Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Aktualizácia k 05.06.2024: Vláda schválila pokračovanie v odvodovej úľave od 1.7.2024 do konca roka. Zásady uplatňovania odvodovej úľavy sa navrhujú zachovať rovnaké, ako sú ustanovené za obdobie do 30. júna 2024, vrátane výšky odvodovej úľavy, ktorá je mesačne najviac v sume 750 eur za každého zamestnanca, t. j. v sume minimálnej mzdy platnej v roku 2024. Naďalej sa bude podporovať vinohradníctvo, zeleninárstvo a ovocinárstvo, vrátane živočíšnej výroby, s cieľom ekonomickej stabilizácie, a tiež sa bude venovať pozornosť akvakultúre, aby sa zlepšila sebestačnosť týchto podnikov. Od 1. júla 2024 však odvodové úľavy nebudú platiť pre zamestnávateľov hlavných aktérov v oblasti výroby potravín a nápojov. Vládny návrh ešte musí schváliť Národná rada Slovenskej republiky na najbližšej schôdzi v júni s cieľom dosiahnuť účinnosť od 1. júla 2024.

Aktualizácia k 1.3.2024: Od dnešného dňa môžu potravinári žiadať o odvodovú úľavu za marec 2024 (do 20.3.2024). Nakoľko 19. februára 2024 Európska komisia schválila Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci, ktorý bol následne v ten deň zverejnený v Obchodnom vestníku, týmto dňom nadobudol účinnosť. Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že za mesiac február 2024 nie je možné uplatniť si odvodovú úľavu a je potrebné uhradiť odvody za zamestnancov v plnej výške. Úľava od platenia odvodov pre potravinárov bude platiť aj za obdobie apríl až jún 2024. Postup žiadania sa nezmenil, formulár „Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ je po prihlásení zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ ho podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v určených lehotách:

 • Marec 2024 - od 1.3. do 20.3.2024,
 • Apríl 2024 - od 1.4. do 20.4.2024,
 • Máj 2024 - od 1.5. do 20.5.2024,
 • Jún 2024 - od 1.6. do 20.6.2024.

Tým zamestnávateľom, ktorí doteraz ešte o odvodovú úľavu nepožiadali, Sociálna poisťovňa odporúča skontrolovať si svoj SK NACE kód pri hlavnom predmete činnosti, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Aktualizácia k 15.2.2024: Parlament novelu zákona o sociálnom poistení schválil s účinnosťou od 1. marca 2024.

V súvislosti s vysokými cenami potravín sa ešte predchádzajúca vláda rozhodla znížiť odvodové zaťaženie potravinárov – od 1.8.2023 do 31.1.2024 odpustila časť odvodov do fondov sociálneho poistenia, ktoré platí zamestnávateľ za svojho zamestnanca. Nová vláda ale predĺžila toto opatrenie a rozšírila okruhu zamestnávateľov, ktorých sa úľava bude týkať za obdobie od 1.2.2024 do 30.6.2024. Novela zákona o sociálnom poistení je zatiaľ schválená vládou a pôjde ešte na prerokovanie do parlamentu.

Koho sa (ne)týka odpustenie odvodov od 1.2.2024 do 30.6.2024?

Nárok na odvodovú úľavu za obdobie február – jún 2024 majú podľa novely zákona o sociálnom poistení zamestnávatelia, ktorí vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú v sekcii A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV. Konkrétne ide o divíziu 01 a triedy:

 • 01.13 – Pestovanie zeleniny a melónov koreňovej a hľuzovej zeleniny,
 • 01.21 – Pestovanie hrozna,
 • 01.24 – Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia,
 • 01.25 – Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov,
 • 01.41 – Chov dojníc,
 • 01.42 – Chov ostatného dobytka a byvolov,
 • 01.45 – Chov oviec a kôz,
 • 01.46 – Chov ošípaných,
 • 01.47 – Chov hydiny,
 • 01.50 – Zmiešané hospodárstvo,

a tiež triedu 03.22 Riečna akvakultúra z divízie 3.

Odpustenú časť odvodov majú tiež zamestnávatelia vykonávajúci hlavnú ekonomickú činnosť v sekcii C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Konkrétne sa to týka divízie 10 – Výroba potravín okrem ekonomických činností v triedach:

 • 10.52 – Výroba zmrzliny,
 • 10.62 – Výroba škrobu a škrobových výrobkov,
 • 10.72 – Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov,
 • 10.82 – Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek,
 • 10.92 – Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá.

Týchto tried sa odvodová úľava netýka.

K zamestnávateľom s nárokom na odpustenie časti odvodov pribudla aj trieda 11.07 - Výroba nealkoholických nápojov produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd z divízie 11.

Ktorých zamestnancov sa úľava týka?

Zamestnávatelia z uvedených oblastí nebudú za zamestnancov platiť poistné na:

 • nemocenské poistenie,
 • starobné poistenie,
 • invalidné poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti,
 • poistné do rezervného fondu solidarity a
 • poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce,

a to za všetkých svojich zamestnancov. To znamená, že odvodová úľava sa týka aj tých pracovníkov, ktorí nevykonávajú hlavnú činnosť – napríklad účtovníci, administratívni pracovníci atď. Nerozhoduje ani charakter právneho vzťahu, teda úľava sa týka zamestnancov, ktorí pracujú na základe pracovnej zmluvy, ale aj tých, ktorí sú na dohodu a podobne.

V tomto období budú zamestnávatelia platiť len úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyšší vymeriavací základ pre odpustenie odvodov potravinárov

Zatiaľ čo pôvodne bolo odpustenie odvodov limitované vymeriavacím základom 700 eur, čo zodpovedalo minimálnej mzde pre rok 2023, za február až jún 2024 bude podstatný vymeriavací základ vyšší, a to najviac 750 eur za každého zamestnanca – teda suma minimálnej mzdy platnej pre rok 2024. „Ostatné zásady uplatňovania odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore zostávajú naďalej zachované,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele zákona.

Kto nemôže mať odvodovú úľavu

Ako uvádza Sociálna poisťovňa na svojej stránke, odvodovú úľavu podľa schválenej schémy štátnej pomoci nie je možné poskytnúť zamestnávateľovi,

 • na ktorého sa vzťahujú sankcie prijaté EÚ,
 • ktorý je uvedený v právnych aktoch, ktorými sa sankcie ukladajú,
 • ktorý je vo vlastníctve alebo po kontrolou osôb, subjektov, orgánov, na ktorých sú zamerané sankcie EÚ,
 • ktorý pôsobí v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie EÚ,
 • voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Komisie.

Postup a podmienky odvodovej úľavy potravinárov

Aby mohla byť zamestnávateľom poskytnutá odvodová úľava, musia Sociálnej poisťovni predložiť „Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ a výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Formulár vyhlásenia je možné nájsť v eSlužbách Sociálnej poisťovne, a to v časti Štátna pomoc – potravinár. Vyhlásenie sa podáva elektronicky za každý mesiac osobitne v stanovených lehotách. Pre obdobie február – jún 2024 zatiaľ tieto lehoty nie sú známe.

O schválení štátnej pomoci sa zamestnávateľ dozvie v oznámení, ktoré najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie, zverejní Sociálna poisťovňa v eSlužbách.

Po tom, ako poisťovňa odvodovú úľavu zamestnávateľovi schváli, nebude povinný platiť poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa za kalendárny mesiac v sume

 • 750 eur, ak je vymeriavací základ nižší ako 750 eur, nie je povinný platiť poistné z tohto vymeriavacieho základu (ak nedošlo k prekročeniu maximálnej sumy poskytnutej štátnej pomoci pre zamestnávateľa podľa sektoru jeho pôsobenia),
 • rozdielu sumy 750 eur a odvodovej odpočítateľnej položky na starobné a invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity alebo odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti.

Celkovo sa zamestnávateľom znížia náklady o 24,15 % vymeriavacieho základu každého zamestnanca (najviac do vymeriavacieho základu vo výške 750 eur).

Toto opatrenie bude mať podľa rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dopad na štátny rozpočet približne 39 miliónov eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky