Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za január, február a marec 2021

Aj za január, február a marec 2021 si môžu niektorí zamestnávatelia a SZČO odložiť splatnosť odvodov, a to s novým termínom splatnosti do 30. júna 2021. Aké sú podmienky a o ktoré odvody ide?

Nariadenie o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa v čase pandémie novelizuje a aktuálne upravuje už aj možnosť posunu splatnosti odvodov za mesiace január 2021, február 2021 a marec 2021.

Aktualizácia k 21.4.2021: Odklad odvodov za rovnakých podmienok, aké platia pre prvé tri mesiace roku 2021, bol schválený aj pre mesiac apríl. Nová lehota splatnosti je 30. jún 2021.

Nový termín pre platenie sociálnych odvodov pre zamestnávateľov a živnostníkov za január, február a marec 2021

Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za január, február aj marec 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2021.

Uvedená povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

Čo potrebujete vedieť o odklade odvodov za január, február a marec 2021?

Keďže ide o rovnaké nariadenie ako v minulosti, platia tu identické pravidlá, ako platili napríklad pri odklade odvodov za mesiace roku 2020:

 • Ide len o odvody na sociálne poistenie, nie na zdravotné poistenie (v zdravotnom poistení nie je v tomto smere žiadna odchylná úprava, postupuje sa teda bežným spôsobom).
 • Odklad sa týka sa len tých zamestnávateľov a SZČO s poklesom čistého obratu za január (resp. február, marec) 2021 o 40 % a viac.
 • Odložené odvody u zamestnávateľa sú len tie, ktoré je povinný platiť samotný zamestnávateľ, t. j. netýka sa odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza za neho zamestnávateľ (a ktoré mu zráža zo mzdy).
 • Aj v tomto prípade sa bude postupovať tak, že bude potrebné podať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie. Je potebné ho vždy vyhľadať na stránke Sociálnej poisťovne.
  Aktualizácia k 25.3.2021: Sociálna poisťovňa informovala, že zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za marec 2021. 
Prečítajte si tiež
 • Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
 • Nejde o odpustenie odvodov, ale len o posun splatnosti na 30. jún 2021. Rovnako platí tento termín splatnosti aj pre poistné, ktorého splatnosť mali poistenci odloženú za mesiace marec, máj, jún a júl v prvej vlne pandémie. Pôvodne platila povinnosť uhradiť ich platby do 31. decembra 2020. Odloženie termínu sa týka aj poistného za december 2020, ktoré je splatné tiež do 30. júna 2021.
Prečítajte si tiež
 • Úprava sa netýka odkladu termínov iných povinností zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom poistení, nakoľko lehoty na plnenie týchto povinností ostávajú nezmenené. Zamestnávatelia, nezabudnite preto naďalej posielať Sociálnej poisťovni mesačné výkazy v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca. Napriek tomu, že má odložené odvody za zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné, keďže za zamestnanca poistné naďalej uhrádzal a uhrádza.

Pokles čistého obratu a príjmov (tržieb) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti od marca 2021

Vláda SR 17.3.2021 tiež schválila novelu nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, v ktorom upravila, že sa neporovnáva s predchádzajúcim rokom, ale exaktne uviedla, že ide o rok 2019.

To znamená, že od marca 2021 sa pokles tržieb vypočítava dvoma spôsobmi nasledovne (a tento spôsob sa uvádza v čestnom vyhlásení, ktoré sa podáva Sociálnej poisťovni):

Pokles tržieb odvádzateľa, ktorý vykonáva činnosť v aktuálnom mesiaci, sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac:

 • v roku 2019, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb,
 • február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci roka 2019, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Pokles tržieb odvádzateľa sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

Upozorňujeme, že pokles čistého obratu vypočítavaný týmto novým spôsobom sa týka splatnosti odvodov poistného, nie príspevkov v rámci Prvej pomoci (plus).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?

Podpora v nezamestnanosti po skončení práce v zahraničí

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti po skončení pracovného pomeru v inej krajine? Aké sú podmienky, postup žiadania o podporu a od čoho závisí výška podpory?

Rodičovský bonus pre poberateľov dôchodku z cudziny

Akú podmienku treba splniť, aby mal poberateľ dôchodku z cudziny nárok na rodičovský dôchodok (bonus)? Ako oň žiadať? Podstatné informácie aj formulár žiadosti.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky