Čo je to daňová evidencia a komu sa oplatí ju viesť?

V rámci novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov účinnej od 1.3.2009 bola v Slovenskej republike pre vybrané skupiny daňovníkov vykonávajúcich podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť zavedená možnosť viesť daňovú evidenciu. Cieľom zavedenia daňovej evidencie je podpora rozvoja malého a stredného podnikania. V našom článku sme sa zamerali na porovnanie aspektov vedenia jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a alternatívy uplatnenia paušálnych výdavkov.

Daňová evidencia

Daňovníci – fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania (príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov a príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, sa môžu rozhodnúť viesť daňovú evidenciu. Podmienky, ktoré musia za týmto účelom splniť, sú nasledovné:

 • preukazujú skutočné daňové výdavky,
 • vykonávajú podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosti bez zamestnanca a
 • príjmy z tejto činnosti za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 170 000 eur.

Po splnení uvedených podmienok má vybraná skupina daňovníkov možnosť viesť daňovú evidenciu o:

 • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom a nehmotnom majetku využívanom na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.
Článok pokračuje pod reklamou

Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia prestane spĺňať kritériá umožňujúce viesť daňovú evidenciu (napr. zamestná zamestnanca), je povinný od nasledujúceho zdaňovacieho obdobia viesť účtovníctvo, resp. uplatňovať postup podľa § 10 zákona o dani z príjmov (paušálne výdavky percentom z príjmov). Daňovník je povinný daňovú evidenciu uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo vyrubiť daň alebo dodatočne vyrubiť daň.

Daňovníci spĺňajúci vybrané kritériá tak majú popri existujúcich možnostiach (viesť jednoduché účtovníctvo alebo uplatňovať výdavky v paušálnej výške) aj ďalšiu možnosť, ktorou je daňová evidencia. Porovnanie vybraných parametrov týchto možností uvádza nasledovná tabuľka.

Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov

Porovnávaný aspekt Jednoduché účtovníctvo Daňová evidencia Paušálne výdavky
Vymedzenie subjektu  - maximálna výška príjmov nie je stanovená 170 000 eur nie je stanovená, avšak nepriamo vyplýva z obratu povinného platcovstva DPH
 - možnosť zamestnávať zamestnancov áno nie áno
 - možnosť byť platiteľom DPH áno áno nie
Právna úprava zákonom o účtovníctve áno nie nie
Právna úprava daňovými zákonmi áno áno áno
Daňové výdavky preukázateľné preukázateľné paušálne 40%, resp. 60% z príjmov
Účtovné knihy/evidencia peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, evidencia o hmotnom a nehmotnom majetku, o zásobách a pohľadávkach evidencia o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach
Povinnosti  - otvárať a uzatvárať účtovné knihy áno nie nie
 - vyčísľovať kurzové rozdiely áno nie nie
 - vykonávať inventarizáciu áno nie nie
 - zostavovať účtovnú závierku áno nie nie
 - archivovať účtovnú dokumentáciu áno áno áno
Legislatívne sankcie zákon o účtovníctve, daňové zákony daňové zákony daňové zákony

Viac o zmenách v paušálnych výdavkoch v roku 2012 a 2013 sa dočítate tu.

 

Podnikateľ (daňovník) je teda v rámci daňovej evidencie oslobodený najmä od nasledovných povinností:

 • vykonať inventarizáciu,
 • zostavovať účtovnú závierku,
 • uzatvárať a otvárať účtovné knihy a vyhotovovať účtovné výkazy,
 • oceňovať majetok reálnou hodnotou,
 • zostavovať účtovný odpisový plán,
 • vyčíslovať kurzové rozdiely,
 • správca dane ho nebude môcť sankcionovať za správnosť vedenia účtovníctva podľa zákona o účtovníctve.


Záver - komu sa oplatí viesť daňovú evidenciu?

Z možností, ktoré legislatíva umožňuje malým a stredným podnikateľom, je daňová evidencia porovnateľná najmä s jednoduchým účtovníctvom. V oboch prípadoch ide o preukazovanie skutočných daňových výdavkov. Napriek určitému zjednodušeniu nie je praktický dopad vo vzťahu k účtovným povinnostiam podnikateľa nijak významný. Daňovníci sú pri daňovej evidencii oslobodení najmä od povinností, z ktorých značnú časť vykonáva účtovný softvér automaticky (zostavenie účtovnej závierky, otváranie a uzatváranie účtovných kníh, odstránenie triedenia výdavkov). Používanie daňovej evidencie aj naďalej predpokladá schopnosť správne identifikovať daňovú uznateľnosť výdavkov, teda dôkladnú znalosť daňovej legislatívy. V prípade, že sa daňovú evidenciu rozhodne viesť platiteľ DPH, musí okrem požiadaviek kladených zákonom o dani z príjmov dodržiavať aj povinnosti uvedené v §70 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Zavedené opatrenie je vhodné najmä pre malú skupinu daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ktorí majú nízky obrat, malý počet účtovných dokladov, nikoho nezamestnávajú, spravidla nie sú platiteľmi DPH a zároveň sa im neopláca uplatňovať výdavky v paušálnej výške.

 

Ďalšie užitočné informácie k téme:

Usmernenie MF SR na postup pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na daňovú evidenciu a naopak,

Usmernenie MF SR na postup pri prechode z paušálnych výdavkov na daňovú evidenciu a naopak.
 

Viac o vedení daňovej evidencie sa dočítate v nasledovnom článku

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky