Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia živnostníka v roku 2017

Väčšine živnostníkom zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok. Navyše, ročné zúčtovanie bude obsahovať aj ďalšie dôležité informácie pre živnostníka.

Zdravotné poistenie u živnostníka

Zdravotné poistenie je upravené zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Podľa tohto zákona platí, že za každú fyzickú osobu musí niekto platiť zdravotné poistenie alebo si ho platí sama za seba. Systém zdravotného poistenia funguje na preddavkovom princípe. Znamená to, že v priebehu roka sa platia preddavky na zdravotné poistenie, teda zdravotné odvody sa platia vopred. Povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie majú aj živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby. Výnimku z povinnosti platiť preddavky na zdravotné poistenie majú len tí živnostníci a iné samostatné zárobkovo činné osoby, ktoré ešte len začínajú podnikať a dochádza u nich k súbehu platiteľov poistného (napríklad sú zároveň aj zamestnancom, študentom, dôchodcom) a na začiatok si zvolia preddavky v nulovej výške.

Podstata ročného zúčtovania zdravotného poistenia u živnostníka

V praxi sa môže stať, že preddavky na zdravotné poistenie boli odvedené zdravotnej poisťovni v inej výške, než aká by bola výška zdravotného poistenia vypočítaná zo skutočného príjmu za celý rok. K vzniku takejto situácii typicky dochádza u živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb. Títo platitelia poistného totižto platia v priebehu roka mesačné preddavky na zdravotné poistenie na aktuálny rok vo výške, ktorá vychádza z ich príjmov dosiahnutých za dva roky predtým. Napríklad v roku 2016 živnostníci platili preddavky na zdravotné poistenie na tento rok vo výške, ktorá vychádzala z ich príjmov dosiahnutých v roku 2014. Ak živnostník nedosiahol v roku 2016 rovnaké príjmy ako v roku 2014, nebude sa výška preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré v roku 2016 na tento rok odviedol zdravotnej poisťovni, rovnať výške poistného vypočítaného z jeho skutočných príjmov za rok 2016.

Ročné zúčtovanie vyrovnáva rozdiel medzi preddavkami a skutočnou výškou poistného.

Práve tieto rozdiely medzi výškou preddavkov na zdravotné poistenie vychádzajúcich len z predpokladaných príjmov a skutočnou výškou poistného vypočítaného zo skutočných príjmov sa vysporiadajú prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia živnostníka je postup, pri ktorom sa zo skutočných príjmov živnostníka vypočíta jeho vymeriavací základ na zdravotné poistenie za celý predchádzajúci kalendárny rok, z ktorého sa s použitím príslušnej sadzby poistného vypočíta zdravotné poistenie. S prihliadnutím na preddavky na zdravotné poistenie zaplatené v priebehu príslušného kalendárneho roka bude výsledkom ročného zúčtovania preplatok, nedoplatok alebo vo výnimočnom prípade žiadny rozdiel nevznikne.

Ktorému živnostníkovi musí zdravotná poisťovňa v roku 2017 vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Zdravotné poisťovne sú podľa § 19 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016 každému živnostníkovi okrem tých, ktorí nemali za rok 2016 povinnosť podať daňové priznanie. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 nemali tí živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré za rok 2016 dosiahli zdaniteľné príjmy nepresahujúce 1 901,67 eura a zároveň nedosiahli daňovú stratu.

Ročné zúčtovanie poistného bude vykonané väčšine živnostníkom.

Ak mal teda živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba povinnosť podať za rok 2016 daňové priznanie, zdravotná poisťovňa mu ročné zúčtovanie musí vykonať. Podrobnosti o vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia sú upravené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014. Podľa § 5 ods. 2 tejto vyhlášky sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva aj vtedy, ak výsledkom ročného zúčtovania poistného má byť preplatok na poistnom alebo nedoplatok na poistnom.

Do kedy musí zdravotná poisťovňa živnostníkovi vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2017

Podľa zákona o zdravotnom poistení je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016 tak zdravotná poisťovňa vykoná živnostníkovi do konca septembra 2017. Ak ale bude mať živnostník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, aj ročné zúčtovania zdravotného poistenia môže byť živnostníkovi vykonané o niečo neskôr.

Ročné zúčtovanie za rok 2016 bude vykonané do konca septembra alebo októbra 2017.

Ak má živnostník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa vykoná najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie. Ak si teda napríklad živnostník predĺži lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2017, zdravotná poisťovňa mu vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia najneskôr do 31. októbra 2017.

Aké podmienky platia pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2020, nájdete v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020).

Článok pokračuje pod reklamou

Preplatok na zdravotnom poistení vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného

Prečítajte si tiež

Ako sme v článku spomínali, výška poistného vypočítaná zo skutočných príjmov živnostníka nemusí byť rovnaká ako výška preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré zaplatil. Ak živnostník v priebehu roka 2016 zaplatil spolu vyššie preddavky na zdravotné poistenie, ako bola suma zdravotného poistenia vypočítaná v ročnom zúčtovaní poistného z jeho skutočných príjmov podľa daňového priznania za rok 2016, bude výsledkom jeho ročného zúčtovania vykonaného v roku 2017 preplatok. V oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného bude uvedený celý spôsob výpočtu preplatku cez vymeriavací základ, sumu poistného a zaplatené preddavky. Zároveň bude v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia vykonaného v roku 2017 za rok 2016 živnostníkovi oznámená aj výška preddavkov, ktoré má na zdravotné poistenie platiť od roku 2018.

Ak živnostník s výškou preplatku nesúhlasí, môže podať nesúhlasné stanovisko, a to do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania poistného. Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom mal byť preplatok v inej výške, zašle do 15 dní živnostníkovi nové oznámenie, ktoré nahrádza pôvodné oznámenie. Do 45 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska (alebo doručenia nového oznámenia o výške preplatku) zdravotná poisťovňa živnostníkovi vráti preplatok. Ak teda živnostník voči vypočítanej výške preplatku nepodá nesúhlasné stanovisko, preplatok mu bude vrátený do 60 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania poistného. Preplatok ale živnostníkovi nebude vrátený v plnej výške, ale znížený o zrazenú 19 % daň z príjmov, ktorú z tohto príjmu podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zrazí zdravotná poisťovňa ešte pred jeho vyplatením.

Preplatok bude vrátený do 60 dní, ale znížený o zrazenú daň.

Príklad: Živnostník za obdobie január až december 2016 platil mesačné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 150 eur, čo je spolu 1 800 eur. Za rok 2016 dosiahol základ dane z príjmov neznížený o zaplatené zdravotné a sociálne odvody vo výške 18 000 eur. Po vydelení koeficientom 1,486 bol jeho vymeriavací základ na účely zdravotného poistenia 12 113,05 eura. Poistné, ktoré mal za rok 2016 zaplatiť, by teda malo byť 1 695,82 eura (12 113,05 eura x 14 %). Živnostník v roku 2016 zaplatil vyššie preddavky (1 800 eur), ako bola výška poistného, ktorú mal podľa skutočných príjmov zaplatiť (1 695,82 eura). Rozdiel vo výške 104,18 eura je preplatok na zdravotnom poistení, ktorý mu jeho zdravotná poisťovňa oznámi v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2016 vykonanom v roku 2017. Do 60 dní od jeho doručenia mu zdravotná poisťovňa vráti sumu 84,39 eura, pretože 19 % z výšky preplatku (19,79 eura) bude daň z príjmov, ktorú mu zrazí a odvedie daňovému úradu pred jeho vyplatením.

Nedoplatok na zdravotnom poistení vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného

Nedoplatok v ročnom zúčtovaní poistného vznikne vtedy, ak suma poistného vypočítaná v ročnom zúčtovaní poisteného je vyššia ako suma zaplatených preddavkov v priebehu daného roka. Napríklad ak živnostník v priebehu roka 2016 zaplatil spolu nižšie preddavky na zdravotné poistenie, ako bola suma zdravotného poistenia vypočítaná v ročnom zúčtovaní poistného z jeho skutočných príjmov podľa daňového priznania za rok 2016, bude výsledkom jeho ročného zúčtovania vykonaného v roku 2017 nedoplatok.

Výkaz nedoplatkov bude obsahovať celý postup výpočtu nedoplatku od vymeriavacieho základu až po sumu poistného a prihliadne sa v ňom aj na preddavky zaplatené v priebehu roka. Ročné zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 vykonané v roku 2017 aj v tomto prípade bude obsahovať informáciu o výške preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré bude živnostník platiť od roku 2018. Do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov je možné voči nemu podať námietky, ktoré je ale potrebné zdôvodniť. V opačnom prípade nadobudne právoplatnosť a do 45 dní od tohto dňa (teda do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov) je živnostník povinný vzniknutý nedoplatok zdravotnej poisťovni uhradiť. Informácie o tom, ako nedoplatok uhradiť, budú uvedené vo výkaze nedoplatkov.

Nedoplatok na zdravotnom poistení treba uhradiť do 60 dní.

Príklad: Vychádzajme, z podobného príkladu ako predtým. Živnostník za obdobie január až december 2016 platil mesačné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 100 eur, čo je spolu 1 200 eur. Za rok 2016 dosiahol základ dane z príjmov neznížený o zaplatené zdravotné a sociálne odvody vo výške 18 000 eur. Po vydelení koeficientom 1,486 bol jeho vymeriavací základ na účely zdravotného poistenia 12 113,05 eura. Poistné, ktoré mal za rok 2016 zaplatiť, by teda malo byť 1 695,82 eura (12 113,05 eura x 14 %). Živnostník ale v roku 2016 zaplatil nižšie preddavky (1 200 eur), ako bola výška poistného, ktorú mal podľa skutočných príjmov zaplatiť (1 695,82 eura). Rozdiel vo výške 495,82 eura je nedoplatok na zdravotnom poistení, ktorý mu jeho zdravotná poisťovňa oznámi v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2016 vykonanom v roku 2017. Do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov bude musieť túto sumu zdravotnej poisťovni uhradiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky