Zmluva o obchodnom zastúpení

Čo by mala obsahovať zmluva o obchodnom zastúpení? Aký je rozdiel medzi výhradným a nevýhradným zastúpením?

Právny základ zmluvy o obchodnom zastúpení

Zmluva o obchodnom zastúpení predstavuje samostatný typ obchodnej zmluvy, ktorý je upravený v ustanoveniach § 652 až § 672 Obchodného zákonníka. Zmluvnými stranami sú obchodný zástupca a zastúpený. Jej podstatou je, že obchodný zástupca bude vykonávať určitú činnosť smerujúcu k tomu, aby mal zastúpený príležitosť uzatvoriť určitú zmluvu, napr. kúpnu s treťou osobou. Obchodný zástupca môže taktiež v mene a na účet zastúpenej osoby uzatvárať tieto zmluvy s tretími osobami. Na to už však potrebuje plnomocenstvo. Obchodnému zástupcovi patrí za vyvíjanie tejto činnosti odmena, tzv. provízia.

Zástupca potrebuje na uzatváranie obchodov plnomocenstvo.

Typickým príkladom, kedy sa uzatvára táto zmluva, je v prípade uvádzania určitého produktu na území štátu. Zahraničná osoba (zastúpený), ktorá vlastní tento produkt, má záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Slovenskej republiky. Obchodný zástupca ho bude zastupovať pri predaji jeho produktu na území Slovenskej republiky.

Rozdiel medzi zmluvou o obchodnom zastúpení a zmluvou o sprostredkovaní

Zmluva o sprostredkovaní predstavuje ďalší samostatný typ obchodnej zmluvy, ktorá je veľmi podobná čo do obsahu so zmluvou o obchodnom zastúpení. Aký je rozdiel medzi týmito zmluvami?

Pri zmluve o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca zaväzuje vyvíjať pre zastúpenú osobu činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpenej osoby a na jeho účet. Pri zmluve o obchodnom zastúpení ide o komplex činností vykonávaných v mene zastúpeného a na jeho účet, čo je odlišným znakom od zmluvy o sprostredkovaní.

Podstatou zmluvy o sprostredkovaní je, že sprostredkovateľ len vyvíja činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca možnosť uzatvoriť zmluvu s treťou osobou. Sprostredkovateľ nemôže vystupovať v mene a na účet záujemcu tak ako pri zmluve o obchodnom zastúpení. Nemôže v jeho mene uzatvárať zmluvy s tretími osobami. Typickým príkladom, kedy dochádza k uzatváraniu zmluvy o sprostredkovaní, je pri predaji nehnuteľnosti, kedy predávajúci uzatvára zmluvu o sprostredkovaní s realitnou kanceláriou, na základe ktorej realitná kancelária vyhľadáva pre predávajúceho záujemcov o kúpu nehnuteľnosti. Rozdiel medzi týmito zmluvami si ukážeme na nasledovnom príklade.

Príklad na rozdiel medzi zmluvou o obchodnom zastúpení a zmluvou o sprostredkovaní

Developer je záujemca, ktorý má záujem predať nehnuteľnosť tretej osobe. Realitná kancelária je sprostredkovateľ, ktorý vyvíja činnosť pre záujemcu, aby tretia osoba kúpila nehnuteľnosť. Ak uzatvoria zmluvu o sprostredkovaní, realitná kancelária len vyhľadáva tretiu osobu, ktorá má záujem kúpiť nehnuteľnosť. Kúpnu zmluvu však už uzatvára záujemca (developer) s treťou osobou. Ak by však developer uzatvoril s realitnou kanceláriou zmluvu o obchodnom zastúpení a udelil by realitnej kancelárii plnomocenstvo, môže priamo realitná kancelária uzatvoriť kúpnu zmluvu s treťou osobou – kupujúcim, v mene developera a na jeho účet. Následne by realitná kancelária bola povinná odovzdať developerovi kúpnu cenu po odrátaní provízie, nakoľko kúpnu zmluvu s treťou osobou uzatvorila v jej mene a na jej účet.

Čo musí obsahovať zmluva o obchodnom zastúpení

Na to, aby bola zmluva o obchodnom zastúpení platná, musí obsahovať:

  1. označenie zmluvných strán - je potrebné presne určiť, kto je zastúpený (v prospech koho má obchodný zástupca vykonávať činnosť) a kto je obchodný zástupca (ten, kto má vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu zmluvy s treťou osobou),
  2. označenie druhu zmlúv, ktoré má obchodný zástupca uzavrieť v mene zastúpeného alebo ktoré má svojou činnosťou zabezpečiť pre uzavretie zastúpeným.

Okrem týchto náležitosti, do zmluvy o obchodnom zastúpení môžete uviesť aj:

  1. práva a povinnosti zmluvných strán - čo je obchodný zástupca alebo zastúpený povinný alebo čo nesmú. Obchodný zástupca napr. nesmie navrhnúť zastúpenému uzatvorenie zmluvy s treťou osobou, o ktorej vie, že nesplní uzatvorenú zmluvu so zastúpeným.
  2. určenie, či náklady, ktoré vynaložil zástupca, sú už zahrnuté v provízii alebo nie - zástupcovi môžu vzniknúť pri jeho činnosti náklady. Môže sa so zastúpeným dohodnúť, že mu okrem odmeny preplatí aj tieto náklady. Musia to však výslovne uviesť do zmluvy. Ak v zmluve nič nie je, zastúpená osoba nie je povinná preplatiť obchodnému zástupcovi náklady. Náklady sú potom zahrnuté už v odmene pre obchodného zástupcu.
  3. kedy vzniká obchodnému zástupcovi nárok na odmenu.

Náklady obchodného zástupcu nie sú zahrnuté v odmene, ak sa nedohodne inak.

Špecifikom zmluvy o obchodnom zastúpení je dĺžka výpovednej doby pri zániku zmluvy o obchodnom zastúpení výpoveďou. Zmluvu možno vypovedať iba v prípade, ak bola dohodnutá na neurčitý čas. Zákon stanovuje, že dĺžka výpovednej lehoty pri výpovedi danej v priebehu prvého roka trvania zmluvy je jeden mesiac. Pri výpovedi danej v priebehu druhého roka trvania zmluvy je dva mesiace a ak zmluva trvá tri a viac rokov, je výpovedná lehota tri mesiace. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predĺžení výpovednej lehoty, nie však na jej skrátení. Taktiež platí, že výpovedná lehota, ktorou je viazaný zastúpený, nesmie byť kratšia ako lehota, ktorú musí dodržať obchodný zástupca.

Príklad 1 na dĺžku výpovednej doby v zmluve o obchodnom zastúpení

A, s.r.o., uzatvorila so spoločnosťou B, s.r.o. dňa 1.10.2018 zmluvu o obchodnom zastúpení, na základe ktorej mala B, s.r.o. vyvíjať pre A, s.r.o. činnosť spočívajúcu v predaji jej produktu – výživového doplnku. V zmluve si neupravili dĺžku výpovednej doby, preto platí to, čo je napísané v zákone. Ak by chcela niektorá spoločnosť vypovedať zmluvu do 1.10.2019, je dĺžka výpovednej doby 1 mesiac. Od 1.10.2019 do 1.10.2020 je dĺžka výpovednej doby 2 mesiace. V prípade podania výpovede od 1.10.2020 je dĺžka výpovednej doby 3 mesiace.

Príklad 2 na dĺžku výpovednej doby v zmluve o obchodnom zastúpení

A, s.r.o., uzatvorila so spoločnosťou B, s.r.o. dňa 1.10.2018 zmluvu o obchodnom zastúpení, na základe ktorej mala B, s.r.o. vyvíjať pre A, s.r.o. činnosť spočívajúcu v predaji jej produktu – výživového doplnku. V zmluve si upravili dĺžku výpovednej doby, a to tak, že zastúpený môže vypovedať zmluvu v 4 mesačnej výpovednej dobe a obchodný zástupca v 5 mesačnej výpovednej dobe. Zákon však stanovuje, že dĺžka výpovednej doby pre zastúpeného nemôže byť kratšia ako pre obchodného zástupcu. Dĺžka výpovednej doby tak, ako si to dohodli A, s.r.o., a B, s.r.o. je neplatná a neprihliada sa na ňu. Platí teda to, čo je napísané v zákone.

Článok pokračuje pod reklamou

Nárok na províziu a jeho vznik

Zmluva o obchodnom zastúpení má vždy odplatnú povahu. Pri náležitostiach zmluvy sme však neuviedli, že náležitosťou je aj uvedenie výšky provízie pre obchodného zástupcu. Výška odplaty nemusí byť dohodnutá v zmluve a netvorí jej podstatnú časť. Ak sa strany nedohodnú, má obchodný zástupca nárok na províziu obvyklú. V záujme predchádzania budúcich sporov ohľadom výšky provízie, je lepšie do zmluvy výslovne uviesť výšku provízie.

Obchodný zákonník zároveň ponúka stranám možnosť dohodnúť si okamih, kedy vzniká obchodnému zástupcovi nárok na províziu. Ten mu totižto môže vzniknúť v rôznych okamihoch.

Na to, aby mal obchodný zástupca nárok na províziu, je potrebné, aby sa:

  • obchod uzatvoril v dôsledku jeho činnosti,
  • obchod uzatvoril s treťou osobou, ktorú ešte pred uzavretím obchodu získal na účel uskutočňovania obchodov tohto druhu.

To znamená, že obchodný zástupca nemá nárok na províziu v prípade, ak zastúpený uzatvoril zmluvu s treťou osobou bez pričinenia obchodného zástupcu.

Prvou možnosťou, kedy vzniká nárok na províziu je, že obchodnému zástupcovi vzniká nárok v okamihu, keď:

  • zastúpený splnil svoj záväzok z obchodu,
  • mal splniť svoj záväzok alebo,
  • najneskôr v okamihu, keď tretia osoba mala splniť svoj záväzok z obchodu.

Ktorý okamih vzniku nároku na províziu je rozhodujúci, závisí od dohody obchodného zástupcu a zastúpeného.

Pod okamihom, kedy má zastúpený splniť svoj záväzok je potrebné pri predaji určitého tovaru rozumieť okamih, kedy bol povinný odovzdať tento produkt kupujúcemu. Ako sme však uviedli vyššie, nárok na províziu vzniká najneskôr vtedy, keď tretia osoba má splniť svoj záväzok, teda napr. pri kúpe určitého produktu je týmto okamihom deň, kedy má kupujúci zaplatiť kúpnu cenu.

Príklad na vznik nároku na províziu pri obchodnom zastúpení

A, s.r.o., uzatvorila so spoločnosťou B, s.r.o. dňa 1.10.2018 zmluvu o obchodnom zastúpení, na základe ktorej mala B, s.r.o. vyvíjať pre A, s.r.o. činnosť spočívajúcu v predaji jej produktu – výživového doplnku. na území Slovenskej republiky. Dohodli sa, že nárok na províziu vzniká spoločnosti B, s.r.o. už v okamihu, keď zastúpený má plniť svoj záväzok z obchodu, teda v okamihu odovzdania výživových doplnkov kupujúcemu. V takomto prípade má B, s.r.o. nárok na províziu už samotným odovzdaním výživových doplnkov, bez ohľadu na to, že tretia osoba – kupujúci ešte nezaplatil kúpnu cenu za tieto doplnky.

Druhou možnosťou je, že obchodnému zástupcovi vzniká nárok už v okamihu uzatvorenia obchodu medzi zastúpeným a treťou osobou. Podmienkou je však, aby tretia osoba mala splniť svoj záväzok (napr. zaplatiť kúpnu cenu) až po uplynutí viac ako šiestich mesiacov po uzatvorení obchodu.

Treťou možnosťou je, že nárok na províziu vznikne obchodnému zástupcovi už samotným zaobstaraním príležitosti uzatvoriť zmluvu s treťou osobou. V zmluve však musí byť uvedené, že zástupca je povinný len zaobstarať príležitosť uzatvoriť s treťou osobou zmluvu. Ide o prípad, ak sa tretia osoba napr. stretne so zastúpeným za účelom uzatvorenia zmluvy, ale na poslednú chvíľu nedôjde k uzatvoreniu zmluvy. Ak bol obchodný zástupca povinný len zaobstarať príležitosť pre zastúpeného uzatvoriť zmluvu, má nárok na províziu aj v tomto prípade, hoci nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, no zaobstaral pre zastúpenú osobu príležitosť uzatvoriť zmluvu.

Výhradné a nevýhradné obchodné zastúpenie

Zmluvu o obchodnom zastúpení je možné dohodnúť s výhradným alebo s nevýhradným zastúpením? Aký je medzitým rozdiel?

Výhradné zastúpenie znamená, že zastúpený nemôže v tej oblasti použiť iného obchodného zástupcu a naopak, obchodný zástupca nemôže v tej oblasti zastupovať iné osoby alebo uzatvárať zmluvy s tretími osobami na vlastný účet. Zastúpený môže uzatvoriť zmluvu s treťou osobou aj bez obchodného zástupcu, je však povinný mu vyplatiť províziu tak, ako keby sa obchod s treťou osobou uzatvoril za súčinnosti obchodného zástupcu. Zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení musí obsahovať vymedzenie územia, na ktoré sa činnosť obchodného zástupcu vzťahuje.

Naproti tomu, nevýhradné zastúpenie znamená, že zastúpený môže uzatvoriť zmluvu o obchodnom zastúpení aj s iným obchodným zástupcom. Taktiež obchodný zástupca môže zastupovať aj iných zastúpených, ktorí podnikajú v rovnakej oblasti. Taktiež môže obchodný zástupca uzatvoriť zmluvu s treťou osobou na vlastný účet.

Príklad na výhradné obchodné zastúpenie

A, s.r.o., uzatvorila so spoločnosťou B, s.r.o. dňa 1.10.2018 zmluvu o obchodnom zastúpení, na základe ktorej mala B, s.r.o. vyvíjať pre A, s.r.o. činnosť spočívajúcu v predaji jej produktu – výživového doplnku. na území Slovenskej republiky. Dohodli si výhradné zastúpenie. Po čase chcela A, s.r.o. uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou C, s.r.o., týkajúcu sa toho istého produktu. Keďže si však dohodli výhradné zastúpenie, A, s.r.o. nemôže uzatvoriť zmluvu s C, s.r.o.. Musí najprv ukončiť zmluvu s B, s.r.o. a až následne môže uzatvoriť zmluvu s C,s.r.o. Rovnako B, s.r.o., ako zástupca nemôže uzatvoriť zmluvu s inou spoločnosťou, ktorá predáva rovnaký produkt, aby ju zastupoval pri predaji tohto produktu.

Príklad na nevýhradné obchodné zastúpenie

A, s.r.o., uzatvorila so spoločnosťou B, s.r.o. dňa 1.10.2018 zmluvu o obchodnom zastúpení, na základe ktorej mala B, s.r.o. vyvíjať pre A, s.r.o. činnosť spočívajúcu v predaji jej produktu – výživového doplnku. Dohodli si nevýhradné zastúpenie. Po čase chcela A, s.r.o. uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou C, s.r.o., týkajúcu sa toho istého produktu. Keďže si dohodli nevýhradné zastúpenie, A, s.r.o. môže uzatvoriť zmluvu s C, s.r.o., bez toho, aby najprv ukončila zmluvu s B, s.r.o. Rovnako B, s.r.o. môže uzatvoriť zmluvu s inou spoločnosťou, ktorá predáva rovnaký produkt, aby ju zastupoval pri predaji tohto produktu.

Zhrnutie na záver

Zmluva o obchodnom zastúpení predstavuje samostatný typ obchodnej zmluvy. Uzatvárajú ju dvaja podnikatelia – obchodný zástupca a zastúpený. Jej podstatou je, že obchodný zástupca bude vykonávať určitú činnosť smerujúcu k tomu, aby mal zastúpený príležitosť uzatvoriť určitú zmluvu, napr. kúpnu s treťou osobou. Obchodný zástupca môže taktiež v mene a na účet zastúpenej osoby uzatvárať tieto zmluvy s tretími osobami. Za túto činnosť patrí obchodnému zástupcovi provízia.

Typickým príkladom, kedy sa využíva zmluva o obchodnom zastúpení, je pri rozširovaní obchodných aktivít do iných štátov. Zastúpený má záujem predávať svoj produkt na území iného štátu a obchodný zástupca je podnikateľ podnikajúci v tomto štáte, ktorý bude vyhľadávať záujemcov o kúpu tohto produktu, prípadne aj predávať produkt zastúpenej osoby. Prinášame vám vzor zmluvy o obchodnom zastúpení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky