Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky

Od 15. mája 2023 možno požiadať o PD A1 aj prostredníctvom elektronického formulára. Ako postupovať v prípade vyslania zamestnancov či SZČO?

Pri výkone práce v inej krajine EÚ potrebujú zamestnanci aj SZČO dokument PD A1. Tento dokument určuje, kde bude zamestnanec/SZČO sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Vydáva ho Sociálna poisťovňa a žiadať oň treba v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom za prácou. Ročne oň požiada asi 120-tisíc klientov, a to prevažne papierovou formou. Od 15.5.2023 však možno požiadať o PD A1 aj prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza a zasiela prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne.

Kto žiada o PD A1?

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, dokument PD A1 je potrebný v prípade, ak zamestnávateľ vysiela svojho zamestnanca pracovať do krajín EÚ/EHP/Švajčiarska/Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo SZČO bude v zahraničí pracovať na slovenskú živnosť, pričom pri výkone činnosti v zahraničí má naďalej podliehať sociálnemu poisteniu Slovenskej republiky. O určenie uplatniteľnej legislatívy (určenie sa potvrdzuje prostredníctvom PD A1) je potrebné žiadať aj v prípade súbežného výkonu práce vo viacerých z uvedených štátov.

Ako postupovať pri žiadaní o vystavenie PD A1?

Žiadosti o vystavenie PD A1, podľa konkrétnej životnej situácie zamestnanca alebo SZČO, ktoré sa do 14. mája 2023 podávali iba v papierovej podobe, je od 15. mája 2023 možné podať prostredníctvom eFormulára.

V prípade, že zamestnávateľ vysiela zamestnanca alebo je na územie iného členského štátu EÚ/EHP/Švajčiarska/Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vysielaná SZČO, postup je nasledovný:

  • SZČO/zamestnávateľ a zamestnanec vyplnia žiadosť;
  • priloží k nej potrebné prílohy, ktoré deklarujú skutočnosti uvedené v eFormulári (v prípade elektronického podania môžu byť prílohy vo formáte PDF, DOC alebo PNG);
  • odošle prostredníctvom webového portálu eformulare.socpoist.sk, prípadne žiadosť vytlačí, podpíše a pošle/osobne doručí do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá vedie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov (treba tak urobiť v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania);
  • Sociálna poisťovňa vystaví prenosný dokument A1, ak sú splnené podmienky zamestnávateľom, tak najneskôr do 45 dní od doručenia žiadosti, pričom dokument je vystavený maximálne na 24 mesiacov a zamestnanec by ho mal mať počas výkonu práce v zahraničí so sebou;
  • ak sa vyskytnú zmeny počas obdobia vyslania, je potrebné oznámiť to písomne Sociálnej poisťovni do desiatich dní.

Pokiaľ ide o súbežný výkon činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ/EHP/ Švajčiarska/Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, je potrebné vyplniť žiadosť podľa charakteru činnosti a podať Sociálnej poisťovni. V prípade, že sa bydlisko zamestnanca/SZČO nachádza na území iného členského štátu ako Slovensko, postúpi ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska. Dokument A1 je v tomto prípade vystavený najneskôr do 60 dní a vystavený je maximálne na 24 mesiacov. Opäť je potrebné mať so sebou tento dokument počas výkonu práce v zahraničí a v prípade zmien nahlásiť ich poisťovni do desiatich dní.

 Ak má žiadateľ o PD A1 začať vykonávať činnosť na území iného členského štátu EÚ skôr ako dokument obdrží, môže Sociálnu poisťovňu pri písomnom alebo osobnom doručení žiadosti požiadať aj o vystavenie „Potvrdenia" o podaní žiadosti o vystavenie PD A1. Toto „Potvrdenie" Sociálna poisťovňa vystavuje vo vzťahu k doručenej žiadosti bez ohľadu na formu jej podania. Teda ho vystaví tak v prípade listinnej žiadosti, ako aj v prípade elektronickej žiadosti. „Upozorňujeme, že „Potvrdenie“ nie je štandardizovaný formát európskeho tlačiva ako PD A1, preto Sociálna poisťovňa negarantuje, že „Potvrdenie“ bude akceptované zo strany inštitúcie alebo orgánu iného členského štátu Európskej únie," uvádza Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. Pre lepšiu predstavu, ako potvrdenie vyzerá, si môžete pozrieť jeho vzor.  

Ako sa klient dozvie o vybavení žiadosti?

Žiadateľovi, ktorý požiadal o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania alebo určenia uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom eFormulára, ho Sociálna poisťovňa potvrdený zasiela do elektronickej schránky, z ktorej bol eFormulár zaslaný. Ak vysielajúci zamestnávateľ, zamestnanec alebo SZČO nie je vlastníkom tejto elektronickej schránky, je potrebné k formuláru priložiť splnomocnenie vlastníka elektronickej schránky na podanie eFormuláru, resp. doručenie PD A1.

Sociálna poisťovňa pripomína, že podanie žiadosti o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania, resp. o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom eFormulára bude znamenať rýchlejšie vybavenie žiadosti a vystavenie, resp. doručenie PD A1 (z dôvodu čiastočnej automatizácie procesov, resp. odstránenia chýb pri vypĺňaní žiadostí).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky