Pandemická PN a OČR: vyššie dávky za apríl a prehodnotenie nároku

Ako získať vyššiu pandemickú PN či OČR? Kto môže požiadať o prehodnotenie nároku na pandemickú OČR a akým spôsobom?

Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla 2021 automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 10. apríla 2021 zverejnením v Zbierke zákonov. Vláda zároveň získala právomoc počas krízovej situácie upraviť výšky aj podmienky nároku na tieto dávky svojim nariadením, teda bez ďalšej zmeny zákona.

V apríli 2021 Sociálna poisťovňa zvýši dva druhy pandemických dávok:

  • pandemické ošetrovné (starostlivosť o deti do dovŕšenia 11. roku alebo 18. roku veku, ak sú zdravotne ťažko postihnuté, z dôvodu napr. uzavretia detských jasieľ, škôlky alebo školy alebo ošetrovanie chorého dieťaťa do dovŕšenia 16 rokov veku) a 
  • pandemické nemocenské (iba za obdobie karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie).

Pandemické dávky sa budú zvyšovať bez podania žiadosti poistenca. O zvýšení dávok nebude Sociálna poisťovňa vydávať rozhodnutie, zvýšenú dávku poistencovi iba automaticky vyplatí.

Pandemická OČR v apríli 2021

V apríli 2021 bude mať poistenec nárok na pandemickú OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu/pravdepodobného vymeriavacieho základu. Nemusí podávať osobitnú žiadosť, platia postupy ako doteraz – o dávku počas krízovej situácie (od 12. marca 2020) stačí požiadať len raz. Každý mesiac však treba zaslať pobočke vyplnený formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom poistenec vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa za daný mesiac staral. Ak teda poistenec pošle Čestné vyhlásenie za apríl, Sociálna poisťovňa mu za príslušné dni vypočíta dávku automaticky vo výške 75 % vymeriavacieho základu. Podrobný návod aj s formulármi je na stránke Sociálnej poisťovne. Zvýšenie pandemického OČR v apríli 2021 na 75 % denného vymeriavacieho základu/pravdepodobného vymeriavacieho základu nesúvisí so znovu rozhodnutím o nároku na pandemické OČR.

Vzhľadom na otvorenie materských škôl a prvého stupňa základných škôl od 12. apríla 2021, rodičom detí navštevujúcich tieto ročníky končí nárok na pandemické ošetrovné. O podrobnostiach tejto zmeny sa dozviete v článku Koniec vyplácania pandemickej OČR.

Novinka: prehodnotenie nároku na pandemickú OČR

Novela zákona o sociálnom poistení umožňuje poistencovi od 10. apríla 2021 požiadať o znovu posúdenie nároku na pandemické ošetrovné. Ide napríklad o situáciu, ak mu počas krízovej situácie už raz nárok na dávku nebol priznaný (pôvodne nesplnil podmienky nároku, ale jeho životná situácia sa odvtedy zmenila, napr. mu počas roku 2020 vzniklo nemocenské poistenie) alebo mu bolo pandemické OČR priznané v nižšej sume, ako by bolo priznané v súčasnosti (má už napr. vyšší vymeriavací základ – mzdu – z ktorého odvádzal poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období), resp. ako SZČO doplatil dlžné poistné. Poistenec si však musí byť vedomý, že ak na základe žiadosti o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné nárok na dávku nevznikne, jej vyplácanie sa ukončí.

Prehodnotenie nároku na pandemické OČR Sociálna poisťovňa uskutoční na základe podanej žiadosti. Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Nárok na pandemické OČR bude možné prehodnotiť 2x ročne, a to od prvého dňa potreby starostlivosti/ošetrovania počas krízovej situácie nasledujúcom po účinnosti novely zákona (teda najskôr od 10. 4. 2021), resp. po 30. 6. 2021 a po 31. 12. 2021.

Ak napríklad poistenec požiada o znovu rozhodnutie o dávke v apríli 2021, nárok mu vznikne najskôr od 10. apríla 2021, nie spätne. Ak by mu nárok trval aj ďalej a opäť sa mu zmenila životná situácia, o nové rozhodnutie môže požiadať najskôr po 30. júni 2021. Nárok mu potom vznikne najskôr od 1. júla 2021, tiež nie spätne. A podobne to platí aj pre koniec roka – novú žiadosť bude môcť podať po 31. decembri 2021 a nárok mu vznikne od 1. januára 2022.

Po podaní žiadosti pobočka začne konanie a vydá nové rozhodnutie, ktoré bude platiť dovtedy, kým poistenec nepožiada o nové znovu prehodnotenie nároku na dávku, najdlhšie do skončenia krízovej situácie. Pobočka má na rozhodnutie 60-dňovú lehotu.

Vyššia pandemická PN

Pandemické nemocenské uhrádza Sociálna poisťovňa už od 1. dňa nariadenej karantény alebo izolácie, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). V mesiaci apríl 2021 sa výška tejto dávky zvýši na 75 % z denného vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky, nie je na to potrebná osobitná žiadosť. Stačí tak ako doteraz, aby ošetrujúci lekár potvrdil príslušné tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény alebo izolácie a za obdobie takto potvrdenej karantény alebo izolácie bude za mesiac apríl 2021 vyplatené nemocenské vo zvýšenej sume.

Prečítajte si tiež

Samotné podmienky nároku na pandemické PN sa nemenia. Hlavnou podmienkou je, aby bol poistenec v deň vzniku pracovnej neschopnosti nemocensky poistený, resp. mu plynula ochranná lehota; pri SZČO a dobrovoľne poistených osobách nesmie byť navyše nedoplatok na poistnom vyšší ako 5 eur. Nárok má teda nemocensky poistený zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie.

Vláda môže nariadením stanoviť aj iné obdobia, kedy budú pandemické dávky vyplácané vo zvýšenej sume.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky