Zrušenie a zánik občianskeho združenia

Občianske môže zaniknúť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je zlúčenie alebo splynutie s iným združením - v takom prípade celý jeho majetok a všetky povinnosti prechádzajú na právneho nástupcu. Druhým spôsobom je zrušenie na základe rozhodnutia samotného občianskeho združenia (zákon používa termín dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia).

Dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia

Dobrovoľné rozpustenie sa vykonáva na základe rozhodnutia toho orgánu občianskeho združenia, ktorý je o tom oprávnený rozhodovať podľa stanov. Ak taký orgán nie je v stanovách určený, rozhoduje najvyšší orgán. Spravidla to bude valné zhromaždenie.

Občianske združenie sa zrušuje likvidáciou. Likvidácia je proces, počas ktorého sa za zákonom predpísaného postupu vysporiadajú všetky záväzky združenia a následne sa zvyšok majetku združenia rozdelí medzi členov. Počas likvidácie občianske združenie spolu s menom uvádza na všetkých dokumentoch dodatok „v likvidácii“. Napr. OZ Športový klub v likvidácii.

Likvidáciu vykonáva likvidátor. Likvidátorom je štatutárny orgán združenia (teda ten, kto koná v mene združenia- napr. predseda) alebo osoba, ktorá bola najvyšším orgánom združenia splnomocnená likvidáciu vykonať.

Na druhú stranu, pokiaľ premýšlate o založení občianskeho združenia, viac informácií nájdete v článku Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ.

Priebeh likvidácie

Začiatkom likvidácie sa končí účtovné obdobie. Občianske združenie uzatvorí účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu zrušeniu občianskeho združenia. Likvidátor podá daňové priznanie za obdobie od začiatku roka do dňa predchádzajúcemu zrušeniu občianskeho združenia. Lehota na podanie daňového priznania je 3 mesiace.

Ku dňu vstupu občianskeho združenia do likvidácie zostaví likvidátor likvidačnú účtovnú závierku. Prehľad o imaní združenia je povinný zaslať na požiadanie každému členovi.

Zároveň likvidátor oznámi do 15 dní zrušenie združenia a jeho vstup do likvidácie ministerstvu vnútra.

Začiatkom likvidácie začína nové účtovné obdobie, ktoré sa skončí ukončením likvidácie. Občianske združenie otvorí účtovné knihy ku dňu začiatku likvidácie.

PRÍKLAD: OZ vstúpilo do likvidácie 5.7.2015. Ku dňu 4.7. je povinné uzavrieť účtovné knihy a podať daňové priznanie za obdobie od začiatku roka do 4.7. OZ potom otvorí účtovné knihy ku dňu 5.7.2015 a uzavrie ich ku poslednému dňu likvidácie. Za obdobie likvidácie podá likvidátor daňové priznanie po skončení likvidácie.

Ďalej likvidátor upovedomí o likvidácii všetkých známych veriteľov a oznam o vstupe združenia do likvidácie uverejní aj v obchodnom vestníku. Vykonať zápis do obchodného vestníka môžu iba registrované osoby, registrácia je možná na stránke ministerstva spravodlivosti.

Likvidátor zároveň vyzve veriteľov, aby prihlásili do likvidácie svoje pohľadávky v ním určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Prihlášky možno posielať aj po uplynutí tejto doby, ale len do času, kým nie je likvidačný zostatok rozdelený.

Prečítajte si tiež

Na základe tejto výzvy môžu veritelia prihlasovať svoje pohľadávky. Prihláška nemá predpísanú formu, mala by však obsahovať minimálne označenie veriteľa a dôvod pohľadávky (napríklad označenie zmluvy, objednávky alebo faktúry na základe ktorej si veriteľ nárokuje svoju pohľadávku).

Po skončení likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku za obdobie likvidácie a predloží ju oprávnenému orgánu občianskeho združenia spolu so správou o priebehu likvidácie a s návrhom rozdelenia likvidačného zostatku na schválenie.

Likvidačný zostatok sa rozdelí podľa návrhu likvidátora a likvidátor zruší všetky bankové účty združenia. Tým je likvidácia ukončená. Ako sme už uviedli vyššie, likvidátor ešte musí podať daňové priznanie za obdobie likvidácie.

Do 90 dní od ukončenia likvidácie podá likvidátor ministerstvu vnútra návrh na výmaz občianskeho združenia z registra občianskych združení.

Dokumenty týkajúce sa účtovníctva zlikvidovaného občianskeho združenia je potrebné archivovať po dobu desiatich rokov.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hlavná a podnikateľská činnosť občianskeho združenia

Občianske združenie môže v rámci plnenia svojho poslania vykonávať aj podnikateľskú činnosť. V akom rozsahu ju môže vykonávať a kedy z nej neplatí daň z príjmov?

Aké povinnosti má občianske združenie

Máte alebo plánujete založiť občianske združenie? Ak áno, tak v tomto príspevku sa dočítate všetko o tom, aké povinnosti občianskemu združeniu vznikajú počas jeho existencie.

Občianske združenie – založenie a podnikanie

Ako založiť občianske združenie a kedy dochádza k jeho zrušeniu? Odkiaľ čerpá financie na vykonávanie svojej činnosti a či môže podnikať, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ

Ako založiť občianske združenie, kedy a za akých podmienok môže združenie aj podnikať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky