Nový zákon o elektronických komunikáciách od 1. 2. 2022

Od februára 2022 platí nový zákon o elektronických komunikáciách. Čo všetko upravuje a aké zmeny priniesol?

Elektronické komunikačné siete a služby (napr. telefónna služba, vysielanie a retransmisia i služby poskytované prostredníctvom siete internet) sú v dnešnej dobe kľúčovým faktorom v procese informovania spoločnosti. Neustále zavádzanie nových technológií v tejto oblasti si vyžiadalo aj zmenu právnej úpravy. 

Od 1. 2. 2022 je účinný nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (resp. väčšina jeho ustanovení), ktorým bola do právneho poriadku SR prenesená (transponovaná) smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorá ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií. Ako uvádza dôvodová správa k návrhu tohto zákona, smernica EÚ je súčasťou Stratégie pre jednotný digitálny trh v Európe a reaguje na vývoj a zmeny na trhu elektronických komunikácií vyvolané zavádzaním a používaním nových technológií, nárastom dopytu po online službách a potrebou rozšírenia pripojenia k vysokorýchlostnému internetu pre čo najväčší okruh užívateľov.

Účinnosťou nového zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, t. j. 1. 2. 2022, došlo k zrušeniu pôvodne platného zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Niektoré ustanovenia nového zákona nadobudnú účinnosť neskôr (napr.  od 1. 8. 2022 bude účinné ustanovenie týkajúce sa zavedenia povinného telefónneho predčíslia volajúcich na účely priameho marketingu).

Čo upravuje nový zákon o elektronických komunikáciách od 1. 2. 2022 a čo je jeho cieľom?

Nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť 1. 2. 2022 upravuje práva a povinnosti spotrebiteľov, podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektore elektronických komunikácií a kompetencie orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií (napr. Ministerstva dopravy a výstavby SR). Konkrétne upravuje:

 • reguláciu v odvetví elektronických komunikácií,
 • podmienky poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb a pridružených prostriedkov a pridružených služieb,
 • ochranu hospodárskej súťaže v odvetví elektronických komunikácií a ochranu práv užívateľov a ich ďalší rozvoj,
 • určenie práv a povinností týkajúcich sa budovania sietí a prístupu k pasívnej infraštruktúre,
 • určenie podmienok používania koncových zariadení,
 • úlohy a pôsobnosť orgánov verejnej správy v odvetví elektronických komunikácií.

Tak ako sám zákon uvádza, jeho cieľom je zabezpečiť rozvoj odvetvia elektronických komunikácií a tým efektívne poskytovanie a prístup osôb ku kvalitným, cenovo prijateľným a bezpečným službám a sieťam, efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísel a ochranu koncových užívateľov v odvetví elektronických komunikácií. Taktiež má za cieľ podporovať udržateľnú a efektívnu hospodársku súťaž, budovanie a využívanie vysokokapacitných sietí, investície a inovácie v odvetví elektronických komunikácií a rozvoj trhu v odvetví elektronických komunikácií.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké zmeny prináša nový zákon o elektronických komunikáciách od 1. 2. 2022?

Medzi tie najvýznamnejšie zmeny, ktoré, v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou, zavádza nový zákon v súlade so smernicou EÚ sa týkajú:

 • definovania pojmov,
 • pravidiel upravujúcich konzultácie s Európskou komisiou a Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) v prípade opatrení, ktoré by mohli predstavovať prekážku rozvoja vnútorného trhu,
 • harmonizácie správy frekvenčného spektra a čísel v záujme ich efektívneho využívania, podpory konkurencie a maximalizácie úžitku pre spotrebiteľa,
 • podmienok spoločného používania prvkov elektronických komunikačných sietí v záujme vytvorenia podmienok pre budovanie sietí a podmienok pre vznik konkurencie založenej na infraštruktúre,
 • podmienok týkajúcich sa prístupu do miestnych rádiových sietí a budovania bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom,
 • podmienok týkajúcich prístupu do elektronických komunikačných sietí a prepojenia elektronických komunikačných sietí,
 • regulácie hospodárskej súťaže v sektore elektronických komunikácií, najmä definície nadnárodného trhu, nadnárodného dopytu a ukladania povinností podnikom s významným vplyvom na relevantnom trhu,
 • posilnenia ochrany spotrebiteľov v súvislosti s využívaním elektronických komunikačných služieb.   
Prečítajte si tiež

V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou ohľadne definovania zákonných pojmov došlo nielen k predefinovaniu pôvodných definícií pojmov (napr. verejná sieť, nadnárodný trh), ale aj k zavedeniu nových legálnych definícií (napr. sieť, tiesňová komunikácia, rádiokomunikačná služba, priamy marketing).

Okrem zmien v oblasti budovania elektronických sietí a regulácie hospodárskej súťaže prináša nový zákon o elektronických komunikáciách aj zmeny v oblasti osobných údajov, napríklad ohľadne:

Konkrétne upravuje pravidlá o používaní cookies  ako osobných údajoch návštevníkov na webových stránkach či e-shopoch. Od februára 2022 je na zber ich osobných údajov potrebný aktívny súhlas návštevníka. Na webovej stránke alebo e-shope preto po novom musí byť nainštalovaná tzv. vyskakovacia cookies lišta, ktorá musí obsahovať tlačidlá „súhlasím/ nesúhlasím“ a tiež výber kategórie osobných údajov, ktoré chce alebo nechce návštevník povoliť.

V prípade priameho marketingu -  tzv. nevyžiadanej komunikácie (napr. prostredníctvom textovej, hlasovej, zvukovej alebo obrazovej správy)  platilo do 31. 1. 2022, že na jeho účely bolo dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi, avšak len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Pričom podmienky udelenia predchádzajúceho súhlasu boli dané nariadením GDPR. Výnimkou z tejto zásady, kedy nebolo treba predchádzajúci súhlas, bol napríklad prípad kontaktovania užívateľa alebo účastníka, ktorý bol právnickou osobou (napr. s.r.o.). Najvýznamnejšou zmenou, ktorú priniesol nový zákon, je vypustenie pojmu volanie zo všeobecného zákazu vykonávania priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu účastníka alebo užívateľa. To znamená, že volanie za účelom priameho marketingu je zakázané iba vtedy, keď je kontaktovaná fyzická osoba zapísaná v tzv. Robinsonovom zozname (ten má byť účinný od 1. 11. 2022, budú v ňom uvedené telefónne čísla fyzických osôb, ktorých užívatelia vyjadrili nesúhlas s volaním na účely priameho marketingu) alebo že táto osoba namietla volanie priamo u subjektu, ktorý ju telefonicky kontaktuje. Zákon tiež prináša výnimku z povinnosti získania súhlasu kontaktovanej osoby, a to v situácii, ak je elektronická pošta adresovaná na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou. Ak má teda firma zverejnený e-mail, na ktorý jej bola napríklad doručená správa o ponuke predaja tovarov, nemusí predajca za účelom priameho marketingu získať jej súhlas.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky