Jednotný digitálny trh - čo prinesie podnikateľom

Jednotný digitálny trh bude znamenať zjednotenie online obchodovania v Európskej únii. Vyžaduje si však pripravenosť podnikateľov na tieto zmeny, preto prinášame ich prehľad.

Online obchodovanie medzi krajinami Európskej únie predstavuje len 4 % celého trhu

Súčasný digitálny trh v Európskej únii je tvorený až v 54 % online službami zo Spojených štátov amerických, 42 % vnútroštátnymi online službami v rámci jednotlivých krajín Európskej únie a len 4 % cezhraničnými online službami v rámci Európskej únie. A práve v online obchodovaní medzi jednotlivými krajinami Európskej únie existuje veľký potenciál na rast hospodárstva jednotlivých krajín, vznik nových pracovných miest a vytvorenie novej znalostnej ekonomiky.

Tomu, aby sa zvýšilo online obchodovanie medzi jednotlivými krajinami Európskej únie, bránia mnohé prekážky predovšetkým legislatívneho charakteru. Dôvodom je, že 28 členských štátov Európskej únie uplatňuje odlišné pravidlá pre ochranu spotrebiteľa, autorských práv, bezpečnosť informačných technológií, poskytovanie telekomunikačných služieb, daň z pridanej hodnoty a podobne.

Jednotný digitálny trh – nová stratégia Európskej komisie

V rámci fyzického jednotného trhu už prekážky v rámci Európskej únie prakticky neexistujú. Preto je cieľom Európskej komisie odstránenie všetkých obmedzení a vytvorenie jednotného trhu aj na online úrovni. Jednotný digitálny trh by mal byť trhom, v rámci ktorého je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu a v rámci ktorého môžu občania a podnikatelia bez prekážok využívať a vykonávať online činnosti podľa rovnakých pravidiel bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu. Jednotný digitálny trh je však zatiaľ iba novou stratégiou Európskej komisie, ktorá je založená na troch pilieroch pozostávajúcich zo šestnástich iniciatív. V roku 2016 boli tieto opatrenia predstavené a úplná implementácia jednotného digitálneho trhu sa očakáva v roku 2020.

Základné piliere jednotného digitálneho trhu v Európskej únii:

  1. Lepší prístup spotrebiteľov a podnikateľov k online tovarom a službám v celej Európe – vyžaduje si odstránenie základných rozdielov medzi online a off-line svetom nákupu a predaja v oblastiach ako napríklad ochrana spotrebiteľa, autorské práva, cezhraničné doručovanie zásielok, jednoduchý režim dane z pridanej hodnoty.
  2. Vytváranie priaznivých podmienok pre rozmach digitálnych sietí a služieb – vyžaduje si rozvoj vysokorýchlostných internetových pripojení a služieb týkajúcich sa obsahu s rovnakými podmienkami (týka sa napríklad prideľovania frekvenčných pásiem, rozširovania 4G siete, odstránenia dátového roamingu).
  3. Maximalizácia rastového potenciálu nášho európskeho digitálneho hospodárstva – vyžaduje si investície do infraštruktúry a informačných a komunikačných technológií (týka sa napríklad cloud computingu, elektronických služieb verejnej správy, elektronického zdravotníctva, počítačových zručností obyvateľstva).

Jednotný digitálny trh - príležitosť pre pripravených a hrozba pre nepripravených podnikateľov

Pre podnikateľov je jednotný digitálny trh veľká príležitosť preniknúť na nové trhy v Európe, hlavne prostredníctvom internetového predaja cez e-shopy. Jednotný digitálny trh môže vytvoriť nové príležitosti pre začínajúce firmy a existujúcim firmám umožní ďalej rasť. Dôvodom je, že všetkým podnikateľom sa otvorí online trh s viac ako 500 miliónmi ľudí, na ktorom budú platiť jednotné pravidlá pre všetkých. Na druhej strane sa domácim podnikateľom zvýši zahraničná konkurencia. Preto pre podnikateľov, ktorí na tieto výzvy dostatočne včas nezareagujú, je jednotný digitálny trh aj hrozbou, že ich predbehne konkurencia z iných krajín EÚ, ktorá bude na tieto zmeny pripravená lepšie.

V tejto súvislosti sú zaujímavé aj štatistiky Európskej únie. Podľa nich až 44 % spotrebiteľov v roku 2014 uskutočnilo nákup cez internet vo vlastnej krajine, ale iba 15 % spotrebiteľov uskutočnilo internetový nákup v inej krajine Európskej únie. Z pohľadu malých a stredných podnikateľov iba 7 % z nich predáva online do zahraničia. Aby títo podnikatelia mohli začať predávať svoje tovary alebo služby online do inej krajiny, museli by vynaložiť približne 9 000 eur na prispôsobenie sa predpisom daného štátu. Podľa prieskumu, ak by platili jednotné pravidlá pre elektronické obchodovanie v celej Európskej únii, až 57 % podnikateľov by začalo s online predajom do iných krajín alebo zvýšilo objem svojho online predaja.

Článok pokračuje pod reklamou

Aby mohlo dôjsť k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu, na ktorom sa bude obchodovať medzi jednotlivými krajinami bez obmedzenia, musia sa odstrániť všetky, alebo aspoň najväčšie existujúce bariéry. Tie sa týkajú niekoľkých oblastí ako napríklad zmluvné pravidlá, ochrana spotrebiteľa, doručovanie zásielok, geografické blokovanie, autorské práva, režim dane z pridanej hodnoty. O niektorých z nich, ktoré sa najviac týkajú podnikateľov, Vás viac oboznámime v nasledujúcich častiach článku. V každom prípade, konkrétne opatrenia Európskej komisie zatiaľ nie sú známe, poznáme len ich všeobecné znenie.

Rovnaké pravidlá elektronického predaja v každej krajine Európskej únie

Jedným z hlavných dôvodov, prečo niektorí podnikatelia neponúkajú svoje tovary a služby online vo viacerých krajinách Európskej únie, sú odlišné legislatívne pravidlá, ktoré takéto obchodovanie upravujú. Predpisy upravujúce ochranu spotrebiteľa sú v každom členskom štáte rôzne, komplikované a častokrát aj nejasné. Z tohto dôvodu podnikatelia nevyužívajú online obchodovanie vo viacerých krajinách a spotrebitelia si nemôžu vybrať najvýhodnejšiu ponuku zo širokej škály online ponúk v Európe. Obmedzenie v podobe rôznych pravidiel pre online obchodovanie v každej krajine by malo zaniknúť, čo možno považovať za najväčšiu výhodu jednotného digitálneho trhu.

Stratégia jednotného digitálneho trhu predpokladá, že na jednotnom digitálnom trhu Európskej únie by sa podnikatelia mali možnosť pri online predaji riadiť spoločnými pravidlami. Rovnaké pravidlá budú motivovať firmy, aby predávali svoje produkty aj v ostatných krajinách a zvýšia dôveru spotrebiteľov v cezhraničný elektronický obchod. Európska komisia predloží legislatívny návrh, ktorý by mal obsahovať jednotné pravidlá pre online nákupy digitálneho obsahu a vďaka ktorému by sa mohli podnikatelia riadiť vnútroštátnymi predpismi pre domáci aj cezhraničný online predaj hmotného tovaru. Pre slovenských podnikateľov to pravdepodobne bude znamenať nárast konkurencie, pretože na Slovensku začnú pôsobiť aj viaceré zahraničné e-shopy.

Zabránenie geografickej diskriminácii pri online predaji

Podľa štatistiky Európskej únie si spotrebitelia pri pokuse o objednávku cez internet z iného členského štátu až v 52 % prípadoch nemohli požadovaný tovar zakúpiť, pretože predajca do krajiny spotrebiteľa tovar nedoručoval. V iných prípadoch bol spotrebiteľ z inej krajiny na základe geo-lokalizačných techník presmerovaný na inú stránku toho istého podnikateľa, boli mu ponúkané iné produkty alebo sa na neho vzťahovali iné ceny len na základe jeho geografickej polohy.

Takéto postupy predajcov v podobe geografického blokovania môžu byť výsledkom dohôd medzi konkurentmi o rozdelení trhu alebo dohôd týkajúcich sa distribučných práv na určitom území. Niekedy sú tieto obmedzenia opodstatnené, ale vo väčšine prípadov tomu tak nie je. Neopodstatnené geografické blokovanie zákazníkov by malo byť vyslovene zakázané, aby spotrebitelia mohli využívať výhody jednotného digitálneho trhu ohľadom výberu i ceny produktov. Pre mnohých slovenských podnikateľov to bude znamenať, že sa musia pripraviť na doručovanie tovaru objednaného online aj do iných krajín Európskej únie.

Zníženie záťaže v oblasti DPH pri cezhraničnom predaji tovaru cez internet

Veľkou prekážkou, predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov, ktorí sa pokúšajú o online obchodovanie na území Európskej únie, je aj povinnosť za určitých okolností riadiť sa niekoľkými predpismi upravujúcimi DPH v rôznych krajinách. Aj podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) môže byť za určitých okolností miestom dodania tovaru alebo služieb objednaných cez internet aj iný členský štát Európskej únie. Pre podnikateľa to môže znamenať podávanie daňových priznaní a odvádzanie DPH v iných členských štátoch, s čím je spojené veľká administratívna záťaž. Podľa Európskej únie, ak by chceli malí a strední podnikatelia dodávať tovary do iných štátov, museli by za účelom dosiahnutia súladu s predpismi upravujúcimi DPH každého štátu vynaložiť ročne minimálne 5 000 eur.

V prípade elektronických služieb, telekomunikačných služieb, služieb televízneho vysielania a služieb rozhlasového vysielania už došlo k istému zjednodušeniu zavedením osobitnej schémy Mini One Stop Shop (MOSS). V prípade hmotného tovaru predávaného cez internet však takéto zjednodušenie zatiaľ neexistuje. Pre obchodovanie v rámci Európskej únie prostredníctvom e-shopov s hmotným tovarom zákon o DPH používa výraz „zásielkový predaj“. Zásielkovým predajom sa rozumie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z jedného členského štátu do iného členského štátu, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH (napríklad bežný občan). Miestom dodania tovaru slovenského podnikateľa pri zásielkovom predaji, ktorého hodnota bez dane dosiahne v kalendárnom roku 35 000 eur, môže byť v závislosti od vnútroštátnych predpisov aj iný členský štát Európskej únie. To znamená registráciu pre DPH, podávanie daňového priznania a platenie DPH v tomto inom členskom štáte.

Zámerom Európskej únie v súlade s vytvorením jednotného digitálneho trhu je zabrániť takýmto prekážkam pre podnikateľov. Mal by sa preto aj pre hmotné tovary predané cez internet vytvoriť podobný systém ako je Mini One Stop Shop, resp. by sa mal rozšíriť aj na tieto tovary. Podnikatelia by tak nemuseli podávať daňové priznanie a platiť DPH každému jednotlivému štátu, v ktorom majú pobyt ich zákazníci, ale tieto povinnosti by si splnili vo svojom domovskom štáte. Okrem toho by malo byť v oblasti DPH na celoeurópskej úrovni zavedené aj isté zjednodušujúce opatrenie - prahová hodnota DPH, ktorá by mala malým začínajúcim podnikom v oblasti online obchodu pomôcť pri podnikaní. Ďalej by sa mala zrušiť aj konkurenčná výhoda pri online nákupe tovaru od dodávateľov z tretích krajín súkromnými osobami. V prípade malých zásielok totižto môžu byť tieto tovary oslobodené od DPH, čo je nevýhoda v porovnaní s predajcami pochádzajúcimi priamo z niektorého členského štátu Európskej únie.

Zdroj: Európska komisia – Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe a Digital Singel Market Roadshow 2016 IT Asociácie SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Podvod pri sprostredkovaní práce: falošné personálne agentúry žiadajú poplatky

Za sprostredkovanie práce sa nikdy nikomu neplatí, no podvodníci opäť zneužívajú nevedomosť a dôveru ľudí. Na čo dať pozor a ako nenaletieť?

Firemný počítač alebo mobil na súkromné účely z hľadiska bezpečnosti

Používanie firemných zariadení, ako sú notebooky či mobily, aj na súkromné účely, je dnes pomerne bežnou praxou. Odborník radí, za akých podmienok je to pre firmu bezpečné.

Nový zákon o elektronických komunikáciách od 1. 2. 2022

Od februára 2022 platí nový zákon o elektronických komunikáciách. Čo všetko upravuje a aké zmeny priniesol?

Vianočné trhy 2021 sú zrušené, no stánkari môžu predávať online, e-shop získajú zadarmo

Predajcovia, ktorí sa spoliehali na predaj na vianočných trhoch, majú možnosť ponúkať svoje výrobky online. Kto a ako môže získať e-shop do konca roka zadarmo?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky