná škola, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
 • žiak nastúpil na výkon trestu odňatia slobody alebo
 • žiak zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Zmluvu taktiež môže zamestnávateľ a aj žiak vypovedať. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac. Nič však nebráni zamestnávateľovi a žiakovi, aby sa dohodli na dlhšej výpovednej dobe priamo v učebnej zmluve.

Zamestnávateľ môže vypovedať učebnú zmluvu, ak žiak:

 • stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje,
 • opakovane porušuje vnútorné predpisy zamestnávateľa,
 • opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy,
 • sa najmenej tri vyučovacie dni v priebehu školského roka bez ospravedlnenia nezúčastnil na odbornom vzdelávaní a príprave, alebo
 • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Žiak môže vypovedať učebnú zmluvu, ak:

 • stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje, alebo
 • zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy.

Zhrnutie na záver

Proces duálneho vzdelávania sa završuje uzatvorením učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a žiakom. Bez uzatvorenia tejto zmluvy nemôže žiak vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. To, čo musí obsahovať učebná zmluva, je predmetom ustanovenia § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Prinášame vám vzor učebnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky