Ukončenie štúdia a povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kedy vznikajú absolventom škôl a študentom povinnosti voči Sociálnej poisťovni? V akých prípadoch majú nárok na dávky zo sociálneho poistenia?

Absolventi škôl každoročne na konci školského roku riešia dilemu, či sa po maturite alebo promócii musia hneď prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky. Ako to teda je?

Povinnosti študentov voči Sociálnej poisťovni a nárok na dávky

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni po ukončení štúdia zatiaľ nemajú. Čakajú na nich až po uplatnení sa na pracovnom trhu – teda až keď sa zamestnajú alebo si nájdu brigádu a povinnosti vtedy za nich plní ich zamestnávateľ, alebo ak začnú podnikať a povinnosti im vzniknú až na budúci rok podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za celý rok 2022.

Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. Preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia a ani po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti.

A keďže študent nie je poistený, nevzniká mu ani nárok na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. Výnimku tvoria tí študenti, ktorí sa dobrovoľne poistili a platili si už počas štúdia dostatočne dlhé obdobie poistné. Odvádzanie poistného je základnou podmienkou na priznanie a výplatu konkrétnej dávky zo sociálneho poistenia (podľa typu dobrovoľného či povinného poistenia pri splnení všetkých ďalších podmienok na konkrétnu dávku).

Povinnosti študentov - sirôt po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú iba študenti - poberatelia sirotského dôchodku, keď menia školu, prerušia alebo ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirotského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov.

To, či sirota - študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to Sociálna poisťovňa zisťuje sama v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti. Študenti - siroty z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú však povinní takéto potvrdenie predložiť pobočke Sociálnej poisťovne sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak sa študent zamestná, povinnosti rieši za neho zamestnávateľ

Ak sa študent po ukončení školy zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni zaňho rieši jeho zamestnávateľ. Ten ho zaregistruje a odvádza z jeho vymeriavacieho základu (mzdy) poistné na sociálne poistenie tak, ako pri každom inom zamestnancovi.

S prácou prichádzajú povinnosti

Ak už popri štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigádovať alebo podnikať, povinnosti mu vo vzťahu k sociálnemu poisteniu v závislosti od druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. Ide o dve životné situácie:

Práca na dohodu o brigádnickej práci

Ak študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta, nemusí to oznamovať Sociálnej poisťovni – do registra ho zaeviduje jeho zamestnávateľ a platí z jeho mzdy aj poistné. Jedinou výnimkou, kedy študent - brigádnik poistné neplatí, je situácia, keď si čestným vyhlásením u svojho zamestnávateľa uplatní tzv. odvodovú výnimku. Vtedy zamestnávateľ nemusí z jeho príjmu do 200 eur mesačne platiť poistné na dôchodkové poistenie a študentovi tak zostane na výplatnej páske viac. Ak na dohodu zarobí viac, z príjmu nad 200 eur už poistné platiť treba. Výnimku na túto odvodovú úľavu si pritom študent môže uplatniť len na jednu dohodu o brigádnickej práci študenta. Ak má dohôd viac (u jedného či viacerých zamestnávateľov), z ostatných dohôd už poistné do Sociálnej poisťovne platí.

Študent a podnikanie

Ak začne študent podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), prvé mesiace / resp. rok (podľa toho, kedy začne vykonávať činnosť SZČO) nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti – ani sa registrovať, ani platiť poistné. Povinnosti mu môžu vzniknúť až v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok. Ak začne podnikať napr. od 1. 7. 2022, podľa výšky jeho príjmov a jeho daňového priznania za rok 2022 mu môže vzniknúť povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie až od 1. júla 2023. Posúdi mu to na budúci rok sama Sociálna poisťovňa na základe jeho daňového priznania. Zároveň mu oznámi mu, či má povinnosť platiť poistné a v akej výške.

Viac informácií o postavení študenta vo vzťahu k sociálnemu poisteniu, vrátane možností dobrovoľného poistenia, sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023 – dane a odvody

Aká je výška odvodov a ako sa vypočíta preddavok na daň pri brigádnickej práci študentov? Do akej sumy odmeny je dohoda výhodná pre zamestnanca aj zamestnávateľa?

Rodičovský dôchodok (bonus): nárok, výška a formulár

Rodičovský dôchodok (bonus) je novinka, ktorou môžu od 1.1.2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. Jeho výška závisí od odvodov, ktoré deti platia do Sociálnej poisťovne.

Rodičovský dôchodok od roku 2023: kedy podať tlačivo?

Poistenec, dieťa poberateľa dôchodku, ktorý nechce prispievať rodičom alebo chce prispievať „náhradným“ rodičom, musí vyplniť formulár vyhlásenia a doručiť ho Sociálnej poisťovni do 28.2.2023.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2023 (PN, OČR, materské a tehotenské)

Ako sa v roku 2023 zmení maximálny denný vymeriavací základ a aký vplyv bude mať táto zmena na výšku najvyšších nemocenských dávok (nemocenského, ošetrovného, materského a tehotenského)?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky