Rodičovský dôchodok od roku 2023: kedy podať tlačivo?

Poistenec, dieťa poberateľa dôchodku, ktorý nechce prispievať rodičom alebo chce prispievať „náhradným“ rodičom, musí vyplniť formulár vyhlásenia a doručiť ho Sociálnej poisťovni do 28.2.2023.

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke formulár k novinke, ktorú od roka 2023 zavedie do praxe novela zákona o sociálnom poistení – rodičovský dôchodok. Tlačivo je určené klientom poisteným v Sociálnej poisťovni v roku 2021 pre dva typy prípadov.

Komu je určený rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok poberateľovi:

  • starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku
  • a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

V praxi to znamená, že pracujúce dieťa, ktoré odvádza sociálne odvody, bude mať príležitosť venovať rodičovský bonus, teda zákonom stanovené percento z odvodov, svojim rodičom alebo pestúnom, ktorí ho vychovali, poberajúcim vyššie uvedené dôchodky. Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku.

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023.

Aká bude výška rodičovského dôchodku

Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Napríklad, ak dieťa v roku 2021 zarábalo 1000 eur mesačne, rodičovský dôchodok bude od roku 2023 vo výške 15 eur mesačne. Súčasne platí, že maximálna výška rodičovského bonusu je 21,80 eura mesačne.

Pre koho je určený formulár k rodičovskému dôchodku

Tlačivo Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok môžu využiť poistenci, ktorí:

  • si neželajú rodičom na dôchodok prispievať alebo
  • chcú prispievať „náhradným“ rodičom (ide o osobu, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu - čiže do náhradnej osobnej starostlivosti).

Následne je potrebné formulár doručiť Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023. Sociálna poisťovňa pripraví v najbližších týždňoch aj elektronickú podobu formulára. O jeho publikovaní bude verejnosť včas informovať prostredníctvom médií aj sociálnych sietí.

Prečítajte si tiež

Vo vyhlásení je potrebná jednoznačná identifikácia osoby, ktorej nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok. Ak oprávnená osoba, ktorá vypĺňa Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, nemá v rodnom liste uvedené rodné čísla rodičov, tieto rodné čísla získa na ktoromkoľvek matričnom úrade. Matričný úrad je v súlade so zákonom oprávnený, za prítomnosti matrikára, umožniť dieťaťu nazretie do matriky s možnosťou výpisu rodného čísla rodiča. Tí, ktorí problém s identifikáciou rodných čísel rodičov majú, sa môžu na pobočky Sociálnej poisťovne obrátiť od decembra 2022. 

Ak dieťa nevie, či je jeho rodič poberateľom dôchodku, tento údaj podľa zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytnúť. To, či rodičovi má alebo nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ovplyvní dieťa tak, že svoj nesúhlas s vyplácaním oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom vyhlásenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Akým spôsobom je potrebné doručiť formulár k rodičovskému dôchodku Sociálnej poisťovni

Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné doručiť Sociálnej poisťovni nasledovnými spôsobmi:

  1. osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, kde totožnosť a údaje klienta na vyhlásení overí zamestnanec Sociálnej poisťovne klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde ho zamestnanec klientskeho centra overí (autentifikuje) prostredníctvom občianskeho preukazu,
  2. prostredníctvom pošty, pričom podpis klienta na vyhlásení overuje notár, resp. matrika – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1; vyhlásenie musí byť overené notárom/matrikou,
  3. ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (autentifikácia cez eID) – klient vyhlásenie nájde a vyplní na portáli, následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov).

Ak do 28. februára 2023 príde od jedného dieťaťa viacero vyhlásení, akceptovať sa bude vyhlásenie, ktoré bolo podané ako posledné.

Podať vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné len raz ročne - prvýkrát do 28. februára 2023 a nasledujúce kalendárne roky vždy do konca augusta. Toto vyhlásenie bude platné po dobu 5 rokov. Ak napríklad do konca augusta roku 2024 Sociálnej poisťovni oznámite, že si neželáte zasielať rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom, nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028.

Kto formulár k rodičovskému dôchodku podávať nemusí

Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie.

Ak dieťa nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 následne vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch bude rodičovský dôchodok súčasťou pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku. Výška rodičovského dôchodku sa bude prepočítavať každý rok na základe vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov.

Ďalšie podrobné informácie o novom inštitúte rodičovského dôchodku, podmienkach jeho nároku, postupoch a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke www.rodicovskybonus.sk.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rodičovský dôchodok (bonus): nárok, výška a formulár

Rodičovský dôchodok (bonus) je novinka, ktorou môžu od 1.1.2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. Jeho výška závisí od odvodov, ktoré deti platia do Sociálnej poisťovne.

Otec na materskej od 1.11.2022

Od 1.11.2022 dochádza k zmene doby čerpania materského u otca dieťaťa a k zmene posudzovania podmienok nároku na materské, ak si po narodení dieťaťa uplatnil nárok na otcovskú dovolenku. O aké zmeny ide?

Odhlásenie zamestnávateľa zo Sociálnej, zdravotnej poisťovne a z daňového úradu

Ako má postupovať zamestnávateľ, ak ukončí pracovno-právny vzťah s posledným zamestnancom? Kedy musí odhlásiť seba ako zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a z daňového úradu?

Maximálne nemocenské dávky v roku 2023 (PN, OČR, materské a tehotenské)

Ako sa v roku 2023 zmení maximálny denný vymeriavací základ a aký vplyv bude mať táto zmena na výšku najvyšších nemocenských dávok (nemocenského, ošetrovného, materského a tehotenského)?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky