Novela zákona o životnom minime od júna 2014

Novela zákona o životnom minime od júna 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Navrhovaná aktualizácia pravidiel pre valorizáciu súm životného minima má zabrániť ich prípadnému zníženiu.

Návrh novely zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely zákona o životnom minime“) predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Zámerom predloženého návrhu novely zákona o životnom minime je modifikácia valorizačného mechanizmu tak, aby sumy životného minima boli garantované aspoň vo výške ostatnej (t. j. naposledy vykonanej) úpravy. Postup úpravy životného minima, tak ako je nastavený v súčasnosti, pripúšťa aj medziročné zníženie.

Návrh novely zákona o životnom minime reaguje na očakávaný možný negatívny vývoj najmä koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Životné minimum sa podľa aktuálne účinnej legislatívy upravuje (= možné zvýšenie ale aj zníženie) na úroveň násobku terajších súm (t. j. súm vychádzajúcich z práve účinnej legislatívy) a:

  • koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo
  • koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Použije sa nižší z uvedených dvoch koeficientov (ďalej len „relevantný koeficient“). Uvedené koeficienty zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Sumy životného minima sa upravujú každoročne k 1. júlu daného kalendárneho roka.

Novelou zákona o životnom minime sa navrhuje, aby sa sumy životného minima neupravili, ak hodnota relevantného koeficientu dosiahne hodnotu 1 alebo bude nižšia ako 1 (jedna).

Hodnota relevantného koeficientu Sumy životného minima
≤ 1 zostávajú zachované na úrovni ostatnej úpravy k 1. 7. daného kalendárneho roka
1 < sa zvýšia v závislosti od hodnoty relevantného koeficientu

Od výšky životného minima sa odvíjajú aj iné sumy podľa osobitných predpisov (napríklad daňových predpisov, predpisov upravujúcich politiku trhu práce a pod.). Zníženie životného minima následne vyvoláva aj zníženie napríklad ekonomicko-právnych inštitútov v oblasti daňovo-mzdovej (napríklad úprava daňového bonusu, nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby), ako aj zníženie početných príspevkov a podobných transferov v oblasti sociálneho systému.

Účinnosť novely zákona o životnom minime je navrhovaná od 30. júna 2014

Prehľad súm životného minima účinných od 1. 7. 2009 až 1. 7. 2013

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Suma v € 185,19 € 185,38 € 189,83 € 194,58 € 198,09 €

Poznámka: Je uvedená len životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu.

Prečítajte si aj Životné minimum od 1. 7. 2014

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima. Životné minimum ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, výšku sociálnych dávok či to, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov. Ktoré veličiny sa zmenou výšky životného minima zmenia?

Zmena životného minima od 1.7.2017 ovplyvní aj dane

Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto zmena od roku 2018 ovplyvní nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, ale aj hranicu na podanie daňového priznania.

Životné minimum od 1.7.2017 do 30.6.2018

Životné minimum sa po štyroch rokoch zmení. Aká bude jeho výška od 1. júla 2017 a ako sa zmenia ďalšie dôležité daňové, ekonomické a právne hodnoty naviazané na jeho sumu?

Suma životného minima v roku 2016 a 2017

Od 1.7.2016 sa suma životného minima opäť nezmení. V roku 2017 tak zostanú aj daňové veličiny (napr. daňový bonus, nezdaniteľná časť na daňovníka) rovnaké ako v roku 2016.