Pandemický rodičovský príspevok sa od 1.1.2022 ruší

Vláda schválila zrušenie pandemického rodičovského príspevku. Prečo a dokedy bude vyplácaný príspevok tým, ktorí ho poberajú?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na dnešné rokovanie vlády predložilo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie bolo vládou schválené a účinnosť nadobúda 1. januára 2022.

Zrušenie pandemického rodičovského príspevku

Pandemický rodičovský príspevok je predĺžením poskytovania rodičovského príspevku tým osobám, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky (resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) a zjednodušene nemajú nárok na iný príjem (zo závislej činnosti, náhradu mzdy, z podnikania, resp. iné dávky). Poskytuje sa spravidla v rovnakej výške, ako je bežný rodičovský príspevok.

Od začiatku poskytovania pandemického rodičovského príspevku až k 31.10.2021 ho poberalo 24 371 osôb na  25 176 detí v celkovej výške 56 681 033,16 eura.

Dnešný schválený návrh nariadenia ruší ustanovenie, podľa ktorého sa v čase trvania mimoriadnej situácie poskytuje rodičovský príspevok tým oprávneným osobám, ktorým naň zanikol nárok z dôvodu, že dieťa dovŕšilo tri roky veku, resp. šesť rokov veku dieťaťa, alebo uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti a tieto osoby nemali žiadny príjem, resp. nárok na ošetrovné, ktoré bolo v sume nižšej ako suma rodičovského príspevku.

Prečítajte si tiež

Tzv. pandemický rodičovský príspevok bol zavedený na začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Cieľom tohto opatrenia bolo podporiť rodiny, ktoré by sa po zániku nároku na rodičovský príspevok ocitli vo finančnej tiesni, vzhľadom k tomu, že v čase krízovej situácie nemali možnosť zabezpečiť si príjem vlastným pričinením, nakoľko boli zatvorené všetky prevádzky, vrátane veľkých fabrík a plošne zatvorené školské a predškolské zariadenia.

Dôvodová správa k tejto novele ďalej uvádza: Vzhľadom k tomu, že aktuálne sú predškolské zariadenia otvorené, resp. k ich zatváraniu prichádza iba regionálne, zabezpečenie starostlivosti o dieťa nie je prekážkou v hľadaní si zamestnania. Zrušenie poskytovania tzv. pandemického rodičovského príspevku sa na základe všetkého vyššie uvedeného navrhuje z dôvodu, že pominuli dôvody, pre ktoré bolo jeho poskytovanie zavedené.

Účinnosť nového nariadenia je od 1. januára 2022, odkedy sa už panedmický rodičovský príspevok poskytovať nebude. Oprávnenej osobe, ktorej vznikol nárok na pandemický rodičovský príspevok (a aktuálne ho poberá), nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 1. januára 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronická PN, informácie o odvodoch aj sporení: prehľad v novej aplikácii

Sociálna poisťovňa chce klientom poskytnúť lepší prehľad a informácie o odvodoch či dávkach – predstavila nový Elektronický účet poistenca. Čo všetko v ňom možno nájsť a ako ho získať?

Poistenie na financovanie podpory dôchodcu: je potrebné ho platiť?

Je potrebné odvádzať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit), ak je zamestnancom poberateľ dôchodku? Kedy poistné platiť netreba?

Zmena v dôchodkovom veku či rodičovský bonus: novinky v dôchodkovom systéme

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viacero úprav dôchodkového systému. Skorší odchod do dôchodku, zrušenie predčasného dôchodku či rodičovský bonus. Čo sa zmení?

Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023

Novela zákona o sociálnom poistení je schválená a prinesie zmeny, ako napr. elektronická PN-ka, predĺženie ochrannej lehoty pre ženy či zrušenie ešte nezavedeného ročného zúčtovania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky