Rekreačný príspevok pri ubytovaní cez Airbnb, Booking.com a na chate

Rekreačný príspevok môže zamestnanec použiť na preplatenie pobytu v hoteli či penzióne, ale aj za prenocovanie na chate či v rámci Airbnb. Ako na to a na čo si dať pozor?

Rekreačný príspevok (poukaz) musí svojim zamestnancom poskytovať každý zamestnávateľ, ktorý má minimálne 50 zamestnancov. Využiť ho však môže len ten zamestnanec, ktorý vo firme pracuje nepretržite viac ako 24 mesiacov. Bližšie informácie o nároku na rekreačný príspevok a jeho podmienkach nájdete v článku Rekreačné poukazy v roku 2020.

V praxi sa však aj naši čitatelia stretávajú s množstvom prípadov, ktoré nie sú úplne jednoznačné. Niektoré z nich sa týkajú aj iných foriem ubytovania než sú hotely či penzióny. Zozbierali sme najčastejšie otázky, na ktoré odpovedali daňové poradkyne Dagmar Bednáriková a Ailina Hanková zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Obsahuje faktúra systému Airbnb, ktorý sprostredkováva ubytovanie, všetky náležitosti potrebné na účely vyplatenia rekreačného príspevku? A teda, aby bola považovaná za účtovný doklad?

Ailina Hanková: Faktúra systému Airbnb je len potvrdením o tom, že Airbnb inkasovala úhradu za ubytovanie, avšak v pozícii sprostredkovateľa a túto platbu Airbnb preposiela ubytovateľovi. Airbnb nie je ubytovacím zariadením, Airbnb je len sprostredkovateľom, ktorý sprostredkuje obchod medzi ubytovacím zariadením a osobou, ktorá sa v ubytovacom zariadení chce ubytovať.

Účtovný doklad na účely § 152a Zákonníka práce by mal byť účtovný doklad vystavený priamo ubytovacím zariadením, ktorým ubytovacie zariadenie potvrdí, že sa zamestnanec rekreácie zúčastnil. Z potvrdenia od Airbnb nie je zrejmé, či sa zamestnanec rekreácie aj zúčastnil alebo ju len zaplatil a napríklad z dôvodu osobných prekážok sa jej nakoniec zúčastniť nemohol.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec v tomto prípade predkladá kombináciu dokladov, a to potvrdenie ubytovacieho zariadenia o účasti zamestnanca na rekreácii s uvedením všetkých povinných náležitostí (meno zamestnanca a mená ostatných zúčastnených osôb, popis poskytnutých služieb, termín rekreácie, cenu za pobyt, dátum a spôsob úhrady prostredníctvom Airbnb) a zamestnanec zároveň preukazuje faktúru z Airbnb, ktorá potvrdzuje, že daná platba je úhradou za toto konkrétne ubytovanie a zároveň zamestnanec dokladuje zrealizovanie samotnej úhrady bezhotovostne v prospech účtu Airbnb.

Ubytovala som sa u poskytovateľa cez Booking.com. Majiteľ ubytovania mi vystavil faktúru so všetkými náležitosťami, ale keďže som platila bezhotovostným prevodom, nemám žiaden doklad z pokladnice. Disponujem dokladom o prevode zo svojej banky smerom k spoločnosti Booking a mám aj potvrdenie o zaplatení ubytovania z Bookingu. Budú mi tieto doklady stačiť na preplatenie rekreácie? Môj zamestnávateľ totiž vyžaduje doklad o zaplatení.

Dagmar Bednáriková: Platba z účtu spĺňa atribúty preukaznosti úhrady za poskytnuté služby. Ak ste platili bezhotovostným prevodom, potom ako doklad o úhrade predložíte bankový výpis z uskutočnenej transakcie. Pokiaľ preukážete úhradu rekreačného pobytu výpisom z vášho účtu, a spĺňate pritom aj ostatné zákonné podmienky, pôjde o postačujúci doklad dokazujúci uskutočnenie transakcie - zaplatenie pobytu. Musí byť však zrejmé, že ide o účet na vaše meno.

Boli sme ubytovaní na chate tri noci. Keďže chata nemala vlastnú reštauráciu, využívali sme polpenziu vo vedľajšej kolibe. Faktúru za stravovanie mi však zamestnávateľ odmieta akceptovať, keďže bolo mimo ubytovania. Koná môj zamestnávateľ v súlade so zákonom?

Dagmar Bednáriková: Zákon za oprávnené výdavky považuje služby súvisiace s ubytovaním,  ak sú uvedené na jednom doklade -  faktúre resp. účtovnom doklade. Preplatenie extra služieb mimo účtu za pobyt nie je možné.

Článok pokračuje pod reklamou

Vo februári som sa s rodinou ubytovala na chate. Môj zamestnávateľ odmieta faktúru s príjmovým pokladničným dokladom preplatiť, keďže podľa jeho zistenia poskytovateľ nášho ubytovania má v živnostenskom liste napísané okrem iného aj to, že poskytuje prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Zamestnávateľ tvrdí, že sa to nezhoduje s tým, čo je uvedené v Usmernení k príspevkom na rekreáciu, a teda že nejde o ekonomický subjekt poskytujúci služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. Je odmietnutie dokladov mojím zamestnávateľom oprávnené?

Ailina Hanková: Uvádzate, že poskytovateľ ubytovania má v živnostenskom liste napísané okrem iného aj poskytovanie prenájmu nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.  Z otázky nie je zrejmé, či poskytovateľ ubytovania má v živnostenskom liste zapísané aj činnosti poskytovania služieb prechodného ubytovania.

Prevádzkovateľ, ktorý poskytuje služby prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení môže túto činnosť prevádzkovať len na základe príslušného živnostenského oprávnenia, pričom ale nie je požadované, aby nemal v živnostenskom liste zapísané aj iné živnostenské oprávnenia. Podmienkou je, aby aspoň jedno zo živnostenských oprávnení bolo to správne oprávnenie na poskytovanie služieb prechodného ubytovania.

Prečítajte si tiež

Podmienkou uplatnenia nároku na príspevok na rekreáciu zamestnanca je, aby išlo o služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania alebo o ubytovanie najmenej na dve prenocovania, nielen o prenájom nehnuteľnosti. Samotný prenájom nehnuteľnosti nie je služba ubytovania.

Pod pojmom „prenocovanie“ sa podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. Z uvedeného vyplýva, že zariadenie musí prevádzkovať subjekt, ktorý má príslušné živnostenské oprávnenie.

Ak zariadenie, v ktorom bolo poskytnuté ubytovanie, spĺňa podmienky ustanovené v § 2 písm. d) zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, potom výdavky na rekreáciu po splnení podmienok uvedených v § 152a Zákonníka práce budú spĺňať povinné náležitosti.

Ak trávim dovolenku na Slovensku, ale doklad mi vystavila česká cestovná kancelária, môžem si uplatniť príspevok u zamestnávateľa?

Ailina Hanková: Cestovná kancelária je len sprostredkovateľom ubytovania, nie je samotným ubytovacím zariadením. Doklad od cestovnej kancelárie je len „objednávkou“, ktorou sa objednáva ubytovanie. Potrebným účtovným dokladom pre účely § 152a Zákonníka práce by mal byť účtovný doklad vystavený priamo ubytovacím zariadením, ktorý je zároveň potvrdením skutočnosti, že zamestnanec sa rekreácie zúčastnil. Doklad od cestovnej kancelárie bude len podkladom preukazujúcim skutočnosť, že úhrada bola zrealizovaná v prospech cestovnej kancelárie, ktorá je len sprostredkovateľom ubytovania, keďže zamestnanec neplatí priamo ubytovaciemu  zariadeniu.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec predloží doklad o úhrade za ubytovanie platenej cestovnej kancelárii. V tomto prípade nie je rozhodujúce, či cestovná kancelária je slovenská alebo zahraničná, podstatné je, že zamestnanec predloží doklady preukazujúce, že ubytovanie bolo poskytnuté na Slovensku.

Prečítajte si aj ďalšie odpovede na časté otázky k rekreačným príspevkom v texte Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Vytvorenie pracovnej ponuky, ktorá zaujme: ako neodradiť uchádzača?

Čo záujemcov o zamestnanie najčastejšie odrádza od reagovania na pracovnú ponuku? Problémom je motivačný list, málo informácií aj výška platu.

Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ovplyvní čerpanie materskej dovolenky nárok na dovolenku na zotavenie? Vzniká vôbec dovolenka aj počas materskej/otcovskej či rodičovskej dovolenky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky