Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov od 1.7.2023

Cezhraniční zamestnanci, ktorí využívajú teleprácu, môžu byť poistení v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Aké sú podmienky?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorilo multilaterálnu Rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá od 1.7.2023 umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli aj naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Dohodu k 1. júlu podpísalo 18 európskych štátov, vrátane Slovenska, Českej republiky a Rakúska.

Podmienky, kedy možno byť poistený v štáte sídla zamestnávateľa od 1.7.2023

Telepráca predstavuje formu práce, ktorá umožňuje zamestnancom vykonávať svoje pracovné povinnosti z pohodlia vlastného domova alebo iného miesta mimo kancelárie zamestnávateľa. Práca sa vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a s použitím informačných technológií. Vo všeobecnosti platí, že pri výkone telepráce v rozsahu 25 % a viac je podľa základného pravidla určené, že zamestnanec je poistený v štáte svojho bydliska.

Nová rámcová dohoda umožňuje výnimku z uplatňovania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. Stanovuje tak presné podmienky, na ktoré osoby a za akých okolností sa môže aplikovať. Výnimka sa týka zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v mieste svojho bydliska v rozsahu menej ako 50 % celkového pracovného času a ich zamestnávateľ má sídlo alebo miesto podnikania v inom signatárskom štáte. V takom prípade môže byť zamestnanec poistený v štáte podľa sídla zamestnávateľa.

Dôležitou podmienkou pre uplatnenie tejto výnimky je podanie žiadosti v krajine zamestnávateľa (na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR). O uplatňovanie slovenskej legislatívy možno žiadať maximálne na 3 roky, pričom je možné opätovne podať novú žiadosť.

„Žiadosť možno podať aj za spätné obdobie, ktoré nepresahuje 3 mesiace za podmienky, že za uvedené obdobie boli za zamestnanca zaplatené príspevky na sociálne zabezpečenie v signatárskom štáte, v ktorom má zamestnávateľ sídlo alebo miesto podnikania, resp. zamestnanec bol inak krytý systémom sociálneho zabezpečenia signatárskeho štátu,“ uvádza na webovej stránke rezort práce. Za rovnakých podmienok je možné žiadať o udelenie výnimky za spätné obdobie nepresahujúce 12 mesiacov, ale len pri žiadostiach podaných do 30.6.2024.

Postup po podaní žiadosti o výnimku

Ako vysvetľuje ministerstvo práce na svojej webovej stránke, po spracovaní žiadosti bude informovaný príslušný orgán v druhom signatárskom štáte a následne MPSVR udelí výnimku. Bude o tom písomne informovať zamestnanca, Sociálnu poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Po doručení oznámenia o udelení výnimky zamestnanec požiada Sociálnu poisťovňu o vystavenie prenosného dokumentu A1, ktorý potvrdí uplatňovanie právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti sociálneho zabezpečenia.“

Na koho sa rámcová dohoda vzťahuje?

Ako sa uvádza na stránke rezortu práce, rámcová dohoda sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí:

 • majú bydlisko v jednom zo signatárskych štátov,
 • sú zamestnaní jedným alebo viacerými podnikmi, alebo zamestnávateľmi, ktorí majú sídlo/miesto podnikania len v jednom ďalšom signatárskom štáte,
 • pre tohto zamestnávateľa vykonávajú prácu v štáte, v ktorom sa nachádzajú jeho priestory/miesto podnikania, kde sa obvykle vykonáva tá istá práca, a tiež v štáte ich bydliska formou telepráce,
 • vykonávajú prácu prostredníctvom informačných technológií - aby zostalo zachované spojenie zamestnanca s pracovným prostredím zamestnávateľa,
 • zo štátu ich bydliska vykonávajú prácu v rozsahu 25 % až 50 % celkového pracovného času.

Rámcová dohoda neplatí v prípade:

 • samostatne zárobkovo činných osôb,
 • zamestnancov, ktorí vykonávajú ďalšiu závislú činnosť v inom štáte alebo
 • zamestnancov, ktorých práca nezahŕňa teleprácu.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklady uplatnenia rámcovej dohody

Zamestnanec má bydlisko na Slovensku a je zamestnaný u zamestnávateľa so sídlom v Rakúsku

Zamestnanec vykonáva teleprácu pre rakúskeho zamestnávateľa zo svojho bydliska na Slovensku v rozsahu dvoch dní v týždni (40 %). Ďalšie tri dni v týždni (60 %) pracuje  v priestoroch zamestnávateľa v Rakúsku. Keďže zamestnanec vykonáva podstatnú časť práce v štáte bydliska, štandardne by podliehal slovenským právnym predpisom  sociálneho zabezpečenia. Ak si však praje naďalej podliehať rakúskym právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, požiada príslušnú rakúsku inštitúciu o výnimku podľa rámcovej dohody.

Zamestnanec má bydlisko v Českej republike a je zamestnaný u zamestnávateľa so sídlom na Slovensku

Teleprácu zo svojho bydliska v Českej republike vykonáva v rozsahu 19 hodín (menej ako 50 %). Zvyšných 21 hodín v týždni (viac ako 50 %) vykonáva prácu v priestoroch zamestnávateľa na Slovensku. Keďže zamestnanec vykonáva podstatnú časť  práce v štáte svojho bydliska, štandardne by podliehal českým právnym predpisom sociálneho zabezpečenia. Ak si praje naďalej podliehať slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, požiada o výnimku podľa rámcovej dohody. Žiadosť sa podáva na MPSVR SR.

Zoznam signatárskych krajín, ktoré podpísali rámcovú dohodu

 • Belgicko,
 • Chorvátsko,
 • Česká republika,
 • Fínsko,
 • Francúzsko,
 • Holandsko,
 • Lichtenštajnsko,
 • Luxembursko,
 • Malta,
 • Nemecko,
 • Nórsko,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Rakúsko,
 • Slovensko,
 • Španielsko,
 • Švajčiarsko,
 • Švédsko.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, employment.gov.sk, socialsecurity.belgium.be

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vytvorenie pracovnej ponuky, ktorá zaujme: ako neodradiť uchádzača?

Čo záujemcov o zamestnanie najčastejšie odrádza od reagovania na pracovnú ponuku? Problémom je motivačný list, málo informácií aj výška platu.

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO závisí od výšky jej vymeriavacieho základu, existuje však aj ich minimálna výška. Tá sa od 1.1.2024 zvyšuje. Aké sumy platia pre rok 2024?

Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ovplyvní čerpanie materskej dovolenky nárok na dovolenku na zotavenie? Vzniká vôbec dovolenka aj počas materskej/otcovskej či rodičovskej dovolenky?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni do 31. 8. 2023

Na povinnosti týkajúce sa generálneho pardonu, rodičovského dôchodku a 13. dôchodku je čas už len do 31.8.2023. Ako postupovať a na čo nezabudnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky