Finančný príspevok na stravovanie: praktické problémy má vyriešiť novela

Praktické problémy s finančným príspevkom na stravovanie má vyriešiť „záplata" v Zákonníku práce. Čo prinesie, vysvetlil predseda výboru pre financie a rozpočet, Marián Viskupič.

Od 1. marca 2021 platí, že niektorí zamestnanci majú právo výberu formy príspevku na stravovanie, a to medzi gastrolístkom alebo peniazmi. Len pár mesiacov od zavedenia tejto novinky je však „na stole“ ďalšia novela Zákonníka práce, ktorá opäť upravuje finančný príspevok na stravovanie. Čo bolo impulzom na predloženie návrhu zmien, aké problémy má novela riešiť aj čo si o návrhu myslí koalícia, pre Podnikajte.sk prezradil jeden z jeho predkladateľov Marián Viskupič, predseda výboru NR SR pre financie a rozpočet.

Dôvodom novely Zákonníka práce sú problémy nového systému prispievania na stravu

Prečo ste sa rozhodli pre predloženie novely Zákonníka práce, ktorá sa týka novozavedeného finančného príspevku na stravovanie zamestnancov?

Po viac ako 10 rokoch snáh o zdobrovoľnenie „gastráčov“, snáh o vytvorenie rovnocennej finančnej formy príspevku na stravovanie zamestnancov, sa konečne začiatkom tohto roka v NR SR podarilo schváliť možnosť finančného príspevku. Hneď v prvých mesiacoch však aplikačná prax ukázala viacero slabých miest. Jasne sa ukázalo, že sa nepodarilo zaviesť skutočnú rovnocennosť gastrolístkov a finančnej náhrady stravného. Keďže sa pôvodnou novelou nepodarilo úplne dosiahnuť stanovený cieľ, rozhodol som sa, aj spolu ďalšími koaličnými kolegami, pripraviť „záplatu“, ktorá vyrieši aplikačné problémy. Cieľ zostáva stále rovnaký – zabezpečiť rovnocennosť stravných lístkov a finančného príspevku. Zároveň chcem zjednodušiť život účtovníkom a nastaviť pravidlá tak, aby nepribúdala nová byrokracia. Aby poskytovanie finančného príspevku bolo jednoduchou a úplne prirodzenou možnosťou.

Zmeny, ktoré prinesie navrhovaná novela Zákonníka práce

Aké problémy v súvislosti s finančným príspevkom rieši navrhovaná novela a akým spôsobom?

Povinnosť poskytovania stravovacích poukážok i finančnej náhrady „vopred“ (t. j. najneskôr prvý deň v mesiaci, na ktorý je stravné poskytované – zabezpečenie účelovosti) spôsobuje zamestnávateľom zbytočnú byrokraciu. Podľa výkladovej praxe, ak nie sú tieto benefity poskytované vopred, nespĺňajú svoj základný definičný znak, teda účelové určenie a nemôžu byť daňovo zvýhodnené. V praxi to spôsobuje celý rad problémov, pretože ani zamestnávateľ, ani zamestnanec vopred nevedia, či zamestnanec odpracuje všetky pracovné  dni alebo nie (napríklad, či bude čerpať neplánovanú dovolenku, bude práceneschopný, a pod.). Predkladaná novela prináša zjednodušenie. Zavádza sa právna fikcia, že stravovanie poskytované formou stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie sa považuje za „zabezpečenie stravovania“ aj vtedy, ak je poskytované pozadu za uplynulý kalendárny mesiac. Stravovacie poukážky i finančná náhrada sa budú vyplácať „pozadu“, rovnako ako mzda. Budú platiť rovnaké pravidlá ako pri všetkých ostatných mzdových náležitostiach.

Dotýka sa novela aj témy zdaňovania finančného príspevku na stravovanie?

Od 1. marca 2021 si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval svojim zamestnancom stravovanie formou stravovacích poukážok, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak však zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov formou finančného príspevku na stravovanie nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, táto „nadrámcová“ suma sa u zamestnanca sa zdaňuje daňou z príjmov zo závislej činnosti.

Prečítajte si tiež

Na rozdiel od toho, ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, pri stravovacích poukážkach je táto suma pre zamestnávateľa daňovo uznaným nákladom a u zamestnanca sa nezdaňuje. Navrhovaná zmena Zákonníka práce umožňuje zamestnávateľom prispievať na stravovanie zamestnancov až do výšky 100 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín bez toho, aby bol tento príspevok považovaný za daňovo neuznaný výdavok pre zamestnávateľa a aby bol zároveň zdanený daňou z príjmov zo závislej činnosti na strane zamestnancov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ovplyvní novela Zákonníka práce výdavky na stravovanie živnostníkov a SZČO?

Tretia zmena sa týka živnostníkov. Doteraz výšku stravného preukazovali faktúrou za gastrolístky, alebo museli výšku stravného deklarovať jednotlivými daňovými dokladmi. V zákone o dani z príjmov preto navrhujeme, pre daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 („živnostníci“), oslobodenie od povinnosti preukazovať výšku stravného daňovým dokladom.

Prečítajte si tiež

Uvedená zmena je založená na predpoklade, že každý niečo konzumuje na obed a vždy na to vynaloží nejakú sumu, bez ohľadu na to, ako si túto stravu zabezpečí. Dokladovanie týchto drobných súm však predstavuje značnú administratívnu záťaž, ktorá sa týmto odbúra.

Účinnosť novely Zákonníka práce a jej vplyv na dane a odvody  

Ak novela prejde, kedy začnú zmeny platiť?

Aktuálne je účinnosť novely navrhovaná od 1.1.2022.

Je možné, že niektoré zmeny budú platiť aj spätne? Mnohí zamestnávatelia pred vydaním metodického pokynu Finančnej správy (pozn. red. 20.4.2021) poskytli finančný príspevok oslobodený od dane vo mzde pozadu, čo nie je podľa pokynu možné. Je potrebné dodatočne tento príjem zamestnancom zdaniť a doplatiť odvody alebo aj tento problém rieši váš návrh?

Spätnú platnosť zatiaľ neriešime. I keď aj na spomínaný metodický pokyn existujú rôzne právne názory, pre právnu istotu je najlepšie sa ním riadiť. Z tohto dôvodu by situácii prospela najskoršia možná účinnosť, čo určite budeme diskutovať pri prerokúvaní v druhom čítaní.  

Keďže ide o poslaneckú novelu, ktorá neprebehla štandardným pripomienkovým konaním, bude k nej ešte prebiehať odborná diskusia, aby sa zamedzilo prípadným ďalším praktickým problémom?

Novela prioritne rieši problémy aplikačnej praxe, teda úplne prirodzene všetky riešenia vznikali komunikáciou s odbornou verejnosťou. Aj po predložení novely do NR SR pokračujem v diskusii s odborníkmi. Na odbornú diskusiu bude takisto dostatok priestoru medzi prvým a druhým čítaním. Povaha tejto témy je však taká, že gastroemitenti budú vždy hľadať barličky, ako zabezpečiť výhody pre svoj produkt. Úlohou štátu je zasa vždy robiť maximum pre skutočnú, právnu i technickú, rovnoprávnosť „gastráčov“ a finančného príspevku. Som rád, že sme v koalícii našli zhodu na pokračovaní tejto snahy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky