Prenájom auta do firmy a nájomná zmluva

Ako má firma postupovať, ak si chce prenajať auto? V čom sú špecifiká podnikateľského nájmu áut, či iných dopravných prostriedkov.

Pri podnikaní sa bežne vyskytujú aj situácie, kedy si jeden podnikateľ prenajme od druhého podnikateľa dopravný prostriedok, najčastejšie auto. Nájom dopravného prostriedku medzi firmami, resp. podnikateľmi má svoje charakteristické črty a odlišuje sa od nájmu bytu, nebytového priestoru, ale aj od nájmu iných hnuteľných vecí, napr. výpočtovej techniky alebo priemyselných strojov.

Právna úprava nájmu dopravného prostriedku medzi podnikateľskými subjektami (firmami)

Nájom dopravného prostriedku týkajúci sa podnikateľov je upravený v ustanoveniach § 630 až 637 Obchodného zákonníka. Právnym základom podnikateľského nájmu dopravného prostriedku je nájomná zmluva. Nájomná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského nájmu dopravných prostriedkov. Jej podstatou je právo nájomcu dočasne užívať predmet nájmu (konkrétny dopravný prostriedok) za podmienok vymedzených v nájomnej zmluve, za čo sa zaväzuje platiť nájomné.

Podnikateľský nájom dopravného prostriedku vyžaduje písomnú nájomnú zmluvu.

Rovnako ako pri byte, či nebytovom priestore aj pri nájme dopravného prostriedku do firmy je potrebná písomná nájomná zmluva. Podnikateľský vzťah pri nájme dopravných prostriedkov nevzniká samotnou dohodou ako je tomu pri iných hnuteľných veciach. Bez písomnej zmluvy neexistuje ani nájom dopravného prostriedku, napríklad auta.

 

Príklad na neplatnosť nájmu automobilu

Spoločnosť A, s.r.o. sa ústne dohodla so spoločnosťou B, s.r.o., že jej prenajme dopravný prostriedok, automobil zn. Škoda Octavia, rok výroky 2017, VIN: XXXXXXXXXXXX, farba: strieborná, počet km: 100000 a to na obdobie 1 roka. Dohodli sa aj na nájomnom vo výške 150 eur/mesačne. Neuzavreli však písomnú nájomnú zmluvu. Keďže ide o podnikateľský nájom dopravného prostriedku, pri ktorom sa vyžaduje písomná nájomná zmluva, nájomný vzťah medzi spoločnosťou A, s.r.o. a B, s.r.o. nevznikol a nájom automobilu je neplatný.

Nájomná zmluva je prospešná pre obe strany - pre prenajímateľa, ako aj pre nájomcu. Prenajímateľa chráni pred tým, aby mu nájomca nepoškodil alebo inak neznehodnotil dopravný prostriedok a aby platil nájomné riadne a včas. Nájomcu zasa nájomná zmluva chráni pred tým, aby prenajímateľ neukončil nájomný vzťah zo dňa na deň kedykoľvek si to zmyslí, prípadne ho chráni pred samovoľným navýšením nájomného.

Nájom dopravného prostriedku (auta) je potrebné odlíšiť aj od zmluvy o preprave. Ak si napr. vezmete taxík, neprenajímate si taxík. Uzatvárate zmluvu o preprave, na základe ktorej vám vznikne právo, aby vás taxikár odviezol na určité miesto a povinnosť zaplatiť mu za prepravu.

Nájomná zmluva na automobil, či iný dopravný prostriedok - čo musí obsahovať?

Každá zmluva musí obsahovať určité ustanovenia, aby bola platná. Hovoríme o podstatných náležitostiach zmluvy. Ak zmluva neobsahuje podstatné náležitosti, je neplatná.

Nájomná zmluva na dopravný prostriedok, ktorý si prenajíma firma musí obsahovať:

  1. označenie zmluvných strán - teda kto je prenajímateľ (ten, kto vlastní dopravný prostriedok a chce ho prenajať nájomcovi) a kto je nájomca (ten, kto užíva prenajatý dopravný prostriedok),
  2. vymedzenie predmetu nájmu - je potrebné presne špecifikovať, aký dopravný prostriedok prenajímateľ prenajíma nájomcovi,
  3. výšku nájomného - nájom je spojený s odplatou - slovenský právny poriadok nepozná bezodplatný nájom. Za nájom musí nájomca platiť minimálne 1 cent.
  4. dobu trvania nájmu - teda či ide o nájom na polrok, rok, dva. Taktiež je možné dohodnúť sa na nájme na dobu neurčitú. Špecifikom je, že ak nájomca užíva hnuteľné veci aj po uplynutí doby nájmu (napr. po uplynutí jedného roka, ak sa dohodol nájom na jeden rok) a prenajímateľ to nenamietne na súde do 30 dní od skočenia nájmu, má sa za to, že nájomná zmluva sa predlžila za rovnakých podmienok.

Príklad na automatické predlženie nájomnej zmluvy na automobil

A, s.r.o. prenajala spoločnosti B, s.r.o. automobil zn. Škoda Octavia, rok výroky 2017, VIN: XXXXXXXXXXXX, farba: strieborná, počet km: 100000 a to na obdobie 1 roka. Po uplynutí tejto doby B,s.r.o. nevrátila požičaný automobil, ale ho aj naďalej užívala. A, s.r.o. sa neobrátila na súd a nežiadala vydanie prenajatého dopravného prostriedku. Došlo tak k automatickému obnoveniu nájmu dopravného prostriedku, a to opätovne na dobu 1 roka.

Okrem týchto náležitosti, do nájomnej zmluvy môžete zahrnúť aj ďalšie ustanovenia, ktoré vám môžu pomôcť v prípade sporu s druhou stranou. Do nájomnej zmluvy môžete uviesť napríklad aj:

  1. technický stav vozidla - je vhodné bližšie uviesť, či má dopravný prostriedok v čase začatia nájmu nejaké vady,
  2. povinnosti zmluvných strán - teda čo nájomca nesmie - napr. dať dopravný prostriedok do podnájmu inému. Je možné dohodnúť aj opak, teda že nájomca môže prenechať dopravný prostriedok niekomu inému, napr. svojmu zamestnancovi. Musí to byť však výslovne uvedené v zmluve, inak platí, že nájomca nemôže prenechať dopravný prostriedok inému.
  3. zabezpečenie nárokov - do zmluvy môžete dohodnúť aj napr. zmluvnú pokutu, ak nájomca mešká so zaplatením nájomného, poškodí prenajatú hnuteľnú vec.
  4. skončenie nájmu - za akých okolností je prenajímateľ alebo nájomca zmluvu vypovedať alebo odstúpiť od nej.
Článok pokračuje pod reklamou

Odlišnosti nájmu auta, či iného dopravného prostriedku od nájmu iných hnuteľných vecí a nehnuteľností

Firemný nájom dopravného prostriedku sa líši od nájmu bytu, nebytového priestoru ale aj od nájmu iných hnuteľných vecí. Základnou odlišnosťou je to, že ide o špecifický samostatný typ obchodnej zmluvy medzi podnikateľmi, ktorá je upravená v § 630 - § 637 Obchodného zákonníka. Naproti tomu, nájom bytu, nebytového priestoru a dokonca aj podnikateľský nájom iných hnuteľných vecí je upravený v Občianskom zákonníku.

Špecifikom pri nájme dopravného prostriedku je aj možnosť zaplatenia nájomného len raz, a to na konci nájmu dopravného prostriedku. To však neplatí v prípade, ak nájom má trvať viac ako tri mesiace. V takomto prípade je nájomca povinný platiť nájomné koncom každého kalendárneho mesiaca, v ktorom užíva dopravný prostriedok.

Príklad – kedy je možné dohodnúť platenie nájomného za auto jednorazovo

Spoločnosť A, s.r.o. uzatvorila so spoločnosťou B, s.r.o., nájomnú zmluvu, na základe ktorej jej prenajala dopravný prostriedok - nákladné auto. Dohodli sa, že nájom bude trvať dva mesiace a cena nájomného je 300 eur za mesiac. B, s.r.o tak môže nájomné zaplatiť len raz, na konci nájmu, teda po uplynutí dvoch mesiacov, a to vo výške 600 eur (300 eur mesačné nájomné x počet mesiacov, počas ktorých bol dopravný prostriedok prenajatý).

Príklad – kedy je potrebné platiť nájomné za auto mesačne

Spoločnosť A, s.r.o. uzatvorila so spoločnosťou B, s.r.o., nájomnú zmluvu, na základe ktorej jej prenajala dopravný prostriedok - nákladné auto. Dohodli sa, že nájomca bude platiť mesačné nájomné vo výške 300 eur. Dobu nájmu dohodli 6 mesiacov. Keďže ide o viac ako tri mesiace, spoločnosť B, s.r.o. musí platiť A, s.r.o nájomné každý mesiac, a to vo výške 300 nie. Nie je možné, aby zaplatila nájomné len raz, po skončení nájmu (v danom prípade nie je možné aby zaplatila len raz sumu 1800 eur).

Ďalším špecifikom je dĺžka výpovednej lehoty. Ak niektorá zo zmluvných strán už nechce pokračovať v nájme, môže zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je spravidla 30 dní. Možno sa však dohodnúť na dlhšej výpovednej lehote. Prenajímateľ a nájomca sa môžu však dohodnúť aj na tom, že zmluvu možno ukončiť už samotným doručením výpovede.

Príklad na výpovednú lehotu nájomnej zmluvy na auto

Spoločnosť A, s.r.o. uzatvorila so spoločnosťou B, s.r.o., nájomnú zmluvu, na základe ktorej jej prenajala dopravný prostriedok - nákladné auto. Dohodli sa na dobe nájmu 1 rok, s trvaním od 1.10.2018 do 30.9.2019 a že nájom možno vypovedať aj s účinnosťou ku dňu doručenia výpovede. Po čase B, s.r.o. meškala s platením nájomného, preto sa spoločnosť A, s.r.o. rozhodla vypovedať nájomnú zmluvu. Výpoveď zaslala spoločnosti B, s.r.o. dňa 1.4.2019. B, s.r.o. si výpoveď prevzala dňa 10.4.2019. Nájom dopravného prostriedku sa ukončil dňa 10.4.2019 a spoločnosť B, s.r.o. musí v tento deň vrátiť dopravný prostriedok spoločnosti A, s.r.o. Ak by sa spoločnosti nedohodli na tejto kratšej výpovednej lehote, výpoveď by nastala uplynutím 30 dní.

Zhrnutie na záver

Popri nájmu bytu a nebytového priestoru, ktoré sa najčastejšie vyskytujú, sa pri výkone podnikateľskej činnosti môžeme stretnúť aj s nájmom dopravného prostriedku.

Nájom dopravného prostriedku je upravený v § 630 až § 637 Obchodného zákonníka. Jeho základom je písomná nájomná zmluva. Na základe nájomnej zmluvy vzniká nájomcovi právo užívať dopravný prostriedok a povinnosť platiť nájomné. Prenajímateľovi vzniká povinnosť prenechať dopravný prostriedok a právo, aby mu nájomca platil nájomné vo výške a za podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve.

Ak chcete prenajímať alebo si dať prenajať dopraný prostriedok, potrebujete písomnú nájomnú zmluvu, v ktorej sa dohodnete na predmete nájmu, dobe nájmu a výške nájomného. Bez písomnej nájomnej zmluvy totiž nedochádza k platnému nájmu dopravného prostriedku. Prinášame vám vzor nájomnej zmluvy na dopravný prostriedok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky