Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov od 1.7.2023

Cezhraniční zamestnanci, ktorí využívajú teleprácu, môžu byť poistení v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Aké sú podmienky?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorilo multilaterálnu Rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá od 1.7.2023 umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli aj naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Dohodu k 1. júlu podpísalo 18 európskych štátov, vrátane Slovenska, Českej republiky a Rakúska.

Podmienky, kedy možno byť poistený v štáte sídla zamestnávateľa od 1.7.2023

Telepráca predstavuje formu práce, ktorá umožňuje zamestnancom vykonávať svoje pracovné povinnosti z pohodlia vlastného domova alebo iného miesta mimo kancelárie zamestnávateľa. Práca sa vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a s použitím informačných technológií. Vo všeobecnosti platí, že pri výkone telepráce v rozsahu 25 % a viac je podľa základného pravidla určené, že zamestnanec je poistený v štáte svojho bydliska.

Nová rámcová dohoda umožňuje výnimku z uplatňovania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. Stanovuje tak presné podmienky, na ktoré osoby a za akých okolností sa môže aplikovať. Výnimka sa týka zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v mieste svojho bydliska v rozsahu menej ako 50 % celkového pracovného času a ich zamestnávateľ má sídlo alebo miesto podnikania v inom signatárskom štáte. V takom prípade môže byť zamestnanec poistený v štáte podľa sídla zamestnávateľa.

Dôležitou podmienkou pre uplatnenie tejto výnimky je podanie žiadosti v krajine zamestnávateľa (na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR). O uplatňovanie slovenskej legislatívy možno žiadať maximálne na 3 roky, pričom je možné opätovne podať novú žiadosť.

„Žiadosť možno podať aj za spätné obdobie, ktoré nepresahuje 3 mesiace za podmienky, že za uvedené obdobie boli za zamestnanca zaplatené príspevky na sociálne zabezpečenie v signatárskom štáte, v ktorom má zamestnávateľ sídlo alebo miesto podnikania, resp. zamestnanec bol inak krytý systémom sociálneho zabezpečenia signatárskeho štátu,“ uvádza na webovej stránke rezort práce. Za rovnakých podmienok je možné žiadať o udelenie výnimky za spätné obdobie nepresahujúce 12 mesiacov, ale len pri žiadostiach podaných do 30.6.2024.

Postup po podaní žiadosti o výnimku

Ako vysvetľuje ministerstvo práce na svojej webovej stránke, po spracovaní žiadosti bude informovaný príslušný orgán v druhom signatárskom štáte a následne MPSVR udelí výnimku. Bude o tom písomne informovať zamestnanca, Sociálnu poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Po doručení oznámenia o udelení výnimky zamestnanec požiada Sociálnu poisťovňu o vystavenie prenosného dokumentu A1, ktorý potvrdí uplatňovanie právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti sociálneho zabezpečenia.“

Na koho sa rámcová dohoda vzťahuje?

Ako sa uvádza na stránke rezortu práce, rámcová dohoda sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí:

 • majú bydlisko v jednom zo signatárskych štátov,
 • sú zamestnaní jedným alebo viacerými podnikmi, alebo zamestnávateľmi, ktorí majú sídlo/miesto podnikania len v jednom ďalšom signatárskom štáte,
 • pre tohto zamestnávateľa vykonávajú prácu v štáte, v ktorom sa nachádzajú jeho priestory/miesto podnikania, kde sa obvykle vykonáva tá istá práca, a tiež v štáte ich bydliska formou telepráce,
 • vykonávajú prácu prostredníctvom informačných technológií - aby zostalo zachované spojenie zamestnanca s pracovným prostredím zamestnávateľa,
 • zo štátu ich bydliska vykonávajú prácu v rozsahu 25 % až 50 % celkového pracovného času.

Rámcová dohoda neplatí v prípade:

 • samostatne zárobkovo činných osôb,
 • zamestnancov, ktorí vykonávajú ďalšiu závislú činnosť v inom štáte alebo
 • zamestnancov, ktorých práca nezahŕňa teleprácu.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklady uplatnenia rámcovej dohody

Zamestnanec má bydlisko na Slovensku a je zamestnaný u zamestnávateľa so sídlom v Rakúsku

Zamestnanec vykonáva teleprácu pre rakúskeho zamestnávateľa zo svojho bydliska na Slovensku v rozsahu dvoch dní v týždni (40 %). Ďalšie tri dni v týždni (60 %) pracuje  v priestoroch zamestnávateľa v Rakúsku. Keďže zamestnanec vykonáva podstatnú časť práce v štáte bydliska, štandardne by podliehal slovenským právnym predpisom  sociálneho zabezpečenia. Ak si však praje naďalej podliehať rakúskym právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, požiada príslušnú rakúsku inštitúciu o výnimku podľa rámcovej dohody.

Zamestnanec má bydlisko v Českej republike a je zamestnaný u zamestnávateľa so sídlom na Slovensku

Teleprácu zo svojho bydliska v Českej republike vykonáva v rozsahu 19 hodín (menej ako 50 %). Zvyšných 21 hodín v týždni (viac ako 50 %) vykonáva prácu v priestoroch zamestnávateľa na Slovensku. Keďže zamestnanec vykonáva podstatnú časť  práce v štáte svojho bydliska, štandardne by podliehal českým právnym predpisom sociálneho zabezpečenia. Ak si praje naďalej podliehať slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, požiada o výnimku podľa rámcovej dohody. Žiadosť sa podáva na MPSVR SR.

Zoznam signatárskych krajín, ktoré podpísali rámcovú dohodu

 • Belgicko,
 • Chorvátsko,
 • Česká republika,
 • Fínsko,
 • Francúzsko,
 • Holandsko,
 • Lichtenštajnsko,
 • Luxembursko,
 • Malta,
 • Nemecko,
 • Nórsko,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Rakúsko,
 • Slovensko,
 • Španielsko,
 • Švajčiarsko,
 • Švédsko.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, employment.gov.sk, socialsecurity.belgium.be

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky